fotka starosty oříznutáV roce 2021 pokračujeme v projektech, kterými si děláme naši čtvrť hezčí

Vážení spoluobčané,

v minulém čísle zpravodaje se místostarosta Filip Hrůza věnoval rozpočtu městské části na rok 2021. Mimo jiné jej označil jako proinvestiční, neboť náklady na investice činí čtyřicet procent celkových výdajů. Takto vysoký podíl kapitálových výdajů vůči výdajům provozním je bezpochyby úspěchem. O to příjemněji se mi píšou následující řádky o konkrétních nejvýznamnějších akcích, které letos řešíme.

V oblasti školství nás v létě čeká zahájení výstavby nové třídy mateřské školy při stávající školce v Měřičkově ulici. Za významné finanční podpory města vznikne na místě objektu bývalé kotelny nejen nové oddělení, ale také prostory pro společenské a cvičební aktivity všech dětí navštěvujících školku. Prostory v přízemí nové budovy budou mít kapacitu osmnáct dětí. Uvědomuji si, že nejméně výhodnou pozici při přijímání do školky mají děti narozené na podzim, které v rozhodném roce nedosáhly k 31. srpnu tří let věku. Realizací této menší třídy proto umožníme paní ředitelce přijmout také tyto mladší děti. Cvičební sál v patře je pomyslnou třešničkou na dortu, která rozšíří možnosti školky v mnoha oblastech výuky. Stavební práce začnou bouráním stávající budovy o letošních letních prázdninách. Otevření nové budovy bychom tak ve vztahu k zahájení školního roku v září 2022 měli snadno stihnout.

01 Slovo starosty VIZUALIZACE 1 1U Základní školy Horácké náměstí začneme v létě stavět nové víceúčelové hřiště na míčové hry a také hřiště pro workout. Nové sportoviště je situováno před Sportovním centrem TAK Hellas Brno na asfaltové ploše, která je v současnosti již notně poznamenaná zubem času. Bude veřejnosti volně přístupné, nicméně skutečnost těsného sousedství s posilovnou a jejím občerstvením utváří sympatický sportovní areál. Stavební práce začnou v létě.

V oblasti péče o zeleň je letošním největším počinem revitalizace parku na Novém náměstí, který je tak dalším rekonstruovaným veřejným prostranstvím. Součástí projektu jsou nové výsadby akcentující vytvoření klidové odpočinkové plochy. V místě původní asfaltové plochy je navržen parkový trávník, doplněný o kvetoucí stromy. V okolí nově navržených a zrušených zpevněných ploch bude také založen nový trávník.

Brzy na jaře bude dokončena revitalizace Palackého náměstí s jeho parkem. V současnosti probíhá kolaudační řízení. Poté bude park co nejdříve odplocen a zpřístupněn. Z nedokončených prací zbývá už pouze vysetí trávníku a probarvení asfaltových chodníčků. Dokončována je rovněž rekonstrukce bytových jader v domě Sibiřská 64 - také akce zahájená už v roce 2020.

ReneCernyFV poslední době jsme zaznamenali, zejména z řad občanů Mokré Hory, jisté znepokojení nad údajnou změnou stanoviska městské části k výstavbě v Jehnicích a Ořešíně. Dovolte, abych konstatoval, že k žádné změně stanoviska, tím méně ke změně usnesení Zastupitelstva městské části (ZMČ) nedošlo. Tyty informace jsou nepravdivé. Nelze zároveň spojovat rekonstrukci komunikace na ulici Tumaňanové se zmíněnou výstavbou v Jehnicích. Jedná se o krajskou silnici, jejž technický stav je nevyhovující již dlouhou dobu a MČ žádá o její rekonstrukci, včetně nové zastávky a přechodu pro chodce u Mateřské školy, Jihomoravský kraj již dlouhodobě. Níže připojuji svůj článek z květnové Řeči roku 2019, ve kterém podrobně informuji o zmíněné záležitosti a uvádím i nesouhlasné usnesení ZMČ k výstavbě v Jehnicích.

02 Slovo foto

Na své 30. schůzi 20. ledna 2021 rada:
• vzala na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 12. 2020,
• schválila Dohodu o spolupráci při pořádání festivalu „Brněnská Country fontána Řečkovice 2021“ s MUDr. Pavlem Kopřivou,
• vybrala jako dodavatele služeb „Poradenství, podpora a zastupování zadavatele v zadávacích řízeních v oblasti veřejných zakázek“ společnost ikis tender, s. r. o., Kaštanová 496/123a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČ 09102761, a schválila příkazní smlouvu s uvedenou společností.

Na své 31. schůzi 10. února 2021 rada:
• navrhla na ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost paní Mgr. Irenu Procházkovou, učitelku na ZŠ Brno-Horácké nám. 13,
• schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností FRAMA, spol. s r. o., se sídlem Žižkova 995/17a, 602 00 Brno, IČ 44961219, na provedení díla „Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64“, spočívající v rozšíření předmětu díla, prodloužení lhůty dokončení díla a ve zvýšení ceny,
• schválila smlouvu o dílo se společností PROTECHSTAV, s. r. o., IČ 28334043, se sídlem Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno, na plnění zakázky „Rekonstrukce bytového jádra Novoměstská 3 a Novoměstská 11, Brno-Řečkovice“,
• schválila dohodu o společném postupu při budování parkoviště při ul. Družstevní se společností KUKLY II., s. r. o., IČ 06260888, se sídlem Rybářská 1006/5a, 603 00 Brno,

