Na své 21. schůzi 20. května 2020 rada městské části:
• vzala na vědomí usnesení Zastupitelstva města Brna ze dne 21. 4. 2020, kterým ZMB požádalo Úřady městských částí statutárního města Brna o vydání rozhodnutí z moci úřední, jímž by se prominul místní poplatek za užívání veřejného prostranství spočívající v umístění restauračních zahrádek, občerstvení před provozovnou a předsunutých prodejných míst za dobu od počátku nouzového stavu (14. 3. 2020) do 31. 12. 2020,
• souhlasila se znovuotevřením všech mateřských škol zřizovaných MČ Brno– Řečkovice a Mokrá Hora s účinností od 25. 5. 2020,
• schválila zadávací dokumentaci pro zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64“,
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Úprava zahrady MŠ Tumaňanova“ - nabídku předloženou uchazečem MTc-stav, s. r. o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno – Nový Lískovec, a současně schválila smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• schválila nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p. č. 3769/3 v k. ú. Řečkovice (při ulici Žilkově) o výměře 314 m2 za účelem konání akcí „Nová Chaloupka - Street food SOBOTY“ v období od 30. 5. do 20. 6. 2020 se společností muzesmit, s. r. o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno,
• schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně–Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) včetně sociálních zařízení v budově pivovaru, s firmou CRAFTBEER, s. r. o., Kořenského 879/19, 621 00 Brno–Řečkovice, za účelem uspořádání kulturní akce (Řečkovický festival minipivovarů) ve dnech 17. 7. – 19. 7. 2020, současně zrušila nájemní smlouvu na uspořádání uvedené akce ve dnech 5. až 7. 6. 2020,
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na „Opravy chodníků v Řečkovicích“ nabídku uchazeče DIRS Brno, s. r. o., Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno, a současně schválila smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace na opravy chodníků, schodišť a účelových komunikací v roce 2021 nabídku uchazeče Ing. Luďka Bureše, Podskalská 421/22b, 624 00 Brno, a současně schválila smlouvu o dílo s uvedeným uchazečem,
• souhlasila s předložením žádosti na odbor dopravy Magistrátu města Brna o provedení inženýrského průzkumu dopravních proudů na křižovatce silnic Jandáskova-Maříkova-Gromešova,
• zrušila část usnesení přijatého na 18. schůzi dne 4. 3. 2020, kterým schvaluje přidělení neinvestiční dotace 10 000 Kč oddílu JUNIOR JUDO Brno, z. s. Důvodem je neuskutečnění zamýšlené sportovní akce v důsledku koronavirové epidemie.

Na svém 9. zasedání 21. května 2020 zastupitelstvo městské části:
• vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 3. 2020,
• vzalo na vědomí mezitimní účetní závěrku městské části k 31. 3. 2020,
• schválilo poskytnutí neinvestičních dotací neziskovým organizacím Tělocvičná jednota Sokol Brno – Řečkovice, p. s., (na sportovní činnost) - 65 000,- Kč a SK Řečkovice, z. s., - 51 000,- Kč,
• vzalo na vědomí zprávu Městské policie Brno, revíru POLE o bezpečnostní situaci v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019,
• projednalo návrh připravovaného územního plánu města Brna,
• souhlasilo a) s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích, b) s poskytnutím snížené sazby poplatku ze psů i osobám mladším 65 let, jejichž zdrojem příjmu je důchod z důchodového pojištění, c) s osvobozením od poplatku ze psů pro držitele canisterapeutických psů,
• projednalo žádosti o vyjádření k prodeji pozemků,
• a) souhlasilo s návrhem nové obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, b) navrhlo jako veřejná prostranství, na kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů, ponechat tato místa: konečnou tramvaje č. 1 (vymezenou ulicemi Medláneckou, T. Novákové, Družstevní a Gymnáziem T. Novákové), vnitřní i vnější plochu areálu Vysočina (vymezenou ulicemi Kolaříkovou, Vránovou, Vážného, Marie Hübnerové a Měřičkovou), a park na Novém náměstí, c) vzalo na vědomí zprávu o usnesení Rady města Brna, podle kterého mají městské části zvážit možnost požívání alkoholu i na některých veřejných prostranstvích, kde je to nyní zakázáno,
• navrhlo jako další výjimečný případ, při němž je doba nočního klidu na území MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vymezena kratší dobou tuto akci Řečkovický festival minipivovarů, při kterém se v noci z pátku 17. 7. 2020 na sobotu 18. 7. 2020 a ze soboty 18. 7. 2020 na neděli 19. 7. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 h.,
• a) souhlasí s návrhem novely obecně závazné vyhlášky č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů, b) nenavrhuje žádný další prostor, na kterém je povolen volný pohyb psů bez náhubku a vodítka, c) navrhuje jako další prostor, na který je vstup se psy zakázán dětské hřiště Ječná 38–42 (plocha ohraničená kamennou gabionovou zídkou, přístupovým schodištěm, vozovkou účelové komunikace a plochou veřejné zeleně).

