Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva městské části

Na své 25. schůzi 26. srpna 2020 rada městské části:

• vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Stavební úpravy stávajících objektů Terezy Novákové 94, 96, 98, 100“ nabídku předloženou společností RISTEKO, s. r. o., Kaštanová 489/34, 620 00 Brno, a současně schválila smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• vybrala za dodavatele veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64“ společnost FRAMA, spol. s r. o., Žižkova 995/17a, Veveří, 602 00 Brno,
• schválila slevu z nájemného z důvodu omezujících opatření v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 za pronájem objektu Měřičkova 20 ve výši 30 % za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 společnosti AMORA, s. r. o., se sídlem Letovická 1421/22, 621 00 Brno,
• schválila smlouvu o dílo se společností AD SECURITY, s. r. o., se sídlem K Červenému vrchu 845/2b, Praha 6, na plnění veřejné zakázky „Dodávka a montáž generálního klíčového systému v budově ÚMČ, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“,
• schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 7. 2020 se společností KOMFORT, a. s., Křenová 478/72, 602 00 Brno, na provedení díla „Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora“, spočívající v rozšíření předmětu díla a zvýšení ceny,
• projednala projekty předložené v rámci participativního rozpočtu města Brna – Dáme na vás. Souhlasila s realizací projektů: „Bílé střechy chladí Brno“, „ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště“ a „Řečkovický HRáj“. Nesouhlasila s realizací projektu „NA KONEČNÉ KONEČNĚ TOALETY“.

Na svém XI. zasedání 17. září 2020 zastupitelstvo městské části:

• schválilo slevu z nájemného z důvodu omezujících opatření v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 za pronájem objektu restaurace a vinárny Svatovavřinecký dvůr ve výši 30 % za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 společnosti IDES gastro, s. r. o., se sídlem Hybešova 21, 602 00 Brno,
• souhlasilo s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích a navrhlo zvýšení sazby poplatku z pobytu v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na 40 Kč/den/osoba,
• navrhlo změnu v návrhu obecně závazné vyhlášky o regulaci používání zábavní pyrotechniky tak, aby doba výjimky ze zákazu používání zábavní pyrotechniky byla v souladu s dobou výjimky z dodržování nočního klidu dle obecně závazné vyhlášky města Brna o nočním klidu,
• projednalo žádosti o vyjádření k prodeji, převodu a směně pozemků.

Dana Filipi, místostarostka