ReneCernyFNesouhlas s návrhem změn Územního plánu města Brna
Jak jistě mnozí z Vás víte, město Brno stále nemá vypracován a schválen územní plán, který je pro rozvoj každé městské aglomerace velmi důležitý. Z toho důvodu jsou celá léta ze starého územního plánu vyjímány návrhy na změny, které jsou poté projednány a následně schváleny či zamítnuty. Návrhy na změny podávají obce, města, kraje, podnikatelské subjekty, fyzické osoby apod. To byl také případ navrhované změny Územního plánu města Brna, týkající se plánované výstavby v Jehnicích, o kterém jsem Vás před časem v Řeči informoval. Naše stanovisko bylo nesouhlasné, zejména kvůli zvýšené frekvenci dopravy v Řečkovicích, ale zejména na Mokré Hoře.
Bohužel musím konstatovat, že s návrhy změn územní plánu se doslova, dovolte mi ten výraz, roztrhl pytel. Magistrát města Brna, resp. Odbor územního plánování a rozvoje vydal návrh Změn Územního plánu města Brna (ÚP) vybraných ke zkrácenému postupu řízení. Vedení naší městské části prostřednictvím rady městské části (RMČ) nesouhlasí se dvěma navrhovanými změnami. Jedná se o rozšiřování ploch pro výstavbu v Ořešíně, bez řešení dopadu dopravní obsluhy na obydlené území v Řečkovicích a Mokré Hoře, a to za situace, kdy v k. ú. Ořešín je značná část ploch dosud nezastavěná a jedná se tak o rozvoj jedné městské části na úkor druhé, což je, dle našeho názoru, v rozporu s úkoly a cíli územního plánování. Důvody jsou tedy stejné jako v případě plánované výstavby v Jehnicích. Druhé nesouhlasné stanovisko přijala RMČ v případě návrhu změn při ulici Měřičkova (objekt bývalých jeslí vedle mateřské školky). Důvodem je nerespektování podmínky požadované pro stanovení míry využití území. Zastupitelstvo městské části v minulosti souhlasilo s pořízením změny ÚP s podmínkou IPP (index podlažní plochy) 0,7. Nový návrh na změnu stanovuje IPP 1,5, což považujeme za nepřijatelné, umožnilo by to zástavbu ve hmotě neslučitelné s charakterem okolní zástavby. Dotčený pozemek je umístěn mezi plochou s řadovými rodinnými domy se zahradami a pozemkem s budovou mateřské školy. Zmíněná stanoviska jsem jménem městské části přednesl na veřejném projednání výše uvedených změn ÚP a budou doručena i písemně Odboru územního plánování a rozvoje MMB.

Mgr. René Černý, místostarosta

02 Slovo místostarosty foto

Na své 12. schůzi 25. 9. 2019 rada městské části:
• schválila výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky na služby „Tisk zpravodaje ŘEČ“,
• schválila program poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím z rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2020,
• schválila záměr pronajmout nebytový prostor v domě Novoměstská 39-41,
• schválila záměr propachtovat část pozemku v k. ú. Řečkovice (zahrádka v lokalitě Podhájí III),
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovice“ (přeložka rozvodů VO) nabídku předloženou společností CAVALON, s. r. o., Hapalova 22, 621 00 Brno, a současně smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• schválila smlouvu o nájmu nebytového prostoru v objektu Měřičkova 46 (bývalá kotelna) s firmou VG GROUP INVEST, s. r. o., se sídlem Kolaříkova 1, 621 00 Brno,
• souhlasila se záměrem SVJ Novoměstská 3, Žitná 21 a Žitná 23 na revitalizaci vnitrobloku a doplnění a údržbu zeleně u uvedených bytových domů, který bude předkládán k žádosti o získání dotace z programu „Podpora oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně v roce 2020“.

