ViskotMarek vyřezVážení spoluobčané,

na přelomu dubna a května pomalu začínají stavební práce na akci s názvem „Ulice Družstevní - prodloužení chodníku.“ Investorem je městská společnost Brněnské komunikace a. s. Jak vyplývá z názvu, bude prodloužen chodník na pravé straně směrem od křižovatky ulic Terezy Novákové a Družstevní. Součástí stavby je již v minulosti avizovaný přechod pro chodce, který městská část dlouhodobě prosazovala. Ve druhé polovině roku na tyto práce navážeme stavebními úpravami okolí konečné stanice tramvaje. S Dopravním podnikem města Brna se navíc podařilo vyjednat revitalizaci přístřešku a budovy v jeho vlastnictví na konečné stanici. Tyto práce budou probíhat v letních měsících.

Ve fázi přípravy je výstavba chodníku mezi Mokrou Horou a Jehnicemi. Rada města Brna schválila v únoru zpracování investičního záměru. Tento dokument má být dokončen letos v létě. Trasa nového chodníku povede po levé straně silnice na ulici Blanenská směrem od Mokré Hory. Tato frekventovaná krajská komunikace je pro chodce nevhodná a nový chodník dlouhodobě považujeme za velice žádoucí. Budeme usilovat, aby město zařadilo tuto akci do svého rozpočtu na rok 2018, během kterého by se zpracovávala projektová dokumentace a získávala nezbytná povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení). Výstavba chodníku je tak po splnění všech ze zákona nezbytných postupů možná za dva roky.

Důležitou investicí připravovanou z úrovně města je také Úprava autobusové zastávky a vybudování přechodu na ulici Tumaňanova. Jedná se o posunutí zastávky autobusu „Skrejš“ blíže k mateřské škole a vybudování přechodu pro chodce před školkou včetně dělícího ostrůvku a osvětlení. V případě této stavby byl již investiční záměr v Radě města Brna schválen (koncem roku 2016). Další postup je obdobný jako u chodníku do Jehnic, tzn. budeme usilovat o zařazení do rozpočtu roku 2018 (alespoň projektová dokumentace) s tím, že samotná realizace stavby je zvládnutelná do roku 2019.

Na své 34. schůzi 29. března 2017 rada:
• schválila smlouvu o částečné úhradě nákladů na rekonstrukci veřejného prostranství před nákupním centrem Vysočina se společností QLH Czech, s. r. o.,
• zrušila ke dni 30. 4. 2017 „Provozní řád sálu, venkovního areálu a příslušenství v objektu bývalého pivovaru“ a „Pravidla pro krátkodobý nájem movitých věcí – lavic a stolů“ z roku 2015, schválila nový provozní řád a pravidla a pověřila starostu městské části uzavíráním souvisejících smluv,
• souhlasila s uspořádáním hudebně-divadelního festivalu „Full of life“ a schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích s Římskokatolickou farností u kostela sv. Vavřince, Brno-Řečkovice, za účelem uspořádání farního dne formou hudebně-divadelního festivalu „Full of life“ dne 3. 6. 2017,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích s Centrem sociálních služeb, p. o., za účelem pořádání integrační společenské akce s kulturním programem „Strom života domova Tereza“ dne 24. 5. 2017,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích s Gymnáziem Brno-Řečkovice, p. o., za účelem pořádání studentské slavnosti Majáles dne 1. 5. 2017.

Na svém XIV. zasedání 20. dubna 2017 zastupitelstvo městské části:
• schválilo spoluúčast městské části na projektu „Zateplení budovy Hapalova 22“ ve výši 1 500 000 Kč a na projektu „Zateplení budovy Hapalova 20“ ve výši 1 000 000 Kč, a to v letech 2017 - 2018,
• nesouhlasilo s využitím předkupního práva ke stavbě č. p. 1501 v k. ú. Řečkovice (Kolaříkova 10 – pošta) za kupní cenu 18 032 000 Kč a za dalších podmínek uvedených v kupní smlouvě sjednané dne 1. 3. 2017 mezi společností Arcona Capital Central European Properties, a. s., a společností Fiala Invest, s. r. o., pokud by kupní cena měla být zaplacena z rozpočtu městské části a souhlasilo s využitím předkupního práva k této stavbě za předpokladu úhrady kupní ceny z rozpočtu statutárního města Brna, dále souhlasilo s případným svěřením předmětné stavby do správy městské části, pokud vlastnické právo k objektu nabude statutární město Brno,
• projednalo návrhu obecně závazné vyhlášky o nočním klidu a navrhlo jako výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, Vavřinecké hody, při kterých se v noci ze soboty na neděli o víkendu následujícím po 10. srpnu nebo mu předcházejícím doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 h. (v roce 2017 jde o noc z 12. na 13. 8.), a Letní noc, při které se v noci ze soboty na neděli o posledním srpnovém víkendu doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 h. (v roce 2017 jde o noc z 26. na 27. 8.),
• projednala návrh novely přílohy obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně, a navrhlo stanovit podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů tak, že pálení bude povoleno ve středu, v pátek a v sobotu od 9 do 21 hodin,
• souhlasilo s odprodejem pozemku p. č. 2073/2 o výměře 1 807 m2, k. ú. Řečkovice, (zastavěná plocha pod budovou nákupního centra Vysočina) společnosti QLH Czech.

