Na své 28. schůzi 11. 11. 2020 rada městské části:
• projednala předběžný návrh rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2021,
• schválila Program poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím z rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pro rok 2021,
• schválila uspořádání Vavřineckých hodů v roce 2021 ve dnech 6. – 8. srpna a jmenovala pracovní skupinu pro přípravu Vavřineckých hodů 2021 ve složení: Mgr. Marek Viskot, Mgr. René Černý, Dana Filipi, Oldřich Gardáš a zástupce určený hodovou chasou,
• jmenovala členy školské rady Základní školy Brno, Horácké náměstí 13, Mgr. Bc. Ondřeje Pavelka a p. Oldřicha Gardáše a současně jmenovala členy školské rady Základní školy Brno, Novoměstská 21, Mgr. René Černého a Ing. Filipa Hrůzu, Ph.D.,
• schválila smlouvu o dílo se společností MENHIR projekt, s. r. o., se sídlem Horní 32, 639 00 Brno, na plnění zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace akce: Oprava zateplení bytového domu Novoměstská 23-41“
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Nová nafukovací hala v Řečkovicích“ nabídku předloženou uchazečem CALYPSO GROUP, s. r. o., Brožíkova 550, Polabiny, 530 09 Pardubice,
• schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené se společností KOMFORT, a. s., se sídlem Křenová 478/72, Trnitá, 602 00 Brno, na provedení díla „Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla,
• schválila termíny sňatků v roce 2021 - 12. 2., 19. 3., 9. 4., 24. 4., 21. 5., 11. 6., 26. 6., 17. 7., 28. 8., 11. 9., 24. 9., 12. 11., 10. 12.

Dana Filipi, místostarostka