Zásadním dokumentem pro plynulé fungování naší městské části je každoroční rozpočet, se kterým se můžete podrobněji seznámit na internetových stránkách našeho úřadu. Jeho příprava a realizace je na rozdíl od rozpočtu samostatné obce nelehkou disciplínou. Oproti klasickým obcím s vlastními příjmy, tvořícími až 70 % rozpočtu, totiž můžeme v naší městské části počítat s vlastními příjmy pouze ve výši 5-10 %. Velkou část našeho rozpočtu navíc tvoří transfery, tedy finanční prostředky, které nám postoupí město Brno a které se podaří získat od státu či Jihomoravského kraje. Když k tomu započítáme vývoj ekonomiky či inflaci, je při plánování nezbytné vycházet z předchozích zkušeností úřadu a aktuálních informací. Stalo se proto víceméně tradicí, že se rozpočet schvaluje mírně deficitní s tím, že se vedení městské části každý rok daří získáváním dalších finančních zdrojů končit v přebytku.

S ohledem na výše uvedené jsme pro rok 2019 schválili základní rozpočet s celkovými příjmy 85,4 milionů a výdaji 94,4 milionů korun. Letos plánujeme mírné zvýšení výdajů například v oblasti školství, tělovýchovy, zájmových činností či ochrany životního prostředí. Počítáme s mírným zvýšením běžných výdajů (o 4,2 mil. Kč), při vědomí, že se investiční výdaje budou opět pohybovat okolo 30 % z celkových výdajů rozpočtu. Stejně jako v letech předchozích totiž plánujeme pravidelné investice vedoucí k obnově i rozvoji infrastruktury a veřejných prostor naší městské části.

Postupně zvyšujeme výdaje do oblasti dopravy, což zahrnuje zejména opravy, údržbu a čistění komunikací (chodníky, parkoviště apod.). Mezi naše priority také patří kvalitní školství, jehož základem jsou investice do rozvoje zřizovaných mateřských i základních škol a jejich zázemí. Samozřejmostí je pro nás podpora rozvoje občanské společnosti, kultury a spolkové činnosti. Plánujeme proto tedy zvyšovaní prostředků i do těchto oblastí, protože činnost spolků vnímáme za velmi důležitou pro každodenní život v naší městské části, zejména práci s dětmi, mládeží či seniory. Nezáleží přitom, zda jde o organizace sportovní, kulturní či jinak zájmové.

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

na začátku roku si někteří z nás stanovují předsevzetí a cíle pro nadcházejících dvanáct měsíců. Moje ambice v rámci tohoto textu je odvážnější. Dovolte mi, abych se s vámi podělil o cíle, plány a vize, které říkají, co městskou část čeká v následujících čtyřech letech. Jsem si vědom toho, že v mnoha případech se jedná o složitá témata, která si v budoucnu zaslouží, abychom se jim nejen na těchto stránkách věnovali podrobněji.

První oblastí, kterou zmíním, jsou veřejná prostranství. V prosinci uplynulého roku jsme dokončili druhou etapu revitalizace ploch mezi domy v Družstevní ulici. Tato akce je příkladem, jak bychom v budoucnu mohli některé celky řešit. Projekt se totiž zabýval jak stavem veřejné zeleně, tak stavem chodníků a zpevněných ploch. Přibylo i dětské hřiště a nová místa k posezení. Podobný přístup volíme také v případě okolí bytových domů v Ječné ulici, kde jsme loni získali stavební povolení a letos jsou na řadě stavební práce. Další lokalitou, kde bychom měli rádi připravenou projektovou dokumentaci, je okolí domů v ulicích Kárníkova a Bratří Křičků.

S veřejnými prostranstvími se úzce pojí téma zeleně či parků. Pozornost si zaslouží park a komunikace na Horáckém náměstí, připravený máme také projekt revitalizace parku na Palackého náměstí. Jedná se o poměrně nákladnou záležitost, která se prozatím nemohla promítnout do návrhu rozpočtu městské části na rok 2019. Přesto k některým podstatným změnám na tomto místě dojde už letos. Bude například zrušen stávající nevhodně umístěný přechod pro chodce v zatáčce a nový bezpečný přechod bude zřízen u zastávky autobusových linek č. 42 a 65.