04 Na kus řeči foto Melichar 3Seriál rozhovorů se zastupiteli naší městské části již skončil a my pokračujeme v rozhovorech se zaměstnanci úřadu městské části. Tentokrát přišel čas na povídání s Ing. Ivanem Melicharem, který stojí v čele bytového odboru necelý rok. Nejen o pracovních tématech jsme hovořili u něj v kanceláři.

Mohl byste popsat pracovní náplň bytového odboru a uvést, kolik má pracovníků?

Bytový odbor se zabývá správou bytového fondu, sestávajícího z bytových domů a pozemků tvořících s bytovými domy jeden celek, zajišťuje i správu technických zařízení v těchto domech umístěných a zabudovaných. Bytový odbor funguje ve složení vedoucí bytového odboru, technik (Libor Šimonek) a účetní (Lucie Karásková). Tímto bych jim chtěl zároveň poděkovat za perfektní spolupráci.

V jakých případech se na bytový odbor můžou občané obracet?

Na pracovníky bytového odboru se občané mohou obracet v mnoha případech. Podněty nájemníků nám slouží například k sestavení plánu oprav bytových domů na budoucí období. Řešíme také opravy a havárie v bytech, zajištujeme evidenci smluv, zpracováváme žádosti o byt. Toť výčet toho nejdůležitějšího.

Mohl byste zmínit nejvýznamnější akce, které bytový odbor realizoval v letošním roce?

Nejvýznamnější akcí, která proběhla v roce 2016 a začátkem roku 2017, byla rekonstrukce bytových jader. Podařilo se nám zrekonstruovat celkem 123 bytových jader. Nájemníkům jsme předali kompletně zrekonstruovaná bytová jádra, tedy včetně nové kuchyňské linky, spotřebičů, koupelny, záchodu a podlah. S ohledem na bezpečnost nájemníků byla provedena nová elektroinstalace. Tímto je potřeba poděkovat nájemníkům bytových domů, kde rekonstrukce probíhala, za trpělivost, shovívavost, a odměnou jim budiž nová, bezpečná a moderní domácnost. Za zmínku stojí i menší akce, které jsme zrealizovali, jako například zasklení lodžií v prvním patře domů na Novoměstské ulici nebo oprava elektrorozvodných jader.

06 Slovo místostarosty MH 1 3Oprava cesty k Vránovu mlýnu
Když jsme loni opravili první úsek cesty od tunýlku při ulici Maříkova směrem k Vránovu mlýnu, slíbili jsme, že budeme pokračovat směrem k rybníkům hned jak to bude možné. Tato situace nastala právě v minulých dnech díky výměně povrchu na ulici Jandáskova. Odfrézovanou podstatnou část starého povrchu vozovky jsme použili na opravu a zpevnění výše uvedené komunikace, při vynaložení minimálních nákladů. Přejeme Vám všem krásné pěší i cyklistické výlety v této lokalitě, a motoristy, kteří tudy musí projíždět ke svým nemovitostem, prosíme o maximální ohleduplnost.

06 Slovo místostarosty senioři foto2 3Sportovní setkání seniorů
V loňském roce se v Komíně uskutečnil velmi úspěšný 1. ročník sportovního a společenského setkání seniorů z Řečkovic a Mokré Hory a Komína. Dovolte, vážení spoluobčané, abych Vás všechny, kteří se k nám chcete připojit, pozval na letošní 2. ročník tohoto setkání. Sportovní disciplíny budou opět přizpůsobeny věku a náladě Vás, účastníků. Tentokrát se sejdeme v sobotu 20. 5. 2017 od 9.30 h ve sportovním areálu ZŠ Pastviny v Komíně. Občerstvení a oběd jsou zajištěny, vše je plně hrazeno z prostředků městské části. Rádi Vás všechny uvidíme, zájemce prosím o telefonické přihlášení u paní Trnkové na tel. čísle 541 421 723.

