Na své 5. schůzi 27. března 2019 rada městské části:

• zrušila s účinností od 1. 5. 2019 oddělení Sekretariát Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a zřídila Odbor vnitřních věcí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
• schválila záměr, pronajmout 7 nebytových prostor v domě Novoměstská 7-19 a 21 nebytových prostor v domě Novoměstská 23-41,
• schválila smlouvu o dílo se společností HAKOS, spol s r .o., se sídlem Dalimilova 2797/110, 612 00 Brno, na plnění zakázky Rekonstrukce bytového jádra Žitná 7 a Žitná 11,
• souhlasila s umístěním chodníku na pozemcích města Brna při ulici Karásek a s jeho převodem do majetku Statutárního města Brna a jeho správou,
• souhlasila s umístěním venkovního schodiště na pozemku města Brna při ulici Ladově a nesouhlasila s převzetím uvedeného schodiště do majetku města Brna a do správy městské části,
• schválila smlouvu o výpůjčce pozemků a nájemní smlouvu na pozemky s SK Řečkovice, z. s.,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru (pozemky a nebytové prostory) a movitých věcí s Centrem sociálních služeb, příspěvkovou organizací, se sídlem Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno, za účelem pořádání integrační společenské akce s kulturním programem „Strom života Domova Tereza“ dne 29. 5. 2019,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru (pozemky a nebytové prostory) a movitých věcí s Gymnáziem Brno-Řečkovice, za účelem pořádání studentské slavnosti Majáles dne 1. 5. 2019,
• nesouhlasila se změnou Územního plánu města Brna, týkající území MČ Brno – Jehnice.

Na svém IV. zasedání 11. dubna 2019 zastupitelstvo městské části:

• vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 28. 2. 2019,
• schválilo svůj jednací řád, kterým se ruší dosavadní jednací řád ze dne 16. 6. 2011,
• projednalo prodej, nabytí i směnu pozemků,
• nesouhlasilo se změnou Územního plánu města Brna, týkající území MČ Brno – Jehnice.

Dana Filipi, místostarostka