hruzaJak už jsem psal v předchozím článku věnovaném schvalování rozpočtu naší městské části na rok 2019, zatímco rozpočet je finanční plán pro řízení obce, závěrečný účet a další související dokumenty pak jsou hodnocením skutečného hospodaření městské části v uplynulém roce. V měsíci červnu tedy rada a zastupitelstvo projednávaly závěrečný účet za rok 2018. Ten praví, že hospodaření městské části za rok 2018 skončilo s celkovými příjmy ve výši 110,5 mil. Kč a celkovými výdaji 112,3 mil. Kč, tj. v mírném deficitu 1,8 mil. Kč, který byl pokryt z vlastních finančních prostředků, nashromážděných v předchozích letech. Pro srovnání celkové bilance rozpočtu může také posloužit porovnání s předchozími roky v následující tabulce.
V mil. Kč               2015                2016                 2017                2018
Příjmy celkem      74,231             111,986           112,123            110,518
Výdaje celkem     78,558             109,420           110,246            112,335
Saldo rozpočtu     -4,327               +2,566             +1,877               -1,817

Opět se úspěšně podařilo v průběhu kalendářního roku zvýšit plánované příjmy městské části o další dodatečné zdroje, například z Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Jihomoravského kraje či města Brna. Díky tomu mohly být následně realizovány další investice. Faktem je, že brněnské městské části s ohledem na Statut města Brna a systém rozdělování veřejných prostředků nedisponují tolika vlastními finančními příjmy jako běžná města a obce, o to víc se pak musí snažit získávat dodatečné zdroje všude, kde je to možné.
Co se týče struktury výdajů naší městské části za rok 2018, poměr běžných a kapitálových výdajů byl 55,6 % ku 44,4 % a tak i rok 2018 byl stejně jako roky minulé ve znamení zachovávání vysokého poměru výdajů směřujících do investic, rekonstrukcí, revitalizací či oprav. Z hlediska prostých čísel pak ještě městská část v roce 2018 dosáhla provozního přebytku ve výši 4,12 mil. Kč, její vedlejší hospodářská činnost skončila po zdanění v plusu 4,09 mil. Kč a v rámci hospodaření s nehmotným a hmotným majetkem zaznamenala městská část celkové zvýšení jeho hodnoty o více než 43 mil. Kč.
Každoročně také hospodaření městské části bývá z hlediska kontroly předmětem přezkoumání nezávislou auditorskou společností - a to například z hlediska dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy či řádného hospodaření s finančními prostředky. V rámci této kontroly, jejíž výstup je také součástí závěrečného účtu za rok 2018, nebyly při přezkoumání hospodaření městské části za rok 2018 zjištěny chyby, nedostatky nebo významná rizika.
Úřad městské části také disponuje interním auditorem, který v rámci své průběžné kontroly vnitřního fungování městské části skrze interní audit a realizaci veřejnosprávních kontrol vytváří systém vnitřní kontroly a přispívá tak celkově k lepší kontrole hospodaření a fungování úřadu. Na základě jeho auditu nebyly v roce 2018 zjištěny žádné známky nehospodárného, neefektivního či neúčelného hospodaření s veřejnými prostředky nebo jejich nakládání v rozporu s právními předpisy apod. Městská část také skrze interního auditora průběžně kontroluje zřizované příspěvkové organizace (ZŠ a MŠ). Skrze systém těchto vnitřních kontrol nebylo v roce 2018 shledáno žádné významné porušení povinností nebo rozpočtové kázně, pouze drobné či formální nedostatky, které byly odstraněny.
Filip Hrůza, místostarosta