Na své 13. schůzi 15. 10. 2019 rada městské části:
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky malého rozsahu „Tisk zpravodaje ŘEČ“ nabídku předloženou společností Gill, s. r. o., se sídlem Hapalova 42a, Brno a současně schválila smlouvu s uvedenou společností,
• schválila uspořádání Vavřineckých hodů v roce 2020 ve dnech 7. – 9. srpna a jmenovala pracovní skupinu pro přípravu Vavřineckých hodů 2020 ve složení: Mgr. Marek Viskot, Mgr. René Černý, Dana Filipi, Oldřich Gardáš a zástupce určený hodovou chasou,
• schválila termíny, místo a dobu uzavírání sňatků v roce 2020,
• schválila smlouvu o nájmu zasedací místnosti zastupitelstva a Síně Jana Hrušky v objektu ÚMČ se spolkem VINNÁ LÓŽE Koštýř, zastoupeným p. Ing. Michalem Kováčem, se sídlem Pálavské náměstí 2, 628 00 Brno, za účelem uspořádání řízené degustace a souhlasila s užitím znaku městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za účelem propagace uvedené akce v listopadovém čísle zpravodaje ŘEČ,
• schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 9. 2019 se společností CAVALON, s. r. o., Hapalova 22, 621 00 Brno, na provedení díla „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovice“ (přeložka rozvodů VO), spočívající v prodloužení termínu dokončení díla a v navýšení ceny.

Dana Filipi, místostarostka

Do finále třetího ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás postoupilo 53 nápadů, které navrhli sami obyvatelé města Brna. O tom, které nápady budou vítězné, rozhodnete opět vy – Brňané! Hlasovat můžete od 1. do 29. listopadu. Každý občan Brna má k dispozici 5 hlasů kladných a 2 záporné, přičemž jednomu projektu může dát až 2 hlasy kladné a 1 hlas záporný. Vítěznými projekty budou ty, které získají nejvíce kladných hlasů a vejdou se v součtu do částky 35 milionů Kč, která byla pro letošní ročník vyčleněna. Hlasovat lze elektronicky na damenavas.brno.cz nebo pomocí full účtu na brnoid.cz. Jestli chcete hlasovat raději osobně, využijte některou z poboček Knihovny Jiřího Mahena nebo se za námi zastavte 13. listopadu mezi 10. a 18. hod. na ústřední pobočce na Kobližné.
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora má ve finále hned čtyři projekty! Řečkovicemi s Járou Cimrmanem, navržený panem Františkem Pokorným, Nová krytá sportovní hala v Řečkovicích od pana Petra Lesenského, Víceúčelové hřiště Boskovická od pana Josefa Jelínka a Bílé střechy chladí Brno: pilotní projekt, navržený panem Michalem Polanským, který navrhl i projekt pro celé Brno Ušetři vodu a zalej strom!
Na facebookové stránce Dáme na vás můžete zhlédnout videa všech finálových projektů a vybrat si své favority. Hlasujte! My dáme na vás!
Kancelář participace

Gymnázium Brno-Řečkovice nabízí volné pracovní místo pomocné kuchařky do školní jídelny na hlavní pracovní poměr.
Nástup ihned nebo dle dohody.
Požadujeme zdravotní způsobilost, praxe ve školní jídelně výhodou.
Kontakt a bližší informace: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, 621 00 Brno
Kontaktní osoba: Leona Hejčová, tel.: 734 313 098, 549 274 011, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Již třetím rokem Brňané využívají úspěšný dotační program na tzv. e-šalinkartu.
Dotace ve výši 1 425 Kč je poskytována od roku 2017 na zakoupenou elektronickou základní nepřenosnou roční předplatní jízdenku MHD pro zóny 100 a 101. V letošním roce Oddělení motivačních programů Magistrátu města Brna eviduje již 33 000 žádostí, což představuje značný nárůst oproti předchozím rokům.
Žádost o dotaci lze podat přes ověřený uživatelský účet na webu www.brnoid.cz, a to nejpozději do 60 dnů ode dne zakoupení jízdenky. Dotace je přiznána každému, kdo je v Brně poplatníkem místního poplatku za komunální odpad, není od jeho placení plně osvobozen a nemá na tomto poplatku dluh. Více informací najdete na novém webu www.ekodotace.brno.cz.
Cílem dotace je motivovat občany, kteří k pohybu po městě využívají individuální automobilovou dopravu, aby dali přednost MHD a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí v našem městě.

