fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

přestože už máme za sebou první dva měsíce roku 2018, rád bych vás ještě dodatečně informoval o výsledcích hospodaření naší radnice v roce loňském. Mám radost, že se nám daří držet trend posledních let, kdy hospodaříme s mírně přebytkovými rozpočty. Celkové příjmy dosáhly v roce 2017 objemu 112 miliónů korun, což je o 1,8 miliónu korun více oproti loňským výdajům.

Poměrně nedávno skončilo hlasování Brňanů o projektech navržených k financování z participativního rozpočtu města. Z naší městské části uspěl projekt Obnova topolové aleje v Zamilovaném hájku. Samotnou realizaci dostala za úkol společnost Lesy města Brna, výsadba proběhne na podzim. Chodník k parkovišti v Žitné ulici, který bohužel v celoměstské konkurenci neobsadil nejvyšší příčky, považuji za velmi dobý nápad, který je rozumné podpořit, a proto jej hned na jaře vybudujeme za pomoci finančních prostředků městské části. Dále máme připravenu projektovou dokumentaci na rekonstrukci parku na Novém náměstí. Zůstává pouze otázkou, zda se nám podaří tento projekt společně prohlasovat do příštího participativního rozpočtu města Brna nebo jej v dohledné době uskutečníme z úrovně naší městské části.

Po mnoha letech snah naší radnice o zřízení přechodu pro chodce před školkou v Tumaňanově ulici jsme se konečně významně posunuli vpřed. Průběžně jsme urgovali město Brno, protože se nejedná a nemůže jednat o investici naší městské části. Po mnoho let jsme magistrát upozorňovali na situaci v tomto konkrétním místě, nebezpečnou z hlediska všech pěších, obzvláště dětí ze školky. Odbor investic Magistrátu města Brna přesto nepovažoval za nutné zařadit do letošního rozpočtu města potřebné finanční prostředky ani na zpracování projektu. Rozhodli jsme se proto změnit strategii a ve spolupráci s pracovníky společnosti Brněnské komunikace a náměstkem primátora Petrem Hladíkem se nám v lednu podařilo zařadit přechod pro chodce v Tumaňanově mezi projekty finančně podpořené v rámci programu Bezpečná cesta do škol. Ještě v tomto roce tak bude zpracována projektová dokumentace a hned v roce příštím je naprosto reálné vybudování kýženého přechodu.

01 slovo starosty foto 2Dalším tématem na Mokré Hoře je nepochybně výstavba chodníku mezi Mokrou Horou a Jehnicemi. Jedná se o společný zájem naší i sousední městské části. Jelikož se pozemky nacházejí na jejich území, budou Jehnice také investorem této akce. S ohledem na finanční náročnost se bude postupovat po etapách, letos v létě začne výstavba prvního úseku ve směru od jehnické základní školy.

Zřejmě nejzávažnější téma na závěr. Patrně jste v médiích zaznamenali, že město Brno připravuje konkrétní kroky ve směru k omezení parkování na svém území prostřednictvím zavedení systému tzv. rezidentního parkování. Jelikož se jedná o složitou problematiku s výrazným dopadem na velkou část občanů města, věnuji se tomuto tématu uvnitř zpravodaje v samostatném článku.

Marek Viskot
starosta

V letošním roce bude čištění komunikací zahájeno jako obvykle na přelomu března a dubna. Chodníky budou od zimního posypu čištěny již od druhé poloviny března v závislosti na počasí. V období od konce května do listopadu budou ve třech cyklech vyčištěny místní komunikace a parkoviště, seskupené do bloků podle jednotlivých ulic a lokalit. Čištění bude výrazně omezeno v období letních prázdnin.

Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) a na základě rozhodnutí (vydaného příslušným silničním správním úřadem) vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy vozidel bude zajišťovat firma Černý. Odtažená vozidla se budou umísťovat na odstavnou plochu (parkoviště) na adrese: Drážní 9, Brno-Slatina, v areálu firmy „Karel Holoubek“, autobusové spojení MHD z ulice Úzké, autobus č. 77, zastávka „Drážní“, tel.: 548 217 484, 602 737 673 nebo 606 745 412.

Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r. o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek týkajících se čištění místních komunikací se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.

Čištění po zimním posypu:
Část č. 1
BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč. parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ vč. příjezdu k mateřské školce a odbočky k Měřičkově 44, VRÁNOVA, NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5, TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom.
TERMÍN: 26. 3.