V případě chodníků naplňujeme předsevzetí postupně zvyšovat finanční prostředky a tím zrychlovat tempo jejich oprav. Pro tento rok je vyčleněna rekordní částka ve výši téměř šest miliónů korun. U chodníků je role městské části významná, neméně podstatná je však spolupráce s městem, resp. jeho akciovou společností Brněnské komunikace, která také zajišťuje opravy velkého množství chodníků.

Jsme součástí velkého města a doprava se nás dotýká velice intenzivně. V minulém roce silně rezonovalo téma rezidentního parkování. Budeme pečlivě sledovat další vývoj a to, jakým směrem se vydá nové vedení města. Velký dluh má město v oblasti posuzování podnětů a stanovování dopravního značení. To je záležitost, se kterou městské části přímo nic nezmůžou. Schvalovacímu procesu na Odboru dopravy Magistrátu města Brna totiž podléhají i zdánlivé drobnosti v podobě jakékoliv dopravní značky. Odbor dopravy je bohužel nepočetný a nestíhá. Jakkoliv jsem proti nešvaru zaměstnávání dalších úředníků, zrovna na tomto pracovišti to logicky vnímám za potřebné. A počítá s tím i návrh rozpočtu města Brna. Snad se tedy vyřizování požadavků (nejen) městských části začne zrychlovat.

02 Topol 2 1Obnova topolové aleje v Zamilovaném hájku
V poslední době se množí dotazy, proč dochází ke kácení v aleji topolů na hrázi retenční nádrže v Zamilovaném hájku. Vůbec se Vám všem, kteří se ptáte, nelze divit, topolová alej patří již desítky let k Řečkovicím a vytváří typický ráz této oblasti naší městské části. V poslední době bohužel došlo k výraznému zhoršení zdravotního stavu některých stromů, a provozní bezpečnost v aleji tak nebylo možné zajistit. Bylo tedy zahájeno kácení, na jaře potom proběhne nová výsadba, která zajistí odbornou obnovu aleje.

02 Topol 1 1

 

ReneCernyFVážení spoluobčané, zároveň mi dovolte, abych Vám všem popřál hodně štěstí, a hlavně zdraví do celého roku 2019.

Mgr. René Černý
místostarosta

Na své 1. schůzi 3. prosince 2018 rada:
• doporučila zastupitelstvu městské části schválit návrh rozpočtu městské části na rok 2019,
• schválila rozpočet příspěvkových organizací v hlavní a doplňkové činnosti na rok 2019: ZŠ Brno, Horácké náměstí 13; ZŠ Brno, Novoměstská 21; MŠ Brno, Měřičkova 46; MŠ Brno, Novoměstská 1; MŠ Paraplíčko Brno, Tumaňanova 59; MŠ Brno, Škrétova 2; MŠ Brno, Kárníkova 4,
• zřídila komisi bytovou, komisi majetkovou a rozvoje, komisi životního prostředí a veřejného pořádku, komisi sociální a zdravotní, komisi dopravy a bezpečnosti, komisi kultury a školství, komisi sportu, komisi pro přípravu zpravodaje ŘEČ a současně jmenovala předsedy a členy jednotlivých komisí,
• schválila záměr pronajmout hmotné nemovité věci – část nebytového prostoru o výměře 36,9 m2 v budově Hapalova 22 a část propojovacího krčku o výměře 64 m2 mezi budovami v areálu Hapalova 22 společnosti CAVALON, s. r. o., Hapalova 22, Brno,
• souhlasila s uspořádáním akce „Řečkovická zabijačka“ a schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích v budově pivovaru, s panem Karlem Malanou za účelem uspořádání uvedené akce dne 19. 1. 2019.

