Zásadním dokumentem pro plynulé fungování naší městské části je každoroční rozpočet, se kterým se můžete podrobněji seznámit na internetových stránkách našeho úřadu. Jeho příprava a realizace je na rozdíl od rozpočtu samostatné obce nelehkou disciplínou. Oproti klasickým obcím s vlastními příjmy, tvořícími až 70 % rozpočtu, totiž můžeme v naší městské části počítat s vlastními příjmy pouze ve výši 5-10 %. Velkou část našeho rozpočtu navíc tvoří transfery, tedy finanční prostředky, které nám postoupí město Brno a které se podaří získat od státu či Jihomoravského kraje. Když k tomu započítáme vývoj ekonomiky či inflaci, je při plánování nezbytné vycházet z předchozích zkušeností úřadu a aktuálních informací. Stalo se proto víceméně tradicí, že se rozpočet schvaluje mírně deficitní s tím, že se vedení městské části každý rok daří získáváním dalších finančních zdrojů končit v přebytku.

S ohledem na výše uvedené jsme pro rok 2019 schválili základní rozpočet s celkovými příjmy 85,4 milionů a výdaji 94,4 milionů korun. Letos plánujeme mírné zvýšení výdajů například v oblasti školství, tělovýchovy, zájmových činností či ochrany životního prostředí. Počítáme s mírným zvýšením běžných výdajů (o 4,2 mil. Kč), při vědomí, že se investiční výdaje budou opět pohybovat okolo 30 % z celkových výdajů rozpočtu. Stejně jako v letech předchozích totiž plánujeme pravidelné investice vedoucí k obnově i rozvoji infrastruktury a veřejných prostor naší městské části.

Postupně zvyšujeme výdaje do oblasti dopravy, což zahrnuje zejména opravy, údržbu a čistění komunikací (chodníky, parkoviště apod.). Mezi naše priority také patří kvalitní školství, jehož základem jsou investice do rozvoje zřizovaných mateřských i základních škol a jejich zázemí. Samozřejmostí je pro nás podpora rozvoje občanské společnosti, kultury a spolkové činnosti. Plánujeme proto tedy zvyšovaní prostředků i do těchto oblastí, protože činnost spolků vnímáme za velmi důležitou pro každodenní život v naší městské části, zejména práci s dětmi, mládeží či seniory. Nezáleží přitom, zda jde o organizace sportovní, kulturní či jinak zájmové.

rozpočetJednou z objemově nejvýznamnějších položek našeho rozpočtu tradičně zůstává bydlení. A to i přesto, že díky průběžným investicím a řešení obnovy bytového fondu není letos potřeba tolik peněz jako loni. Významnou částí našeho rozpočtu je již zmíněná oblast ochrany životního prostředí, ve které připravujeme například investice do kontejnerových stání pro sběr tříděného odpadu, do drobného majetku (lavičky, odpadkové koše apod.) či do údržby zeleně a její úpravy. Jelikož postupně dochází k nárůstu kompetencí a úkolů přecházejících na městskou část, počítáme v rozpočtu také se zvýšením výdajů na činnost místní správy. Od tohoto kroku si slibujeme také zvyšování kvality služeb našeho úřadu.

Na závěr svého komentáře k rozpočtu si dovolím zdůraznit, že rok je dlouhá doba a rozpočet není statický. Jedná se o plán, takže v závěrečném účtu se mohou finální čísla od plánu lišit. Rozpočet je tradičně připravován konzervativně, navíc s přihlédnutím k dosavadním zkušenostem a s ohledem na všechna známá rizika. Navíc věřím tomu, že se stejně jako v minulých letech opět podaří během roku zajistit další finanční prostředky z rozpočtu města Brna, Jihomoravského kraje, případně ze státního rozpočtu. A to především na naše rozvojové projekty, kterými chceme průběžně zvyšovat kvalitu života v Řečkovicích a Mokré Hoře.

Filip Hrůza, místostarosta