Na své 11. schůzi 28. srpna 2019 rada městské části:

• souhlasila s realizací projektů „Řečkovicemi s Járou Cimrmanem“, Víceúčelové hřiště Boskovická“, „Bílé střechy chladí Brno: pilotní projekt“, „Nová krytá sportovní hala v Řečkovicích“, předložených v rámci participativního rozpočtu města Brna – Dáme na Vás, a současně se správou projektů po uplynutí tříleté doby udržitelnosti,
• schválila smlouvu o vzájemné propagaci s KOMETOU GROUP, a. s., Křídlovická 34, 603 00 Brno, jejímž předmětem je zajištění vzájemné propagace a reklamy obou smluvních stran v sezóně 2019/2020 v rámci projektu „Jižní Morava – Království Komety“,
• schválila nájemní smlouvu s Tělocvičnou jednotou Sokol Brno-Řečkovice na pronájem tělocvičny a ostatních souvisejících prostor, šatny a sociálního zařízení v objektu sokolovny na ulici Vážného 19 v Brně-Řečkovicích,
• schválila smlouvu o dílo s panem Jiřím Spilkou, Ondrouškova 4, 635 00 Brno, na plnění zakázky malého rozsahu „Oprava klempířských prvků střechy v bytovém domě Sibiřská 64, Brno-Řečkovice“ a současně pověřila starostu městské části Mgr. Bc. M. Viskota podpisem uvedené smlouvy,
• schválila záměr pronajmout část nebytového prostoru o výměře 103 m2 v budově bývalé kotelny, Měřičkova 46.

Na svém VI. zasedání 19. září 2019 zastupitelstvo městské části:

• vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 7. 2019,
• vzalo na vědomí mezitímní účetní závěrku městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora sestavenou k 30. 6. 2019,
• schválilo střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na období 2021-2025,
• projednalo prodej a směnu pozemků,
• vzalo na vědomí zprávu Městské policie Brno, revíru POLE, o bezpečnostní situaci v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018,
• navrhlo ponechat podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů beze změn, tedy tak, že povoleno bude ve středu, v pátek a v sobotu od 9 do 21 hodin,
• souhlasilo s návrhem novely obecně závazné vyhlášky č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů,
nenavrhlo žádný další prostor, na kterém je povolen volný pohyb psů bez náhubku a vodítka,
navrhlo tyto další prostory, na které je vstup se psy zakázán: dětské hřiště
Boskovická 7-9 (plocha ohraničená z jedné strany chodníkem vedoucím za bytovými
domy Boskovická 5-7 a z druhé strany plotem oddělujícím plochy veřejné zeleně od
soukromých zahrad),
dětské hřiště Družstevní 7–11 (zpevněné plochy v okruhu dvou metrů od herních a cvičebních prvků),
sportovní hřiště pro míčové hry Horácké náměstí (herní plocha ohraničená obrubníky),
• navrhlo jako výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu na území MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vymezena dobou kratší nebo žádnou, tyto akce:
- Řečkovický festival minipivovarů, při kterém se v noci z pátku 5. 6. 2020 na sobotu 6. 6. 2020 a ze soboty 6. 6. 2020 na neděli 7. 6. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 h.,
- Řečkovický GREGORYFEST, při kterém se v noci z pátku 12. 6. 2020 na sobotu 13. 6. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 h.,
- Brněnská Country fontána Řečkovice, při které se v noci ze soboty 13. 6. 2020 na neděli 14. 6. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 23:30 do 6:00 h.,
- Vavřinecké hody, při kterých se v noci ze soboty 8. 8. 2020 na neděli 9. 8. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 h.,
- Letní noc v Řečkovicích a na Mokré Hoře, při které se v noci ze soboty 29. 8. 2020 na neděli 30. 8. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 h.,
- BRNĚNSKÝSTOOCK, při kterém se v noci ze soboty 12. 9. 2020 na neděli 13. 9. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 0:00 do 6:00 h.,
• navrhuje jako veřejná prostranství, na kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů, ponechat tato místa: konečnou tramvaje č. 1 (vymezenou ulicemi Medláneckou, T. Novákové, Družstevní a Gymnáziem T. Novákové), vnitřní i vnější plochu areálu Vysočina (vymezenou ulicemi Kolaříkovou, Vránovou, Vážného, Marie Hübnerové a Měřičkovou) a park na Novém náměstí a současně navrhuje ponechat Vavřinecké hody jako akci, při jejímž konání se zákaz požívání alkoholu nevztahuje na uvedená veřejná prostranství.

Dana Filipi, místostarostka