Na svém XIII. zasedání 18. února 2021 zastupitelstvo městské části:
• vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 12. 2020,
• schválilo dohodu o společném postupu při budování parkoviště při ul. Renčova se společností KUKLY II. s. r. o., IČ 06260888, se sídlem Rybářská 1006/5a, 603 00 Brno,
• navrhlo jako výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu na území MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vymezena dobou kratší nebo žádnou, tyto akce:
- Řečkovický festival minipivovarů, při kterém se v noci z pátku 4. 6. 2021 na sobotu 5. 6. 2021 a ze soboty 5. 6. 2021 na neděli 6. 6. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 hod.,
- Řečkovický GREGORYFEST, při kterém se v noci z pátku 11. 6. 2021 na sobotu 12. 6. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 hod.,
- Brněnská Country fontána Řečkovice, při které se v noci ze soboty 12. 6. 2021 na neděli 13. 6. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 23:00 do 6:00 hod.,
- Folkové léto Řečkovice, při kterém se v noci z pondělí 19. 7. 2021 na úterý 20. 7. 2021, z úterý 20. 7. 2021 na středu 21. 7. 2021, ze středy 21. 7. 2021 na čtvrtek 22. 7. 2021, ze čtvrtka 22. 7. 2021 na pátek 23. 7. 2021, z pátku 23. 7. 2021 na sobotu 24. 7. 2021 a ze soboty 24. 7. 2021 na neděli 25. 7. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 23:00 do 6:00 hod.,
- 12. Brněnský Beatfest – 30 let FT Records, při kterém se v noci z pátku 30. 7. 2021 na sobotu 31. 7. 2021 a ze soboty 31. 7. 2021 na neděli 1. 8. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 0:00 do 6:00 hod.,
- Vavřinecké hody, při kterých se v noci ze soboty 7. 8. 2021 na neděli 8. 8. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 hod.,
- Letní noc v Řečkovicích a na Mokré Hoře, při které se v noci ze soboty 28. 8. 2021 na neděli 29. 8. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 hod.

Dana Filipi, místostarostka

Letošní čištění komunikací s využitím přenosného dopravního značení bude jako obvykle zahájeno na přelomu března a dubna. Část dopravně významných vozovek s provozem linek MHD bude čištěna již v polovině března. Chodníky podél vozovek budou čištěny v závislosti na aktuálním stavu počasí od druhé poloviny března. Následně v období od června do listopadu budou ve třech cyklech vyčištěny místní komunikace a parkoviště seskupené do bloků podle jednotlivých ulic a lokalit. Čištění bude výrazně omezeno v období letních prázdnin.

Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) a na základě opatření obecné povahy vydaného příslušným silničním správním úřadem vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy a vrácení vozidel zpět na původní místo během prováděného čištění komunikací zajišťuje společnost Brněnské komunikace, a. s. Bližší informace o systému odtahů vozidel při čištění komunikací jsou k dispozici na webových stránkách společnosti https://www.bkom.cz/ v sekci „Parkovaní a odtažená vozidla“ nebo telefonicky na čísle dispečinku 543 424 421.
Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r. o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek týkajících se čištění místních komunikací, se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.

Čištění po zimě:
Část č. 1
NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5, TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, KUBOVA vč. parkoviště, LETOVICKÁ vč. parkovišť, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, KUNŠTÁTSKÁ vč. příjezdu k mateřské školce a odbočky k Měřičkově 44, LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, VRÁNOVA, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom.
TERMÍN: 29. 3.
Část č. 2
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, BRATŘÍ KŘIČKŮ vč. příjezdů k domům, BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom., KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., GEN. KADLECE - spodní část, ÚLEHLE, UPRKOVA vč. parkoviště za školou, DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19 - obslužné kom., KOŘÍSKOVA – část bez MHD, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k č. 1 a 10–11, MALÍKOVA, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA
TERMÍN: 30. 3.
Část č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, JANDÁSKOVA - části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d po garáže, POD ZAHRADAMI, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, KOLÁČKOVA, RENČOVA vč. parkovišť, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ až po Vránův mlýn, ÚHLEDNÁ, TUMAŇANOVA 58–72 - obslužná kom., SKREJŠ
TERMÍN: 31. 3.
Část č. 4
ŽITNÁ - příjezd k MŠ Novoměstská 1 od parkoviště, KRÁLOVKA, JEHNICKÁ, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, LUH, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, KOŘENSKÉHO - část k hudební škole, PODHÁJÍ - úsek od Top Moravia Q přes stavidlo k č. 12 a přes most k Novoměstské a k č. 11, TEREZY NOVÁKOVÉ kolem býv. kasáren k Renčově a úseku k Prachárnám
Samostatná parkoviště
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2x parkoviště od Podpěrovy, HORÁCKÉ NÁM. 4–5, KOŘÍSKOVA 47–55, HORÁCKÉ NÁM. 8–9, ŽITNÁ 1–3, KUNŠTÁTSKÁ – parkoviště od Novoměstské, MEDLÁNECKÁ 22–26, , RENČOVA 11, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12
TERMÍN: 1. 4.

Brněnská vyhláška o čistotě (č. 10/2010) sice přímo nezakazuje krmení holubů, ale rozhazování krmiva na veřejných prostranstvích považuje za znečišťování. Někteří lidé tak přesto činí (nyní jsme zaznamenali stížnost na takové jednání v sídlišti v ul. Renčově a v ul. Kunštátské), a kromě holubů tak přikrmují rovněž potkany. Oba tyto živočišné druhy přitom přenášejí řadu nákaz i cizopasníků.
V důsledku krmení pak dochází k místnímu přemnožení, či spíše shromažďování holubů, kteří obtěžují lidi a znečišťují jak veřejná místa, tak i nemovitosti, na kterých usedají a hnízdí. Vznikají tím škody na majetku a zvyšují se výdaje na úklid. Zdánlivě dobrý skutek, za který „krmiči“ holubů své jednání mylně považují, navíc vede k záporným a odmítavým postojům lidí, kteří popsanými nežádoucími jevy strádají. Ti pak někdy požadují, aby byli holubi zabíjeni.
K tomuto krajnímu řešení naše městská část zatím nepřistoupila, ale v loňském roce objednala opakované plašení holubů pomocí dravých ptáků ve středisku Vysočina a okolí. Aby problém s holuby nenarůstal, je žádoucí přestat s jejich přikrmováním jak na veřejnosti, tak i třeba na domovních balkónech. Na budovách je pak dobré v případě potřeby odborně umístit bodce a sítě, které usedání a hnízdění holubů brání.
Ing. Jan Klement, OŽP

Na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora můžete od 1. 3. 2021 hradit poplatky ze psů, za ověřování či jiné platby (kromě úhrad pro bytový odbor) rovněž bezkontaktně (platba kartou).

Kde: pokladna ÚMČ v 1. poschodí na adrese Palackého nám.11, Brno.

fotka starosty oříznutáÚzemní plán: Naše městská část byla aktivní a uspěla s připomínkami

V tomto roce bude pokračovat projednávání návrhu nového územního plánu města Brna. O jeho potřebě není žádných pochyb, především s ohledem na zastaralost stávajícího plánu. To však neznamená, že musíme v pasivní roli akceptovat vše, co je nám navrženo. Právě naopak, je potřeba být aktivní a obezřetný. Zastupitelstvo naší městské části proto podalo už téměř čtyřicet připomínek, týkajících se našeho území Řečkovic a Mokré Hory.