Mgr. René Černý, místostarosta

Lázně Velký Meder na Slovensku
Jednodenní autobusový zájezd pro seniory. Odjezd ve středu 17. května 2017 v 7:30 hod. od zastávky MHD Řečkovice, Palackého nám. (ve směru do Králova Pole), návrat do 21:00 hodin.
Přihlásit se lze telefonicky u paní Marty Musilové, tel. číslo: 604 949 436, v pracovních dnech od 16:00 do 20:00 hod. Pořádá Klub seniorů Palackého nám. 11 s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Rychnov nad Kněžnou - Potštejn u Vamberka
Jednodenní autobusový zájezd pro seniory v trase: Rychnov nad Kněžnou - prohlídka zámku, židovské synagogy a muzea hraček, Potštejn u Vamberka - procházka na zříceninu hradu.
Odjezd ve čtvrtek 1. června 2017 v 7:30 hod. od konečné zastávky tramvaje č. 1, předpokládaný návrat do 19:00 hodin.
Přihlásit se lze osobně ve dnech 18. 5. a 25. 5. 2017 v době od 15:30 do 16:00 hod. před přednáškou v Klubu seniorů, Renčova 5. Cena zájezdu 200 Kč. Pořádá Klub seniorů Renčova 5 s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Jaroměřice nad Rokytnou - Polná u Jihlavy - Žďár nad Sázavou
Jednodenní autobusový zájezd pro seniory v trase: Jaroměřice nad Rokytnou - prohlídka zámku a zahrady, Polná u Jihlavy - prohlídka děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie, Žďár nad Sázavou - prohlídka zámku (bývalý cisterciácký klášter) s expozicí Muzea nové generace.
Odjezd ve středu 21. června 2017 v 7:15 hod. od budovy radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, návrat do 18:30 hodin.
Přihlásit se lze osobně a zároveň uhradit poplatek za zájezd je možno před přednáškami ve velkém zasedacím sále radnice městské části ve dnech 17. května, 31. května a 14. června 2017 od 15:30 hod. do 16:00 hod. u paní Marie Přibylové nebo v pracovních dnech od 17. května do 14. června 2017 na tel. číslech 723 106 228 a 731 552 632. Cena zájezdu je 200 Kč. Pořádá Klub seniorů Mokrá Hora s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Mgr. Petr Štancl - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

23 Velikonoce ZŠ Novoměstská fotoVelikonoční dílničky jsou jednou z akcí, kterou se snažíme prohlubovat spolupráci dětí, rodičů a školy. Rodiče, prarodiče a děti se během tvoření projevili v kreativitě a originalitě. Chuť k práci se ukázala v kráse pedigových klícek, kuřátek, košíčků a voskových kraslic, které si děti odnesly domů. Doufám, že se nám touto velikonoční akcí podařilo přivolat kouzlo svátků a podpořilo dobrou věc. Část finančního příspěvku na materiál pošleme již tradičně ZOO Brno na adopci zvířátka.
P. Dubanská

ZŠ Brno, Novoměstská 21, přijme do pracovního poměru na plný úvazek vyučenou kuchařku. Nástup možný od 1. 9. 2017. Kontakt: 541321508

ÚMČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu volné kancelářské prostory (17 m2) v objektu bývalého pivovaru, Palackého nám. 9a, Brno.

Bližší informace o nabízeném prostoru, který bude k dispozici od 1. 5. 2017, podají pracovníci Odboru správy majetku ÚMČ p. Ing. Stloukal, tel. 541421743 a p. Širhalová, tel. 541421722

Kancelář architekta města Brna plánuje na květen a červen velkou jízdu po městských částech. Na celkem sedmi setkáních s názvem KAM jede k VÁM! se městský architekt a jeho kolegové setkají s obyvateli jednotlivých městských částí, představí jim, co KAM dělá, vysvětlí aktuální situaci kolem územního plánu a dalších „horkých témat“, zjistí názory a potřeby místních a na závěr s nimi třeba i zajdou na pivo.

Důležitým bodem setkání budou Vize prostorového rozvoje města, které se promítnou do koncepčního výkresu územního plánu, a jeho zadání, a KAM na ně chce znát názor co nejvíce obyvatel města Brna. „O územní plán se zajímá malá část obyvatel města, je to složitý dokument, který je zdánlivě určen odborné veřejnosti. Kromě toho je ještě velká pozornost soustředěna na centrum města. Rádi bychom to změnili a vtáhli obyvatele jednotlivých městských částí do plánování jejich města a srozumitelným jazykem s nimi probrali otázky územního plánu, a také to, co je v místě, kde bydlí, trápí a těší“ popisuje akci ředitel KAM Michal Sedláček.

Brno má jeden z nejstarších územních plánů u nás. Je z roku 1994 a v mnoho ohledech již nevyhovuje. Architekti na setkání vysvětlí, proč má Brno druhý nejstarší územní plán v České republice, kdy bude mít nový, k čemu územní plán slouží, jak se dá měnit, i dopady tohoto dokumentu na Brno a Brňany.

