Také uplynulý rok se částečně nesl ve znamení epidemie koronaviru, což mělo vliv i na situaci ve veřejných rozpočtech. Naštěstí to zatím vypadá, že se nám podařilo popasovat se se všemi komplikacemi, což by měl potvrdit závěrečný účet za rok 2021. Nyní pojďme k letošnímu rozpočtu, který byl tradičně schválen na prosincovém zastupitelstvu.

Rozpočet městské části jsme se opět snažili sestavit maximálně zodpovědně, se snahou o zajištění dosavadní kvality a rozsahu poskytovaných veřejných služeb a naplnění průběžně plánovaných investic. Také díky našetřeným finančním přebytkům z minulých let a úspěšnému hospodaření městské části ve vedlejší hospodářské činnosti bylo možné sestavit i v nelehké době proinvestiční rozpočet, kdy podíl investičních výdajů na těch celkových činí více než 40 %.

Celkové příjmy jsou naplánovány ve výši 101 mil. Kč a celkové výdaje v rekordní výši 137 mil. Kč. Plánovaný deficit rozpočtu je kryt z naspořených přebytků minulých let, městská část se tedy nezadlužuje. Tradičně pak očekáváme, že závěrečný účet bude z hlediska bilance celkových příjmů a výdajů nakonec ještě příznivější. Při schvalování rozpočtu na nový kalendářní rok totiž vždy počítáme spíše s jistými příjmy, následně v průběhu roku doplňujeme příjmovou stránku nově zajištěnými příjmy, což vylepšuje celkovou bilanci.

Na výdajové stránce nejvýrazněji posílila oproti minulému roku kapitola Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, a to o téměř 8 mil. Kč. Díky tomu se tak lze v novém roce těšit například na zásadní rekonstrukci areálu bývalého pivovaru, dále pak také na druhou etapu revitalizace parku na Horáckém náměstí či rekonstrukci dalších bytových jader. O téměř 1 mil. Kč posílila také kapitola Doprava a vodní hospodářství. V jejímž rámci byly zvýšeny prostředky na opravy komunikací ve správě městské části, tj. na chodníky a parkoviště. Mírně pak posílily i další kapitoly jako Kultura, Tělovýchova a zájmová činnost či Sociální služby a další. Mezi výdajově nejsilnějšími kapitolami rozpočtu jsme se také snažili udržet jedny z našich prioritních oblastí, kterými jsou Vzdělávání a školské služby a Ochrana životního prostředí. V oblasti školství lze zmínit jako nejvýznamnější investici rozšíření MŠ Měřičkova adaptací budovy bývalé kotelny na novou třídu nebo také meziroční posílení neinvestičních příspěvků na provoz mateřským a základním školám o téměř 1,4 mil. Kč. V rámci kapitoly věnované životnímu prostředí se vedle tradičně rozpočtově silné údržby zeleně a úpravy ploch můžete v novém roce těšit na výstavbu nových kontejnerových stání v plánované výši cca 1,1 mil. Kč.

Příjmovou stránku městské části vždy nejvíce ovlivňují přijaté transfery z ostatních veřejných rozpočtů. Pro rok 2022 se podařilo zajistit o 6 mil. Kč více z rozpočtu města Brna v rámci neinvestičních transferů, nicméně méně obdržíme v rámci investičních transferů. Další významnou položkou příjmové stránky bývají převody z vlastní hospodářské činnosti městské části. Zde jsme se rozhodli nezapojit z této kategorie tolik prostředků. Plánovaná příjmová stránka rozpočtu na rok 2022 si tedy v souhrnu meziročně pohorší o cca 10 %, nicméně, jak už jsem zmínil výše, financování převyšujících výdajů bude vykryto zapojením vlastních naspořených zdrojů.

V případě zájmu o bližší informace naleznete detailnější přehled schváleného rozpočtu na webu úřadu městské části. Případné dotazy k jednotlivým položkám v rozpočtu velmi rádi zodpovíme.

Přeji Vám vše dobré v roce 2022, a hlavně ať jste zdraví a spokojení.

Filip Hrůza
místostarosta

Obrázek1