Dana Filipi, místostarostka

Vážení čtenáři,
rada městské části na svém prvním jednání v novém volebním období ustavila své poradní orgány, a tedy i komisi pro přípravu zpravodaje městské části ŘEČ. Redakční rada bude pracovat ve složení Dana Filipi, Lenka Vystrčilová, Mgr. Dana Malíková, Mgr. René Černý, Ing. Filip Hrůza, Ph.D., a Ing. Martin Otčenášek. Tajemnicí komise bude paní Dita Hofbauerová.
Uzávěrka každého vydání zpravodaje byla stanovena vždy na 15. den měsíce, který předchází tomu, v němž zpravodaj vyjde a bude distribuován. Pokud připadne zmiňované datum na víkend, posouvá se uzávěrka na pondělí.
Doufám, že se nám společně s kolegy podaří přinášet Vám na stránkách ŘEČI zajímavé a užitečné informace, týkající se zejména naší městské části, ale i zprávy celoměstského významu.
Jménem celé redakční rady Vám přeji mnoho štěstí, zdraví a pohody v nadcházejícím roce 2019.

Dana Filipi
předsedkyně komise pro přípravu zpravodaje ŘEČ

Na základě pověření od Krajského úřadu Jihomoravského kraje bude s platností od 1. 1. 2019 Odbor sociálních služeb ÚMČ Brno-Královo Pole (OSS) nově zajišťovat péči svým klientům v průběhu celého týdne včetně víkendů a svátků v rozsahu od 7 do 20 hodin. Díky této změně budeme moci obsloužit klienty v terénu i v odpoledních a večerních hodinách a vyjdeme tak vstříc požadavkům na setrvání klientů v jejich přirozeném prostředí, kde je jim nejlépe.
V souvislosti s touto změnou rozšíříme i náš pracovní tým o nové pracovníky v sociálních službách. Případní zájemci o rozšířenou péči se mohou hlásit u vedoucí OSS Mgr. Martiny Illeové, DiS., na telefonním čísle 541 428 411, nebo na číslech sociálních pracovnic – Lenka Gregrová, DiS.: 541 428 413, Kristína Jedličková, DiS.: 541 428 412, Bc. Kristýna Němcová, DiS.: 541 428 429 a Veronika Pluskalová, DiS.: 541 428 428.
Kolektiv pracovníků pečovatelské služby přeje všem svým klientů krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví do nového roku 2019.
Mgr. Martina Illeová, DiS.
vedoucí OSS Brno-Královo Pole

07 animace 2V průběhu měsíce listopadu 2018 na našem úřadě – v příjemném prostředí malé zasedací místnosti – probíhala akce pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin – Dílny animace.
Po tři pátky si měly děti (ve věku 6 až 15 let) možnost v odpoledních hodinách – po vyučování – pod vedením zkušených pracovnic Studia Scala (při Univerzitním kině Scala) vyzkoušet animování kreslených filmů. Podmínkou bylo mít chuť něco dělat, malovat, stříhat, mít fantazii. Pracovnice studia rychle naučily děti, jak vystřižené postavičky před kamerou rozpohybovat, bez problémů to zvládly i ty nejmenší. Děti zpracovávaly nejrůznější témata podle vlastních nápadů, od pohádek až po náročné téma koncentračního tábora z druhé světové války. Všem účastníkům se animování líbilo, byla to pro ně zcela nová zkušenost. Bez možností, které jim poskytl tento projekt, by se nejspíš k podobné činnosti nikdy nedostaly. Slavnostní projekce filmů animovaných u nás i v dalších dvou organizacích se uskutečnila v neděli 9. 12. 2018 v 17:00 hodin v Univerzitním kině Scala. Děti v rámci závěrečné projekce obdržely DVD se všemi filmy, které vznikly v průběhu dílen a certifikát o absolvování dílny. Filmy budou také zveřejněny na YOUTUBE kanálu Kina Scala.

Klub seniorů Řečkovice - v budově bytového domu na ulici Renčova 5, Brno

10. leden Prof. Druckmüller Miroslav, CSc. Slunce, jak jej neznáme 16:00
24. leden Ing. Charvát Jiří Karibik 16:00
7. únor Ing. Charvát Jiří Velké ostrovy Středomoří 16:00
14. únor Lobpreisová Eva Maroko - krok za krokem 16:00
7. březen RNDr. Koláčný Ivan Bavorské království a jeho brněnské kořeny 16:00
21. březen Ing. Charvát Jiří Perly Indického oceánu 16:00

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ

Jak jste již byli informováni v minulém čísle zpravodaje, také v letošním roce bude pokračovat promítání filmů s odborným výkladem.
Začátek je, stejně jako v předchozím období, vždy v 10 hodin.
V lednu se můžete těšit na následující filmové snímky:
9. 1. Tátova Volha – komedie/drama, Česká republika, 2018,
16. 1. Hašišbába – krimi/komedie, Francie, 2012,
23. 1. Je to i můj život – psychologické drama, USA, 2009,
30. 1. I dva jsou rodina – komedie/drama, Francie/Velká Británie, 2016.

