Na svém XVII. zasedání 16. prosince 2021 zastupitelstvo městské části:

• schválilo
rozpočet MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2022,
• vzalo na vědomí
návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti – bytového hospodářství – na rok 2022,
• schválilo
žádost Zastupitelstvu města Brna o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření a odpisů dlouhodobého majetku z vedlejší hospodářské činnosti ve výši 4 miliony Kč na akci „Revitalizace parku na Horáckém náměstí, II. etapa“,
• projednalo
žádosti o prodej a směnu pozemků,
• schválilo
následující termíny svých zasedání v roce 2022: 17. 2., 21. 4., 16. 6., 15. 9.,
• schválilo
Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, kterým se ruší dosavadní Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ze dne 18. 4. 2019.

Dana Filipi
místostarostka