Upozorňujeme na novou zákonnou povinnost, platnou od 1. ledna 2020. Od této doby by měl být každý pes označen mikročipem. Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011. Neoznačeným psů nebude očkování proti vzteklině uznáváno jako platné a majiteli může být uložena pokuta
-red-

09 Vítání občánků foto 1V sobotu 5. října přivítali starosta Marek Viskot a místostarosta Filip Hrůza 23 nových občánků Řečkovic a Mokré Hory.

Po slavnostním projevu pana starosty stvrdili rodiče uvítání svých dětí podpisem v pamětní knize. Slavnost provázali svými hudebními vystoupeními Maruška Soběslavská a bratři Jakub a Tomáš Smekalovi, žáci Základní umělecké školy Universum. Děkujeme všem, kteří se letos vítání občánků zúčastnili, a přejeme šťastným rodičům vše nejlepší. Další vítání se uskuteční příští rok na jaře.

Lucie Říhová, ÚMČ

stomečekRadnice městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora pořádá již tradiční akci
Řečkovický vánoční strom
KDY: 2. 12. 2019 v 15.00 hodin
KDE: vedle kostela před Vavřineckou restaurací
Vystoupí děti z mateřských a základních škol městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora

Touto formou vyjadřujeme velké poděkování zaměstnancům oddělení životního prostředí, kteří ve velice krátkém čase zajistili odstranění propadlého chodníku vedle šachty odpadních vod před vchodem do našeho bytového domu Kárníkova 16. Po zdokumentování stavu a provedení kamerové zkoušky odpadního potrubí následovalo urychlené provedení opravy dlažby chodníku. Ještě jednou díky.
obyvatelé bytového domu Kárníkova 16

fotka starosty oříznutáVelká zasedací místnost na naší radnici se ve středu 18. září zaplnila diskutujícími občany. Tématem byla budoucnost nákupního centra Vysočina, o jehož složité minulosti se v našem zpravodaji rozepisujeme pravidelně. Z pozice vedení městské části jsme na rozpravu pozvali kromě veřejnosti také nezávislé odborníky. Své odborné pohledy tak prezentovali projektant či zástupce Kanceláře architekta města Brna.

Základním smyslem veřejné prezentace a následné debaty bylo shrnout dosavadní vývoj a nastínit možné varianty řešení stěžejního obchodního prostoru městské části. Jak je patrné z přiložené mapky, zobrazující vlastnické vztahy, role moderátora diskuze k tomuto tématu nikdy nebude jednoduchým úkolem. Jaké tedy byly nejzásadnější výstupy a novinky ze středeční veřejné debaty?

Soukromý vlastník budovy, v níž se nachází například Billa, drogerie Teta nebo restaurace Favorit, přislíbil dát už v příštím roce objektu nový kabát v podobě zateplení obvodového pláště. Nová fasáda tak přispěje ke zlepšení vizuální stránky této části střediska. Městská část opraví zpevněné plochy a do plánu Technických sítí Brno na rok 2020 se nám podařilo prosadit vybudování velice potřebného veřejného osvětlení. Co se týče „spodní“ budovy (nejblíže k poště), už i oficiálně se jejím vlastníkem stala společnost Lidl Česká republika, v. o. s. S jejími představiteli jsem se osobně sešel a domluvil na pravidelném kontaktu. Navzájem se budeme informovat o všech dalších krocích a novinkách, které se střediska týkají.