V listopadu 2020 jsem se osobně zúčastnil projednání našich připomínek s pověřeným zastupitelem města Brna pro územní plánování Filipem Chvátalem, a to za přítomností zástupců Kanceláře architekta města Brna. Letos v lednu jsem se pak s místostarostou René Černým zúčastnil jednání Rady města Brna, kde jsme řešili nejvýznamnější lokality naší čtvrti. Výsledek mě těší, klíčové připomínky se nám podařilo prosadit.

Co se týče lokality za ulicemi K Západi a Lacinova, dlouhodobě jsme odmítali poměrně rozsáhlou a dopravně špatně napojitelnou výstavbu ke kopci Zápaď. Z úrovně města naopak byly průběžně činěny kroky minimálně k prověření možnosti umístit zde plochy pro bydlení. Tyto snahy jsme registrovali v minulosti a výstavba zůstala navržena i v plánu novém. Město však nakonec akceptovalo požadavek našeho zastupitelstva a větší část území zůstane pojata jako zahrádky s tím, že pouze menší část plochy nad ulicí Lacinova bude vyčleněna pro rodinné domy. Tento požadavek městu adresovala většina vlastníků tamních pozemků. Výstavbě směrem k Západi jsme tak snad konečně zabránili.

V případě lokality v proluce Terezy Novákové, směrem k ulicím Družstevní a Škrétova, byla mezi všemi zastupiteli stoprocentní shoda na tom, aby tyto pozemky zůstaly stavebními. Chtěli jsme ovšem, aby část pozemku pod Mateřskou školou Škrétova mohla být do budoucna využita jako plocha veřejné vybavenosti, která umožňuje široké využití pro veřejnou potřebu (rozšíření školky, seniorské bydlení). Také tuto změnu se nám podařila prosadit, což považuji za nesmírně důležité.

Největší částí území, ke které se zcela pochopitelně upíná největší pozornost, je rozvojová lokalita bývalých řečkovických kasáren. Zde je potřeba zdůraznit fakt, že pokud by někdo čekal, že samotný územní plán vyřeší takovou lokalitu dopodrobna, bude zákonitě zklamán. Po obecném koncepčním dokumentu to z podstaty věci nelze chtít. Je proto dobře, že pro řečkovická kasárna je nepřekročitelnou závaznou podmínkou budoucí zpracování územní studie, která teprve bude definovat konkrétní podmínky. Do té doby uplyne ještě spousta času a podmínka vypracování studie nyní působí de facto jako stavební uzávěra.

ReneCernyFByty, nástavba ve Vysočině a naše námitky
Jistě jste zaznamenali, že se v části Vysočiny, kde dříve bylo třeba kadeřnictví nebo papírnictví a nahoře herna, bowling a ještě dříve restaurace, něco chystá. Obchody a služby dostaly od vlastníka výpověď, protože ten naplánoval rekonstrukci objektu a výstavbu bytů. Městská část podala proti tomuto stavebnímu záměru námitky, které směřují k ochraně zájmů obce a jejích občanů. V čem spočívají a co se nám vlastně nelíbí? Pojďme se na to podívat pěkně v souvislostech a popořádku.
02 Foto 1 Stávající situace 1Právě o vývoji v obchodním centru Vysočina vás informuji pravidelně, protože stejně jako vy cítím, že se jedná o důležitou stavbu v samém centru obce. Dovolím si malou rekapitulaci současných vlastnických poměrů a plánů jednotlivých vlastníků. Naše městská část, město Brno, ani stát nevlastní v areálu žádné budovy. Přímý vliv na to, co se zde bude dít, jaké tady budou obchody a služby, tedy nemáme. Přesto chceme, aby celý areál co nejlépe sloužil občanům a také aby nějak vypadal. Hlavní slovo v tom budou mít současní majitelé a my jsme připraveni s nimi jednat a jejich užitečným, rozumným a moderním nápadům na rekonstrukci vyjít vstříc, protože současná podoba celého objektu je neuspokojivá, jeho technický stav je zanedbaný a oku nelahodící. Věřím však, že se blýská na lepší časy.
Lidl Česká republika, který je vlastníkem části areálu blíže k Horáckému náměstí, nám již představil vizualizační studii na přestavbu v supermarket. Majitel objektu, kde se nachází drogerie Teta, Billa a restaurace Favorit, provede rekonstrukci vnějšího pláště. Vlastník budov směrem k Vážného ulici, pan Tichý, plánuje výše zmíněnou přestavbu na bytový dům s obchody a službami v přízemí. Celá Vysočina by tak dostala novou, daleko přitažlivější podobu, odpovídající 21. století. Proč tedy městská část podala námitky vůči posledně zmíněnému stavebnímu záměru? Jak námitky vypadají a v čem spatřujeme největší problém pro naše občany?

Na svém XII. zasedání 17. prosince 2020 zastupitelstvo městské části:

• schválilo rozpočet MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2021,
• vzalo na vědomí návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti (bytového hospodářství) na rok 2021,
• požádalo Zastupitelstvo města Brna o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření a odpisů dlouhodobého majetku z vedlejší hospodářské činnosti (bytového hospodářství) ve výši 6 000 000 Kč na akci „Revitalizace Nového náměstí, Brno-Řečkovice“,
• projednalo žádosti o prodej a výkup pozemků,
• schválilo následující termíny svých zasedání v roce 2021: 18. 2., 22. 4., 17. 6., 16. 9., 16. 12.

Dana Filipi, místostarostka

I přes turbulentní vývoj roku 2020 proběhly přípravy a schválení rozpočtu městské části na rok 2021 tradičně dle předem schváleného harmonogramu. Návrh rozpočtu byl schválen na prosincovém zastupitelstvu. Jeho sestavování nebylo ve stínu roku 2020 jednoduché. Samo město Brno, jehož jsme součástí, počítalo na rok 2021 s výraznými omezeními a půjčkou s cílem udržet kvalitu a dostupnost veřejných služeb ve městě při současném udržení co nejvíce plánovaných investic. Negativní dopady na příjmy města se ale, jak již informoval starosta Marek Viskot v předchozí ŘEČI, naštěstí nepromítly do příjmů městských částí v plné míře. Dále jsme do příjmové stránky zapojili část zdrojů našetřených v minulosti. Na výdajové stránce jsme se zase snažili minimalizovat negativní dopady na zřízené příspěvkové organizace. Stejně jako v minulých letech byl rozpočet připraven jako proinvestiční, když investiční náklady činí cca 40 procent.

