Na své 16. schůzi 22. ledna 2020 rada:
• vzala na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 31. 12. 2019,
• schválila
smlouvu o poskytnutí licence k pořadům se společností Brno TV, s. r. o., se sídlem Moravské nám. 127/3, Brno, na dobu neurčitou,
• vybrala
jako dodavatele služeb „Poradenství, podpora a zastupování zadavatele v zadávacích řízeních v oblasti veřejných zakázek“ společnost ikis, s. r. o., Kaštanová 496/123a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, a schválila příkazní smlouvu s uvedenou společností,
• schválila
uzavření Dohody o spolupráci při pořádání festivalu „Brněnská Country fontána Řečkovice 2020“ s MUDr. Pavlem Kopřivou - FT Records, se sídlem Banskobystrická 205/24, Brno, a smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru a movitých věcí za účelem pořádání uvedené kulturní akce dne 13. 6. 2020,
• souhlasila
s uspořádáním hudebně-divadelního festivalu „Full of life“ a schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru (pozemky a nebytové prostory) včetně sociálních zařízení s Římskokatolickou farností u kostela sv. Vavřince, Brno–Řečkovice, se sídlem Prumperk 85/3, 621 00 Brno, za účelem uspořádání farního dne formou hudebně-divadelního festivalu „Full of life“ dne 23. 5. 2020,
• souhlasila
s uspořádáním hudebního festivalu „Řečkovický GREGORYFEST“ a schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru (pozemky a nebytové prostory) včetně sociálních zařízení v budově pivovaru s panem Pavlem Řehořem za účelem uspořádání hudebního festivalu „Řečkovický GREGORYFEST“ dne 12. 6. 2020,
• požádala
Odbor dopravy Magistrátu města Brna o prověření možnosti realizace světelné signalizace na křižovatce u konečné tramvaje č. 1 v Řečkovicích v rámci projektu Dopravní telematika 2021-27,
• schválila
záměr pronajmout garáž č. e. 1476, která je součástí pozemku p. č. 815/18 o výměře 19 m2 v k. ú. Řečkovice (lokalita „Cihelna“), za minimální cenu 800,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Na své 17. schůzi 12. února 2020 rada:
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Adaptace budovy bývalé kotelny při ulici Měřičkova 46 na prostory MŠ“ nabídku předloženou společností RGB STUDIO s. r. o., Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• souhlasila
s umístěním prodejního stánku s pečivem na pozemku p. č. 5/1 v k. ú. Řečkovice při ulici Medlánecké (na konečné tramvaje č. 1) na dobu určitou 1 roku,
• souhlasila
s uspořádáním charitativní akce „BRNĚNSKÝSTOOCK“ a schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru (pozemky a nebytové prostory) včetně sociálních zařízení s paní Lucií Kovářovou za účelem uspořádání charitativní akce „BRNĚNSKÝSTOOCK“ dne 12. 9. 2020,
• schválila
smlouvu o nájmu pozemku p. č. 814 o výměře 1 463 m2 v k. ú. Řečkovice, se společností ALUTREND, s. r. o., se sídlem Kuřimská 1926/21a, 621 00 Brno, na dobu určitou do 31. 12. 2021,
• schválila
výpověď nájmu nebytových prostor o celkové výměře 77,16 m2 v budově č. p. 702 (bývalá hasičská zbrojnice, Palackého nám., Brno), která je součástí pozemku p. č. 2351, k. ú. Řečkovice, sjednaného nájemní smlouvou ze dne 27. 6. 2013 se společností OteSound, s. r. o., se sídlem Klatovská 424/22, 602 00 Brno,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace sídelní zeleně v sídlišti Bratří Křičků, Kárníkova, Brno-Řečkovice“ nabídku uchazeče Fragula, s. r. o., se sídlem Sivice č. p. 304, 664 07, a současně uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• na základě posouzení dokumentace ke stavebnímu záměru nazvanému „DŮM GALÉN MĚŘIČKOVA“, předložené společností Properity Salaso, s. r. o.
1. nesouhlasila s navrženým umístěním a realizací stavby z důvodu velké intenzity využití stabilizovaného území, protože nekoresponduje s okolní zástavbou a generuje negativní ovlivnění okolí stavby zejména dopravou a zastíněním,
2. požaduje předložení studie oslunění pozemku MŠ (s vyhodnocením dotčení pozemku MŠ zastíněním navrženou stavbou domu Galén, a to i pro zimní období),
3. nesouhlasila s dopravním připojením stavby z ulice Kunštátské, trvá na výlučném připojení stavby z ulice Měřičkovy.

Dana Filipi, místostarostka