01 Slovo starosty foto 2Největším otazníkem v debatě tak byla budoucí podoba centrální volné plochy, která se nachází v prostoru mezi sokolovnou a dalšími budovami střediska. Jedná se o poměrně velký, de iure stavební pozemek ve vlastnictví města. Tomu odpovídala pestrá škála nápadů. Setkali jsme se s návrhem na výstavbu víceúčelové haly, což je nápad ambiciózní nejen z finančního hlediska. Objevily se také hlasy proti jakékoliv výstavbě, volající primárně po zachování stávající podoby prostoru s případným zvýrazněním funkce zeleně. Reakcí na zakonzervování stávajícího stavu byly naopak argumenty, že pouze travnatá louka by neměla být definitivním řešením pro živé a atraktivní nákupní středisko. Za zajímavou kompromisní variantu byla považována kombinace stávající zeleně se zpevněnými plochami a dalšími výsadbami vhodných stromů, případně s doplněním nějakým vodním prvkem.

Pokud si mohu dovolit zhodnotit středeční veřejnou diskuzi, vnímám ji velmi pozitivně. Nic nás neposune v myšlení dále než tříbení názorů kultivovanou formou. Těším se na zaslání všech slibovaných podnětů od všech účastníků. Na základě získaných reakcí rozhodneme o dalším postupu. Všichni máme stejný cíl, a to cítit se v areálu nákupního centra Vysočina co nejpříjemněji. Děkuji proto ještě jednou všem účastníkům za jejich zájem o veřejné dění v naší čtvrti.

Marek Viskot
Váš starosta

 

 

mapka vysočina vztahy majetkové

ReneCernyFV nejbližších dnech začne tolik očekávaná a zároveň potřebná rekonstrukce komunikace na Palackého náměstí, od které si všichni slibujeme především větší bezpečnost v celém prostoru a větší komfort pro chodce, občany využívající MHD a nakonec i řidiče, pro které se celý úsek zpřehlední. Tato stavba ovšem přinese pro nás všechny jisté omezení, a to nejen pro řidiče, ale i pro chodce a občany využívající obě zastávky MHD. Rekonstrukce začne v nejbližších dnech a bude provedena v co možná nejkratším termínu. V prostoru Palackého náměstí bude dopravním značením umožněn střídavý provoz, nejprve tak bude provedena stavba v jenom směru a poté v opačném, doprava bude řízena semafory. Přesto bude vyznačena objízdná trasa, zejména pro místní, po ulici Marie Hubnerové. Pro řidiče, kteří přes inkriminovaný úsek pouze projíždí bude vyznačena objížďka přes ulice Terezy Novákové, Žilkova a Maříkova. Dovolte, abych Vás všechny, zejména řidiče poprosil o jistou dávku trpělivosti a ohleduplnosti v uvedených lokalitách, včetně objízdných tras. Občanům bydlícím v trasách objížděk se omlouváme za dočasně zvýšený provoz. Odměnou nám všem bude bezpečné a moderní řešení dopravy na Palackého náměstí, na které navíc vhodně naváže plánovaná rekonstrukce přilehlého parku. Děkujeme Vám za pochopení.

Mgr. René Černý, místostarosta

mapka doprava Palackého nám

Na své 11. schůzi 28. srpna 2019 rada městské části:

• souhlasila s realizací projektů „Řečkovicemi s Járou Cimrmanem“, Víceúčelové hřiště Boskovická“, „Bílé střechy chladí Brno: pilotní projekt“, „Nová krytá sportovní hala v Řečkovicích“, předložených v rámci participativního rozpočtu města Brna – Dáme na Vás, a současně se správou projektů po uplynutí tříleté doby udržitelnosti,
• schválila smlouvu o vzájemné propagaci s KOMETOU GROUP, a. s., Křídlovická 34, 603 00 Brno, jejímž předmětem je zajištění vzájemné propagace a reklamy obou smluvních stran v sezóně 2019/2020 v rámci projektu „Jižní Morava – Království Komety“,
• schválila nájemní smlouvu s Tělocvičnou jednotou Sokol Brno-Řečkovice na pronájem tělocvičny a ostatních souvisejících prostor, šatny a sociálního zařízení v objektu sokolovny na ulici Vážného 19 v Brně-Řečkovicích,
• schválila smlouvu o dílo s panem Jiřím Spilkou, Ondrouškova 4, 635 00 Brno, na plnění zakázky malého rozsahu „Oprava klempířských prvků střechy v bytovém domě Sibiřská 64, Brno-Řečkovice“ a současně pověřila starostu městské části Mgr. Bc. M. Viskota podpisem uvedené smlouvy,
• schválila záměr pronajmout část nebytového prostoru o výměře 103 m2 v budově bývalé kotelny, Měřičkova 46.