Setkání se uskuteční vždy ve čtvrtek od 18 hodin. Po prezentaci na téma územní plánování bude následovat moderovaná diskuse, ve které bude moci každý vyjádřit svůj názor, a na závěr neformální diskuse s občerstvením. Bude také možno přímo na místě vyplnit anketu Vize prostorového rozvoje města. Kromě územního plánu se budou diskutovat i témata jako ne/přesun nádraží, D43 nebo nedostatek bytů v Brně. Jedná se o jedinečnou možnost osobního setkání s architektem města, který byl 5. dubna ve své funkci přesně rok, a jeho týmem.

čtvrtek 25. 5. 2017, 18:00
MČ Ivanovice, Jehnice, Královo Pole, Medlánky, Ořešín, Řečkovice a Mokrá Hora
Místo konání: společenské centrum Sýpka (Medlánky, Kytnerova 1a)

 

ViskotMarek vyřezVážení spoluobčané,

protože se poslední dobou kolem nákupního střediska Vysočina vyskytlo hodně dotazů, dovolte mi vrátit se několika slovy k tomuto tématu. V březnovém vydání ŘEČI místostarosta René Černý jasně uvedl, že město (tedy ani městská část) není vlastníkem žádné budovy v celém areálu. Vlastníkem budovy nacházející se nejblíže k Horáckému náměstí (zde sídlí např. pobočka Knihovny Jiřího Mahena či České spořitelny) je stát, zastupovaný svou organizační složkou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Stát není město. Jsou to z pohledu práva dva na sobě naprosto nezávislí aktéři. Chování státu vůči dosavadním provozovatelům jednotlivých prodejen se nám tedy na radnici nemusí líbit (a nelíbí), ale to je asi tak vše, co s tím lze dělat. Abych tento odstavec zakončil optimističtěji, uvedu, že stát se o budovu není schopen starat a bude ji prodávat v dražbě. Zde by mohla být jistá naděje do budoucna z hlediska stavu a vzhledu této nemovitosti. Nový soukromý vlastník, ať už to bude kdokoliv, bude mít nepochybně logický zájem na atraktivnější podobě prostor, aby středisko opět ožilo provozovnami, a tím i zákazníky. Budova se má prodávat nejpozději v polovině letošního roku, vyčkejme tedy dalšího vývoje.

V úterý 28. února jsme se na radnici sešli při příležitosti představení tzv. participativního rozpočtu města Brna. Jedná se o nástroj, pomocí kterého lze do rozhodování o využití určité části veřejných prostředků přímo zapojit občany. Ti mohou hlasovat pro konkrétní projekty a mohou také konkrétní projekty navrhovat. Jakkoliv jsem skeptický k výši částky, kterou město Brno vyčlenilo na všechny projekty (pouze 20 miliónů korun na všech 29 městských částí), domnívám se, že není důvod, proč bychom se v Řečkovicích a Mokré Hoře neměli pokusit zabojovat o to, aby něco smysluplného vzniklo i zde.

Radnice naší městské části se stala jedním z pouhých deseti míst, kde se veřejné setkání za účelem seznámení veřejnosti s tímto konceptem konalo. Vedle zástupců radnice a magistrátu se ho zúčastnilo i několik občanů, kteří povětšinou již měli připraveny i svoje vlastní návrhy. Spousta nápadů a návrhů se ukázala v rámci programu participativního rozpočtu jako nerealizovatelná (často byly například navrhovány stavby na pozemcích, které vůbec nepatří městu), jiné však byly velice podnětné a setkání bezesporu obohatilo všechny přítomné.

Na své 33. schůzi 1. března 2017 rada:
• schválila poskytnutí neinvestičních dotací následujícím neziskovým organizacím na účely vymezené v podaných žádostech:

Základní článek Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlčí stopa, IČO 44990979 - 2 500
Frank Bold Kids z. s., IČO 22893512 (školství a mládež) - 13 500
Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pionýr Řečkovice, IČO 62156446 - 25 000
Junák – český skaut, středisko Duha Brno, z. s., IČO 62157477 - 44 000
Sdružení pěstounských rodin z.s., IČO 64326471 - 5 000
TAK Hellas Brno z.s., IČO 18826598 - 30 000
HB Kraso Brno, z. s., IČO 03641848 - 5 000
KAISEN Karate Klub Brno, IČO 26679591 - 5 000
Orel jednota Brno – Řečkovice, IČO 65351231 (sportovní činnost) - 30 000
Oddíl národní házené 1. NH BRNO, z.s., IČO 26627809 - 25 000
SK Řečkovice, z.s., IČO 44962100 - 45 000
SHL ŘEČKOVICE, z.s., IČO 60557656 - 20 000
JUNIOR JUDO BRNO z.s., IČO 22836543 - 7 500
Brněnský svaz malé kopané, z. s., IČO 26642441 - 10 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno – Řečkovice, IČO 49465368 (sportovní činnost) - 35 000
SK TORI Judo Brno, IČO 22770551 - 5 000
SKI KLUB JUNIOR BRNO z.s., IČO 64331270 - 7 500
Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Brno Řečkovice a Mokrá Hora, IČO 22765662 - 12 500
Frank Bold Kids z. s., IČO 22893512 (životní prostředí) - 6 000
"HORTUS, sdružení zahrádkářů", IČO 62159364 - 4 000
Diecézní charita Brno, IČO 44990260 - 2 000
Diakonie ČCE – středisko v Brně, IČO 48515752 - 7 000
Pretium z.s., IČO 22769463 5 000
Unie Roska - reg. org. ROSKA BRNO-MĚSTO, z.p.s., IČO 64331016 - 7 000
DOTYK II, o.p.s., IČO 29277817 - 4 000
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Brno – město, IČO 03168328 - 2 000
NADĚJE, IČO 00570931 - 9 000
Mamma HELP, z. s., IČO 70099880 - 9 000
Orel jednota Brno – Řečkovice, IČO 65351231 (kulturní činnost) - 15 000
Český svaz bojovníků za svobodu, IČO 00442755 5 000
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, IČO 00101494 - 15 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno – Řečkovice, IČO 49465368 (kulturní činnost) - 30 000

Vážení čtenáři a spoluobčané, po rozhovorech s jednotlivými zastupiteli naší městské části pokračujeme v rozhovorech se zástupci státní správy. Myslím, že zcela logicky začínáme povídáním s tajemnicí ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora paní JUDr. Janou Otevřelovou.
Již v úvodu zmiňuji termín státní správa. Mohu Vás požádat, paní doktorko, o vysvětlení rozdílu mezi samosprávou a státní správou a o stručný popis jejich společné úlohy při správě obce?
Po prvních komunálních volbách v listopadu 1990 začaly pracovat samosprávné orgány, kterými jsou zastupitelstvo, rada a starosta. Zákon o obcích jim dal pravomoci a zákonem o přechodu majetku ze státu na obce na ně přešel určitý majetek. V městě Brně jako statutárním městě, rozděleném na městské části, jsou pravomoci a správa majetku upraveny Statutem města Brna. Tyto orgány vykonávají samosprávnou činnost, starají se o bytové domy, některé svěřené komunikace, zeleň, zřizují základní a mateřské školy, starají se o budovy škol, jejich zázemí apod. Samospráva si již v roce 1991 zřídila úřad a postupně do něj zařadila celkem 32 pracovníků. Ti vykonávají nejen samosprávné činnosti, jako např. bytový odbor nebo odbor správy majetku, ale také přenesený výkon státní správy. To jsou činnosti, které na obce zákonem přenesl stát. V tomto případě úředníci musí splňovat požadavky na odborné vzdělání, vykonat odbornou zkoušku zvláštní způsobilosti a průběžně se vzdělávat. Úředníci nezávisle na samosprávě vykonávají např. stavební úřad, silniční úřad, matriku, projednávání přestupků, ochranu dětí a mládeže, nesvéprávných, řeší některé činnosti na úseku životního prostředí, zajišťují volby všech typů apod. Někteří pracovníci vykonávají jak činnosti samosprávné, tak státní správu.
Dalším častým dotazem občanů je problematika vydávání občanských a řidičských průkazů, případně cestovních pasů. Proč tyto doklady již nevydává městská část?
Žádosti o občanské průkazy v minulosti přijímaly i městské části a hotové, pokud si to občan přál, vydávaly také městské části. Na městských částech byly také např. živnostenské úřady pro živnosti volné, ale i problematika nezaměstnaných. Ta přešla na úřady práce, tedy na stát. Ovšem některé činnosti přešly na magistrát změnou statutu.
S předchozí otázkou souvisí i záležitost, která vždy zajímala i mě osobně. Nemyslíte, že by jednotlivé městské části měly získat více pravomocí od statutárního města Brna? Neprobíhaly by tak mnohé procesy v naší městské části pružněji, rychleji a také kvalitněji? Mám na mysli i lepší znalost místních poměrů při rozhodování jak zástupců samosprávy, tak státní správy.
Pokud mám říct svůj vlastní názor, domnívám se, že městské části, alespoň naší velikosti, by byly schopny zvládnout ještě některé další úkoly na úseku sociálním, např. vyhledávat osamělé občany a zapojit je podle jejich potřeb a zájmů do společenského dění, mohly by i převzít celé zřizovatelské funkce vůči školám na úseku samosprávy. Našly by se ale i další činnosti, které by mohly být blíž občanovi.
Na závěr si dovolím otázku, kterou některé rozhovory začínají. Máte již spoustu životních zkušeností. Co preferujete v osobním životě?
Snažím se řídit tím, že věci nejsou vždy takové, jak se na první pohled zdají. A na závěr bych dodala - ať hodí kamenem, kdo jest bez viny.
S Janou Otevřelovou si povídal René Černý

