Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (OŽP MMB) ve spolupráci se svozovou společností SAKO Brno, a. s. provádí v současné době další opatření, které usnadní občanům třídění. Jak jste si jistě někteří všimli, ve vybraných stáních komunálního odpadu přibyly barevné kontejnery. Ty v mnoha případech nahradily kontejnery černé, a to minimálně ze dvou důvodů: stávající černé kontejnery nebyly zcela využívané a jejich vyměněním za kontejner barevný se pro každého třídění odpadů a jejich odkládání stává stejně pohodlné a samozřejmé jako vyhazování odpadů do kontejnerů černých.
Věřte, že třídění odpadů má smysl! Vždyť např. z PET lahví se vyrábějí bundy, ze směsných plastů se vyrábějí stavební a zahradní prvky (např. ploty nebo zatravňovací dlažba) a z papíru se vyrábí zase recyklovaný papír (např. toaletní papír, noviny a krabice) nebo papírové brikety a stavební izolace.
Třídění odpadů je v dnešní době zcela běžné a přirozené, stejně jako je běžné a přirozené si ráno vyčistit zuby. Podpořte tedy i vy zlepšování životního prostředí tím, že začnete třídit odpad. A vy, kteří nemáte své barevné nádoby vedle černých a domníváte se, že i u vás by mohly stát, neváhejte a obraťte se na svého úředníka na ÚMČ nebo na OŽP MMB.

28 Slovo místostarosty fotoNové vedení na ZŠ Novoměstská
Dovolte, abych vás informoval, že v červnu proběhne výběrové řízení na obsazení místa ředitele na ZŠ Novoměstská. V září bude tedy školáky vítat již nové vedení školy.
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Prumperk
Ve dnech 17. 3. - 16. 4. 2016 proběhne v ulici Prumperk generální oprava veřejného osvětlení a z tohoto důvodu dojde v tomto termínu k dopravní uzavírce. Protože chceme co nejvíce zmírnit omezení, které tato rekonstrukce bude pro zde bydlící spoluobčany znamenat, dohodli jsme se zhotovitelem, možnost příjezdu k jejich domům. Uzavírka bude tedy platit denně od 8.15 h. do 17.00 h., mimo tuto dobu bude příjezd a parkování umožněno. Děkujeme za pochopení a prosíme o zvýšenou opatrnost v uvedeném termínu provádění stavebních prací.
Oprava cesty na Mokré Hoře
Opravili jsme první úsek cesty na Mokré Hoře od tunýlku při ulici Maříkova směrem k Vránovu mlýnu. Jsme si vědomi, že tato cesta je našimi občany využívána, a právě část, kterou jsme začali, byla v nejhorším stavu. S opravou chceme pokračovat dál k rybníkům hned jak to bude možné. Prosíme zároveň motoristy o maximální ohleduplnost, jak směrem k chodcům a cyklistům, tak novému povrchu.

Mgr. René Černý místostarosta

ReneCernyF

Vážení spoluobčané,

svůj březnový příspěvek začnu optimistickou novinkou. Po několika letech se začíná dařit něco, v co už někteří patrně ani nedoufali. Vše nasvědčuje tomu, že se podařilo změnit náhled tzv. dotčených orgánů státní správy, které se v minulosti k vybudování přechodu pro chodce v ulici Družstevní stavěly negativně.

V současnosti je z úrovně investora, městské společnosti Brněnské komunikace a.s., zpracována projektová dokumentace na akci „Ulice Družstevní prodloužení chodníku.“ Podstatou připravované stavby je prodloužení chodníku na pravé straně ve směru od křižovatky ulic Družstevní a Terezy Novákové (v současnosti svah). Zároveň vznikne také přechod, který odvede chodce od konečné stanice tramvaje přes silnici na Družstevní. Termín zahájení stavebních prací závisí na rychlosti získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Nenastanou-li komplikace, lze očekávat zahájení na podzim tohoto roku.

Také letos se můžeme těšit na pestrou skladbu akcí v areálu bývalého pivovaru. Dočkáme se i některých nových. Jak tomu bývá v posledních letech pravidlem, areál se veřejnosti poprvé otevře 1. května (neděle) při příležitosti Majálesu pořádaného Gymnáziem Řečkovice. O necelé dva týdny později, v pátek 13. května, se můžeme těšit na školní akademii ZŠ Horácké náměstí, tentokrát při příležitosti výročí 40 let výuky na škole. Pátek 27. května bude v Řečkovicích a Mokré Hoře patřit dětem, které budou moci společně s rodiči nebo prarodiči navštívit Dětský den za radnicí.