Na svém VI. zasedání 19. září 2019 zastupitelstvo městské části:

• vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 7. 2019,
• vzalo na vědomí mezitímní účetní závěrku městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora sestavenou k 30. 6. 2019,
• schválilo střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na období 2021-2025,
• projednalo prodej a směnu pozemků,
• vzalo na vědomí zprávu Městské policie Brno, revíru POLE, o bezpečnostní situaci v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018,
• navrhlo ponechat podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů beze změn, tedy tak, že povoleno bude ve středu, v pátek a v sobotu od 9 do 21 hodin,
• souhlasilo s návrhem novely obecně závazné vyhlášky č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů,
nenavrhlo žádný další prostor, na kterém je povolen volný pohyb psů bez náhubku a vodítka,
navrhlo tyto další prostory, na které je vstup se psy zakázán: dětské hřiště
Boskovická 7-9 (plocha ohraničená z jedné strany chodníkem vedoucím za bytovými
domy Boskovická 5-7 a z druhé strany plotem oddělujícím plochy veřejné zeleně od
soukromých zahrad),
dětské hřiště Družstevní 7–11 (zpevněné plochy v okruhu dvou metrů od herních a cvičebních prvků),
sportovní hřiště pro míčové hry Horácké náměstí (herní plocha ohraničená obrubníky),
• navrhlo jako výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu na území MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vymezena dobou kratší nebo žádnou, tyto akce:
- Řečkovický festival minipivovarů, při kterém se v noci z pátku 5. 6. 2020 na sobotu 6. 6. 2020 a ze soboty 6. 6. 2020 na neděli 7. 6. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 h.,
- Řečkovický GREGORYFEST, při kterém se v noci z pátku 12. 6. 2020 na sobotu 13. 6. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 h.,
- Brněnská Country fontána Řečkovice, při které se v noci ze soboty 13. 6. 2020 na neděli 14. 6. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 23:30 do 6:00 h.,
- Vavřinecké hody, při kterých se v noci ze soboty 8. 8. 2020 na neděli 9. 8. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 h.,
- Letní noc v Řečkovicích a na Mokré Hoře, při které se v noci ze soboty 29. 8. 2020 na neděli 30. 8. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 h.,
- BRNĚNSKÝSTOOCK, při kterém se v noci ze soboty 12. 9. 2020 na neděli 13. 9. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 0:00 do 6:00 h.,
• navrhuje jako veřejná prostranství, na kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů, ponechat tato místa: konečnou tramvaje č. 1 (vymezenou ulicemi Medláneckou, T. Novákové, Družstevní a Gymnáziem T. Novákové), vnitřní i vnější plochu areálu Vysočina (vymezenou ulicemi Kolaříkovou, Vránovou, Vážného, Marie Hübnerové a Měřičkovou) a park na Novém náměstí a současně navrhuje ponechat Vavřinecké hody jako akci, při jejímž konání se zákaz požívání alkoholu nevztahuje na uvedená veřejná prostranství.

Dana Filipi, místostarostka

04 Participativní rozpočet foto 1Touto dobou pomalu spěje do finále Participativní rozpočet města Brna, stejně jako každý rok. Letos má naše městská část ve finále čtyři želízka v ohni. O podporu Brňanů budou usilovat projekty, které jsou situovány na území naší městské části a které byly shledány proveditelnými všemi relevantními subjekty včetně naší radnice. Navrhovatele všech projektů proto osobně přivítal starosta Marek Viskot, poděkoval jim za aktivní zájem o okolí jejich bydliště a vyjádřil všem záměrům maximální podporu.

