ReneCernyFNávrh Územního Plánu města Brna z pohledu Řečkovic a Mokré Hory

Město Brno čeká na nový Územní plán (ÚPmB) již více než 20 let. Po celé toto období byly navrhovány a prováděny změny stávajícího ÚP, které byly mnohdy nekoncepční, povolovaly zástavbu bez dopravní obslužnosti, nutné infrastruktury nebo občanské vybavenosti. I pro samotné developery, ale i drobné stavebníky nebyla tato situace jednoduchá. Absence nového územního plánu se nejvíce projevila v bytové výstavbě a dopravě. Je proto určitě dobře, že současné vedení města Brna navázalo na snahu a práci toho bývalého a byl dokončen návrh nového ÚPmB. Vedení městské části a pracovníci úřadu se novému návrhu věnovali velmi podrobně, účastnili jsme se všech projednání za účasti městských částí pořádaných Kanceláří architekta města Brna (KAM) a Odborem územního plánování a rozvoje (OÚPR). Výsledkem je více než 30 připomínek k návrhu ÚP, které schválilo zastupitelstvo naší městské části.

Připravovaný Územní plán města Brna byl v uplynulých měsících představen veřejnosti. Oproti stávajícímu územnímu plánu, který byl schválen zastupitelstvem města Brna v prosinci 1994 a obsahoval 44 stran textu, včetně příloh, je tento připravovaný územní plán nepoměrně „košatější“. Návrh pro veřejné projednání jenom v závazné části obsahuje v grafické části 14 výkresů a v textové části 109 stran textu, příloha s kartami lokalit dalších 332 stran. Odůvodnění spolu s vyhodnocením vlivu územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území, spolu s přílohami, obsahuje více než 1500 stran. Lhůta k seznámení se s obsahem návrhu připravovaného Územního plánu města Brna byla, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu, opakovaně prodlužována a konečný termín k uplatnění námitek a připomínek byl posunut do 30. 6. 2020 (namísto původního termínu do 13. 5. 2020). Kromě této „výhody“ dané nouzovým stavem přišli občané města Brna o plánovaná setkání se zpracovatelem a možnost vyjasnit si použité principy na konkrétních příkladech. Srovnání se stávajícím Územním plánem města Brna není možné už proto, že jeho pořízení probíhá podle současně platného stavebního zákona (ten stávající byl pořízen ještě podle stavebního zákona z roku 1976).

Jeden z hlavních rozdílů je například v regulaci intenzity výstavby. Současný index podlažní plochy je nahrazen výškovými úrovněmi a strukturou zástavby. Návrhové plochy jsou nyní plochami změn, v plochách stavebních jsou pak rozvojovými lokalitami s číselným označením a názvem. Na území naší MČ máme navrženo celkem 11 rozvojových lokalit (9 v k. ú. Řečkovice, 2 v k. ú. Mokrá Hora). Největší zájem občanů se týkal lokalit R-4 Lacinova, R-3 Řečkovické kasárny a R-2 Terezy Novákové. Ve všech případech se jedná o rozvojové plochy bydlení, spolu se souvisejícími funkcemi (plochy smíšené obytné, veřejná vybavenost, sport, zeleň). Uvedený výčet funkcí je v grafické podobě zobrazen pouze v největší z uvedených lokalit R-3 Řečkovické kasárny. Další, rozlohou menší lokality, jsou v grafice omezeny na plochy bydlení a smíšené obytné, což ale neznamená, že v území nebudou vymezena veřejná prostranství s hřišti a zelení.

Zástavba rozvojové lokality R-3 Řečkovické kasárny je dle vypracované „karty lokality“ podmíněna zpracováním územní studie, která prověří rozvoj navržených funkcí v území. Dopravní napojení lokality počítá s novou komunikací propojující městské části Medlánky, Řečkovice a Ivanovice, tj., s přímou vazbou na svitavskou radiálu. Tato komunikace má za cíl v budoucnu odlehčit dopravě v ulicích Žilkově, Terezy Novákové, Medlánecké, Banskobystrické, Vážného a exponované křižovatce na konečné tramvaje č. 1. Tramvaj by měla být prodloužena až na konec areálu bývalých kasáren, zde se ale opravdu bavíme o horizontu mnoha desítek let. Výška zástavby je omezena úrovní 3, tj. 6-16 m. Dle výkladu zpracovatele se výška objektu počítá po římsu a namísto zastřešení je možné ustupující podlaží. Tato úroveň odpovídá městské zástavbě a je nižší než nejbližší obytná zástavba v ulicích Renčova, Kremličkova, Škrétova (zde je v návrhu výšková úroveň chybně označena 3, domy zde mají 7 podlaží, tj. výškovou úroveň 4).