V červnu se můžeme těšit na hudební festivaly a také jednu zajímavou novinku. Tou je první Řečkovický festival minipivovarů, který bude mít svou premiéru v sobotu 25. června. Chuťové pohárky návštěvníků otestují produkty od nejlepších moravských a českých výrobců. V pátek 24. června zahrají na rockovém Gregory festu uskupení jako Zadáci, Lidopop nebo Visací zámek. O týden dříve, v sobotu 18. června, zavítají na festival Country fontána například Ivan Mládek, Wabi Daněk, Fleret či Pozdní sběr.

Jubilejní 25. Vavřinecké hody nás čekají o víkendu 5. – 7. srpna. Programem bude provázet Zdeněk Junák, hudební složkou obstarají například osvědčená Zdounečanka nebo kapela Stereo. Poslední prázdninová sobota, 27. srpna, se ponese ve znamení Letní noci.

Mgr. Marek Viskot
starosta

Nekovář foitoV březnovém čísle zpravodaje ŘEČ se čtenářům představí člen zastupitelstva naší městské části, Ing. Vítězslav Nekovář, který byl zastupitelstvem současně zvolen do funkce předsedy finančního výboru a je také členem komise majetkové, výstavby a dopravy.

Pracuješ v oddělení ekonomiky a kontroly na Odboru sociálních věcí Jihomoravského kraje. Můžeš čtenářův přiblížit své pracovní povinnosti?

Moje práce spočívá v zabezpečení ekonomického plánování a kontroly nakládání s finančními prostředky, které rozděluje Jihomoravský kraj příspěvkovým organizacím, které poskytují sociální služby obyvatelstvu. To jsou zejména domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením. Jde nám o spravedlivou, rovnocennou a celoplošnou distribuci prostředků obyvatelstvu v našem kraji formou sociálních služeb a o následnou kontrolu toho, zda se peníze skutečně použily na správný účel a v souladu se zákony. Poměrnou část práce tvoří místní šetření u příspěvkových organizací a procházení jejich účetnictví. Díky místním šetřením můžeme přímo vidět, jak se peníze použily a jaký z toho mají lidé užitek.

Pracoval jsi v Centru Kociánka na pozici vedoucího ekonomického úseku. Jak hodnotíš finanční vztah k příspěvkovým organizacím, které zřizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí?

To je velmi těžké zodpovědět. Příspěvkovou organizaci determinuje zejména její hlavní účel, výše a pravidelnost příspěvků a dotací a její personální složení. Obecně se však příspěvkovým organizacím nedostává takových prostředků, jakých by potřebovaly a jakých bychom si všichni přáli. Musíme si však uvědomit, že je možné rozdělit jen to, co máme a nemůžeme brát z ničeho či dokonce si půjčovat. Stát nebo obce a jejich části mají jen omezené prostředky, které je možné rozdělit pro potřeby lidí a více jich není. Musí se proto rozdělovat podle toho, co je nejvíce nutné a potřebné a současně rozdělit prostředky mezi všechny. Je možné to přirovnat k tomu, když maminka krájí chléb svým dětem. Každé dítě chce matka nasytit stejně, každé dítě má však jinak velký hlad, velkost hladu maminka nepozná, jen odhaduje, ale chléb je jen jeden a každému může dát jen jeden krajíc. A ministerstvo přiděluje tolik, kolik si může dovolit. Druhou věcí je, jaký je proces poskytování podpory hendikepovaným a různé úhly pohledu na to, jak to provádět. Ale i taková státní příspěvková organizace s vysokým potenciálem, jakou Kociánka bezesporu je díky svým vytvořeným možnostem v minulosti, se v současné době ocitá na velmi úzké rozhodovací hraně, zda kráčí správným směrem či ne. Každé chybné rozhodnutí může totiž znamenat nevratné a devastující dopady pro dobře vybudovaný systém a hlavně pro současné i potenciální uživatele sociálních služeb.

Rád bych se zeptal i na finanční výbor, kterému předsedáš. Jaké máte úkoly a jak hodnotíš spolupráci s vedením naší radnice?

