Na své 1. mimořádné schůzi 17. prosince 2018 rada:
• schválila smlouvu o sdružených službách na dodávku plynu pro objekt MČ (bývalá kotelna Měřičkova 46) se společností Teplárny Brno, a. s.

Na svém 2. zasedání 17. prosince 2018 zastupitelstvo městské části:

• schválilo rozpočet MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2019:
a) příjmy v celkové částce 85 396 tis. Kč,
b) výdaje v celkové částce 94 384 tis. Kč,
c) financování v celkové částce 8 988 tis. Kč,
• schválilo návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství na rok 2019,
• nesouhlasilo s odprodejem části pozemku ve vlastnictví města Brna p. č. 29/9 o výměře cca 24 m2 v k. ú. Řečkovice při ulici Družstevní,
• navrhlo jako výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, tyto akce:
- Řečkovický GREGORYFEST 7. 6. 2019,
- Řečkovický festival minipivovarů 8. 6. 2019,
- Brněnská Country fontána Řečkovice 15. 6. 2019,
- Vavřinecké hody 10. 8. 2019,
- Letní noc v Řečkovicích a na Mokré Hoře 31. 8. 2019,
- BRNĚNSKÝ STOOCK 7. 9. 2019,
• Schválilo následující termíny svých zasedání v roce 2019:
21. 2., 11. 4., 20. 6., 19. 9., 19. 12.

Dana Filipi, místostarostka