03 Slovo foto 3 1Stanovisko vedení městské části k plánované zástavbě v Jehnicích
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás tentokrát informoval o důležitém rozhodnutí vedení naší městské části a následném usnesení Zastupitelstva městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (ZMČ) ve věci plánované výstavby bydlení a služeb v Jehnicích. Naše městská část (MČ) byla požádána o vyjádření ke změně Územního plánu města Brna, týkající se území MČ Brno – Jehnice. Jedná se o změnu ze zemědělského půdního fondu na čisté bydlení, což by znamenalo poměrně zásadní novou výstavbu v Jehnicích. Naše městská část s touto změnou Územního plánu dlouhodobě nesouhlasí, neboť tato změna je projevem suburbanizace, což znamená rozvoj MČ Brno – Jehnice na úkor MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora. Proto i ZMČ konané dne 11. 4. 2019 přijalo nesouhlasné usnesení směrem k požadované změně Územního plánu. Domníváme se totiž, že oblasti navržené k výstavbě v Jehnicích nelze vhodně dopravně napojit na centrální části města Brna, aniž by vozidla musela využívat stávající, pro vyšší dopravní zatížení naprosto nevyhovující komunikaci, vedoucí ulicemi Gromešovou, Jandáskovou a Tumaňanovou, se stávající oboustrannou zástavbou rodinných domů. Nová zástavba v Jehnicích, by způsobila neúměrný nárust intenzity dopravy nejen ve zmíněných ulicích, ale v celé MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, což by mělo za následek zvýšení hlučnosti a prašnosti, a naopak snížení bezpečnosti provozu na výše uvedených komunikacích. Ty totiž tak velké intenzitě dopravy technicky vůbec nevyhovují. I když chápeme nedostatek vhodných lokalit pro bydlení na území města Brna, jsme přesvědčeni, že musíme hájit zájmy obyvatel naší městské části a nedopustit snížení celkového komfortu jejich bydlení a kvality života.

Mgr. René Černý, místostarosta