Dana Filipi

Na ustavujícím zastupitelstvu 19. listopadu 2018 byla zvolena nová rada v čele se starostou a místostarosty. Ve svých funkcích pokračují starosta Mgr. Bc. Marek Viskot (ČSSD) a 1. místostarosta Mgr. René Černý (ANO 2011), oba dva po letošních komunálních volbách nově zasedli i v Zastupitelstvu města Brna. Novými místostarosty se stali Dana Filipi (ODS) a Ing. Filip Hrůza, Ph.D. (ČSSD). Dalšími členy rady jsou Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc., (ČSSD), prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., (ANO 2011) a Ing. Stanislav Michalík (ODS).

Mgr. Bc. Marek Viskot
Starostou městské části je od roku 2010, v jeho gesci je správa majetku, investice a územní plán.

Mgr. René Černý
Uvolněným místostarostou je od roku 2014, v jeho gesci je bydlení, životní prostředí, stavební úřad a doprava.

dana filipi fotoDana Filipi (ODS) pracuje jako manažerka v Městském divadle Brno, v Zastupitelstvu městské části Brno–Řečkovice a Mokrá Hora působí od roku 2014, v letech 2006–2013 byla poslankyní Parlamentu ČR a ve volebním období 2002–2006 členkou Zastupitelstva města Brna a současně Rady města Brna. Je neuvolněnou místostarostkou pro kulturu, sociální oblast a sekretariát ÚMČ.

hruzaIng. Filip Hrůza, Ph.D., (ČSSD) působí jako odborný asistent na Katedře veřejné ekonomie a současně jako ředitel Institutu veřejné správy na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2017 působí také na Úřadu vlády ČR v Sekci evropských záležitostí. V předchozích dvou volebních obdobích byl členem finančního výboru a komise sportu. Je neuvolněným místostarostou s kompetencí pro rozpočet, participaci obyvatel a nová média.

Oliver Pospíšil

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,
poslední letošní číslo našeho zpravodaje vychází krátce po ustavujícím zasedání zastupitelstva. To se konalo 19. listopadu a na programu mělo zejména volbu vedení městské části – starosty, místostarostů a dalších členů rady.

Je mi ctí, že jsem po úspěšných volbách získal důvěru také ze strany většiny kolegů v zastupitelstvu a byl zvolen starostou. Mgr. René Černé se stal prvním místostarostou. Dalšími místostarosty byli zvoleni kolegyně Dana Filipi a Ing. Filip Hrůza, Ph.D. Členy rady jsou Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc., prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., a Ing. Stanislav Michalík. Předsedou kontrolního výboru se stal Jiří Prchal, předsedou finančního výboru Vítězslav Nekovář. Následující prosincové zasedání zastupitelstva už bude řešit mimo jiné také návrh rozpočtu na rok 2019, který vám samozřejmě v naší Řeči podrobně představíme.

Věřím, že Řečkovice a Mokrou Horu čekají další čtyři úspěšné roky, během kterých budeme společně posouvat naši městskou část k lepšímu. Dovolte mi, abych vám na závěr popřál krásné prožití vánočních svátků a šťastný rok 2019.

Váš
Marek Viskot
starosta

Na své 57. schůzi 14. listopadu 2018 rada:
• vzala na vědomí předběžný návrh rozpočtu městské části na rok 2019,
• schválila poskytnutí věcného daru Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Řečkovice ve formě 500 ks balíčků v hodnotě do 40 Kč/ks na Mikulášskou besídku, konanou v neděli 2. prosince 2018,
• souhlasila se záměrem Jihomoravského kraje realizovat na pozemcích města Brna stavební akci „Rekonstrukce areálu školy Hapalova-Marie Hübnerové – parkoviště“,
• souhlasila se jmenováním Bc. Andrey Momirovy ředitelkou Mateřské školy Paraplíčko, Tumaňanova 59.