Část č. 2
BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom., KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19 - obslužné kom., KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KOŘÍSKOVA – část bez MHD, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, UPRKOVA vč. parkoviště za školou, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k č. 1 a 10–11, MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, BRATŘÍ KŘIČKŮ vč. příjezdů k domům, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN. KADLECE - spodní část, ÚLEHLE, PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA
TERMÍN: 27. 3.

Část č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, RENČOVA vč. parkovišť, SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE, JANDÁSKOVA - části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d po garáže, POD ZAHRADAMI, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ až po Vránův mlýn, ÚHLEDNÁ, TUMAŇANOVA 58–72 - obslužná kom., SKREJŠ
TERMÍN: 28. 3.

Část č. 4
PODHÁJÍ - úsek od Top Moravia Q přes stavidlo k č. 12 a přes most k Novoměstské a k č. 11, ŽITNÁ - příjezd k MŠ Novoměstská 1 od parkoviště, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, KOŘENSKÉHO - část k hudební škole, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, LUH, JEHNICKÁ, KRÁLOVKA, TEREZY NOVÁKOVÉ kolem býv. kasáren k Renčově a úseku k Prachárnám
Samostatná parkoviště
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2x parkoviště od Podpěrovy, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12, MEDLÁNECKÁ 22–26, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3, RENČOVA 11, KUNŠTÁTSKÁ – parkoviště od Novoměstské, HORÁCKÉ NÁM. 4–5, HORÁCKÉ NÁM. 8–9
TERMÍN: 29. 3.

Část č. 5
Samostatná parkoviště
ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, ŽITNÁ 13 - od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 23–41, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou s Novoměstskou, MEDLÁNECKÁ 10–14, DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16, HORÁCKÉ NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM. 10, KOLAŘÍKOVA 3 pod „Vysočinou“, TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“
TERMÍN: 3. 4.

Část č. 6
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ, AZUROVÁ, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ
TERMÍN: 4. 4.

Na své 14. mimořádné schůzi 7. února 2018 rada:
• schválila zadávací dokumentaci pro zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce stávajícího mlatového hřiště při ulici Novoměstské“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, a ustanovila komisi pro otvírání obálek s nabídkami účastníků výběrového řízení a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky.
Na své 46. schůzi 14. února 2018 rada:
• schválila výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výměna vstupních dveří do bytů v domech Novoměstská 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 a 41, Brno-Řečkovice“,
• schválila výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Horácké náměstí 13 – pracoviště Uprkova, Brno-Řečkovice“,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru s MŠ Škrétova za účelem uspořádání akce pro děti ve spolupráci s Městkou policií Brno dne 24. 4. 2018,
• navrhla Zastupitelstvu města Brna jako další výjimečný případ, při němž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při němž nemusí být doba nočního klidu dodržována, Charitativní festival BRNĚNSKÝSTOOCK, při kterém se v noci ze soboty 15. 9. 2018 na neděli 16. 9. 2018 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 hod.
Na svém XVIII. zasedání 22. února 2018 zastupitelstvo městské části:
• vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části, plnění rozpočtu VHČ (bytového hospodářství) a zápis výsledku inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2017,
• schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci programu Individuální dotace JMK 2018 ve výši 2 mil. Kč na akci „Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno-Řečkovice – II. etapa.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

05 Prezentace Terezy Novákové foto 1Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

zve občany na prezentaci návrhu zástavby proluky v ul. Terezy Novákové.


Bude představena projektová dokumentace, zpracovaná společností ARCHIKA. Debaty se zúčastní náměstek primátora statutárního města Brna Mgr. Petr Hladík a pracovníci Bytového odboru Magistrátu města Brna.

Prezentace se koná v pondělí 19. března v 18:00 ve velké zasedací místnosti na radnici městské části, Palackého nám. 11.

 