Finanční výbor je jedním ze dvou výborů, které obec zřizuje ze zákona vždy a je zřizován za účelem řízení finančních toků obce, tzn. příjmů i výdajů. Naším úkolem je monitorovat a kontrolovat financování obce tak, aby byly uhrazeny náklady základních nejdůležitějších potřeb občanů a současně, aby byly uhrazeny všechny potřeby městské části. Potřebami je myšleno zajištění správy pro občany v podobě služeb na místním obecním úřadu, údržba majetku obce využívaného občany, zajištění škol a školní docházky, poskytování sociální péče potřebným občanům, rozvoj místní části v podobě výsadby zeleně, opravy a údržby komunikací, výměny osvětlení. Potřeby obce a občanů jsou různorodé a finanční výbor se snaží při omezeném rozpočtu pokrýt objektivně a spravedlivě veškeré z nich. Spolupráci s vedením naší radnice hodnotím kladně. Nic z toho, o čem tu byla řeč, by nebylo možné realizovat bez práce Ekonomického odboru Úřadu městské části. Také velice oceňuji věcný a zdravý pohled starosty Marka Viskota, který si dobře uvědomuje omezený rozpočet obce a snaží se najít další možné způsoby financování projektů a akcí v obci.

Na své 18. schůzi 3. února 2016 rada:
• jmenovala členem komise životního prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku PaedDr. Romana Fabiánka,
• schválila zadávací dokumentaci na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce bytových jader v bytových domech Novoměstská 23 – 41, Brno – Řečkovice“, zadané v užším řízení,
• souhlasila se změnou užívání zpevněné plochy na části pozemku p. č. 2412/1 v k. ú. Řečkovice ve vlastnictví města Brna (stávající vjezd před objektem Palackého nám. 12a), spočívající ve využití této plochy pro parkování dvou vozidel a vjezdu do polyfunkčního objektu ve vlastnictví investora, který bude tuto část pozemku využívat,
• schválila smlouvu o dodávce elektřiny pro provoz osvětlení přechodu pro chodce na Palackého náměstí mezi Technickými sítěmi Brno, a.s. a městsku části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Na svém VIII. zasedání 11. února 2016 zastupitelstvo městské části:
• schválilo rozpočet VHČ – bytového hospodářství – na rok 2016, včetně plánu velkých oprav,
• souhlasilo s odprodejem pozemku p. č. 599/16 v k. ú. Mokrá Hora o výměře 285 m2 při ulici Brigádnické formou nabídkového řízení,
• schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 ve výši 3,0 mil. Kč na akci „Rekonstrukce mlatového hřiště při ul. Novoměstská v Brně-Řečkovicích“, a vzalo na vědomí, že městská část plně odpovídá za závazky, vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelových finančních prostředků,
• schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 ve výši 1,5 mil. Kč na akci „Rekonstrukce EL + ZTI ZŠ Brno, Novoměstská 21“, a vzalo na vědomí, že městská část plně odpovídá za závazky, vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelových finančních prostředků,
• nenavrhlo žádná místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách vykonávat veřejnou produkci hudby pouze v určeném čase.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Město Brno zjišťuje prostřednictvím ankety na stránkách www.miniwaste.cz zájem občanů o bezplatné zapůjčení kompostérů pro kompostování bioodpadu a zeleného odpadu ze zahrad.
V případě, že bude ohlas občanů z ankety pozitivní, mohlo by město Brno požádat o dotaci na zakoupení kompostérů z Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Pokud by byla žádost schválena, kompostéry budou občanům zapůjčeny bezplatně na dobu 5 let a následně se stanou jejich majetkem. V případě, že nebude dotační titul vyhlášen nebo bude žádost zamítnuta, předpokládá město Brno prodej kompostérů podle současných podmínek.
Tímto způsobem město Brno podporuje domácí kompostování již od roku 2010 v rámci projektu Miniwaste, kdy umožnilo prodej přes 1000 ks dotovaných kompostérů za poloviční ceny.