V první fázi veřejného hlasování si z proveditelných záměrů vedl nejlépe projekt „Nová krytá sportovní hala v Řečkovicích“, jehož cílem je přikrýt v zimních měsících nevyužívanou sportovní část areálu ZŠ Novoměstská, a umožnit tak využívání hřiště po celý rok. Nová krytá hala by od listopadu do března nejen nabídla adekvátní zázemí mládeži z místních sportovních klubů, ale navíc by výrazně ulevila školním tělocvičnám. To by se pozitivně projevilo v rozvoji dalších volnočasových kroužků, kterým se kvůli nedostatku tělocvičen nedaří během zimy získat vhodné prostory.

Dalším sportovním projektem je „Víceúčelové hřiště Boskovická“. Tento projekt by měl zlepšit stav asfaltové sportovní plochy za bytovými domy v Boskovické ulici. Tato plocha by se přeměnila ve sportovní prostor pokrytý tartanem. Díky vylepšenému povrchu by tak v naší čtvrti vyrostlo další moderní hřiště odpovídající dnešním standardům, s méně hlukem, rušící blízké okolí.

Záměrem z jiného soudku je projekt „Bílé střechy chladí Brno: pilotní projekt“, který má za cíl předělat střechy na bílé, a to na budovách ZŠ Horácké náměstí, MŠ Škrétova a MŠ Měřičkova. Podle autorů projektu se tak nejen prodlouží jejich životnost, ale také sníží teplota, kterou absorbují.

Poslední ze čtyř proveditelných projektů je symbolicky nazvaný „Řečkovicemi s Járou Cimrmanem“. Jedná se o vybudování naučné stezky po stopách Járy Cimrmana v Brně–Řečkovicích, která by spojovala ulici Járy Cimrmana se stejnojmennou studánkou v rekreační oblasti Zamilovaný hájek.

Na závěr si už jen dovolím připomenout, že ostrá fáze hlasování bude probíhat v listopadu. Pro ty, kteří nemají možnost hlasovat elektronicky, nabízíme možnost provést svoje hlasování v participativním rozpočtu po domluvě na sekretariátu ÚMČ u paní Dity Hofbauerové.

Filip Hrůza
místostarosta

Dáme na vás – podzim ve znamení participativního rozpočtu
Zhruba šest desítek nápadů Brňanů se dostalo až do finále letošního participativního rozpočtu, na který bylo pro letošní rok vyčleněno 35 miliónů korun. Městská část Brno-Řečkovice má mezi finálovými projekty hned čtyři - Novou krytou sportovní halu v Řečkovicích, Víceúčelové hřiště Boskovická, Řečkovicemi s Járou Cimrmanem a Bílé střechy chladí Brno: pilotní projekt. O tom, jak bude částka konkrétně využita, rozhodnou opět sami Brňané. Seznámit se s projekty můžete ještě před začátkem listopadového hlasování. Panely s popisem projektů potkáte od 18. 10. do 9. 11. na nám. Svobody, následně od 10. 11. až do 30. 11. na Malinovského náměstí. Diskutovat s autory nápadů a pomoci svým favoritům k lepší pozici v hlasovací galerii můžete na Medailovém setkání ve čtvrtek 31. října v 18.00 na Úřadě městské části Brno-střed (Dominikánská 2). Více informací na www.damenavas.cz. Samotné hlasování o vítězných projektech letošního třetího ročníku bude probíhat od 1. do 29. 11. 2019.
Dáme na vás!
Kancelář participace

 

V souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů, která umožňují získat do nájmu obecní byt za předpokladu uhrazení dluhu po předchozím nájemci, zveřejňujeme následující údaje o uvolněném bytu:

Údaje o bytu - Novoměstská 7, byt č. 8, 3. nadzemní podlaží, velikost 1 + 1, celková plocha 34,65 m2 (kuchyň 8,8 m2, pokoj 15,9 m2, předsíň 3,2 m2, WC 0,9 m2, koupelna 2,0 m2, balkon 2,2 m2, sklepní kóje 1,65 m2)
Výše dluhu - samotný dluh 193.909,- Kč
- příslušenství dluhu ke 30. 9. 2019 17.392,- Kč
Termín pro podání žádosti - do 15. 11. 2019