ReneCernyFRezidentní parkování a parkování v Řečkovicích a Mokré Hoře
Jak jistě mnozí víte, město Brno se rozhodlo zavést na desítkách vybraných míst systém rezidentního parkovaní. Chce tak po dohodě s některými městskými částmi vyřešit problémy s parkováním občanů, kteří v příslušné lokalitě či ulici mají trvalé bydliště. Ti často se svými auty nemají kde zaparkovat, protože na místech v okolí jejich bydliště stojí firemní vozy, auta návštěvníků Brna apod. Typickou městskou částí s těmito problémy je Brno–střed, ale vzhledem k tomu, že se k systému rezidentního parkování přidaly s některými lokalitami i jiné městské části, je jasné, že tento problém v Brně je a postupně narůstá. Rezidentní parkování bude pochopitelně zpoplatněno a s každým dalším automobilem v rodině bude tento poplatek výrazně narůstat. I tento nový systém parkování má svoje minusy, mezi které patří například i to, že rodinné či přátelské návštěvy budou mít v těchto zónách problém svůj vůz zejména přes noc zaparkovat.
Jsme si vědomi, že i naše městská část má problémy s parkováním, ale domníváme se, že komplikace, které by rezidentní parkování nám všem přineslo, zatím zdaleka nevyváží jeho kladné stránky a přínos pro nás jako řidiče. Jsme přece jen okrajovou částí města Brna a architektura našich ulic i parkovišť, i když není ideální, nám všem ještě umožňuje parkovat, sice mnohde s problémy, ale omezení, která by rezidentní parkování přineslo, nám připadají větší a pro většinu z nás nepříjemnější. Proto jsme se rozhodli prozatím se k tomuto novému systému nepřidat. Neznamená to však, že nebudeme muset některé parkovací lokality regulovat. 06 Slovo místostarosty foto parkováníTypickým příkladem je veřejné parkoviště před zdravotním střediskem a lékárnou na Vránově, před radnicí apod., kde jsou často zaparkována auta majitelů, kteří nebydlí v naší městské části a ani nejsou z Brna. Dojíždějí denně do Brna za prací, svoje auto odloží v blízkosti MHD a tramvají se pak dopraví do práce. Odjíždějí tak od nás často až ve večerních hodinách. Blokují tak parkovací místa pro naše občany, kteří potřebují navštívit lékaře, lékárnu, školu, úřad apod. Právě proto hodláme na těchto místech bezplatné parkování časově omezit na dobu nezbytně nutnou k vyřízení výše popsaných záležitostí. Možná máte někteří z vás na celou problematiku odlišný názor nebo byste nám chtěli říct svůj poznatek. Budeme jistě rádi, když nám jej jakoukoli formou sdělíte.

Mgr. René Černý, místostarosta

09 Nabídka pronájmu kanceláře fotoMěstská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu nebytový prostor (kancelář v objektu bývalého pivovaru) Palackého náměstí 9a. Jedná se o prostor o výměře 17,2 m2. Bližší informace je možné získat a prohlídku nebytového prostoru dohodnout s pracovnicí Odboru správy majetku ÚMČ paní Širhalovou na tel. čísle 541421722.

22 rezidentní parkováníObvykle ve svých článcích v ŘEČI příliš nevyjadřuji svoje výhrady k brněnskému magistrátu. V souvislosti s událostmi posledních týdnů a měsíců na poli dopravy však považuji přímo za povinnost vyjádřit svůj názor a vyzvat k široké veřejné diskusi.

Počátkem února nás, stejně jako všechny ostatní brněnské radnice, oslovil náměstek primátora Matěj Hollan s požadavkem, abychom projednali dokumenty týkající se zavádění systému tzv. rezidentního parkování (např. metodiku pro vydávání a platnost parkovacích oprávnění, návrh ceníku parkování atd.). Na první pohled zarazí zjevný časový nepoměr, kdy městu trvá vyprodukování dokumentů přes tři roky a po městských částech je požadována reakce během jednoho měsíce. Pozastavit se však musím nad mnohem zásadnější věcí. Nedomnívám se totiž, že je žádoucí přicházet s takto závažnými opatřeními, ovlivňujícími dennodenní život mnoha z nás, aniž by byl celý systém důkladně prodiskutován s veřejností. Osobně bych očekával, že pan náměstek nejdříve, ideálně v rámci loňského roku, zorganizuje diskuse s obyvateli města a že se jich osobně zúčastní a vysvětlí svoje důvody pro natolik radikální reformu, která ovlivní prakticky každého občana v našem městě. Rezidentní parkování nemusí nutně být špatná forma regulace dopravy. Ale v případě uspěchaného přístupu se změní z dobrého sluhy ve velice špatného pána. Všichni máme pořád v paměti skokové, stoprocentní zvýšení cen parkovného v historickém centru z přelomu roku, aniž by se dopředu řešilo, že parkovací automaty přijímají jenom mince. Přitom tato patálie je svými důsledky zcela zanedbatelná proti důsledkům zavedení plánu rezidentního parkování.

