Na své 6. schůzi 24. 4. 2019 rada městské části:

• vzala na vědomí informaci, že Česká pošta nemá zájem o pronájem prostor v zamýšlené budově na pozemku p. č. 49 v k. ú. Řečkovice (u konečné tramvaje) a doporučila Bytovému odboru Magistrátu města Brna zadat do projektové dokumentace bytových domů v ulici Terezy Novákové zapracování víceúčelového sálu pro potřeby městské části (kulturní akce, setkání klubů seniorů, přednášková činnost atd.),

• vzala na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 3. 2019,

• schválila uzavření smlouvy o poskytování služeb dle čl. 37 odst. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, se společností SEID, s. r. o.,

• schválila nájemní smlouvu s Gymnáziem Brno-Řečkovice na pronájem čtyř místností v objektu gymnázia jako volebních místností pro volby do Evropského parlamentu,

• souhlasila se zapojením Základní školy Brno, Novoměstská 21, do projektu Jihomoravského kraje "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji", financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci,

• souhlasila s realizací projektu „MŠ Novoměstská Brno 63“ v rámci výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání,

• schválila smlouvu o dílo se společností HT DVEŘE, s. r. o., Franzova 1070/65a, 614 00 Brno, na plnění zakázky „Výměna vstupních dveří do bytů v nástavbách Novoměstská 7-19 a 23-41, Brno-Řečkovice“,

• schválila zadávací dokumentaci pro zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovice“ a ustanovila komisi pro posouzení žádostí o účast ve výběrovém řízení a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na plnění uvedené veřejné zakázky,

• schválila smlouvu o nájmu části pozemku p. č. 3885 o výměře 280 m2 v k. ú. Řečkovice(lokalita Jezerůvky) se spolkem Dětské hřiště Leknín, z. s., se sídlem Leknínová 2264/4, 621 00 Brno,

• schválila smlouvu o dílo na údržbu biocentra „Na Loukách“ v roce 2019 s firmou FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno,

• schválila dodatek č. 3 ke smlouvě na komplexní údržbu komunikací v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, uzavřené dne 9. 9. 2010 s firmou ŠIMEK 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, a dodatek č. 3 ke smlouvě č. 74/2010 na komplexní údržbu komunikací v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, uzavřené dne 9. 9. 2010 s firmou FALKY, spol. s r. o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, (obě tyto firmy zajišťují údržbu části komunikací).

Dana Filipi, místostarostka