Klub seniorů Řečkovice - v budově bytového domu na ulici Renčova 5, Brno

6. duben Doc. RNDr. Žákovská Alena, Ph.D. Thajsko II. 16:00
20. duben Ing. Charvát Jiří Sever Evropy 16:00
27. duben Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Údolí Nilu 16:00
4. květen Doc. RNDr. Žákovská Alena, Ph.D. Jihoafrická republika 16:00
18. květen Ing. Sochorec Lumír Jižní Afrika II. 16:00
25. květen Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Kambodža 16:00
8. červen Čefelín Jiří Santiago de Compostela II. 16:00
15. červen Lobpreisová Eva Bolívie 16:00

Klub seniorů Mokrá Hora - v zasedacím sále Radnice, Palackého nám. 11

5. duben Ing. Jarolín Zdeněk Zakarpatská Ukrajina 16:00
19. duben Ing. Krutilová Jana Okolo České republiky 16:00
3. květen Čefelín Jiří Sýrie 16:00
17. květen Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Abcházie 16:00
31. květen Mgr. Klementová Lollok Marie Východní Alpy 16:00
14. červen Ing. Novák Jaromír Západní Sicílie 16:00
28. červen Mgr. Klementová Lollok Marie Cestování s dětmi 16:00

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

07 ReneCernyFAktivity ZŠ Novoměstská ve školním roce 2016/2017

Jak jistě mnozí z vás vědí, od začátku školního roku 2016/2017 má ZŠ Novoměstská nové vedení, které se snaží nejen neustále zkvalitňovat vzdělávací proces, ale také nabídnout žákům takové aktivity, které povedou k rozšíření a upevnění jejich vědomostí a společenských a sportovních dovedností a pomohou jim k lepšímu uplatnění v jejich budoucím životě. Vedení naší městské části tyto aktivity vítá a podporuje, zájem na kvalitním vzdělání v obou našich základních školách máme myslím všichni. Dovolte, abych vás z některými činnostmi školy seznámil.

Základní škola Brno, Novoměstská 21, má v současné době 220 žáků v jedenácti třídách, což je oproti minulým rokům nárůst o více než 30 žáků. Školní rok je bohatý na různé akce, kurzy, preventivní programy a vystoupení pro rodiče. Žáci třetích tříd se účastní každý týden hodiny plavání a žáci čtvrtých tříd v zimních měsících bruslí. Již v září 2016 pořádala škola Sportovní odpoledne s mateřskými školami. Tato akce byla velmi zdařilá a děti z mateřských škol strávily příjemný čas na hřišti naší školy. Hřiště školy bylo také využito při podzimním předvádění dovedností žáků z oblasti zdravovědy, přírodovědy, zeměpisu a zásad první pomoci. Děti si odnesly mnoho zajímavých a užitečných poznatků i z oblasti poskytnutí první pomoci a chování při mimořádných situacích.

Žáci druhého stupně se zúčastnili populární akce na BVV – Sport life, která měla kromě sportovního i preventivní charakter v oblasti možného ohrožení kyberšikanou.
Naši prvňáčci a jejich rodiče se na podzim těší na „Slavnosti slabikáře“. Žáci druhého stupně se vánočně naladili na zájezdu do Vídně. Vánoční atmosféru ještě podtrhlo „Zpívání u vánočního stromu“ a také tradiční „Zpívání koled na schodech“ na druhém stupni školy. Velký ohlas měla předvánoční besídka, pořádaná žáky prvního stupně pro rodiče. Ze sportovních aktivit se škola ještě může pochlubit úspěšným florbalovým týmem a akcí „Novoměstský pohár“, která je pořádána u nás ve škole. Také kroužek malých basketbalistů je velmi oblíbenou sportovní aktivitou především mladších dětí. Žáci druhého stupně se již těší na skok do výšky, tzv. „Vánoční laťku“ a na soutěž prvního i druhého stupně ZŠ ve šplhu.
Lyžařský výcvikový kurz se uskutečnil v lednu 2017 a zúčastnila se téměř čtvrtina žáků školy, což je velmi potěšující. Škola se každoročně zapojuje do preventivních programů, např. prevence nehod a úrazů u dětí, prevence šikany atd. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradou Brno, se středisky výchovné péče a dalšími organizacemi nabízejícími prevenci negativních jevů je samozřejmostí.

Vážení občané,
společnost E.ON každoročně zvyšuje objem finančních prostředků na obnovu a posílení distribučního zařízení elektrické energie, čímž aktivně zajišťuje podmínky pro stále rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu a spolehlivost dodávky, současně tak činí způsobem šetrným k životnímu prostředí.