Na naší radnici jsme v posledních letech věnovali pozornost rekonstrukcím parkovišť a zvyšování kapacity parkovacích stání. Jedná se například o Horácké náměstí, ulici Novoměstskou či Družstevní. Celková situace je v každém případě vzdálena stavu, s nímž bychom mohli být spokojeni. Těžko však hledat další prostory pro budování parkovišť nových. Jedním z hlavních argumentů pro zavedení rezidentního parkování je motivace mimobrněnských řidičů k využívání tzv. Park and Ride parkovišť na okrajích města. Myšlenka to není v základu špatná, ale musím se otevřeně ptát, kde budeme taková odstavná parkoviště v Řečkovicích a na Mokré Hoře hledat?

garážMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu garáž bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 815/31 v k.ú. Řečkovice (při ulici Podpěrově).
Nabídky s uvedením jména, příjmení, data narození, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a s návrhem měsíčního nájemného přijímá Odbor správy majetku ÚMČ. Nabídky mohou zájemci podat do 31. 3. 2018 v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřených obálkách, označených adresou uchazeče a nápisem „NEOTEVÍRAT – pronájem garáže“.
Další informace poskytne p. Daniela Širhalová, OSM, ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Brno, tel. 541 421 722.
Odbor správy majetku

Klub seniorů Mokrá Hora - v zasedacím sále Radnice, Palackého nám. 11

4. duben Ing. Krutilová Jana Kazachstán 16:00
18. duben Ing. Novák Jaromír Káthmándú 16:00
2. květen Doc. RNDr. Žákovská Alena, Ph.D. Afrika - pohoří Ruwenzori 16:00
16. květen Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Sever Albánie 16:00
30. květen Mgr. Klementová Lollok Marie Nepál I. 16:00
13. červen Čefelín Jiří Maroko 16:00
27. červen Ing. Charvát Jiří Island 16:00

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Moderní doba často přináší nástrahy, kterých se ještě nedávno nikdo obávat nemusel. Mnozí tedy ani nevědí, jak se jim postavit.
Komise sociální a zdravotní zve proto všechny rodiče školních dětí i seniory na besedu „Bezpečně na internetu“. Připravila ji Městská policie Brno, aby upozornila na nebezpečí, které mnohým uživatelům internetu hrozí, a poskytla návod, jak čelit těmto hrozbám.

Beseda se koná ve čtvrtek 15. března 2018 v 17.30 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva v přízemí radnice naší městské části, Palackého náměstí 11.

Srdečně zve
Dana Filipi
předsedkyně komise

Opakovaným jednání s Českou poštou se snažíme dosáhnout spolehlivějšího roznosu zpravodaje. Pokud k Vám nechodí Řeč pravidelně každý měsíc, napište nám na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Redakce

fotka starosty oříznutáFunkční období současného zastupitelstva je ve své poslední čtvrtině, vyzpovídali jsme proto starostu Marka Viskota, abychom společně zrekapitulovali významná témata, která se dotýkala a dotýkají života v naší městské části.

Pane starosto, nacházíme se ve čtvrtém, posledním roce funkčního období. Co se povedlo, co se daří, co se nedaří?

Když jsem se před lety ujal úřadu, tak jsme si s kolegy stanovili tři základní oblasti, které považuji za klíčové pro zdravý rozvoj naší městské části – investice do školství, podpora rodin s dětmi a otevřenost radnice občanům. V běžném životě jsou čtyři roky relativně dlouhá doba, ale z pohledu rozvoje obce jde o velmi krátké období. Příkladem oblasti, kde se nám opravdu daří, je podpora a rozvoj mateřských a základních škol, hrdý jsem i na 14 dětských hřišť, které jsme upravili a rozšířili o řadu herních prvků. Je ale celá řada projektů, jež se projeví až v dlouhodobější perspektivě, krásným příkladem je centrum Vysočina…

Středisko Vysočina opravdu není zrovna chloubou Řečkovic, seznamte nás podrobněji se záměry radnice s tímto frekventovaným místem.

Situace v celém středisku je nešťastná, neboť je rozděleno mezi pět různých majitelů, což naši vizi pozvednutí celého místa dosti komplikuje. První fázi jsme zahájili v roce 2015 vybudováním parkoviště před lékárnou a ordinacemi, minulý rok jsme zahájili a začátkem nového roku dokončili rekonstrukci venkovních prostor před Billou, drogerií a novou restaurací. Za velmi dobrou zprávu a úspěch radnice považuji, že jsme v lednu získali do správy pozemky pod budovou Centra lékařské péče a za ní (bývalá lékárna). Na první pohled možná fádní informace, ale jedná se o první a velice důležitý krok k tomu, abychom i této části střediska mohli v budoucnu vetknout atraktivnější podobu. Postupně chceme v následujících letech docílit pozvednutí tohoto místa, aby bylo výstavní částí Řečkovic. I radnice ale musí dodržovat veškeré zákony a nařízení, takže budu-li velmi optimistický a nedojde-li po podzimních volbách ke změně strategie ze strany radnice, tak odhaduji, že celková realizace se naplní mezi lety 2020 a 2021.