Zdroj: www.miniwaste.cz

V sobotu 14. května 2016 se uskuteční v zasedací síni radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, vítání nových občánků naší městské části. Rádi bychom na této slavnostní akci přivítali děti narozené v letošním roce s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Rodiče dětí se mohou přihlásit osobně do 27. dubna 2016 u paní Hany Fišlové, kancelář 92 (matrika), tel.: 541 421 748, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oddělení sekretariát ÚMČ

07 ReneCernyFMožnost služby motoristům v době čištění ulic

Vážení motoristé a spoluobčané,
protože jsme si vědomi komplikací, které Vám může způsobit blokové čištění ve vaší ulici, stále hledáme možnosti jak Vám co nejvíce v těchto termínech ulehčit situaci s vaším zaparkovaným motorovým vozidlem a hlavně zabránit jeho odtahu.
Jedním z těchto prostředků je upozornění těsně před blokovým čištěním prostřednictvím zprávy SMS nebo emailovou zprávou. Tuto možnost zatím využívá 142 občanů naší MČ. Upozornění mailovou zprávou je zcela zdarma, zpráva SMS pro jednu Vámi zvolenou ulici pak stojí 20 Kč na celý rok. Je možno si navolit i upozornění pro vyšší počet ulic, cena potom narůstá, 4 ulice stojí 50 Kč, 12 ulic 100 Kč na 1 rok.
Uvažujeme, že bychom tuto službu hradili firmě, která ji nabízí, z prostředků městské části a vytvořili tak novou službu občanům – motoristům. Nejsme ovšem schopni odhadnout, jaký může o tento servis být mezi Vámi motoristy zájem. Jelikož nechceme zbytečně plýtvat finančními prostředky prosíme, pokud Vás tato nabídka oslovila, o registraci na www.cisteniulic.cz, kde také najdete podrobnější informace. Získáme tak zpětnou vazbu o Vašem zájmu o tuto službu a následně nám to ulehčí rozhodování. Pokud bude počet přihlášených motoristů z Řečkovic a Mokré Hory tak reprezentativní, že ekonomika celé záležitosti dostane smysl, bude tuto službu hradit ÚMČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora a Vám budou upozornění na mobilní telefon přicházet zdarma.

Děkujeme za spolupráci a přejeme mnoho kilometrů bez nehody.

Mgr. René Černý, místostarosta

Město Brno se i letos zapojilo do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“, která se uskuteční v sobotu 16. dubna. Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna požádal městskou část o součinnost při úklidu prováděném dobrovolníky – je s nimi třeba domluvit místa, kde budou odpady shromažďovány. Seznam těchto míst včetně zákresu v mapce a informace o počtu dobrovolníků je nutné magistrátu předat do 6. dubna. Na základě těchto podkladů bude vypracován harmonogram odvozu shromážděných odpadů z jednotlivých stanovišť. Pro dobrovolníky budou zajištěny pracovní rukavice a pytle. Ty budou na ÚMČ dovezeny nejpozději do 11. dubna (do 8:00 hodin). K vyzvednutí pak budou od 11. do 15. dubna na řečkovické radnici na Palackého náměstí.
Více informací o akci „Ukliďme Česko“ naleznete na internetových stránkách www.uklidmecesko.cz

Na základě podkladů z MMB zpracoval Ing. Jan Klement, OŽP

V letošním roce bude čištění zahájeno hned po velikonočních svátcích na přelomu března a dubna. Chodníky budou od zimního posypu čištěny již od druhé poloviny března v závislosti na aktuálním stavu počasí. Následně budou v období od konce května do listopadu ve třech cyklech vyčištěny místní komunikace a parkoviště seskupené do bloků podle jednotlivých ulic. Upozorňujeme, že oproti minulým rokům dochází na části území Řečkovic z technických důvodů ke změně seskupení jednotlivých vozovek a parkovišť do bloků, ve kterých se budou v jednom dni společně čistit. Čištění bude výrazně omezeno v období letních prázdnin.

Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) a na základě rozhodnutí vydaného příslušným silničním správním úřadem vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy vozidel bude zajišťovat firma Černý. Odtažená vozidla se budou umísťovat na odstavnou plochu (parkoviště) na adrese: Drážní 9, Brno-Slatina, v areálu firmy „Karel Holoubek“, autobusové spojení MHD z ulice Úzké, autobus č. 77, zastávka „Drážní“, tel.: 547 357 384, 548 217 484 nebo 606 745 412.

Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r. o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek, týkajících se čištění místních komunikací se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.

