V loňském roce byla schválena novela zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, kterou došlo k některým podstatným změnám ve správě místních poplatků, mimo jiné také v případě poplatku ze psů. Následně vydalo statutární město Brno obecně závaznou vyhlášku č. 17/2019 o místních poplatcích, která tyto změny reflektuje.
Zásadní změnou proti dosavadní právní úpravě je definice nároku na sníženou sazbu poplatku ze psa. Na tuto sníženou sazbu, která činí na území městské části Řečkovice a Mokrá Hora v základní výši 200,- Kč ročně, má nově nárok každý držitel psa starší 65 let, ale už nikoliv poživatel důchodu, jako tomu bylo doposud. Naproti tomu byl rozšířen okruh osob s úplným osvobozením od poplatku – nově jsou úplně osvobozeni držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P. V praxi to znamená, že držitelům psů, starším 65 let, kteří dosud platili plnou sazbu poplatku, bude pro rok 2020 poplatek snížen na částku 200,- (případně 300,- Kč v případě druhého a dalšího psa). Naproti tomu poplatníkům mladším 65 let, kterým byla stanovena nižší sazba z titulu poživatele důchodu, který byl jediným zdrojem příjmu, bude sazba poplatku upravena na standardní základní sazbu podle bydliště, tedy 600,- nebo 1500,- Kč. Pokud takový držitel psa, mladší 65 let, je zároveň držitelem průkazu ZTP, případně ZTP/P je nutné, aby v případě že si přeje zachovat sníženou sazbu, v nejkratším možném termínu předložil tento průkaz pracovníkovi ekonomického odboru úřadu MČ, který vede evidenci psů a správu poplatků.

Pro úplnost uvádíme ještě aktuální sazby poplatků ze psů:
1) Základní sazba rodinný dům 600,- Kč
2) Základní sazba bytový dům 1 500,- Kč
3) Osoby starší 65 let 200,- Kč
Zvýšení poplatku za druhého a každého dalšího psa + 50 %

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Dále jsou od poplatku osvobozeny organizační složky státu, příspěvkové organizace, Červený kříž a nadace, které jsou držiteli psů a držitelé záchranářských psů.
Po dobu jednoho roku od data převzetí je od poplatku osvobozen držitel psa z útulku.

Pavel Hvižď
ekonomický odbor