01 Rozhovor se starostou foto zastávka 1Na konečné stanici tramvaje stavební práce pokračují. Co všechno nás čeká na tomto významném místě?

Máme zde nový přechod pro chodce. Opravili jsme chodníky a další zpevněné plochy a ve spolupráci s Dopravním podnikem přístřešek a budovu se zázemím pro řidiče. To jsou investice města a městské části. Soukromý investor letos dokončí čtyřpatrový polyfunkční dům na rohu Banskobystrické a Medlánecké ulice. A na jaře by měla začít rozsáhlá rekonstrukce budovy gymnázia. Tak vynikající škola si adekvátní zázemí nepochybně zaslouží. Celá lokalita konečné stanice těmito kroky dostává výrazně novou podobu.

Zmínil jste řečkovické gymnasium. Jaký k němu máte vztah jako bývalý absolvent?

Jednoznačně pozitivní. Tato škola se aktuálně řadí mezi vůbec nejlepší v celé České republice. Jsme na to na radnici samozřejmě patřičně pyšní, ale poděkování patří jednoznačně vedení školy a pedagogickému sboru. Některé učitele si pamatuji ještě z dob studií. Právě na řečkovickém gymnáziu jsem se vlastně začal aktivně zajímat o dění v městské části a jsem za to velmi vděčný.

Na své 45. schůzi 24. ledna 2018 rada:
• Konstatovala, že nepožaduje vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky ZŠ Horácké nám. 13, MŠ Měřičkova 46 a MŠ Paraplíčko – Tumaňanova 59 a odvolání některé z ředitelek,
• schválila smlouvu o zajištění výkonu přenesené působnosti s městskou částí Brno-Ořešín,
• schválila příkazní smlouvu se společností S–Invest CZ, s. r. o., jejímž předmětem je zastupování zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce stávajícího mlatového hřiště při ulici Novoměstské“,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Škrétova, Brno“ nabídku předloženou uchazečem Středisko OS Brno, s. r. o., a smlouvu o dílo s vybraným uchazečem,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru s MŠ Kárníkova za účelem uspořádání akce pro rodiče a děti (loučení s předškoláky) dne 22. 5. 2018,
• souhlasila s uspořádání orelského Folklorního festivalu dne 19. 5. 2018, souhlasila s užitím znaku městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na veškerých informačních a propagačních materiálech souvisejících s touto akcí, schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru se spolkem Orel za účelem uspořádání Folklorního festivalu dne 19. 5. 2018.
Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

05 Nabídka pronájmu kanceláře fotoMěstská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu nebytový prostor (kancelář v objektu bývalého pivovaru) Palackého náměstí 9a. Jedná se o prostor o výměře 17,2 m2. Bližší informace je možné získat a prohlídku nebytového prostoru dohodnout s pracovnicí Odboru správy majetku ÚMČ paní Širhalovou na tel. čísle 541421722.

ReneCernyFBOJ PROTI ČERNÝM STAVBÁM
Spousta z nás se jistě setkala s provedenou stavbou, která neodpovídala stavebnímu povolení. Vzniká tak často podoba objektu, která vůbec neodpovídá původnímu projektu, ostře vybočuje z okolní zástavby, svým umístěním je nevhodná a mnohdy znehodnocuje bydlení v blízkém okolí. Pro tyto případy se už dávno vžil termín černá stavba. O tyto černé stavby se pak často vedou letité soudní spory mezi vlastníkem a příslušným stavebním úřadem a účastníky stavebního řízení. V případě, že soudní spor dopadne ve prospěch stavebního úřadu, stojí ten nezřídka před těžko řešitelnou situací. Nepovolenou stavbu musí odstranit na svoje náklady a teprve poté může tyto náklady uplatnit vůči vlastníkovi. Jenomže městské části velmi často těžko hledaly ve svých rozpočtech rezervy na tyto účely, pro některé je takové odstranění černé stavby dokonce zcela mimo jejich finanční možnosti. Vítáme proto rozhodnutí města Brna zřídit fond na likvidaci nelegálních staveb, prozatím naplněný částkou 10 milionů korun. Umožní to všem městským částem efektivněji a rychleji bojovat proti černým stavbám. Po uplatnění nákladů na odstranění nepovolené stavby vůči vlastníkovi budou vymožené finanční prostředky vráceny do fondu. Jsme navíc přesvědčeni, že schopnost radnic odstraňovat černé stavby mnohé ze stavebníků nerespektujících stavební povolení od jejich konání odradí.

