ReneCernyFJeště pár vět k návrhu nového Územního plánu
V minulém vydání našeho zpravodaje jsem se docela podrobně věnoval návrhu nového územního plánu města Brna (ÚP), a to jeho podobě v jednotlivých lokalitách na území Řečkovic a Mokré Hory. Nejen v médiích se od té doby objevily různé názory, komentáře a rozhovory ve kterých byla zmiňována i naše městská část právě v souvislosti s novým ÚP. Dovolte mi proto, abych se k některým těmto tématům vrátil a pokusil se podrobněji vysvětlit stanovisko zastupitelstva a možná i některé informace uvést na pravou míru.
Lokalita řečkovické kasárny
Jedná se o část Řečkovic, se kterou se již v minulosti vždy počítalo jako s rozvojovou částí určenou pro výstavbu. Na tom se nic nemění a návrh nového územního plánu tuto myšlenku přebírá, ale zároveň zástavbu v této lokalitě podmiňuje zpracováním územní studie, která prověří rozvoj navržených funkcí, tj. druhu a charakteru výstavby, v daném území. Jestliže tedy již dnes někdo tvrdí, že je zde navržena a zároveň automaticky vznikne neadekvátní, zhuštěná a vzhledem k okolní zástavbě příliš vysoká a necitlivá výstavba, neříká pravdu. Pokud navíc, někdy v budoucnu, dojde k realizaci nějaké výstavby v kasárnách, bude městská část tuto územní studii připomínkovat a posléze bude účastníkem stavebního řízení. Určitě nepřipustíme vznik žádné mohutné zástavby, která v minulosti vyrostla například v sousedních Medlánkách v podobě nového sídliště Kouzelné Medlánky. Navíc současní majitelé velké části nemovitostí v kasárnách (Technické muzeum, Kociánka, Policie ČR apod.), již provedli takové investice do svých objektů, že považujeme téměř za nemožný jejich prodej developerům.
Nová dopravní komunikace
Z výše uvedenými skutečnostmi souvisí i navržené vybudování nové komunikace propojující Medlánky, Řečkovice a Ivanovice, kde se poté přímo napojí na svitavskou radiálu a která bude vedena právě v prostoru za kasárnami. Tato silnice má za cíl odlehčit dopravě v ulicích Žilkově, Terezy Novákové, Medlánecké, Banskobystrické, Vážného a zejména velmi přetížené křižovatce na konečné tramvaje č.1. Vybudování této komunikace je zároveň podmínkou jakékoliv případné budoucí výstavby v oblasti kasáren. Její výstavba by dopravně ulehčila výše zmíněným ulicím a lokalitám v Řečkovicích a zároveň by významně napravila chybu z minulosti, kdy bylo povolena výstavba nového sídliště v Medlánkách bez řešení vlastního dopravního napojení. Právě výstavba v Medlánkách výrazně zhustila a zkomplikovala dopravu v již zmíněných úsecích a stejně tak v ulicích Ječná a Družstevní. Domníváme se, že tyto chyby již nový návrh územního plánu nesmí opakovat. V celém městě Brně by nemělo docházet k tzv. suburbanizaci, tj. rozvoji jedné části města na úkor druhé bez adekvátního dopravního napojení, jako tomu bylo v minulosti v případě Medlánek.
Mateřská škola Škrétova
Na závěr ještě jeden příklad, jak lze také hledat senzaci tam, kde není. V lokalitě parčíku na Renčově, samoobsluhy tamtéž a Mateřské školy Škrétova se v návrhu nového ÚP objevila plocha B/v3, kdy číslo 3 znamená výškovou úroveň budov. Je tomu tak proto, že nový ÚP pracuje s dvakrát větším měřítkem a neurčuje podrobná řešení pozemků či jednotlivých budov. Jde tedy o záležitost technickou, kdy územní plán nezachází na žádném místě v Brně do takových podrobností, jako je plocha několika set metrů čtverečných. Například tak ÚP neřeší stávající mateřskou školku (školství) v sídlištní bytové zástavbě (bydlení). Reakcí byla podpisová akce brojící proti ploše bydlení na místě dnešní školky nebo zmíněného parčíku s dětským hřištěm. Nic takového ale reálně nehrozí a nikdy nehrozilo. Vždy však mezi námi budou politické subjekty nebo lidé s politickými ambicemi, kteří se vyvolávání senzací a využívání strachu nebudou štítit.
Na závěr mi dovolte zmínit, dle mého názoru, jeden z nedostatků návrhu nového ÚP, který s jeho tvůrci chceme řešit. Je to absence předpisu, který nedovoluje nebo alespoň omezuje výstavbu bytových domů v lokalitách individuálního bydlení. Myslíme si, že není možné do budoucna připustit výstavbu větších bytových domů v ulicích s rodinnými domy, k čemuž již bohužel v minulosti došlo. Neznamená to ovšem, že bychom byli proti rozumné výstavbě nebo přestavbě domů v těchto lokalitách, které budou mít například dvě nebo tři bytové jednotky.
Mgr. René Černý, místostarosta