Čištění po zimním posypu:
Část č. 1
BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč. parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ vč. příjezdu k mateřské školce a odbočky k Měřičkově 44, VRÁNOVA, , NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5, TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom.
TERMÍN: 29. 3.


Část č. 2
BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom., KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19 - obslužné kom., KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KOŘÍSKOVA – část bez MHD, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, UPRKOVA vč. parkoviště za školou, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k č. 1 a 10–11, MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, BRATŘÍ KŘIČKŮ vč. příjezdů k domům, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN. KADLECE - spodní část, ÚLEHLE, PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA
TERMÍN: 30. 3.

Část č. 3

JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, RENČOVA vč. parkovišť, SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE, JANDÁSKOVA - části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d po garáže, POD ZAHRADAMI, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ až po Vránův mlýn, ÚHLEDNÁ, TUMAŇANOVA 58–72 - obslužná kom., SKREJŠ
TERMÍN: 31. 3.

Část č. 4
PODHÁJÍ, ŽITNÁ - příjezd k MŠ Novoměstská 1 od parkoviště, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, KOŘENSKÉHO - část k hudební škole, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, LUH, JEHNICKÁ, KRÁLOVKA, TEREZY NOVÁKOVÉ kolem bývalých kasáren k Renčově a k Prachárně
Samostatná parkoviště
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2 x parkoviště od Podpěrovy, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12, MEDLÁNECKÁ 22–26, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3, RENČOVA 11, KUNŠTÁTSKÁ – parkoviště od Novoměstské, HORÁCKÉ NÁM. 4–5, HORÁCKÉ NÁM. 8–9
TERMÍN: 1. 4.

Část č. 5
Samostatná parkoviště
ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, ŽITNÁ 13 - od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 23–41, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou s Novoměstskou, MEDLÁNECKÁ 10–14, DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16
TERMÍN: 4. 4.

Část č. 6
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ, AZUROVÁ, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ
Samostatná parkoviště
HORÁCKÉ NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM. 10, KOLAŘÍKOVA 3 pod „Vysočinou“, TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“
TERMÍN: 5. 4.

V letošním roce bude čištění zahájeno hned po velikonočních svátcích na přelomu března a dubna. Chodníky budou od zimního posypu čištěny již od druhé poloviny března v závislosti na aktuálním stavu počasí. Následně budou v období od konce května do listopadu ve třech cyklech vyčištěny místní komunikace a parkoviště seskupené do bloků podle jednotlivých ulic. Upozorňujeme, že oproti minulým rokům dochází na části území Řečkovic z technických důvodů ke změně seskupení jednotlivých vozovek a parkovišť do bloků, ve kterých se budou v jednom dni společně čistit. Čištění bude výrazně omezeno v období letních prázdnin.

Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) a na základě rozhodnutí vydaného příslušným silničním správním úřadem vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy vozidel bude zajišťovat firma Černý. Odtažená vozidla se budou umísťovat na odstavnou plochu (parkoviště) na adrese: Drážní 9, Brno-Slatina, v areálu firmy „Karel Holoubek“, autobusové spojení MHD z ulice Úzké, autobus č. 77, zastávka „Drážní“, tel.: 547 357 384, 548 217 484 nebo 606 745 412.

Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r. o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek, týkajících se čištění místních komunikací se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.

Část č. 1
BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč. parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ vč. příjezdu k mateřské školce a odbočky k Měřičkově 44, VRÁNOVA, , NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5, TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom.
TERMÍN: 29. 3.


Část č. 2
BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom., KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19 - obslužné kom., KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KOŘÍSKOVA – část bez MHD, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, UPRKOVA vč. parkoviště za školou, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k č. 1 a 10–11, MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, BRATŘÍ KŘIČKŮ vč. příjezdů k domům, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN. KADLECE - spodní část, ÚLEHLE, PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA
TERMÍN: 30. 3.

Část č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, RENČOVA vč. parkovišť, SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE, JANDÁSKOVA - části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d po garáže, POD ZAHRADAMI, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ až po Vránův mlýn, ÚHLEDNÁ, TUMAŇANOVA 58–72 - obslužná kom., SKREJŠ
TERMÍN: 31. 3.