Mgr. René Černý, místostarosta

Jsme škola s daltonskou výukou, s možností profesního rozvoje a vstřícným prostředím. Žádosti s přiloženým životopisem zasílejte na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Více informací o škole na http://www.zshoracke.org. Telefonický kontakt: Ivana Melichárková (ředitelka školy), 730 516 123.

Hledáme:

Učitele/ku aprobace M - Pracovní činnosti na plný úvazek, nástup ihned. (V případě potřeby lze rozdělit i na dva úvazky.)

Učitele/ku 1. stupně (do 3. ročníku) na plný úvazek. Nástup možný ihned.

Asistenta/ku na první stupeň. Úvazek: 20 hodin týdně, nástup možný ihned.

Učitele/ku aprobace Český jazyk – anglický jazyk na plný úvazek s nástupem od 1. 3. 2018 do 29. 6. 2018, zástup za chybějícího pracovníka. Možnost následného prodloužení smlouvy.

Od loňského jara Brno postupně připravovalo novou vizi a strategii #brno2050. Brněnští zastupitelé tento hlavní strategický dokument města, který určuje jeho dlouhodobý směr rozvoje, v prosinci 2017 schválili. Vize a strategie #brno2050 představuje stav města Brna, v jakém ho chceme předat budoucím generacím.
Vize a strategie je postavena na 25 hodnotách. Na jejich identifikaci a rozpracování spolupracovalo více než 200 odborníků z univerzit, firem, neziskového sektoru, řada aktivních občanů, zástupců veřejné správy a zástupců politických klubů, kteří dohromady tvoří brněnský městský ekosystém. Každá hodnota má svého odborného garanta, má jasně stanovené cíle a měřitelné indikátory. Do tvorby byla zapojována brněnská veřejnost. A jaké tedy bude Brno v roce 2050? Bude městem příjemným, ve kterém se propojuje příroda se zástavbou. Stane se moderním dopravním uzlem, kombinujícím různé druhy dopravy. Cesta vlakem do Prahy za hodinu a do Vídně do 45 minut. Lidé se budou v Brně cítit bezpečně – ve dne i v noci. Čistota města se stane běžným standardem. Lepší recyklace odpadu a jeho využití jako nového surovinového zdroje. Běžné úřední záležitosti budou moci Brňané vyřídit on-line odkudkoliv na světě. Informace o městě budou přehledné a srozumitelné všem.
Co bude dál? Schválenou vizí a strategií #brno2050 práce nekončí. Z hlediska hokejové terminologie jsme v závěru první třetiny. V současnosti se pracuje na detailnějším rozpracování, který určí, co je konkrétně v Brně nejdůležitější realizovat v příštích 10 letech. Na jaře začne příprava Akčního plánu s přehledem konkrétních projektů a aktivit pro nejbližší tři roky. Nejdříve však bude zahájena přímá diskuse se starosty městských částí, série setkání s širokou veřejností včetně veřejných panelových diskuzí na vybraná témata a další aktivity pro zapojení obyvatel města. První veřejné debaty se uskuteční již v únoru. Na té první bude diskutována elektronizace správy města. V této souvislosti si například zkuste odpovědět na otázku. Máte již svůj online účet Brno iD? Že nevíte, o co jde? Přitom svůj účet Brno iD již má přes 50 000 Brňanů. Jedná se o jedinečný městský projekt v rámci Smart City v Evropě. Více o Brno iD a o jednotlivých funkčních aplikacích najdete na www.brnoid.cz. Přijďte, zapojte se do nejen do další fáze tvorby #brno2050. Sledujte www.brno2050.cz nebo www.facebook.com/chytrebrno, kde najdete více informací včetně plánu akcí s konkrétními termíny událostí.
Ing. Jaroslav Kacer, náměstek primátora pro oblast Smart city

