Na své 2. schůzi 23. ledna 2019 rada:

• vzala na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 31. 12. 2018,

• schválila
záměr pronajmout část oplocení OC Vysočina, o celkové výměře 4,68 m2, při ulici Kolaříkově,

• schválila
dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovité věci uzavřené dne 1. 6. 2016 se společností CAVALON, s. r. o., Hapalova 1490/22, 621 00 Brno, kterým se rozšiřuje předmět nájmu,

• schválila
výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Hřiště na míčové hry při ul. Novoměstské“,

• schválila
příkazní smlouvu se společností ikis, s. r. o., Kaštanová 496/123a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, jejímž předmětem je zastupování zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovice“,

• schválila
výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „ZŠ Horácké náměstí 13, Brno – bezbariérový přístup, konektivita, revitalizace zeleně“,

• schválila
výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Plynová kotelna MŠ Kárníkova 4, Brno-Řečkovice“,

• souhlasila
s umístěním stavby (stánek „BURGER ZAKKI“) na pozemku města Brna p. č. 2354/1 v k. ú. Řečkovice,

• schválila
výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Opravy chodníků a schodišť v roce 2019“,

• vzala na vědomí
rezignaci RNDr. Ivana Koláčného z komise pro přípravu zpravodaje ŘEČ ke dni 5. 12. 2018
a jmenovala členkou komise pro přípravu zpravodaje ŘEČ paní Kateřinu Svobodovou,

• schválila
uspořádání Vavřineckých hodů v roce 2019 ve dnech 9. – 11. srpna a jmenovala
pracovní skupinu pro přípravu Vavřineckých hodů 2019 ve složení:
 Mgr. Marek Viskot,
 Mgr. René Černý,
 Dana Filipi,
 Oldřich Gardáš,
 Marie Jelínková ml.,

• souhlasila
s uspořádáním kulturní akce „Řečkovický festival minipivovarů“ a schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně–Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) včetně sociálních zařízení v budově pivovaru, s firmou CRAFTBEER, s. r. o., Kořenského 879/19, 621 00 Brno–Řečkovice, za účelem uspořádání kulturní akce (Řečkovický festival minipivovarů) dne 8. 6. 2019,

• souhlasila
s uspořádáním hudebního festivalu „Řečkovický GREGORYFEST“ a schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně–Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) včetně sociálních zařízení v budově pivovaru, s panem Pavlem Řehořem, za účelem uspořádání hudebního festivalu „Řečkovický GREGORYFEST“ dne 7. 6. 2019,

• souhlasila
s uspořádáním hudebně divadelního festivalu „Full of life“ a schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně–Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) včetně sociálních zařízení v budově pivovaru s Římskokatolickou farností u kostela sv. Vavřince, Brno–Řečkovice, se sídlem Prumperk 85/3, 621 00 Brno, za účelem uspořádání farního dne formou hudebně-divadelního festivalu „Full of life“ dne 25. 5. 2019,

• souhlasila
s uspořádáním charitativní akce „BRNĚNSKÝSTOOCK“ a schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně – Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) včetně sociálních zařízení v budově pivovaru, s paní Lucií Kovářovou, za účelem uspořádání charitativní akce „BRNĚNSKÝSTOOCK“ dne 7. 9. 2019,

• souhlasila
- s uspořádáním Orelského folklorního festivalu dne 18. 5. 2019,
- s užitím znaku městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na veškerých informačních a propagačních materiálech souvisejících s touto akcí, konanou 18. 5. 2019, a schválila
nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně–Řečkovicích (pozemky, nebytové prostory, movité věci) se spolkem Orel, se sídlem Pellicova 20/2c, 602 00 Brno-město, za účelem uspořádání Folklorního festivalu dne 18. 5. 2019.