K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka uhrazení alespoň 25 % dluhu bez příslušenství. Nabídne-li zájemce uhrazení větší části dluhu, případně i příslušenství (nebo jeho části), bude při hodnocení žádostí bodově zvýhodněn. Žádost musí být podána na příslušném formuláři, který je k dispozici na bytovém odboru ÚMČ nebo ke stažení na internetové adrese www.reckovice.cz v rubrice „Aktuality“. Na základě uhrazení dluhu dojde k postoupení pohledávky novému nájemci, který tak vystřídá obec v pozici věřitele a může dluh vymáhat po vystěhovaném neplatiči.
Bližší informace je možné získat na bytovém odboru ÚMČ, Palackého nám. 11, tel. 541 421 719.

Ing. Ivan Melichar
vedoucí bytového odboru

fotka starosty oříznutáJedním z nejživějších témat v naší čtvrti je blížící se rekonstrukce Palackého náměstí. Prioritou vedení městské části je samozřejmě úspěšná realizace této akce, a to už v příštím roce. Těšit se můžeme na nové dětské hřiště, víceúčelové zpevněné plochy, revitalizaci zeleně či umístění nových laviček. Aktuálně ale považuji za nejdůležitější, že ještě letos zrušíme historicky nevhodně umístěný přechod pro chodce v oblouku těsně za křižovatkou. Přechod posuneme do vhodnějšího místa (blíže k zastávkám MHD) a opatříme dělicím ostrůvkem. Výrazně tím zvýšíme bezpečnost chodců a přispějeme ke zklidnění dopravy. V rámci tohoto samostatného projektu navíc opravíme stávající chodníky podél hlavní trasy autobusu č. 42. Mám z prosazení této akce samozřejmě obrovskou radost. Celá silnice a přilehlé chodníky jsou totiž ve správě města Brna, nikoliv naší městské části. Investorem proto budou Brněnské komunikace a stavební práce začnou už v září.

01 Slovo starosty foto 1 1

Ke krásným náměstím a parkům neodmyslitelně patří kvalitní údržba stávající zeleně a investice do nových výsadeb. Momentálně máme zpracován projekt na rozsáhlou plochu sídliště mezi ulicemi Měřičkovou, Kunštátskou, Novoměstskou a Žitnou. Návrh revitalizace spočívá ve zlepšení zdravotního stavu dřevin včetně likvidace těch invazních a zdravotně nezpůsobilých. Na vybraných reprezentativních místech počítáme se zřízením okrasných trvalkových záhonů, které budou nenáročné na údržbu. Rovněž omladíme a doplníme keřová patra. Naší nosnou myšlenkou je obohatit prostředí o původní dřeviny a atraktivní druhy dobře snášející městské prostředí, zvětšit biodiverzitu, chránit hmyz vybudováním „broukovišť“, a především vytvořit kvalitní prostředí pro život nás všech. Na červnovém zasedání zastupitelstva jsme projednali podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí, která bude v případě úspěchu činit až 56 % způsobilých výdajů. Dalších 22 % poskytne město Brno, díky čemuž bude spoluúčast rozpočtu naší městské části pouze 22 % (přibližně 800 tisíc korun). Na závěr svého textu o zeleni si dovolím upozornit na článek místostarosty Černého ve věci četnosti sekání trávy. Osobně nejsem zastáncem žádného z extrémů a u každé lokality budu prosazovat individuální řešení.

Přeji vám příjemné prožití babího léta
Marek Viskot
váš starosta

 