Čtenáři, kteří před Vánocemi měli co do činění s poštou, mi jistě dají za pravdu, že s Českou poštou se člověk věru nenudí. Přes včasné předání z tiskárny a všechna smluvní ujednání probíhala distribuce prosincového vydání zpravodaje Řeč s několikadenním zpožděním až do poloviny měsíce. S ohledem na všeobecný předvánoční kolaps služeb České pošty jsme se snažili situaci pochopit a byli jsme rádi, že vánoční vydání dorazilo k lidem ještě do Vánoc.
S ohledem na odstávku tiskárny přes Vánoce bylo lednové číslo Řeči připravováno s větším předstihem a do skladů pošty byly vytištěné zpravodaje přivezeny těsně před Štědrým dnem. Říkal jsem si, že by bylo skutečně hloupé, kdyby lidé obdrželi opožděně prosincovou Řeč v polovině měsíce a za dva týdny, tedy na konci prosince, dostali předčasně už lednovou Řeč. Do zakázkového listu jsme tedy velmi výrazně uvedli požadavek na roznos zpravodaje od 2. ledna 2018. Protože nás provázely jisté pochybnosti o fungování našeho distributora, pojistili jsme tento náš standardní požadavek ještě e-mailem velmi ochotné obchodní manažerce České pošty. Když jsem 29. prosince našel ve schránce lednovou Řeč, málem mě museli křísit.
K rukám obchodní manažerky jsem zaslal stížnost na špatně provedený roznos zpravodaje. Ing. Stejskalová ve své odpovědi mimo jiné uvedla: „Šetřením bylo zjištěno, že u dvou listovních doručovatelů byl roznos proveden již 29. 12. 2017. Tedy před termínem roznosu. Při kontaktování dvou daných doručovatelů bylo zjištěno, že chtěli předat pracoviště s co nejmenším počtem RIPM k doručení, a proto Zpravodaj ŘEČ doručili před termínem roznosu, oba doručovatelé ukončili pracovní poměr u České pošty, s. p. k 31. 12. 2017.“ Namítl jsem, že dřívější roznos musel být u více než dvou uváděných řečkovických okrsků, protože já bydlím na Mokré Hoře. V následující reakci paní inženýrka uvedla: „Na základě Vašeho sdělení jsem nechala prověřit i roznos v Mokré Hoře, zda bylo doručeno před termínem roznosu. Paní vedoucí příslušného depa zjistila, že opravdu došlo k pochybení další ze stálých pracovnic a vyvodila z tohoto pochybení patřičné důsledky. Bohužel příslušná dodejna pro Řečkovice, Mokrou Horu, Královo Pole je nyní ve velké personální krizi a všemi silami se snaží zajistit kapacitně doručování. Zpravodaj ŘEČ zaměstnanci dodejny v dobré víře roznesli předčasně, protože se mylně domnívali, že to bude v dobré víře. Vedoucí dodejny i doručovatelé byli opakovaně poučeni o nutnosti dodržování sjednaného termínu roznosu. Nastalé situace velice litujeme a za způsobené nepříjemnosti se Vám zdvořile omlouváme. Celá záležitost byla s vedoucími pracovníky specializované dodávací pošty Depo Brno 73 důrazně projednána a zároveň byla neprodleně přijata opatření k zabránění opakování tohoto nedostatku. Vůči odpovědným doručovatelům bylo postupováno v souladu s vnitřními směrnicemi.“
Doufejme, že náprava nedostatků nebude znamenat to, že si na dodejně zafixují, že pokud dodají do Řečkovic zpravodaj brzy, bude zle, a tak budou roznos v dobré víře zpožďovat😊.

Oliver Pospíšil, místostarosta

Komise sociální a zdravotní zve všechny rodiče školních dětí i seniory na besedu „Bezpečně na internetu“. Připravila ji Městská policie Brno, aby upozornila na nebezpečí, jež mnohým uživatelům internetu hrozí a poskytla návod, jak čelit těmto hrozbám.

Beseda se koná ve čtvrtek 15. března 2018 v 17.30 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva v přízemí radnice naší městské části, Palackého náměstí 11.

Srdečně zve
Dana Filipi
předsedkyně komise

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

čas letí tak neúprosně, že mi to přijde skoro jako včera, když jsem do ŘEČI psal článek o rozpočtu naší městské části. Najednou tu máme rok nový a s ním i čerstvě schválený rozpočet verze 2018. Protože se jedná o stěžejní záležitost pro fungování každé městské části, dovolte mi, abych se tomuto tématu v lednovém čísle zpravodaje věnoval na prvním místě.

Zastupitelstvo schválilo rozpočet s celkovými příjmy 84 milionů a výdaji 92 milionů korun. Jelikož lze očekávat další příjmy v průběhu roku, není třeba se obávat schodkového rozpočtu. Podobné to bylo také v předchozích dvou letech, kdy jsme vždy končili s mírně přebytkovými rozpočty.