Na svém ustavujícím zasedání 19. listopadu 2018 zastupitelstvo městské části:

• stanovilo počet členů Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve volebním období 2018–2022 na 7 a počet místostarostů na 3, z toho 1 uvolněného a 2 neuvolněné,
• zvolilo starostou MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Bc. Marka Viskota,
• zvolilo 1. místostarostou MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Reného Černého, 2. místostarostkou MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Danu Filipi, 3. místostarostou MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Ing. Filipa Hrůzu, Ph.D.,
• zvolilo členem Rady MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Doc. Ing. Ivana Maška, CSc., Ing. Stanislava Michalíka, prof. Ing. Vladislava Musila, CSc.,
• určilo k zastupování starosty uvolněného místostarostu Mgr. Reného Černého
• zřídilo kontrolní výbor a stanovilo počet jeho členů na 7,
• zvolilo předsedou kontrolního výboru Jiřího Prchala
• zvolilo členy kontrolního výboru Ing. Anatola Abrahámka, PaedDr. Ladislava Filipiho, Ing. Marka Guta, Doc. Ing. Ivana Maška CSc., PhDr. Ondřeje Štauda, Ph.D.,
• zřídilo finanční výbor a stanovilo počet jeho členů na 5,
• zvolilo předsedou finančního výboru Ing. Vítězslava Nekováře,
• zvolilo členy finančního výboru Ing. Anatola Abrahámka, PaedDr. Ladislava Filipiho, Ing. Petra Kotrbáčka, Ph.D., Ing. Stanislava Nováka,
• schválilo jako termín svého příštího zasedání pondělí 17. 12. 2018 v 16.00 hodin,
• stanovilo svým neuvolněným členům odměny za výkon funkce a současně stanovilo pravidla pro poskytování odměn,
• vzalo na vědomí protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti a provedená opatření k odstranění nedostatků uvedených v protokolu,
• pověřilo výkonem funkce oddávajícího své členy Doc. Ing. Ivana Maška, CSc., prof. Ing. Vladislava Musila, CSc., Ing. Stanislava Michalíka.

Oliver Pospíšil a Dana Filipi

Klub seniorů Mokrá Hora - v zasedacím sále Radnice, Palackého nám. 11

9. leden Ing. Novák Jaromír Antarktida II 16:00
23. leden Mgr. Klementová Lollok Marie Barma 16:00
6. únor Čefelín Jiří Řecko - ostrov Lesbos 16:00
20. únor Ing. Charvát Jiří Velké ostrovy Středomoří 16:00
6. březen Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Černá Hora Balkánu 16:00
20. březen Ing. Krutilová Jana Velká Británie a Irsko 16:00

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V pondělí 31. 12. 2018 je Úřad městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, z provozních důvodů uzavřen pro veřejnost.

JUDr. Jana Otevřelová, tajemnice ÚMČ

V následujícím roce 2019 v sobotu 13. dubna opět chystáme vítání nových občánků naší městské části, které se tradičně uskuteční v zasedací síni radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11. Těšíme se na této slavnostní akci na všechny děti narozené v letošním i příštím roce s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Rodiče dětí se mohou přihlásit do 20. března 2019 u paní Lucie Říhové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541 421 747, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Oddělení sekretariát ÚMČ

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

můj úvodní článek do listopadové ŘEČI se těžko může týkat jiného tématu, než jsou proběhnuvší volby do zastupitelstva naší městské části. Na prvním místě patří mé poděkování vám všem, kteří jste ke komunálním volbám přišli. Zatímco celková účast v Brně činila 42,65 procent, u nás v Řečkovicích a Mokré Hoře se vyšplhala na 50,88 procent. Tento procentuální výsledek znamená nejvyšší účast našich voličů v komunálních volbách od roku 1994. Žijeme tedy v městské části, jejíž obyvatelé se o dění kolem sebe zajímají, což je ten nejdůležitější vklad do budoucna.