I ve vaší městské části zrealizujeme v období duben-červen 2017 rozsáhlou investiční akci v hodnotě 5,41 mil. Kč. Jedná se o obnovu elektrického vedení v Družstevní a Renčově ulici, což se neobejde bez výkopů.

Vzhledem k tomu, že s touto investiční akcí bude spojeno i přerušení dodávky elektrické energie na nezbytně nutnou dobu, žádáme vás zdvořile o pochopení tohoto omezení, jež bude pro uvedenou investiční akci nezbytné.
O tomto plánovaném přerušení dodávky budeme informovat dle platné legislativy způsobem v místě obvyklým v součinnosti s vaším úřadem městské části, např. vyvěšením na úřední desce.
Pro zjištění možnosti individuálního oznamování plánovaného přerušení dodávky el. energie kontaktujte prosím bezplatnou zákaznickou linku naší společnosti 800 77 33 22. Informaci o plánovaném vypnutí elektřiny též získáte na webových stránkách www.eon-distribuce.cz. .

Pevně věříme, že nám zachováte svou přízeň.
S pozdravem
E.ON Česká republika, s. r. o.

01 Marek Viskot fotoVážení spoluobčané,

v březnovém čísle ŘEČI bych se rád zaměřil na téma, které jistě zajímá mnoho z nás. Jedná se o využití volného pozemku při ulici Terezy Novákové, který je ve vlastnictví města Brna. V souvislostech zmíním i téma, které nepochybně zajímá drtivou většinu z nás – pobočku České pošty v naší městské části.

Město Brno se aktuálně začalo zabývat záměrem, dle kterého by v souladu se současným územním plánem mohl na dnes nevyužitém pozemku v ulici Terezy Novákové v budoucnu vzniknout objekt či více objektů sloužících nejen k nájemnímu bydlení, ale také nabízejících prostory služeb a občanské vybavenosti. Tuto kombinaci ostatně územní plán předpokládá. V současné době se jedná pouze o námět a není ještě zpracována ani studie. Tím spíše bych chtěl ocenit, že městská část byla náměstkem primátora Petrem Hladíkem a Bytovým odborem MMB vtažena do diskuze o budoucí podobě tohoto místa hned na startu příprav studie.

Rada naší městské části na své lednové schůzi přijala usnesení, kterým vzala na vědomí záměr města vybudovat na zmíněném pozemku objekty k bydlení (investorem by bylo město) včetně nebytových prostor pro služby. Menší část pozemku by mohla být vyčleněna za účelem výstavby objektu ParaCentra FENIX, z. s. Jedná se o spolek, který pomáhá lidem po úrazech páteře v návratu zpět do běžného života a jejich blízkým při vyrovnávání se s novou nelehkou životní situací.

Ať už bude konkrétní podoba lokality jakákoliv, pro městskou část bude jistě přínosem, že v budoucnu dojde ke kultivaci prostoru, který dnes nevzbuzuje přívětivý dojem. Součástí výstavby totiž nepochybně bude i výsadba nové zeleně, odstranění starých náletových dřevin a vybudování nových chodníků či míst k posezení. V návaznosti na urbanistické a dopravní hledisko připomněla rada v další části svého usnesení také názor našeho zastupitelstva z dubna loňského roku, dle kterého má být napojení pozemků dotčených v budoucnu výstavbou řešeno z ulice Terezy Novákové.

Na své 32. schůzi 1. února 2017 rada:
• souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 7 470 Kč od spolku WOMEN FOR WOMEN Základní školou Novoměstská 21 k úhradě stravného ve školní jídelně pro tři žáky v období od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2017,
• doporučila zastupitelstvu MČ souhlasit s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na projekt „ZŠ Horácké náměstí – bezbariérový přístup, konektivita, revitalizace zeleně“ a požádala Radu města Brna o udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci z IROP na tento projekt.
Na svém XIII. zasedání 16. února 2017 zastupitelstvo městské části:
• souhlasilo s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na projekt „ZŠ Horácké náměstí – bezbariérový přístup, konektivita, revitalizace zeleně“,
• schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017 ve výši 4 mil. Kč na akci „Rekonstrukce stávajícího mlatového hřiště při ul. Novoměstská, SK Řečkovice – vybudování umělého trávníku na stávajícím hřišti“.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

