Na svém VIII. zasedání 27. února 2020 zastupitelstvo městské části:
• vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 12. 2019,
• pověřilo výkonem funkce oddávajícího své členy Ing. Martina Otčenáška a Petra Bořeckého,
• schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci programu Individuální dotace JMK 2020 ve výši 1,5 mil. Kč na akci „Úprava zahrady MŠ Tumaňanova“,
• projednalo žádosti o vyjádření k prodeji pozemků,
• souhlasilo s bezúplatným nabytím pozemku p. č. 5184/3 o výměře 67 m2 v k. ú. Řečkovice (při ulici Gromešově) z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města Brna.

Na své 18. schůzi 4. března 2020 rada městské části:
• schválila poskytnutí neinvestičních dotací následujícím neziskovým organizacím:

Název Kč
Dům dětí a mládeže, Helceletova, pobočka Frikulín, p. o. 14 000
Dům dětí a mládeže, Helceletova, pobočka Domino, p. o. 6 000
Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pionýr Řečkovice 33 000
Junák – český skaut, středisko Duha Brno, z. s. 46 000
JUNIOR JUDO Brno, z. s. (děti a mládež) 10 000
Sdružení pěstounských rodin, z. s. 5 000
Frank Bold Kids z. s. (kultura a školství) 6 000
inBalance, z. s. 18 000
Dětský futsal, z. s. 18 000
Orel jednota Brno – Řečkovice, p. s. (sportovní činnost) 40 000
Oddíl národní házené 1. NH BRNO, z. s. 25 000
SHL ŘEČKOVICE, z. s. (oddíl badminton) 28 000
Brněnský svaz malé kopané, z. s. 25 000
JUNIOR JUDO Brno, z. s. (sportovní činnost) 15 000
SKI KLUB JUNIOR BRNO z. s. 15 000
EkoCentrum Brno, p. s. 7 800
Frank Bold Kids, z. s. (životní prostředí) 8 160
HORTUS, sdružení zahrádkářů, spolek 5 040
Klub českých turistů, Odbor Moravská Slavia Řečkovice, z. s. (životní prostředí) 9 000
SPMP ČR pobočný spolek Brno (kulturní činnost) 6 000
Český svaz bojovníků za svobodu, spolek 1 000
Orel jednota Brno – Řečkovice, p. s. (kulturní činnost) 13 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno – Řečkovice, p. s. (kulturní činnost) 30 000
Verbum et musica, spolek 8 000
Spolek Kultura a Management, z. s. 2 000
Mamma HELP, z. s. 17 000
Diakonie ČCE – středisko v Brně 12 000
Pretium, z. s. 7 000
Unie Roska – reg. org. ROSKA BRNO-MĚSTO, z. p. s. 8 000
DOTYK II, o. p. s. 12 000
NADĚJE, pobočka Brno, spolek 12 000
HEWER, z. s., Praha, pobočka Brno 6 000
Církevní střední zdravotnická škola Grohova, s. r. o., Terénní odlehčovací služba 6 000
Centrum naděje a pomoci, z. s. 2 000
SPMP ČR pobočný spolek Brno (sociální oblast) 8 000

• vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky „Zateplení ZUŠ UNIVERSUM“ nabídku předloženou společností PSVS-STRUKTURE, s. r. o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky „Revitalizace Palackého náměstí – přípravné práce (redukce a prořezy stávající zeleně)“ nabídku předloženou společností FALKY, spol. s r.o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• schválila zadávací dokumentaci pro zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ Novoměstská 21, Brno – rekonstrukce střechy“,
• schválila záměr propachtovat hmotnou nemovitou věc - část pozemku p. č. 802 v k.ú. Řečkovice o výměře 367 m2 (zahrádka v lokalitě Cihelna),
• schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně–Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) včetně sociálních zařízení v budově pivovaru s firmou CRAFTBEER, s. r. o., Kořenského 879/19, 621 00 Brno, za účelem uspořádání kulturní akce (Řečkovický festival minipivovarů) ve dnech 5. až 7. 6. 2020,
• schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně–Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) včetně sociálních zařízení v budově pivovaru s panem doc. RNDr. Pavlem Matulou, Ph.D., za účelem uspořádání šifrovací hry „NaPALMně“ dne 3. 4. 2020,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru (pozemky a nebytové prostory) a movitých věcí s Mateřskou školou Brno, Kárníkova 4, za účelem uspořádání akce pro rodiče a děti (loučení s předškoláky) dne 21. 5. 2020,
• schválila příkazní smlouvu se společností RPA Tender, s. r. o., se sídlem Starobrněnská 20, 602 000 Brno, jejímž předmětem je zastupování zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice“,
• schválila smlouvu o dílo na kontrolu a údržbu dětských hřišť se společností Hřiště v CAJKU s. r. o., se sídlem Na Letné 626, 783 53 Velká Bystřice.

Na své 4. mimořádné schůzi 13. března 2020 rada městské části:

• vzala na vědomí informaci ředitelek mateřských škol o sníženém počtu přítomných dětí v mateřských školách zřizovaných městskou částí Brno-Řečkovice a Mokrá Hora v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vyhlášeného Bezpečností radou vlády ČR a souhlasila s uzavřením všech mateřských škol zřizovaných městskou částí s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání.

Dana Filipi, místostarostka