Na své 23. schůzi 24. června 2020 rada:

• vybrala
za dodavatele veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora“ společnost KOMFORT, a. s., Křenová 478/72, Brno,
• schválila
jako nejvhodnější nabídku na dodávky elektrické energie a zemního plynu pro vybrané objekty městské části na období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 nabídku společnosti Teplárny Brno, a. s., Okružní 25, Brno,
• schálila
nájemní smlouvu na pronájem části pozemku při ulici Žilkově (pás zeleně mezi zastávkou MHD a objektem Maneo) v k. ú. Řečkovice o výměře 314 m2 za účelem konání akcí „Nová Chaloupka - Street food SOBOTY“ v období od 27. 6. do 26. 9. 2020 se společností muzesmit s. r. o., se sídlem Lidická 700/19, Brno,
• schválila
nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru (pozemky a nebytové prostory) s panem doc. RNDr. Pavlem Matulou, Ph.D., b, za účelem uspořádání šifrovací hry „NaPALMně“ dne 11. 9. 2020,
• souhlasila
s tím, aby Společnost Podané ruce o. p. s., se sídlem Hilleho 1842/5, Brno, v objektu pracoviště Doléčovací centrum v Brně, Hapalova 22, Brno, svým klientům přenechávala k dočasnému ubytování (chráněnému bydlení) místnosti č. 110, 111, 112, 113a a 113b v přízemí objektu, je-li toto ubytování spojeno s poskytováním sociální služby v rámci doléčovacího programu.

Na své 6. mimořádné schůzi 8. července 2020 rada:

• schválila
zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice“.

Na své 24. schůzi 29. července 2020 rada:
• vzala na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 30. 6. 2020,
• jmenovala
členkou komise kultury a školství RMČ Mgr. Elišku Musilovou,
• schválila
uzavření smlouvy o zajištění akce s názvem „Hurá zpět do školy BEZPEČNĚ!“ se společností GO EVENTUM, s. r. o. se sídlem Malínská 174/30, Brno, a současně smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru dne 31. 8. 2020 za účelem uspořádání uvedené akce,
• schválila
příkazní smlouvu se společností S-Invest CZ s. r. o., Kaštanová 496/123a, Brno, jejímž předmětem je výkon inženýrských činností a technického dozoru investora při realizaci a dokončení díla „Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora“,

• schválila
smlouvu o dodávkách elektřiny a plynu v letech 2021-2022 se společností Teplárny Brno, a. s., Okružní 25, Brno, pro vybrané objekty městské části,
• požádala
Odbor dopravy Magistrátu města Brna o úpravu vodorovného dopravního značení v Renčově ulici vymezujícího parkovací místa, protože auta zde parkují často až za hranicí křižovatek a omezují rozhled projíždějícím řidičům, parkující vozy současně ztěžují průjezd autobusům MHD,
• požádala
Odbor dopravy Magistrátu města Brna o odstranění stávající dopravní značky „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulkou „Mimo dopravní obsluhy“ u bytového domu Kunštátská 23-31 a o přibližně 9 metrů dříve instalovat dopravní značku „Zákaz stání“.

Dana Filipi, místostarostka