Celkové příjmy jsou naplánovány ve výši 113,3 mil. Kč a celkové výdaje v rekordní výši 130,7 mil. Kč. Jak již bylo zmíněno, plánovaný deficit rozpočtu je kryt z přebytků minulých let. Zároveň je třeba dodat, že vyšší deficit ovlivnily i některé akce z roku 2020, jejichž dokončení nakonec proběhne až v roce 2021. Část deficitu je tedy způsobena pouze vlivem rozložení financování některých akcí do dvou let. Stejně jako v minulosti očekáváme, že závěrečný účet bude z hlediska deficitu ještě příznivější. Městská část totiž při schvalování rozpočtu na nový kalendářní rok plánuje v tu chvíli s jistými příjmy, nicméně v průběhu roku pak dle zkušeností doplňuje příjmovou stránku nově zajištěnými příjmy, a vylepšuje tak celkovou bilanci.

Příjmovou stránku nejvíce ovlivňují přijaté transfery, které se na rok 2021 daří zajistit v téměř obdobné výši jako v letech předchozích. Jak již bylo zmíněno, jedním z klíčových faktorů pro tento předpoklad je snaha města Brna minimalizovat negativní fiskální dopady na městské části. Dalším důležitým faktorem je zvýšený převod z vlastních fondů hospodaření. Plánovaná příjmová stránka rozpočtu na rok 2021 si tedy sice mírně pohorší oproti předchozímu roku (cca o 0,3 mil. Kč), nicméně s ohledem na aktuální výrazné propady veřejných rozpočtů věříme, že se jedná o maximum možného.

Sazba poplatku na rok 2021 zůstává stejná, a to 670 Kč, splatnost poplatku je k 31. 5. 2021.

Číslo účtu správce poplatku je vedeno u České spořitelny, a. s.: 111 22 00 22/0800 (při bezhotovostní platbě se uvádí jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka).
V loňském roce v návaznosti na protipandemická opatření nebyly zprovozněny pokladny na Malinovského náměstí 3 a naprostá většina z Vás zaplatila bezhotovostně, což doporučujeme i letos. Pro ty z Vás, kteří chtějí platit i letos na pokladně, ve výškové budově C na ulici Šumavská 35, je pokladna v provozu celoročně. Sledujte prosím naše webové stránky, kde jsou zveřejněny aktuální úřední a pokladní hodiny.
Při platbě doporučujeme využít on-line platbu na městském e-shopu: https://www.brnoid.cz/cs/odpady.
Zcela osvobozeni jsou ti, kteří v roce 2021 dosáhnou věku 70 let a více. Osvobozeny jsou také děti, které v roce 2021 nedosáhnou věku 4 let. Magistrátu nemusíte ohlašovat nic, k osvobození z důvodu věku dojde automaticky.
Upozorňujeme však, že osvobození dle věku se vztahuje pouze k poplatkové povinnosti, která vzniká z důvodu pobytu v Brně, nikoli z důvodu vlastnictví nemovitosti podléhající zpoplatnění. Pokud tedy osoba osvobozená z důvodu věku a přihlášená v Brně vlastní v Brně byt nebo rodinný dům, kde nikdo není přihlášen k pobytu, pak z titulu vlastnictví i nadále nese tento vlastník poplatkovou povinnost, a to ve výši 670 Kč za každou jednu nemovitost podléhající zpoplatnění.
Ohlašovací povinnost je ale podmínkou například pro osvobození 3. a dalšího dítěte. Pokud ji zákonný zástupce nesplní k datu splatnosti, jeho nárok zaniká. Formulář je nutné vyplnit v dané lhůtě v každém poplatkovém období, za které chcete osvobození uplatnit.

Referát správy poplatku
Odbor životního prostředí
Magistrát města Brna

Starosta Marek Viskot:
„Buďme jednotní a optimističtí, navzdory době se máme z čeho radovat.“
Nacházíme se lehce za polovinou funkčního období současného zastupitelstva naší městské části. Přichází tak vhodný čas na průběžné zhodnocení a zároveň nastínění výhledu do dalších dvou let z pohledu vedení radnice. Vyzpovídali jsme starostu Marka Viskota, kterého letos neminuly změny v jeho tradičních pracovních návycích. A to nejen kvůli koronaviru, ale například také s ohledem na nedávné narození syna Michaela.
Pane starosto, začněme jednoduše, jaký byl pro Vás poslední rok po pracovní stránce?
Tak jako u většiny lidí se můj pracovní život změnil výrazně. Omezení vlivem koronaviru měla za následek náhradu mnoha zvyklostí, které jsem dříve považoval za samozřejmé. Především komunikace s orgány veřejné správy a občany byla mnohem složitější. Potřebovali jsme přitom reagovat prakticky denně na nějaké nové informace, které výrazně ovlivňovaly život v naší městské části. Prostě těžký rok, který ale naše radnice zvládla se ctí, a díky za to patří nám všem.
Jste v polovině funkčního období, čeho si na práci radnice vážíte nejvíce?
Vážím si především politické kultury ve znamení slušnosti a snahy udržet u složitých témat jednotu napříč politickým stranami a místními uskupeními. Z mého pohledu vnímám dosavadní spolupráci s kolegy na radnici z pracovního i lidského pohledu jako velice příjemnou, konstruktivní a celkově fungující. Ať už je to komunikace s jednotlivými místostarosty nebo diskuse v radě i zastupitelstvu. Je prostě poznat, že nám všem jde o dobrou správu a pokračující rozvoj naší čtvrti. Z pozice vedoucího představitele naší městské části si právě tohoto cením nejvíc.
Už minule jste ve zpravodaji zmiňoval nepříznivé dopady tzv. koronakrize na veřejné rozpočty. Je v tomto ohledu něco nového?
Ještě nám k tomu přibyla změna u daně z příjmu. Na jedné straně je pěkné a příjemné, že nám zůstane o několik stovek až tisícovek měsíčně více v peněženkách. Na straně druhé nikdo ve Sněmovně už neřešil, že obce a kraje tím přicházejí o miliardy korun. Konkrétně pro město Brno to bude znamenat až o miliardu méně, což v kombinaci s propadem ekonomiky nevěstí vůbec nic dobrého (nejen) z hlediska velkých investic města. Jak jsem už jednou psal ve zpravodaji, na brněnské městské části to zatím fatální vliv nemá, ale teď už opravdu musím zdůraznit slovo „zatím“. Rok 2021 nicméně vypadá z pohledu investic v městské části nadějně, čehož dobrým příkladem jsou nová třída a prostor pro cvičení dětí v Mateřské škole Měřičkova, ale i další.
Pojďme tedy k dalším konkrétním tématům. Který z připravovaných projektů byste vypíchnul na prvním místě?
Pokud mám vybrat jeden projekt, pak je to z hlediska významu i finančních nákladů dlouho připravovaná revitalizace Palackého náměstí v srdci Řečkovic. Psalo se o ní opakovaně, přesto chci vyzdvihnout, jak se autorovi návrhu podařilo na jedno místo vměstnat dětské hřiště a vkusně oddělenou zpevněnou plochu, využitelnou pro parkování či veřejné akce. To vše při zachování veškeré zeleně a další plánované výsadby.