O tom, že Brno má stále ještě spoustu tajemství „pod pokličkou“, netřeba pochybovat. Po dlouhá staletí se Brno rozrůstalo nejen na povrchu, ale i pod zemí, což lidské oko nemělo možnost kontrolovat a pero kronikáře zaznamenat. Mnohé podzemní stavby probíhaly utajeně.
Brněnský knížecí a později zeměpanský hrad, který vyrůstal od 11. století na kopci zvaném Špilberk, nebyl výjimkou. Z celého špilberského podzemí vešly do povědomí Brňanů zejména kasematy, známá to odporná věznice, nahánějící strach politickým i kriminálním živlům po celé monarchii. Byly však kasematy to jediné, co pod brněnským hradem bylo za staletí vybudováno? Co víme my a co odborníci?
Na tyto a další otázky nám odpoví už 30. března v 17 hodin Ing. Aleš Svoboda ve velkém sále naší radnice. Proti původně avizovanému termínu v dubnu či květnu jsme se přizpůsobili možnostem přednášejícího. Na setkání s vámi i Ing. Alešem Svobodou se těší organizátoři akce z výboru pro národnostní menšiny ZMČ.
Ivan Koláčný

05 Záludné křižovatky fotoI v naší městské části se nacházejí křižovatky, které řidiči suverénně projíždějí s hlubokým přesvědčením o své přednosti v jízdě, ve skutečnosti se ovšem dopouštějí především hlubokého omylu. Asi nejzáludnější je křižovatka u Moravostavu, kde se sbíhají ulice Jandáskova, Gromešova a Maříkova. Správně se jedná o křižovatku tvaru písmene T, kde hlavní silnice vede po Gromešově a Maříkově směrem ke Globusu, vedlejší je potom od Mokré Hory na Jandáskově. Vzhledem k tomu, že do křižovatky ústí ještě výjezd ze soukromého areálu Moravostavu a dalších firem, drtivá většina řidičů ji považuje za klasickou křižovatku tvaru kříže.
Tento omyl dopadá především na řidiče vyjíždějící z areálu firem, kteří si neuvědomují, že vyjíždí z místa ležícího mimo místní komunikaci a do křižovatky tak mají vjíždět jako úplně poslední. Je to stejné, jako když někdo vyjíždí z parkoviště nebo garáže. Ráno bývá na tomto místě poměrně hustá doprava, kolona vozidel od Mokré Hory na Jandáskově čeká, až bude na hlavní silnici volno, většina řidičů odbočuje vlevo do Řečkovic. Do toho se připletou dodávky řemeslníků vyjíždějící z areálu a myslí si, že vozidla od Mokré Hory jim mají dát přednost. Jednou jsem se tak setkal s dodávkou plnou řemeslníků, od střetu nás dělily jen centimetry. Málem jsem od těch vyznavačů jednoduchých pravd dostal lopatou, křičeli něco o idiotech a hrdě odjeli z místa jako první.
Rozdíl mezi místní komunikací a výjezdem z areálu, kdy dáváte přednost úplně každému, poznáte bohužel většinou pouze podle celkové situace v místě a toho, že areálová komunikace je od místní komunikace stavebně oddělena, zpravidla sklopeným obrubníkem a přídlažbou z kostek. Neprozradí vám nic dopravní značky, protože na výjezdu z areálu je vcelku správně umístěna trojúhelníková značka „Dej přednost v jízdě“. Ta ovšem neprozrazuje nic o tom, zda je řidič na místní či účelové komunikaci. Přitom je to kardinální rozdíl z hlediska chování v křižovatce. Jak lépe vyřešit tento nevyhovující stav si lámou hlavu na odboru dopravy, ale výsledkem si nejsem jist.

06 ReneCernyFVzhledem ke skutečnosti, že se v poslední době množí dotazy na dění a stávající situaci kolem části obchodního centra Vysočina přiléhající blíže k Horáckému náměstí, je určitě namístě, abych se pokusil uvést některá fakta.
Původním vlastníkem nemovitosti byl před rokem 1989 Obvodní národní výbor Brno V, který uzavřel smlouvu se socialistickými organizacemi, které sdružily své finanční prostředky za účelem výstavby obchodního centra. V roce 1991 přešlo vlastnické právo na město Brno. Socialistické organizace (jednotlivé obchody) následně vstupovaly do likvidace a svá práva se snažily za úplatu převést na jiné subjekty. K převodu těchto práv a povinností byl dle zákona nutný souhlas všech účastníků sdružení. Uvedená podmínka nebyla naplněna, a přesto prostory v objektu začalo užívat několik fyzických a právnických osob. Užívací právo jim nevzniklo, přesto se domnělého práva odmítly vzdát. Někteří z nich tak vedli proti městu Brnu a České republice od roku 1994 spor o určení vlastnictví. Městská část se od roku 1998 soudně domáhala vydání obvyklého nájemného. Česká republika v tomto sporu o určení vlastnictví dlouho zůstávala v nečinnosti, teprve roku 2010 podala prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových žalobu o určení vlastnictví. Rozsudkem krajského soudu ze dne 8. 4. 2015 byl potvrzen rozsudek městského soudu, a tím bylo i pravomocně rozhodnuto, že vlastníkem objektu je Česká republika.