Na své 22. schůzi 6. června 2020 rada městské části:
• schválila smlouvu o dílo se společností Finex Technology, s. r. o., se sídlem U libeňského pivovaru 2430/8, 180 00 Praha, na plnění zakázky „Komplexní revitalizace topného systému v bytovém domě Novoměstská 7-19“,
• vybrala dodavatele veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ Novoměstská 21, Brno – rekonstrukce střechy“ společnost MÜPO, spol. s r.o., se sídlem Karásek 2137/5, Brno,
• schválila uzavření Smlouvy o spolupráci při pořádání festivalu „Folkové léto Řečkovice 2020“ s MUDr. Pavlem Kopřivou - FT Records, se sídlem Banskobystrická 205/24, Brno, a současně schválila ukončení dohody o spolupráci při pořádání festivalu „Brněnská Country fontána Řečkovice 2020“,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru a movitých věcí s panem MUDr. Pavlem Kopřivou – FT Records, se sídlem Banskobystrická 205/24, Brno, za účelem pořádání kulturní akce (festival „Folkové léto Řečkovice 2020“) konané ve dnech 20. 7. – 26. 7. 2020,
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na rekonstrukci prostorů pro kontejnery na komunální odpad u bytových domů Renčova č. o. 10 a Žitná č. o. 11 a výstavbu nových stanovišť na tříděný odpad u domu č. o. 15 v ul. Žitné a v ul. Leknínové nabídku uchazeče CESTAV, construction, s. r. o., Ponávka 185/2, Brno, a současně schválila smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• požádala odbor dopravy Magistrátu města Brna o doplnění zrcadla pro výhled na obě strany v ulici Jandáskova naproti výjezdu z ulice Cupákova,
• požádala odbor dopravy Magistrátu města Brna o doplnění vodorovného dopravního značení zakazujícího stání v náběhu parkovacího zálivu v ulici Žitná na rohu ulic Žitná – Kořískova,
• odbor dopravy Magistrátu města Brna o zřízení (vyznačení) parkovacích míst K+R s dodatkovou tabulkou s textem: PO-PÁ od 7 do17 hodin pro MŠ Kárníkova 4 (2 místa v parkovacím zálivu komunikace Kárníkova) a pro MŠ Měřičkova 46 (2 místa v parkovacím zálivu hned vedle přechodu na komunikaci Měřičkova),
• požádala odbor dopravy Magistrátu města Brna o umístění dopravní značky „B8 - zákaz vjezdu jízdních kol“ na oba konce topolové aleje v Zamilovaném hájku,
• schválila smlouvu o výpůjčce nebytových prostor - zasedací místnosti zastupitelstva a Síně Jana Hrušky v objektu ÚMČ Palackého nám. 11, se Soukromou základní uměleckou školou UNIVERSUM, s. r. o., se sídlem Kořenského 2160/23b, Řečkovice, Brno, za účelem uspořádání absolventského koncertu žáků hudebního oboru dne 23. 6. 2020.

Na své 5. mimořádné schůzi 15. června 2020 rada městské části:
• zrušila zadávací řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem „Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice“.

Na svém X. zasedání 18. června 2020 zastupitelstvo městské části:
• schválilo účetní závěrku městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za účetní období roku 2019,
• souhlasilo s celoročním hospodařením městské části v roce 2019, a to bez výhrad, a současně schválilo závěrečný účet městské části za rok 2019,
• projednalo žádosti o vyjádření k prodeji pozemků.

Dana Filipi, místostarostka