Na své 7. schůzi 22. května 2019 rada městské části:
• souhlasila se zapojením Mateřské školy Brno, Kárníkova 4, do projektu Jihomoravského kraje "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji", financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci,
• schválila smlouvy o nájmu nebytových prostor v bytových domech na Novoměstské ulici,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace na opravy chodníků a schodišť v roce 2020 nabídku uchazeče Ing. Luďka Bureše, Podskalská 421/22b, 624 00 Brno, a současně smlouvu o dílo s uvedeným uchazečem.

Na své 8. schůzi 5. června 2019 rada městské části:
• jmenovala do funkce vedoucí Odboru vnitřních věcí ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora paní Bc. Petru Quittovou,
• schválila s účinností od 1. 7. 2019 nový Organizační řád Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, kterým se ruší dosavadní organizační řád ze dne 1. 8. 2013,
• schválila záměr, pronajmout nebytový prostor v domě Renčova 5,
• zrušila ke dni 30. 6. 2019 Provozní řád sálu, venkovního areálu a příslušenství v objektu bývalého pivovaru, Palackého nám. 9a, schválený dne 29. 3. 2017, a současně schválila, s účinností od 1. 7. 2019, nový provozní řád.

Na svém V. zasedání 20. června 2019 zastupitelstvo městské části:
• vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 30. 4. 2019,
• schválilo účetní závěrku městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za účetní období roku 2018,
• souhlasilo s celoročním hospodařením městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2018, a to bez výhrad, a současně schválilo závěrečný účet městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2018,
• projednalo prodej pozemků,
• souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice“ v rámci Operačního programu Životní prostředí a současně souhlasila se spoluúčastí městské části na nákladech uvedeného projektu ve výši 50 % z celkové finanční spoluúčasti města Brna.

Dana Filipi, místostarostka