ReneCernyFOpatření proti zvýšenému výskytu černé zvěře na Mokré Hoře
Vedení městské části a odbor životního prostředí se již delší dobu zabývá opatřeními proti zvýšenému výskytu divokých prasat na Mokré Hoře v lokalitách biocentra a ulice Brigádnická. Od občanů víme, že již vzniklo několik nebezpečných situací a uvědomujeme si všechna rizika a nepříjemnosti s tím spojená. Zmíněná lokalita je honitbou mysliveckého spolku Paseky – Jehnice, který jsme vyzvali ke spolupráci na řešení vzniklé situace. Protože klasický hon na divočáky za použití střelných zbraní není v zastavěné části obce možný, musíme hledat a zkoušet jiné možnosti, jak se černé zvěře zbavit nebo její populaci alespoň redukovat. Dovolte mi prosím následnou rekapitulaci jednotlivých opatření.

1. Dne 26. 11. 2020 od 14.00 hodin proběhla v lokalitě mezi železniční tratí (Brno–Kuřim) a zástavbou rodinných domů na Mokré Hoře bezpečnostní opatření Mysliveckého spolku Paseky-Jehnice za účelem vyhnání černé zvěře z porostů rákosin a mokřadních luk. Akce proběhla za spoluúčasti městské policie. Opatření na konci ulice Brigádnické budou muset být jiné povahy, způsob provedení vyjednáme s myslivecký spolkem.
2. V letošním roce jsme ve dvou etapách nainstalovali kombinované plašiče s pachovým repelentem k omezení výskytu černé zvěře v lokalitě biocentra „Na Loukách“ při ulici Pod Zahradami, Jandáskově a Boženy Antonínové. Na řadu celkem 53 kusů kůlů byly nainstalovány hliníkové vlaječky pro aplikaci pachového ohradníku. Na savé části hliníkových vlaječek je opakovaně aplikován, v doporučené dávce, pachový odpuzovač. Po cca 4 týdnech se provádí opakovaná aplikace odpuzovače rozdílného chemického složení. V tuto chvíli je podle současného stavu lokality a připomínek občanů zřejmé, že zvěř si na nainstalované plašiče s pachovým repelentem navykla a jejich účinnost lze hodnotit jako omezenou.
3. Pravidelná údržba lokality biocentra vychází ze zpracovaného plánu péče, ve kterém jsou jednotlivé části plochy zařazeny do zón s odlišným způsobem údržby. Část plochy má podle tohoto plánu zůstávat bez údržby se samovolným rozvojem mokřadních společenstev. Sečení většiny ploch je prováděno v četnosti 2 - 4 x za rok, část ploch v okolí původních jezírek zůstává neposečena. Vzhledem k letošnímu průběhu počasí a podmáčenému terénu na části lokality není možné provést strojní posečení starších porostů rákosin. O jeho částečnou redukci se pokusíme v případě vhodných klimatických podmínek v zimním období po zamrznutí terénu a jeho spolehlivé únosnosti pro větší techniku.
4. Zváženo a projednáno bude podání žádosti k příslušnému orgánu státní správy myslivosti na snížení počtu černé zvěře uloženému uživateli honitby podle § 39 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, v platném znění.
Z uvedeného je zřejmé, že problematika zvýšeného výskytu černé zvěře v zastavěném území obce nemá snadné řešení. Z tohoto důvodu vás všechny prosím o opatrnost ve zmíněném území i o případnou spolupráci. Budeme rádi, když nám svoje setkání s černou zvěří oznámíte. Monitorování výskytu je velice důležité pro jednotlivá opatření, jeho provádění je ovšem velice obtížné.

Sběrné nádoby na bioodpad

Před časem jsme s magistrátem města Brna zahájili debatu o rozmístění nádob určených na sběr biodpadu, tzv. hnědých kontejnerů. Výsledkem bude rozmístění prvního tisíce kusů těchto nádob o objemu 240 litrů v celém městě Brně. Protože ne každý z nás má možnost kompostovat bioodpad na vlastním pozemku, proto bude po rozmístění těchto kontejnerů zajištěn jejich svoz do centrální městské kompostárny. V současné době vyhledáváme po celé naší městské části vhodná stanoviště pro tyto nádoby. Není to vždy jednoduché, kontejnerová stání jsou mnohde již zaplněna, přesto uděláme maximum pro to, aby i naši občané měli dostupnou možnost bioodpad uložit. Město Brno plánuje svoz tohoto odpadu jednou za čtrnáct dní, pokud ovšem zjistíme, že je to moc dlouhá doba, kontejnery budou zaplněné nebo jejich obsah již bude zapáchat a obtěžovat okolí, budeme žádat o častější vyprazdňování nádob. Během roku 2021 bude připraven systém svozu bioodpadu od rodinných domů.

Vážení spoluobčané a přátelé,
dovolte mi na závěr roku 2020, který nás všechny vystavil nevšední a nečekané zkoušce, poděkovat Vám všem za trpělivost a solidaritu a popřát Vám krásné prožití vánočních svátků. Do nového roku 2021 Vám přeji, více než jindy, hlavně tolik potřebné zdraví a štěstí. Věřím, že společně vše zvládneme.

Mgr. René Černý, místostarosta