Lokalita R-2 Terezy Novákové řeší území zahrnující proluku na ulici Terezy Novákové a dále prostor mezi objektem Ministerstva práce a sociálních věcí, obytnými domy v ulici Škrétova a zahradami rodinných domů při ulici Terezy Novákové. Již současný územní plán eviduje tuto plochu jako stavební, neboť byla součástí areálu bývalých kasáren. I zde je funkční vymezení ploch omezeno pouze na plochy bydlení a plochy smíšené obytné, obě s výškovou úrovní 3, tj. zástavbou nižší než sousední obytné domy s úrovní 4. Na obecních pozemcích v proluce ulice Terezy Novákové připravuje město výstavbu dvou víceúčelových objektů, zahrnujících bydlení, Knihovnu Jiřího Mahena a víceúčelový sál, včetně komunikací, parkování a parkově upraveného veřejného prostranství. Jde o názorný příklad, že i plochy stavební zahrnují zeleň a parkově upravená veřejná prostranství, a to bez zobrazení v grafice územního plánu. Pro horní část proluky v ulici Terezy Novákové schválilo zastupitelstvo městské části připomínku, kdy požadujeme, aby tato plocha, stejně jako sousední budova a pozemek mateřské školy Škrétova, byly plochou tzv. veřejné vybavenosti. Tento návrh byl podpořen jednomyslně všemi členy zastupitelstva.

Na rozvojovou lokalitu navazují pozemky se stavbou mateřské školy Škrétova, technické objekty na rozvody plynu a elektřiny, obchod s potravinami a parčík s dětským hřištěm. Vše zahrnuto do stabilizované plochy bydlení s výškovou úrovní 3, bez vymezení plochy parčíku. Jak je z výše citovaného výčtu objektů patrné, není takto stanovená výšková úroveň odpovídající. MČ proto jak v tomto konkrétním případě, tak v případě všech dalších pozemků se stavbami mateřských škola na území MČ požaduje opravu dle skutečnosti, tj. uvést správně výškovou úroveň 2. Zahrnutí menších ploch zeleně a hřišť do ploch bydlení je ale jedním z obecných principů nového územního plánu, který pracuje s větším měřítkem a v žádném případě to neznamená, že by například místo mateřské školky mohl vzniknout bytový dům. Váhal jsem, jestli taková zmínka vůbec patří do seriózní diskuse, ale skutečně jsme zaznamenali, že podobnými nesmyslnými konstrukcemi někteří spoluobčané straší svoje okolí.

Rozvojová lokalita R-4 Lacinova je „stálicí“ v územním plánování naší MČ. Zastupitelstvo MČ opakovaně od roku 2007 nesouhlasilo se zástavbou tohoto zeleného horizontu. V roce 2011 o změnu v části nad ulicí Lacinova písemně požádala většina vlastníků tamních pozemků. Pořizovatel územně plánovací dokumentace OÚPR MMB nechal zpracovat prověřovací studii, zahrnující nejen část nad ulicí Lacinovou, nýbrž i zahrádky nad ulicí K Západi a v tomto rozsahu jsou plochy bydlení promítnuty i do územního plánu. Zastupitelstvo MČ ale nesouhlasí s tímto rozsahem. Jako zastavitelnou plochu připouští pouze část lokality jihovýchodně od vodojemu a ostatní část lokality požaduje stabilizovat jako zahrádky.

Lokalita R-8 Podpěrova (Cihelna a areál Geofyziky) je doplněna o městskou zeleň, a to v místě stávajících zahrádek. Územní plánování je určující vizí pro budoucí zástavbu či přestavbu území na mnoho desítek let. Městská část však nemá mezi svými prioritami úpravu tohoto prostoru a místní zahrádkáři se tak nemusí obávat změn.
Zmínil jsem jen některé lokality z naší městské části a připomínky k nim, ale jsou to z pohledu našeho i pohledu vás občanů ty nejdůležitější. Všech více než 30 připomínek k návrhu nového ÚPmB projednalo na svém jednání Zastupitelstvo městské části. Pro takto koncipovaný návrh připomínek hlasovalo 20 přítomných zastupitelů, 3 členové se zdrželi hlasování a nikdo nebyl proti.

A nakonec možná to nejdůležitější. Příští rok bude probíhat druhé kolo projednávání ÚPmB a vy budete mít stále možnost se zapojit do tohoto procesu, pokud jste tak dosud neučinili. Budete se moci dotazovat, informovat se či připomínkovat tento návrh elektronicky nebo v rámci veřejných projednávání a setkání.

Mgr. René Černý, místostarosta