01 Slovo starosty foto 2 1

ReneCernyFSečení travnatých ploch. Sekat nebo nesekat?
Další suché a horké léto rozproudilo jistě velmi správnou debatu o tom, jak přistupovat k údržbě zeleně ve městech. Týká se to i travnatých ploch, kdy se novým trendem stal požadavek na jejich nesečení, ponechání tzv. lučního porostu, který déle odolává vyschnutí a zadržuje lépe vodu. I naše městská část na vybraných plochách snížila počet pokosů a některé trávníky jsme nechali dorůst do skutečně vysokého lučního porostu. Zaznamenali jsme i podněty občanů, kteří se divili, proč stále velké plochy zeleně dále sečeme, když média jasně ukazují na nový trend ponechání vyššího porostu. Je to proto, že ne všechny travnaté plochy ve městě jsou vhodné k ponechání v nesečeném stavu. Je důležité vědět, které druhy ploch můžeme ponechat, a které naopak sekat musíme, i když třeba ne tak často. Trávník ve městě je totiž většinou svojí druhovou rostlinnou skladbou něco zcela jiného než traviny na loukách, jimž nevadí, že občas přerostou. Městské trávníky, které nebudou sekány, mohou mít vážné problémy s expanzivními druhy rostlin a velmi odolných plevelů. Některá města, která se rozhodla nesekat trávníky vůbec, tak již letos mají problémy a obávají se, jak budou plochy vypadat příští rok. Domníváme se proto, že žádný extrém není v péči o zeleň vhodný, jistě i příští rok vytipujeme vhodné lokality pro vyšší luční porost, ale tam, kde to z výše uvedených důvodů možné nebude, ponecháme sečení, i když třeba v omezené míře. Zároveň hodláme udržet vysokou úroveň péče o keře a stromy na celém území městské části, a tam, kde je to vhodné budeme pokračovat ve výsadbě takových druhů, které budou odolné dnešním klimatickým podmínkám.

Mgr. René Černý
místostarosta

P1120564

 

Na své 9. schůzi 26. 6. 2019 rada městské části:
• vzala na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 5. 2019,
• schválila podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu města Brna na pořádání významných kulturních akcí a akcí podporujících lidové tradice v režii městské části,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky malého rozsahu „Plynová kotelna Sibiřská 64“ nabídku předloženou společností ERDING, a. s., Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno, a současně smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „MŠ Měřičkova – adaptace budovy bývalé kotelny na třídu“ nabídku předloženou uchazečem RGB STUDIO s. r. o., Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno, a současně smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Zamilovaný hájek, etapa I. a II.“ nabídku předloženou uchazečem Ing. arch. Martinem Kabátem, Úlehle 2080/15, 621 00 Brno, a současně smlouvu o dílo s vybraným uchazečem,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na opravy chodníků a schodišť v roce 2019 nabídku uchazeče STAVOS - PM TEAM, s. r. o., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, a současně smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na rekonstrukci stanoviště na komunální odpad u bytového domu Kunštátská č. o. 9 nabídku uchazeče DBEST living s. r. o., Křenová 504/53, Trnitá, 602 00 Brno, a současně smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• schválila záměr městské části pronajmout garáž v k. ú. Řečkovice (lokalita „Cihelna“) za minimální cenu 1 000,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.

Na své 10. schůzi 24. 7. 2019 rada městské části:
• vzala na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 30. 6. 2019,
• schválila smlouvu o dílo se společností PROTECHSTAV, s. r. o., Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno, na plnění zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce bytového jádra Novoměstská 11,
• schválila smlouvu o dílo s panem Pavlem Ludvíkem, se sídlem Hřbitovní 279, 664 63 Žabčice, na plnění zakázky malého rozsahu „Výměna oken a balkonových dveří na západní a východní straně fasády v nástavbách Novoměstská 7-19 v Brně-Řečkovicích“
• schválila smlouvu o nájmu nebytového prostoru o výměře 15,3 m2, nacházejícího se v prvním nadzemním podlaží domu Renčova 2248/5, Brno, se společností Flat Building s. r. o., Gabriely Preissové 2519/7, 616 00 Brno,
• schválila příkazní smlouvu se společností S – Invest CZ s. r. o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno-Brněnské Ivanovice, jejímž předmětem je výkon funkce technického dozoru investora při realizaci stavby „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovice“
• vybrala jako dodavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovice“ společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, a pověřila starostu městské části Brno–Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Bc. M. Viskota podpisem smlouvy o dílo s uvedenou společností,
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 1 300 000,- Kč na akci „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná – sadové úpravy, herní prvky“.

Dana Filipi, místostarostka