Jaká další veřejná prostranstvími aktuálně řešíte?

Bavíme se především o Horáckém náměstí, kde jsou v plánu opravy chodníků, zpevněných ploch, budování běžecké dráhy, revitalizace zeleně a výsadba nových stromů. Věřím, že se tady vše stihne do konce roku 2022. Těším se i na projekt rekonstrukce Nového náměstí s parčíkem mezi ulicemi Vránova a Měřičkova. Tento projekt plánujeme zahájit už letos.

Zmínil jste parky a zeleň, které jsou v naší čtvrti hojně omílaným tématem, souhlasíte?
Zeleň a parky jsou samozřejmě jednou z priorit, a to nejen v naší městské části. Vedle uvedených projektů, které se zaměřují na veřejná prostranství jako celek a u nichž je zeleň významnou součástí, máme připravené i čistě „zelené“ projekty. Na jaře začínáme s výsadbami nových stromů v panelovém sídlišti (Novoměstská, Kunštátská, Letovická, Boskovická, Žitná). Obdobný projekt pak chceme nejpozději do roka uskutečnit také v okolí bytových domů v ulicích Kárníkova a Bří Křičků. Na bytovém domě Renčova 5 letos navíc realizujeme zelenou střechu.
Významným místem je nepochybně středisko Vysočina. Několik měsíců se ohledně jeho stavu nic nového neobjevilo, jsou nějaké nové informace?
Zjevně i vlivem specifik loňského roku se opravdu mnoho viditelného neudálo. Nechci se opakovat vysvětlováním, jak pestrá je vlastnická struktura v celém areálu, kde každá budova patří někomu jinému. Přesto se změny připravují i ve Vysočině, i když to zatím nelze poznat navenek. Vezmu-li to směrem od sokolovny, tak budova, ve které bylo dříve například kadeřnictví nebo bowling, se má dočkat rekonstrukce. Vzniknout zde mají byty a do spodní části se mají vrátit obchodní prostory. Z pohledu potřebných povolení je ale vše na začátku, není to tedy věc nejbližších měsíců. Majitel zatím pouze provedl vyklízení a bourací práce uvnitř, na které žádná povolení nepotřebuje. Rekonstrukce se v roce 2021 dočká také budova s drogerií Teta, Billou a restaurací Favorit.
Nemohu se v této věci nezeptat, jak je to s Lidlem.
Společnosti Lidl Česká republika v. o. s. patří budova nacházející s v areálu Vysočiny nejblíže Horáckému náměstí a poště. Záměr vybudovat svou prodejnu společnost jasně deklarovala, s přípravami ale zatím příliš nepokročila. Věřím, že v průběhu tohoto roku už budeme vědět mnohem více.
Závěrem se vás zeptám, kdybyste měl loňský rok zhodnotit osobně, co byste zdůraznil?
Udála se toho opravdu spousta. Předně se mi narodil druhý potomek, což byl samozřejmě překrásný okamžik v rámci mého soukromého rodinného života. Co se týče radnice, nemohu nezmínit akci s rouškomatem, který jsme zprovoznili jako první v republice. Hrdý jsem na spolupráci naší radnice s Masarykovou univerzitou za účelem pomoci potřebným v době pandemie. Stejně tak na naše aktivity směrem k podpoře lokálního gastra a dalších služeb. Raduji se z každoročních úspěchů našich projektů v participativním rozpočtu. Jako aktivní sportovec jsem nadšený z nové nafukovací haly a jako patriot se těším ze sportovních úspěchů našich klubů. Bavím se rozšiřující se paletou našich kulturních akcí, přičemž se samozřejmě už nemohu dočkat 30. ročníku našich Vavřineckých hodů. Vidím to prostě tak, že navzdory těžké době nám zůstává mnoho důvodů, díky kterým se můžeme radovat. Když budeme jednotní a optimističtí, půjde nám to mnohem snadněji.
Děkuji vám za rozhovor.
Rozhovor vedla Lenka Vystrčilová

Nové herní prvky na dětských hřištích a jejich údržba
Trávení volného času našich nejmenších občanů a jejich rodičů patří zcela jistě k prioritám vedení městské části i odboru životního prostředí. Pravidelně se proto snažíme obnovovat a zároveň modernizovat ta dětské hřiště, na kterých herní prvky již neodpovídají bezpečnostním normám a jsou morálně zastaralé. Zároveň každoročně probíhá kontrola, údržba a servis těch, které stále slouží veřejnosti.
Nedávno jsme tak instalovali zcela nový herní prvek, zejména pro naše malé spoluobčany, v horní části parku na N02 P1130125 1ovém náměstí, který je bezpečnější, z kvalitních materiálů a více odpovídá dnešním požadavkům rodičů i dětí. Samostatnou kapitolou je pak dětské hřiště budované v rámci rekonstrukce Palackého náměstí v samém centru naší městské části. Již při jeho návrhu byly využity nejmodernější poznatky a navrženy materiály, které odpovídají těm nejnáročnějším požadavkům na dětská hřiště. V tomto trendu, pochopitelně s ohledem na finanční možnosti, chceme v budoucnu pokračovat při rekonstrukcích a budování hřišť v celé městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Budeme rádi, když nám sdělíte svůj názor na charakter, umístění, vybavení i technický stav našich dětských hřišť. Vy rodiče jistě vnímáte tuto problematiku nejvíce a můžete na nás například upozornit na závady, které nám uniknou nebo se objeví v době mezi pravidelnými prohlídkami a servisními intervaly. Někteří z vás tak již činí. Děkujeme za spolupráci.

