Na své 57. schůzi 14. listopadu 2018 rada:
• vzala na vědomí předběžný návrh rozpočtu městské části na rok 2019,
• schválila poskytnutí věcného daru Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Řečkovice ve formě 500 ks balíčků v hodnotě do 40 Kč/ks na Mikulášskou besídku, konanou v neděli 2. prosince 2018,
• souhlasila se záměrem Jihomoravského kraje realizovat na pozemcích města Brna stavební akci „Rekonstrukce areálu školy Hapalova-Marie Hübnerové – parkoviště“,
• souhlasila se jmenováním Bc. Andrey Momirovy ředitelkou Mateřské školy Paraplíčko, Tumaňanova 59.

Na svém ustavujícím zasedání 19. listopadu 2018 zastupitelstvo městské části:

• stanovilo počet členů Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve volebním období 2018–2022 na 7 a počet místostarostů na 3, z toho 1 uvolněného a 2 neuvolněné,
• zvolilo starostou MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Bc. Marka Viskota,
• zvolilo 1. místostarostou MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Reného Černého, 2. místostarostkou MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Danu Filipi, 3. místostarostou MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Ing. Filipa Hrůzu, Ph.D.,
• zvolilo členem Rady MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Doc. Ing. Ivana Maška, CSc., Ing. Stanislava Michalíka, prof. Ing. Vladislava Musila, CSc.,
• určilo k zastupování starosty uvolněného místostarostu Mgr. Reného Černého
• zřídilo kontrolní výbor a stanovilo počet jeho členů na 7,
• zvolilo předsedou kontrolního výboru Jiřího Prchala
• zvolilo členy kontrolního výboru Ing. Anatola Abrahámka, PaedDr. Ladislava Filipiho, Ing. Marka Guta, Doc. Ing. Ivana Maška CSc., PhDr. Ondřeje Štauda, Ph.D.,
• zřídilo finanční výbor a stanovilo počet jeho členů na 5,
• zvolilo předsedou finančního výboru Ing. Vítězslava Nekováře,
• zvolilo členy finančního výboru Ing. Anatola Abrahámka, PaedDr. Ladislava Filipiho, Ing. Petra Kotrbáčka, Ph.D., Ing. Stanislava Nováka,
• schválilo jako termín svého příštího zasedání pondělí 17. 12. 2018 v 16.00 hodin,
• stanovilo svým neuvolněným členům odměny za výkon funkce a současně stanovilo pravidla pro poskytování odměn,
• vzalo na vědomí protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti a provedená opatření k odstranění nedostatků uvedených v protokolu,
• pověřilo výkonem funkce oddávajícího své členy Doc. Ing. Ivana Maška, CSc., prof. Ing. Vladislava Musila, CSc., Ing. Stanislava Michalíka.

Oliver Pospíšil a Dana Filipi