O to větší radost mám z výsledku, kterého jsem se svým týmem dosáhl. Více než 31 procent znamená, s ohledem na klesající celostátní preference sociální demokracie, ohromný úspěch. Velice si vaší důvěry vážím a děkuji za ni. Stejně jako ve dvou předchozích volebních obdobích mi bude ctí vás reprezentovat, a to nejen v rámci městské části, ale nově také v městském zastupitelstvu, kam mne postrčilo obrovské množství „preferenčních“ hlasů.

Co s týče povolebního uspořádání, je v poměrném volebním systému podstatné, kdo získá většinu v zastupitelstvu. V Řečkovicích a Mokré Hoře máme celkem 23 zastupitelů, minimální většinu tak může vytvořit 12 z nich. Vzhledem k rozvržení jednotlivých mandátů (viz obrázek) jsme jako vítězové voleb mohli uzavřít koalici dvou subjektů, nepovažoval bych to ale za stabilní a ideální řešení. Po přibližně týdenním vyjednávání jsme se proto rozhodli vydat cestou širší koaliční dohody se stranami ANO 2011 a ODS. Tato varianta nabízí 16 z 23 mandátů, což nám umožní jednodušeji prosazovat náš volební program. Samozřejmě platí, že koaliční smlouva je politickou, právně nezávaznou dohodou. Volba starosty, místostarostů a radních je tak v rukou nově ustaveného zastupitelstva, které se sejde začátkem listopadu. Podrobnější informace o nově zvoleném vedení městské části tedy obdržíte v prosincovém vydání ŘEČI.

Druhý ročník participativního rozpočtu Dáme na vás je ve svém finále. Od 1. do 22. listopadu můžete vybírat mezi 64 projekty z 19 městských částí, které navrhli přímo obyvatelé města Brna. Hlasovat můžete na damenavas.brno.cz z pohodlí svého domova nebo ve všech pobočkách Knihovny Jiřího Mahena. K dispozici pro hlasování budete mít 5 kladných hlasů a 2 záporné. Jednomu projektu můžete udělit až 2 kladné hlasy. Šanci uspět mají projekty s největším počtem hlasů až do vyčerpání částky 30 milionů Kč. Kdo nemá rád elektronické hlasování na webových stránkách, může ve středu 14. 11. od 10:00 do 18:00 hlasovat fyzicky v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné.
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá hora má ve finále 5 projektů. Prohlédněte si jejich videa na facebookové stránce Dáme na vás. Hlasujte pro své favority! My totiž dáme na vás!
Kancelář participace

Na své 55. schůzi 19. září 2018 rada:
• vzala na vědomí výslednou zprávu o vyúčtování Vavřineckých hodů 2018, výdaje na tuto akci činily 507 142 Kč a příjmy 360 196 Kč,
• schválila Program poskytnutí neinvestičních dotací neziskovým organizacím z rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pro rok 2019,
• schválila užití znaku městské části pro prezentaci partnerství v rámci projektu „Jižní Morava – Království Komety“ a smlouvu o vzájemné propagaci s KOMETOU GROUP, a. s., jejímž předmětem je zajištění vzájemné propagace a reklamy v sezóně 2018/2019,
• souhlasila s realizací následujících předložených projektů v roce 2019, avšak s připomínkami uvedenými v odpovědi, která bude zaslána Magistrátu města Brna, Kanceláři participace: Revitalizace parku na Novém náměstí, Proluka Škrétova – Terezy Novákové, Revitalizace plochy mezi paneláky (Žitná 21 a Novoměstská 5), Toaleta na konečné v Řečkovicích, Veřejný gril v Zamilci, vzala na vědomí popis uvedených projektů na území městské části a to, že finanční prostředky na realizaci a správu uvedených projektů budou hrazeny z prostředků Participativního rozpočtu města Brna pro dobu tří let a že realizace projektů je závislá na výsledku hlasování občanů města, které proběhne v listopadu 2018,
• zrušila ke dni 5. 10. 2018 své komise, odvolala jejich předsedy a členy komisí a pověřila místostarostu Ing. Olivera Pospíšila organizačním zajištěním listopadového a prosincového čísla zpravodaje ŘEČ, nebude-li ještě komise pro přípravu zpravodaje ŘEČ zřízena.