Část č. 4
PODHÁJÍ, ŽITNÁ - příjezd k MŠ Novoměstská 1 od parkoviště, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, KOŘENSKÉHO - část k hudební škole, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, LUH, JEHNICKÁ, KRÁLOVKA, TEREZY NOVÁKOVÉ kolem bývalých kasáren k Renčově a k Prachárně
Samostatná parkoviště
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2 x parkoviště od Podpěrovy, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12, MEDLÁNECKÁ 22–26, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3, RENČOVA 11, KUNŠTÁTSKÁ – parkoviště od Novoměstské, HORÁCKÉ NÁM. 4–5, HORÁCKÉ NÁM. 8–9
TERMÍN: 1. 4.

Část č. 5
Samostatná parkoviště
ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, ŽITNÁ 13 - od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 23–41, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou s Novoměstskou, MEDLÁNECKÁ 10–14, DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16
TERMÍN: 4. 4.

Část č. 6
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ, AZUROVÁ, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ
Samostatná parkoviště
HORÁCKÉ NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM. 10, KOLAŘÍKOVA 3 pod „Vysočinou“, TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“
TERMÍN: 5. 4.

Ing. Pavel Stránský
oddělení životního prostředí

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás v tomto čísle zpravodaje seznámil s připravovaným pokračováním regenerace panelového sídliště a některými dalšími záměry pro tento rok.

Již devátou etapou chceme letos pokračovat ve zlepšování stavu konkrétních míst v rámci poměrně rozsáhlého území panelového sídliště. Přestože dotace v loňském roce přidělena nebyla, podařilo se i za pomoci prostředků ze strany města Brna zrekonstruovat parkoviště před Centrem lékařské péče na Vránově ulici a vybudovat výběh pro psy u parku na Horáckém náměstí.

Jaké jsou tedy letošní plánované akce? Zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání schválilo podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj na celkem tři připravené projekty. Jedná se o rekonstrukci stávajícího parkoviště před bytovými domy na Novoměstské 47 – 59 spočívající ve výměně povrchu a vyznačení parkovacích stání. Naopak za těmito bytovými domy, přesněji za čísly 53 a 55, se v současnosti nachází asfaltová plocha, která je navržena k vybourání a zatravnění spolu s instalací nových laviček k posezení. Třetí akcí je potom rekonstrukce stávajícího dětského hřiště ve vnitrobloku mezi bytovými domy na Kunštátské, Novoměstské a Měřičkově ulici. Záměrem je nahradit stávající nevyhovující herní prvky novými. Součástí projektu jsou také terénní a sadové úpravy a rekonstrukce chodníků. Rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dotace padne nejpozději v květnu.

Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna výhodné zápůjčky s roční úrokovou sazbou ve výši 1,52 % na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese www.brno.cz (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna).
O zápůjčku, která bude poskytována v roce 2016, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínu od 1.12.2015 do 15.1.2016. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese.
K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Výběr žadatelů o zápůjčku provádí Komise bydlení Rady města Brna. O výsledku výběrového řízení jsou všichni žadatelé písemně vyrozuměni prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna. Do výběrového řízení nejsou zařazováni žadatelé, kteří již k předmětné nemovitosti zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek.
Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí žádný poplatek. Smlouvu o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor také zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů na základě faktur nebo paragonů, a to po dobu 6 měsíců až 1 roku od otevření účtu. Po uplynutí 6 měsíců od otevření účtu zahájí splácení formou měsíčních splátek.
Po úplném splacení zápůjčky připraví město podklady k provedení výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí. Zápůjčku je možno žádat na více účelů v jednom termínu.
Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře.č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech 542 173 245 a 542 173 287.

Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB

Z důvodu odstraňování chyb v Registru územní identifikace adres a nemovitostí vyzývá stavební úřad ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora vlastníky rekreačních objektů a garáží, které nejsou součástí pozemku rodinného domu, aby si zkontrolovali, zda mají v listu vlastnictví u těchto staveb uvedeno evidenční (popisné) číslo. Pokud je uveden údaj budova bez čísla popisného nebo evidenčního, obraťte se nejpozději do konce roku 2016 na stavební úřad (možno i telefonicky), který případné nesrovnalosti v zápisech staveb, ve spolupráci s vlastníky staveb, odstraní.
Stavby, u kterých nebude do tohoto termínu ujasněno parcelní číslo pozemku a evidenční číslo, budou z Registru územní identifikace adres a nemovitostí vymazány.