Mgr. René Černý, místostarosta

02 P1130131 1

Na své 29. schůzi 2. 12. 2020 rada městské části:
• projednala návrh rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2021,
• schválila rozpočet příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ) na rok 2021,
• doporučila zastupitelstvu městské části požádat Zastupitelstvo města Brna o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření a odpisů dlouhodobého majetku z VHČ (bytového hospodářství) ve výši 6 000 000 Kč na akci „Revitalizace Nového náměstí, Brno-Řečkovice“,
• schválila jednorázové bezplatné poskytnutí prostoru v rozsahu maximálně ¼ strany ve zpravodaji ŘEČ k prezentaci místních podnikatelských subjektů s místem provozování v MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora v období leden – duben 2021 pro každý subjekt za podmínky schválení dodaného návrhu prezentace podnikatelského subjektu komisí pro přípravu zpravodaje ŘEČ,
• schválila poskytnutí věcného daru ve formě zdravotních, relaxačních a rehabilitačních pomůcek v hodnotě do 15 000 Kč pro uživatele Domova pro osoby se zdravotním postižením TEREZA, Terezy Novákové 1947/62a, Brno,
• schválila smlouvu o sdružených službách na dodávky plynu pro novou nafukovací halu v Řečkovicích v letech 2021–2022 se společností Teplárny Brno, a. s., Okružní 25, 638 00 Brno,
• schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností KOMFORT, a. s., se sídlem Křenová 478/72, Trnitá, 602 00 Brno, na provedení díla „Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“, spočívající ve změně ceny – cena se zvyšuje o 47 222 Kč bez DPH.

Dana Filipi, místostarostka

Současná nepříznivá situace nedopadá negativně pouze na občany, ale také na místní podnikatele a firmy tvořící síť soukromých služeb potřebných pro zajištění kvalitního života v městské části. Bez všech těchto podnikatelů a firem poskytujících nejrozličnější služby našim spoluobčanům, od prodeje základních potravin přes gastronomii, kavárny a cukrárny, řeznictví až po hodinářství, opraváře a mnoho dalších, by městská část nemohla fungovat. Moc dobře si uvědomujeme, pod jakým tlakem v letošním roce tito lidé, naši sousedé a známí, jsou, a stejně jako ostatním lidem jim chceme pomáhat tuto situaci zvládnout.
Bohužel z pohledu konkrétních forem pomoci jsou možnosti městské části opravdu velmi omezené. V případech, kde podnikatelé či firmy jsou v nájmu u městské části, jsme se snažili umožnit odpuštění části nájmu, nicméně tato forma pomoci je omezena pouze na situace, kde existuje nájemní vztah mezi městskou částí a podnikatelským subjektem. V ostatních případech to možné není. Proto jsme hledali další potenciální možnosti a formy, jak bychom mohli pomoci i ostatním místním živnostníkům a podnikatelům, a proto aktuálně přicházíme na základě schválení radou městské části s možností jednorázové bezplatné inzerce pro subjekty s místem provozování podnikání v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Jedná se o inzerci ve zpravodaji ŘEČ v číslech leden až duben 2021 s měsíčním nákladem téměř 8000 výtisků. Tato jednorázová inzerce je omezena velikostí inzerátu maximálně ¼ stránky (tj. velikost maximálně 90 x 130 mm). Pokud bude inzerát většího rozměru, odečte se od celkové ceny inzerce částka odpovídající ¼ stránky inzerce dle obvyklého ceníku ŘEČ (dle aktuálního inzertního ceníku zpravodaje ŘEČ jde až o 8190 Kč bez DPH). Svoje návrhy na inzerci za předpokladu výše uvedených podmínek prosím zasílejte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do uzávěrky pro dané číslo. V e-mailu prosím uvádějte informaci, že žádáte o využití tohoto voucheru, a místo provozování podnikání.
V pomoci místní ekonomice chceme ale jít dále a i přes své omezené možnosti být maximálně nápomocni. Ať už tedy tuto možnost jednorázové bezplatné inzerce ve zpravodaji ŘEČ využijete nebo ne, budeme také moc rádi, když nám dáte vědět aktuální informaci o Vašem podnikání v naší městské části (zejména služby přímo občanům, maloobchod). Připravujeme aktuální ucelený přehled těchto soukromých služeb v naší městské části, který bychom následně rádi zveřejnili online či offline. Zdá se to možná nepochopitelné a určitě to znáte také, ale kolikrát narážíme na dotazy spoluobčanů, kteří poptávají určitou službu a nevědí třeba o tom, že ji mohou najít přímo v městské části a nemusí kvůli tomu třeba do centra a podobně. Zašlete nám prosím tuto informaci na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. v následujícím formátu: 1) název firmy či provozovny; 2) adresa provozovny v městské části; 3) všechny aktuální kontakty (telefony, e-maily, www a jiné); 4) oblasti podnikání, resp. poskytované služby (cca 5-10 klíčových slov); 5) krátký popis podnikání, historie či přednosti (max. 100 slov).
Filip Hrůza, místostarosta

fotka starosty oříznutáPropad příjmů naší městské části naštěstí nekopíruje propad příjmů města
Čas letí nezadržitelným tempem, čekají nás vánoční svátky a konec roku 2020. Nebyl to, mírně řečeno, úplně standardní průběh roku. Asi málokdo z nás někdy v lednu očekával, co všechno nám nějaký vzdálený „čínský virus“ přinese. Nemá smysl rozebírat na stránkách obecního zpravodaje, co se mohlo udělat lépe, co se udělalo dobře a zda je do budoucna opravdu dlouhodobě udržitelné plošně držet omezení mající dramatický dopad na ekonomiku. To místní samosprávy neovlivní. Stejně jako občané a firmy se však nepochybně budeme muset vypořádávat s důsledky hospodářskými, s dopady na veřejné rozpočty.
Predikce vývoje dopadů krize na hospodaření a rozvoj města Brna není pro nadcházející rok zrovna příznivá. Už jarní vlna znamenala pro město propad o 1,7 miliardy korun. Podzimní a zimní období nevěstí o nic lepší situaci. Brno zdaleka nemůže počítat s uskutečněním všech plánovaných investic, ať už se bavíme o oblasti sportu, kultury nebo třeba dopravy. Z pohledu městských částí je konec roku, nesoucí se ve znamení příprav jejich vlastních rozpočtů, přece jen o něco veselejší. Můj dík patří vedení města za to, že propad příjmů městských částí úplně nekopíruje propad příjmů města, což by bylo pro naše fungování fatální. Na tzv. neúčelové dotaci od města (hlavní zdroj příjmů brněnských městských částí) přicházíme o pět procent. Není to radostné, ale mnohem lepší než příslovečný drát do oka. Věřím proto, že vás začátkem nového roku budu moci informovat o nových investičních akcích, které napomohou zkvalitnění života v naší čtvrti.
Co se týče největší akce letošního roku, kterou je revitalizace Palackého náměstí, probíhá vše bez komplikací. Budoucí podoba se už hezky rýsuje. A aby byl celkový výsledek ještě lepší, a především stavební dílo kvalitní a dlouhověké, schválila rada městské části prodloužení provádění stavebních prací i o jarní měsíce. Je tomu tak z důvodů technického charakteru. Zejména se jedná o litý povrch dětského hřiště, kdy dopadové plochy u herních prvků není možné pokládat za současných teplot. Stejně tak bude vhodnější počkat se založením nového trávníku a s výsadbou trvalek. Žádné nečekané komplikace při provádění díla nenastaly, a na jaře se tak můžeme těšit na zmrzlinu nebo posezení v obnoveném parku. Pevně věřím, že už ve větších skupinkách.
Vážení sousedé, ať se vám podaří po zbývající dny tohoto roku co nejvíce zvolnit každodenní shon a stres. Přeji vám krásné a pohodové prožití vánočních svátků, ať rok 2021 prožijete vy i vaši blízcí ve zdraví a spokojenosti.

Marek Viskot
Váš starosta

ReneCernyFOpatření proti zvýšenému výskytu černé zvěře na Mokré Hoře
Vedení městské části a odbor životního prostředí se již delší dobu zabývá opatřeními proti zvýšenému výskytu divokých prasat na Mokré Hoře v lokalitách biocentra a ulice Brigádnická. Od občanů víme, že již vzniklo několik nebezpečných situací a uvědomujeme si všechna rizika a nepříjemnosti s tím spojená. Zmíněná lokalita je honitbou mysliveckého spolku Paseky – Jehnice, který jsme vyzvali ke spolupráci na řešení vzniklé situace. Protože klasický hon na divočáky za použití střelných zbraní není v zastavěné části obce možný, musíme hledat a zkoušet jiné možnosti, jak se černé zvěře zbavit nebo její populaci alespoň redukovat. Dovolte mi prosím následnou rekapitulaci jednotlivých opatření.

1. Dne 26. 11. 2020 od 14.00 hodin proběhla v lokalitě mezi železniční tratí (Brno–Kuřim) a zástavbou rodinných domů na Mokré Hoře bezpečnostní opatření Mysliveckého spolku Paseky-Jehnice za účelem vyhnání černé zvěře z porostů rákosin a mokřadních luk. Akce proběhla za spoluúčasti městské policie. Opatření na konci ulice Brigádnické budou muset být jiné povahy, způsob provedení vyjednáme s myslivecký spolkem.
2. V letošním roce jsme ve dvou etapách nainstalovali kombinované plašiče s pachovým repelentem k omezení výskytu černé zvěře v lokalitě biocentra „Na Loukách“ při ulici Pod Zahradami, Jandáskově a Boženy Antonínové. Na řadu celkem 53 kusů kůlů byly nainstalovány hliníkové vlaječky pro aplikaci pachového ohradníku. Na savé části hliníkových vlaječek je opakovaně aplikován, v doporučené dávce, pachový odpuzovač. Po cca 4 týdnech se provádí opakovaná aplikace odpuzovače rozdílného chemického složení. V tuto chvíli je podle současného stavu lokality a připomínek občanů zřejmé, že zvěř si na nainstalované plašiče s pachovým repelentem navykla a jejich účinnost lze hodnotit jako omezenou.
3. Pravidelná údržba lokality biocentra vychází ze zpracovaného plánu péče, ve kterém jsou jednotlivé části plochy zařazeny do zón s odlišným způsobem údržby. Část plochy má podle tohoto plánu zůstávat bez údržby se samovolným rozvojem mokřadních společenstev. Sečení většiny ploch je prováděno v četnosti 2 - 4 x za rok, část ploch v okolí původních jezírek zůstává neposečena. Vzhledem k letošnímu průběhu počasí a podmáčenému terénu na části lokality není možné provést strojní posečení starších porostů rákosin. O jeho částečnou redukci se pokusíme v případě vhodných klimatických podmínek v zimním období po zamrznutí terénu a jeho spolehlivé únosnosti pro větší techniku.
4. Zváženo a projednáno bude podání žádosti k příslušnému orgánu státní správy myslivosti na snížení počtu černé zvěře uloženému uživateli honitby podle § 39 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, v platném znění.
Z uvedeného je zřejmé, že problematika zvýšeného výskytu černé zvěře v zastavěném území obce nemá snadné řešení. Z tohoto důvodu vás všechny prosím o opatrnost ve zmíněném území i o případnou spolupráci. Budeme rádi, když nám svoje setkání s černou zvěří oznámíte. Monitorování výskytu je velice důležité pro jednotlivá opatření, jeho provádění je ovšem velice obtížné.

Sběrné nádoby na bioodpad

Před časem jsme s magistrátem města Brna zahájili debatu o rozmístění nádob určených na sběr biodpadu, tzv. hnědých kontejnerů. Výsledkem bude rozmístění prvního tisíce kusů těchto nádob o objemu 240 litrů v celém městě Brně. Protože ne každý z nás má možnost kompostovat bioodpad na vlastním pozemku, proto bude po rozmístění těchto kontejnerů zajištěn jejich svoz do centrální městské kompostárny. V současné době vyhledáváme po celé naší městské části vhodná stanoviště pro tyto nádoby. Není to vždy jednoduché, kontejnerová stání jsou mnohde již zaplněna, přesto uděláme maximum pro to, aby i naši občané měli dostupnou možnost bioodpad uložit. Město Brno plánuje svoz tohoto odpadu jednou za čtrnáct dní, pokud ovšem zjistíme, že je to moc dlouhá doba, kontejnery budou zaplněné nebo jejich obsah již bude zapáchat a obtěžovat okolí, budeme žádat o častější vyprazdňování nádob. Během roku 2021 bude připraven systém svozu bioodpadu od rodinných domů.

Vážení spoluobčané a přátelé,
dovolte mi na závěr roku 2020, který nás všechny vystavil nevšední a nečekané zkoušce, poděkovat Vám všem za trpělivost a solidaritu a popřát Vám krásné prožití vánočních svátků. Do nového roku 2021 Vám přeji, více než jindy, hlavně tolik potřebné zdraví a štěstí. Věřím, že společně vše zvládneme.

Mgr. René Černý, místostarosta

Na své 28. schůzi 11. 11. 2020 rada městské části:
• projednala předběžný návrh rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2021,
• schválila Program poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím z rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pro rok 2021,
• schválila uspořádání Vavřineckých hodů v roce 2021 ve dnech 6. – 8. srpna a jmenovala pracovní skupinu pro přípravu Vavřineckých hodů 2021 ve složení: Mgr. Marek Viskot, Mgr. René Černý, Dana Filipi, Oldřich Gardáš a zástupce určený hodovou chasou,
• jmenovala členy školské rady Základní školy Brno, Horácké náměstí 13, Mgr. Bc. Ondřeje Pavelka a p. Oldřicha Gardáše a současně jmenovala členy školské rady Základní školy Brno, Novoměstská 21, Mgr. René Černého a Ing. Filipa Hrůzu, Ph.D.,
• schválila smlouvu o dílo se společností MENHIR projekt, s. r. o., se sídlem Horní 32, 639 00 Brno, na plnění zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace akce: Oprava zateplení bytového domu Novoměstská 23-41“
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Nová nafukovací hala v Řečkovicích“ nabídku předloženou uchazečem CALYPSO GROUP, s. r. o., Brožíkova 550, Polabiny, 530 09 Pardubice,
• schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené se společností KOMFORT, a. s., se sídlem Křenová 478/72, Trnitá, 602 00 Brno, na provedení díla „Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla,
• schválila termíny sňatků v roce 2021 - 12. 2., 19. 3., 9. 4., 24. 4., 21. 5., 11. 6., 26. 6., 17. 7., 28. 8., 11. 9., 24. 9., 12. 11., 10. 12.

Dana Filipi, místostarostka

Vážení a milí spoluobčané, bohužel jsme se opět ocitli v nelehké době a oproti jarní vlně tu máme tu podzimní, která se možná navíc potáhne i přes zimu. Opět je potřeba být obezřetný, je třeba dávat pozor na zdravotní rizika, ale tentokrát kvůli délce a intenzitě druhé vlny je dobré dbát i na duševní zdraví a pohodu. Tím spíš, že s ohledem na aktuální opatření musely být zrušeny de facto všechny společenské a jiné hromadné akce. Určitá sociální distanc je sice s ohledem na prevenci potřebná kvůli omezení množství kontaktů, a tím zmenšování šance nákazy covidem, nicméně člověk je tvor společenský, a proto je dobré si udržovat určitý sociální kontakt i v této nelehké době. Městská část s ohledem na svoje kapacity má sice jen velmi omezené zdroje, nicméně již od první vlny se snažíme k situaci přistupovat aktivně a v rámci svých možností vedle zajištění klasického chodu úřadu hledat i další možnosti a formy pomoci.
Ve spolupráci s dobrovolnickým programem MUNI pomáhá se podařilo například zajistit různé formy pomoci potřebným. Jak jsem již avizoval v některé z předchozích ŘEČÍ, spolupráce s tímto dobrovolnickým programem se na území městské části velmi osvědčila již dříve, a proto se v ní snažíme pokračovat i nadále a snažíme se i o rozvoj této spolupráce do budoucna. V první vlně jsme se občas setkávali s určitou a pochopitelnou nejistotou či nedůvěrou, která ale postupně opadávala. Mimo jiné i proto Vám v této ŘEČI přinášíme rozhovor se dvěma dobrovolníky z naší městské části, kteří působili a působí v rámci tohoto programu. Rádi bychom Vám tím ukázali, že mezi dobrovolníky je i řada Vašich spoluobčanů. Rovněž se také můžete dozvědět, jak se tato forma pomoci realizuje, abyste si sami mohli udělat představu a třeba se nebáli ji také vyzkoušet, pokud ji potřebujete. Taktéž věřím, že to může být inspirativní čtení i pro další spoluobčany, kteří třeba někdy uvažovali nebo uvažují o tom, jak pomoci svému okolí, ale nemusí nutně vědět, jak na to.
Někdy se zase člověk ztrácí ve všech těch nabídkách pomoci či kontaktech nebo potřebuje s ohledem na aktuální specifickou situaci jen poradit či promluvit si. Proto jsme se opět, stejně jako na jaře rozhodli spustit informační linky městské části, které můžete nalézt na jednom z letáčků. Chápeme, že pro udržení duševního zdraví a mysli je také potřeba zůstat v kontaktu a určité interakci. Aktuálně proto jednáme o možnosti realizace online přednášek a workshopů, kterými bychom mohli aspoň částečně nahradit prezenční aktivity pořádané běžně radnicí. Mohlo by se jednat například o online přednášky či workshopy zaměřené na cvičení pro seniory, samozřejmě se zajištěním co nejjednoduššího přístupu ke sledování. Pokud by Vás takové přednášky zajímaly, ozvěte se buď telefonicky na 724 330 084, nebo emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Případně budeme rádi i za náměty či návrhy na další aktivity a formy spolupráce.
Tato doba není lehká a ještě chvíli potrvá, nicméně aktivně a společně můžeme toto období opět zvládnout. Přeji Vám poklidné svátky, prožité ve zdraví a pohodě, a těším se na čas, kdy se budeme moci opět osobně setkávat. Vše dobré do nového roku, a ať se Vám daří.
Filip Hrůza, místostarosta