Na své 56. schůzi 17. října 2018 rada:
• schválila termíny sňatků v roce 2019: 22. 2., 8. 3., 5. 4., 27. 4., 17. 5., 7. 6., 22. 6., 20. 7., 31. 8., 6. 9., 21. 9., 15. 11., 6. 12.,
• souhlasila jako zřizovatel základní školy se zvýšením kapacity školní družiny ZŠ Brno, Novoměstská 21, z dosavadních 140 žáků na 180 žáků, a to s účinností od 1. 2. 2019,
• schválila nájemní smlouvu s SK Řečkovice, z. s., na pronájem části pozemku p. č. 4982/1 o výměře 7307 m2, pozemku p. č. 4982/5 o výměře 489 m2, pozemku p. č. 4982/6 o výměře 1308 m2, části pozemku p. č. 4982/10 o výměře 6 m2 a části pozemku p. č. 4982/11 o výměře 75 m2, vše v k. ú. Řečkovice, na dobu určitou od 1. 11. 2018 do 30. 6. 2028,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru Společnosti Podané ruce, o. p. s., k realizaci preventivních programů ve dnech 19. 10. a 23. 10. 2018,
• schválila poskytnutí prostor v objektu bývalého pivovaru pobočnému spolku KČT, Moravská Slavia Řečkovice, na akce Černohorské šlápoty ve dnech 22. 2. – 24. 2. 2018, Lesnickým Slavínem ve dnech 12. 4. – 14. 4. 2019 a Brněnská podkova ve dnech 13. 9. – 15. 9. 2018 za částku 300 Kč na každou akci a souhlasila s užitím znaku městské části při těchto turistických akcích,
• schválila smlouvu o výpůjčce sálu bývalého pivovaru s Českým svazem bojovníků za svobodu, ZO 32 Řečkovice, ke konání výroční schůze dne 20. 11. 2018,
• doporučila požádat Dopravní podnik města Brna, a. s., o vedení linky autobusu č. 65 přes ulice Azurovou a Renčovu, za následujících podmínek: nízkoemisní minibus, zrušení zastávky č. 5, max. 3x za hodinu, zachování maximálního počtu parkovacích míst.

Základní škola Brno, Novoměstská 21, hledá administrativní pracovnici na zkrácený úvazek. Nástup možný ihned. Životopis zasílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Informace tel. 541 321 508.
Jitka Hrubá

Upozorňujeme občany, že je stále volná kapacita pro zájemce o službu Tísňového volání. Tísňové volání je projekt určený seniorům a osobám se zdravotním postižením, zejména osaměle žijícím. Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti těchto osob a snížení jejich obav, že v případě zdravotní indispozice či kolapsu nedosáhnou na telefon a nedovolají se pomoci.
Místem pro podání žádosti o vydání SOS tlačítka a zároveň místo, kde obdržíte veškeré informace, je Odbor sociální péče MMB (Socio-info point), Koliště 19, Brno 601 67. Formulář uživatel obdrží na místě nebo si jej může stáhnout a vytisknout z webových stránek www.css.brno.cz.
Žádost je možné vyzvednout a odevzdat v úředních hodinách:
pondělí a středa 8:00 – 17:00
úterý a čtvrtek 8:00 – 15:00
pátek 8:00 – 12:00
Tel.: 542 173 820 nebo 542 173 830, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Také pro rok 2019 počítá město Brno s vyčleněním části finančních prostředků do tzv. participativního rozpočtu. Brňané mohou v období od 1. do 22. listopadu hlasovat pro konkrétní projekty, které chtějí podpořit. Z celkem 63 nápadů, které byly vyhodnoceny jako proveditelné, je 5 z naší městské části. Jedná se o tyto projekty: „Revitalizace parku na Novém náměstí“, „Toalety na konečné v Řečkovicích“, „Revitalizace plochy mezi paneláky (Žitná ulice)“, „Proluka Škrétova – Terezy Novákové“ a „Veřejný gril v Zamilcu“. Hlasovat je možné prostřednictvím webových stránek www.damenavas.cz. Pokud některý z řečkovických občanů nemá přístup k internetu, je možné po předchozí telefonické domluvě hlasovat na sekretariátu starosty na radnici.

Marek Viskot
starosta