ReneCernyFPéče o veřejnou zeleň v roce 2020
V loňském roce, zejména v létě, jsme zaznamenali některé podněty vás občanů, kterým záleží na udržitelnosti kvality veřejné zeleně v naší městské části. Většina z nich se shodovala s myšlenkami a nápady které jsme měli i my. Bylo ovšem nutné je následně podrobně prověřit a analyzovat s našimi odborníky z Odboru životního prostředí. Ti provedli několik odborných šetření a průzkumů, které vedly k aktualizaci informací, poznatků, názorů a vytvoření jakýchsi základních tezí ve dvou oblastech péče o veřejnou zeleň v naší městské části, kterými bychom se chtěli řídit nejen v tomto roce, ale i v letech následujících.

Květinové záhony v trávnících
• Kvetoucí směsi bylin jako náhrada pravidelně sečených trávníků je v oblasti péče o veřejnou zeleň aktuální téma rezonující mezi laickou a odbornou veřejností.
• Cílem zakládání květnatých porostů patří zvýšení estetické a funkční hodnoty ploch veřejné zeleně a zvýšení druhové rozmanitosti (diverzity) porostů.
• Podle našich zjištění je druhová skladba travnatých porostů podobná druhové skladbě na lučních a pastevních porostech v okolí Brna.
• V travnatých porostech na území Řečkovic se běžně vyskytuje řada kvetoucích bylin jako jsou jetele, jitrocele, jestřábníky, kakosty, štírovník, čičorka, tolice, smetánka, sedmikráska, popenec, pastinák, řebříček a řada dalších.
• Uměle zakládané květnaté porosty vyžadují důkladnou a poměrně nákladnou přípravu stanoviště s počáteční péči o založený porost. Z dlouhodobého hlediska ze založených květnatých porostů vymizí druhy, kterým dané stanoviště nevyhovuje a druhové složení se časem přirozeně navrátí do podoby okolních porostů.
• Zakládání porostů ze směsí kvetoucích druhů bylin bez přihlédnutí ke stanovištím poměrům a adekvátní následné péče v prostředí městské zeleně lze chápat jako dočasné řešení.
• Ke zvýšení estetické hodnoty ploch veřejné zeleně jsme v letošním roce na podzim vysadili na zkušební ploše (Palackého náměstí) přibližně 2500 kusů okrasných cibulovin. Jde o kvetoucí vícebarevnou směs krokusů (šafránů), která by měla v předjarním období ještě před nástupem hlavní vegetace vytvořit v travnatých plochách kvetoucí barevný efekt. Po jejich odkvětu bude plocha standardně udržována sečením. V případě, že se tento způsob zvýšení estetické hodnoty trávníků osvědčí, osadíme v příštím roce kvetoucími cibulovinami další vhodné plochy.

Projekt revitalizace sídlení zeleně
• V následujícím roce bychom chtěli realizovat rozsáhlý projekt revitalizace sídlení zeleně na území vymezeném ulicemi Novoměstskou, Žitnou, a Měřičkovou. Hlavním cílem tohoto projektu je kompoziční probírka a ošetření stávajících porostů dřevin situovaných na veřejně přístupných plochách sídlištní zeleně ve vymezeném území.
• U vzrostlých stromů bude provedeno jejich odborné arboristické ošetření, vybrané keřové skupiny budou zregenerovány, na reprezentativních místech budou založeny nové trvalkové záhony nenáročné na údržbu, k doplnění stávajících bude vysazeno celkem 133 kusů našich domácích odolných druhů stromů. Vybudována budou tři broukoviště za účelem vytvoření vhodných stanovišť pro vzácné druhy hmyzu.
• Cílem revitalizace je celkové zvýšení biodiverzity oblasti a zkvalitnění prostředí pro život místních obyvatel.
• Revitalizace sídelní zeleně přispěje k vytvoření esteticky přitažlivějšího zázemí pro život obyvatel okolních domů, uživatelů veřejného prostranství a v městském prostředí přežívajících organismů.

Mgr. René Černý, místostarosta