Na své 55. schůzi 19. září 2018 rada:
• vzala na vědomí výslednou zprávu o vyúčtování Vavřineckých hodů 2018, výdaje na tuto akci činily 507 142 Kč a příjmy 360 196 Kč,
• schválila Program poskytnutí neinvestičních dotací neziskovým organizacím z rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pro rok 2019,
• schválila užití znaku městské části pro prezentaci partnerství v rámci projektu „Jižní Morava – Království Komety“ a smlouvu o vzájemné propagaci s KOMETOU GROUP, a. s., jejímž předmětem je zajištění vzájemné propagace a reklamy v sezóně 2018/2019,
• souhlasila s realizací následujících předložených projektů v roce 2019, avšak s připomínkami uvedenými v odpovědi, která bude zaslána Magistrátu města Brna, Kanceláři participace: Revitalizace parku na Novém náměstí, Proluka Škrétova – Terezy Novákové, Revitalizace plochy mezi paneláky (Žitná 21 a Novoměstská 5), Toaleta na konečné v Řečkovicích, Veřejný gril v Zamilci, vzala na vědomí popis uvedených projektů na území městské části a to, že finanční prostředky na realizaci a správu uvedených projektů budou hrazeny z prostředků Participativního rozpočtu města Brna pro dobu tří let a že realizace projektů je závislá na výsledku hlasování občanů města, které proběhne v listopadu 2018,
• zrušila ke dni 5. 10. 2018 své komise, odvolala jejich předsedy a členy komisí a pověřila místostarostu Ing. Olivera Pospíšila organizačním zajištěním listopadového a prosincového čísla zpravodaje ŘEČ, nebude-li ještě komise pro přípravu zpravodaje ŘEČ zřízena.

Na své 56. schůzi 17. října 2018 rada:
• schválila termíny sňatků v roce 2019: 22. 2., 8. 3., 5. 4., 27. 4., 17. 5., 7. 6., 22. 6., 20. 7., 31. 8., 6. 9., 21. 9., 15. 11., 6. 12.,
• souhlasila jako zřizovatel základní školy se zvýšením kapacity školní družiny ZŠ Brno, Novoměstská 21, z dosavadních 140 žáků na 180 žáků, a to s účinností od 1. 2. 2019,
• schválila nájemní smlouvu s SK Řečkovice, z. s., na pronájem části pozemku p. č. 4982/1 o výměře 7307 m2, pozemku p. č. 4982/5 o výměře 489 m2, pozemku p. č. 4982/6 o výměře 1308 m2, části pozemku p. č. 4982/10 o výměře 6 m2 a části pozemku p. č. 4982/11 o výměře 75 m2, vše v k. ú. Řečkovice, na dobu určitou od 1. 11. 2018 do 30. 6. 2028,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru Společnosti Podané ruce, o. p. s., k realizaci preventivních programů ve dnech 19. 10. a 23. 10. 2018,
• schválila poskytnutí prostor v objektu bývalého pivovaru pobočnému spolku KČT, Moravská Slavia Řečkovice, na akce Černohorské šlápoty ve dnech 22. 2. – 24. 2. 2018, Lesnickým Slavínem ve dnech 12. 4. – 14. 4. 2019 a Brněnská podkova ve dnech 13. 9. – 15. 9. 2018 za částku 300 Kč na každou akci a souhlasila s užitím znaku městské části při těchto turistických akcích,
• schválila smlouvu o výpůjčce sálu bývalého pivovaru s Českým svazem bojovníků za svobodu, ZO 32 Řečkovice, ke konání výroční schůze dne 20. 11. 2018,
• doporučila požádat Dopravní podnik města Brna, a. s., o vedení linky autobusu č. 65 přes ulice Azurovou a Renčovu, za následujících podmínek: nízkoemisní minibus, zrušení zastávky č. 5, max. 3x za hodinu, zachování maximálního počtu parkovacích míst.