Které nové významné investice nás letos čekají? Jedná se o druhou etapu revitalizace venkovních ploch mezi bytovými domy v ulici Družstevní. Tato rozsáhlá akce zahrnuje opravu stávajících chodníků, nezbytné sadové úpravy a zatravnění dnešních asfaltových ploch. Vznikne také nové dětské hřiště a místa k posezení. O krůček pozadu je akce obdobného charakteru v okolí bytových domů v Ječné ulici. Zde vyřizujeme potřebná povolení. Jedná se také o finančně náročnou akci, cílem je určitě letos začít první etapou (chodníky, komunikace).

01 Slovo starosty foto1 1Co se školství týče, na rekonstruované plochy se může těšit škola v Uprkově ulici. Víceúčelové hřiště se dočká nového povrchu a vedlejší dětské hřiště bude osazeno novými herními prvky. Součástí projektu je také venkovní učebna, kterou žáci a učitelé jistě rádi využijí především za hezkého počasí. Mezi další významné akce řadíme rekonstrukci elektroinstalací ve školce v Kárníkově ulici a zastřešení vstupu a opravu zpevněných ploch u školy v ulici Novoměstské.

V rámci provozních výdajů pokračujeme ve zvyšování prostředků na opravy chodníků (konkrétně půjde o opravy v ulicích Novoměstská, Renčova, Kárníkova, Žitná, Horácké nám.). Posílení této položky bylo nepochybně potřeba, proto letos zvyšujeme celkovou částku o třiatřicet procent na čtyři miliony korun. O deset procent, na částku půl milionu korun, zvyšujeme též příspěvky spolkům. Jedná se o organizace, jejichž práce využíváme prakticky všichni, ať už přímo my, nebo naše děti (Junák, Sokol, Pionýr, Knihovna Jiřího Mahena, Orel, TAK Hellas, SK Řečkovice a mnoho dalších).

V rozpočtu je myšleno také na přípravu nových projektů v letech následujících. Vyzdvihl bych například projektovou přípravu hřiště na Cupákově nebo Boskovické. Vyčleněna je též položka na studii budoucí podoby areálu Vysočina (zpevněné plochy před bývalou lékárnou, prostranství vedle sokolovny a další části).

Na své 44. schůzi 29. listopadu 2017 rada:
• schválila smlouvu o sdružených službách na dodávky elektřiny a plynu v roce 2018 se společností Teplárny Brno, a. s.,
• schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru na Palackého nám. včetně sociálního zařízení v budově pivovaru s firmou CRAFTBEER, s. r. o., za účelem uspořádání kulturní akce (Řečkovického festivalu minipivovarů) dne 9. 6. 2018,
• schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru na Palackého nám. včetně sociálního zařízení v budově pivovaru s panem Karlem Malanou za účelem pořádání akce „Řečkovická zabijačka“ dne 20. 1. 2018.
Na své 13. mimořádné schůzi 14. prosince 2017 rada:
• jmenovala členy školské rady Základní školy Brno, Horácké nám. 13, Mgr. Michaelu Malinovou a p. Oldřicha Gardáše, a Základní školy Brno, Novoměstská 21, Mgr. René Černého a Ing. Vítězslava Nekováře.


Na svém XVII. zasedání 14. prosince 2017 zastupitelstvo městské části:
• schválilo termíny svých zasedání v roce 2018: 22. 2., 19. 4., 21. 6., 13. 9.,
• požádalo Zastupitelstvo města Brna o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření z VHČ (bytové hospodářství) ve výši 7 mil. Kč na akci Revitalizace plochy bytové zóny ulice Družstevní, Brno-Řečkovice – II. etapa,
• schválilo návrh rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2018 s příjmy 84,012 mil. Kč, výdaji 92,006 mil. Kč a financováním 7,994 mil. Kč,
• navrhlo jako výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována, tyto akce: Řečkovický rockfest, při kterém se v noci ze soboty 2. 6. 2018 na neděli 3. 6. 2018 doba nočního klidu vymezuje od 0:00 do 6:00 hod., Řečkovický festival minipivovarů, při kterém se v noci ze soboty 9. 6. 2018 na neděli 10. 6. 2018 doba nočního klidu vymezuje od 0:00 do 6:00 hod., Country fontána Řečkovice, při které se v noci ze soboty 16. 6. 2018 na neděli 17. 6. 2018 doba nočního klidu vymezuje od 0:00 do 6:00 hod., Vavřinecké hody, při kterých se v noci ze soboty 11. 8. 2018 na neděli 12. 8. 2018 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 hod., Letní noc, při které se v noci ze soboty 1. 9. 2018 na neděli 2. 9. 2018 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 hod.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta