Vážení spoluobčané,

ViskotMarek vyřezve středu 22. června se velká zasedací místnost radnice zaplnila při příležitosti konání veřejné debaty k návrhu revitalizace Palackého náměstí. Předmětem jednání byla studie zpracovaná Ing. Zdeňkem Sendlerem z Atelieru zahradní a krajinářské architektury. Tato studie měla za cíl koncepčně zpracovat celý prostor Palackého náměstí, jak bylo přislíbeno na předchozí debatě k této lokalitě. Úkol to jistě nebyl jednoduchý, protože bylo třeba do relativně malého prostoru vměstnat několik funkcí, které by náměstí mělo plnit. Vedle funkce odpočinkové a rekreační (dětské hřiště, možnost posezení) či estetické (revitalizovaný park a parková zeleň) to byla i velice potřebná funkce tzv. dopravy v klidu - čili parkování. Ing. Sendler na úvod představil svůj návrh řešení celého prostoru. Následující diskuse probíhala ve věcném duchu. Povětšinou bylo oceňováno ponechání dětského hřiště na části dnešní asfaltové plochy a zároveň citlivé zasazení parkovacích míst převážně na místě bývalé hasičky. Zajímavý je také návrh sjednotit dlažbu na silnici vedoucí před kostelem a dlažbu nového parkoviště s cílem dodat celému prostoru jednotný ráz. Po odevzdání dopracované studie bude následovat zadání projektové dokumentace, která nastíní i předpokládané náklady na celou stavbu.

01 foto z debaty

Také letos pokračujeme v pracích zahrnutých mezi projekty regenerace panelového sídliště. Městská část žádala o dotaci z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj, prozatím je naše žádost zařazena mezi tzv. náhradní akce. Důvodem je zejména celkově nižší alokace finančních prostředků na zmíněný dotační titul (letos 40 mil. korun na celou republiku, dříve bývalo alokováno přes 100 mil. korun). S tím souvisí i postoj ministerstva, kdy v rámci jednoho města pošle dotaci pouze na jednu žádost, což při počtu městských částí není pro Brno výhodné.

Číst dál...

Na své 23. schůzi 1. června 2016 rada:
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Tisk zpravodaje ŘEČ“ nabídku společnosti AMAB PRESS GROUP, a. s.,
• souhlasila s vyvěšením moravské vlajky na budově ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o státním svátku 5. 7. 2016, Dni slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Regenerace panelového sídliště Brno-Řečkovice, IX. etapa“ nabídku společnosti MTc-stav, s. r. o., a smlouvu o dílo s vybranou společností,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce elektroinstalace, zdravotnětechnických instalací a slaboproudých rozvodů pavilonů C, F na ZŠ Novoměstská“ nabídku předloženou uchazečem FRAMA, spol. s r. o., a smlouvu o dílo s vybranou společností,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru (pozemky a nebytové prostory) a movitých věcí s MŠ Brno, Tumaňanova 59, k pořádání slavnostního vystoupení školáků pro rodiče dne 9. 6. 2016.

Číst dál...

V termínu 27. 6. - 31. 8. 2016 by měl být realizován výkop pro optický kabel v chodníku ulice Boženy Antonínové v úseku Tumaňanova – Skoumalova. V 2. polovině července (během 5 pracovních dnů) plánují Brněnské komunikace celoplošnou opravu povrchu komunikace Žitná v úseku Vránova – Kořískova.


Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

V poslední době dochází ke zvýšenému výskytu černé zvěře a tím i k nárůstu škod, které tato zvěř působí na pozemcích a zemědělských plodinách.
K zabránění vzniku těchto škod je především nutné, aby samotní vlastníci pozemků učinili přiměřená opatření, a to například instalací pachových ohradníků, vybudováním dostatečného oplocení, apod. Současně upozorňujeme, že se škody způsobené zvěří na nehonebních pozemcích nehradí.
V případě zjištění výskytu zvýšeného počtu černé zvěře doporučujeme obrátit se nejdříve na myslivecké sdružení, které v dané lokalitě působí, a zjistit, zda se jedná o honební nebo nehonební pozemky.

V případě honebních pozemků se členové mysliveckého sdružení zaměří na daný pozemek a budou zde provádět zvýšený odlov zvěře dle platného plánu lovu.

Jestliže se bude jednat o nehonební pozemky, musí se vlastník nebo nájemce nehonebního pozemku obrátit na Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Kounicova 67, 601 67 Brno, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti.

Žádost se podává u Ing. Tomáše Pohla, tel.: 542174018, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo u Ing. Vladimíra Votavy, tel.: 542174036, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Rozhodnutím o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích na území města Brna lze povolit lov zvěře přímo na předmětném nehonebním pozemku, např. zaplocené zahradě. Tento lov se povoluje za přesně stanovených podmínek a pouze tam, kde konfigurace terénu umožňuje bezpečnou střelbu z lovecké zbraně. V povolení se zejména určí denní doba lovu, zásady vzájemné koordinace postupu osob nebo omezení vstupu na nehonební pozemek.

Magistrát města Brna
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
Ing. Tomáš Pohl, referent státní správy myslivosti
Tel.: 542174018, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kounicova 67, 601 67 Brno

ViskotMarek vyřezVážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás v tomto čísle ŘEČI seznámil s připravovanými investicemi, které mají za cíl zvelebit frekventovaná veřejná prostranství v naší městské části. V současnosti jsou zpracovávány projektové dokumentace na dvě nové investiční akce.

Momentálně probíhají práce na projektové dokumentaci, která má za úkol řešit okolí konečné stanice tramvaje číslo 1. Cílem projektu je rekonstrukce zpevněných ploch a přilehlých chodníků včetně zajištění bezbariérovosti prostoru. V části, kde se dnes nacházejí kontejnery na tříděný odpad, bude vybudován přístřešek na nové kontejnery. Součástí řešení budou i nové výsadby.

Zároveň komunikujeme s Dopravním podnikem města Brna, kterému patří budova poskytující mimo jiné zázemí řidičům MHD. Dopravní podnik přislíbil, že se bude zabývat vzhledem této budovy, kterou by nechal zrenovovat. Jak by vše mohlo vypadat, je nastíněno ve vizualizaci.
Projektové práce skončí na podzim, bude tedy možné navrhnout investici spočívající ve zvelebení prostranství v okolí konečné stanice do rozpočtu roku 2017.

Dalším místem, které by si nepochybně zasloužilo nové pojednání, jsou venkovní prostory nákupního centra Vysočina. Zde ovšem zdaleka ne všechny plochy patří městu Brnu. O této skutečnosti psal již v květnové ŘEČi pan místostarosta Černý. Z úrovně městské části jsme do budoucna schopni řešit část mezi objektem, kde se nachází prodejna Billa a další provozovny, na straně jedné a pobočka České spořitelny či Knihovna Jiřího Mahena na protější straně. Jak by tento prostor mohl v budoucnu vypadat, naznačuje taktéž vizualizace. I v případě tohoto projektu platí, že by měl být zpracován na podzim tohoto roku s vidinou zařazení do rozpočtu roku 2017.

Příjemné a pohodové letní měsíce přeje

Mgr. Marek Viskot
starosta

Číst dál...

Na své 21. schůzi 20. dubna 2016 rada:
• schválila smlouvu o vzájemné propagaci s KOMOTOU GROUP a.s., jejímž předmětem je zajištění vzájemné propagace a reklamy obou smluvních stran v letech 2016 a 2017 v rámci projektu „Děti dětem – Kometa městu“,
• schválila potvrzení závazku, že akce „Rekonstrukce dětského hřiště při ulici Oranžová“ a „Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u bytových domů Měřičkova 50 – 52“, na jejichž realizaci poskytne statutární město Brno finanční transfer, budou dokončeny, proplaceny a v případě nutnosti i dofinancovány městskou částí do 31. 12. 2016,
• schválila smlouvu o výpůjčce nebytových prostor – zasedací místnosti zastupitelstva a Síně Jana Hrušky v objektu ÚMČ se Soukromou základní uměleckou školou Universum s. r. o. za účelem uspořádání absolventského koncertu žáků hudebního oboru dne 2. 6. 2016,
• schválila smlouvy o výpůjčce areálů bývalého pivovaru (pozemky a nebytové prostory) a movitých věcí s Centrem sociálních služeb, p. o., za účelem integrační společenské akce s kulturním programem „Strom života domova Tereza“ dne 19. 5. 2016 a s MŠ Brno, Kárníkova 4, za účelem pořádání slavnostního vystoupení školáků pro rodiče dne 26. 5. 2016.

Na své 22. schůzi 11. května 2016 rada:
• jmenovala od 1. 6. 2016 do funkce vedoucího bytového odboru Ing. Ivana Melichara,
• souhlasila s umístěním vodovodní přípojky a přípojky nízkého napětí na pozemcích p. č. 2414/1 a 2414/3 v k. ú. Řečkovice ve vlastnictví města Brna, souhlasila se zřízením věcného břemene služebnosti k pozemku p. č. 2414/1 v k. ú. Řečkovice ve vlastnictví města Brna ve prospěch společnosti Větrník, s. r. o., souhlasila s vydáním územního souhlasu a souhlasu s ohlášenou stavbou „Prodejní stánek cukrárny Větrník, Palackého náměstí, Brno“ na pozemku p. č. 2414/1 v k. ú. Řečkovice,
• udělila souhlas s podpisem darovací smlouvy na účelově určený finanční dar ve výši 50 000 Kč na vybavení školní družiny ZŠ Brno, Novoměstská 21, nábytkovým vybavením od společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s., a souhlasila s přijetím tohoto daru,
• schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) včetně sociálního zařízení v budově pivovaru se společností Break Point Communications s. r. o., za účelem pořádání kulturní akce „Park festival Brno v Řečkovicích“ dne 3. 9. 2016.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

06 ReneCernyFOprava Hradecké ulice začne v červenci
Vážení spoluobčané, motoristé,
dle sdělení Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje začne v druhé polovině července oprava povrchu na Hradecké ulici, která se pochopitelně dotkne i nás v Řečkovicích a Mokré Hoře. Oprava bude totiž probíhat systémem částečných a úplných uzavírek, což může vést k přechodnému zvýšení dopravy přes naši městskou část, a to i přesto, že objízdná trasa přímo ulicemi Řečkovic a Mokré Hory plánována není. Celá stavba by měla být ukončena na přelomu srpna a září.
Trasy objížděk v jednotlivých etapách stavby:
1. Objízdná trasa při uzavření výjezdu z mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Hradecká – Purkyňova povede z ulice Žabovřeské a Hradecké přes kruhový objezd na ulici Purkyňova. Z Královopolské povede přes Skácelovu na Purkyňovu. Při uzavření vjezdu a výjezdu z křižovatkové větve ulice Podnikatelské povede přes MÚK Hradecká – Purkyňova.
2. Objízdná trasa při uzavření výjezdu z MÚK Hradecká – Purkyňova povede přes křižovatkovou větev ulice Podnikatelské.
3. Objízdná trasa při uzavírce křižovatkové větve na Palackého třídě směrem od Svitav bude vedena na ulici Sportovní, dále sjezdem na Budovcovu a na ulici Kosmovu s připojením na Palackého třídu. Od centra povede trasa přes sjezd na MÚK Hradecká – Purkyňova po Purkyňově, pokračovat bude na Skácelovu a přes Slovanské náměstí a Husitskou se napojí až na Palackého třídu.
Z objízdných tras se dá vyvodit, že někteří řidiči se již zpět na Hradeckou nenapojí a budou pokračovat přes Palackého třídu na Kuřimskou a Banskobystrickou a dále do Řečkovic. Prosíme proto všechny občany Řečkovic a Mokré Hory o zvýšenou opatrnost a větší míru trpělivosti v uvedené době.

Děkujeme za pochopení.


Mgr. René Černý, místostarosta

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
zve občany na
veřejnou debatu o revitalizaci Palackého náměstí

Setkání se koná ve středu 22. 6. v 17:30 ve velké zasedací místnosti na radnici městské části, Palackého nám. 11.

ViskotMarek vyřezVážení spoluobčané,

někteří z vás pravděpodobně v minulých týdnech v médiích zaznamenali, že se na úrovni orgánů města Brna připravuje řešení problematiky sociálního začleňování. Zastupitelstvo naší městské části projednávalo na svém dubnovém zasedání materiál s názvem „Zapojení bytů svěřených městské části do projektů v rámci Strategického plánu sociálního začleňování (Rapid Re-housing, Housing First).“ Jedná se o dva konkrétní projekty, které jsou součástí rozsáhlého rámcového dokumentu s názvem Strategický plán sociálního začleňování, schváleného v březnu zastupitelstvem města. Strategický plán se věnuje celkem 7 tematickým kapitolám, jako například vzdělávání, zaměstnanost nebo bydlení. „Housing First“ a „Rapid Re-housing“ jsou projekty z oblasti bydlení, ohledně kterých byla městská část městem Brnem oslovena v březnu tohoto roku. Magistrát města Brna se městských částí dotazoval, zda jsou ochotny poskytnout byty, které mají ve své správě, pro potřeby dvou zmíněných projektů.

V případě „Rapid Re-housing“ se jedná o „rychlé zabydlování“ rodin s dětmi, jež jsou v bytové nouzi (žijí na ubytovnách, v azylových domech nebo jiných nevyhovujících podmínkách). „Housing First“, čili „bydlení nejdříve“, má být určen jednotlivcům bez domova či v bytové nouzi. Oba uvedené přístupy jsou založeny na filozofii, že v první řadě je třeba zajistit člověku bydlení s tím, že následně je lépe schopen stabilizovat svou životní situaci v dalších oblastech (práce) a řešit snáze svoje problémy. Jedná se v podmínkách nejen města Brna o poměrně revoluční přístup. Jeho autoři jako by v podstatě popírali dosavadní praxi města v sociální a bytové oblasti. Těžko přitom lze tvrdit, že by v bytové politice města Brna chyběly významné prvky solidarity. Projekty v oblasti sociálního bydlení byly nastaveny už v minulosti. Dosud však byl podstatný také princip zásluhovosti, a to i v projektech jako „prostupné bydlení“ či projekty ve spolupráci s neziskovými organizacemi jako Armáda spásy či Práh v oblasti tréninkového bydlení. Městským částem byl ovšem letos nabízen, doufejme, že v budoucnu nebude direktivně stanovován, jiný model.

Faktem také je, že Řečkovice a Mokrá Hora mají jeden z nejmenších obecních bytových fondů v Brně. Městská část spravuje celkem 427 obecních bytů. Každoročně se uvolní a je nově přidělováno přibližně 5-6 bytů. Ke konci roku 2015 jsme přitom evidovali 135 žadatelů. Pravidla přidělování bytů nepochybně zohledňují sociální situaci žadatele (zvýhodnění pro matky s dětmi, posuzování stávající bytové situace), ale zároveň vyžadují i doložení stabilního příjmu.

Materiál byl projednán v komisi bytové, následně v radě městské části a konečně v zastupitelstvu. V rámci diskuse ve všech zmíněných orgánech zaznívaly obavy zejména z toho, že nebylo dostatečně vysvětleno, kdo by odpovídal za výběr nových nájemníků. Kritizována byla také zmíněná absence principu zásluhovosti. Zastupitelstvo městské části nakonec hlasy 17 z 20 přítomných zastupitelů zapojení bytů svěřených městské části do uvedených projektů neschválilo.

Mgr. Marek Viskot
starosta

Na svém IX. zasedání 14. dubna 2016 zastupitelstvo městské části:
• projednalo a vzalo na vědomí zprávu Městské policie Brno, revír POLE, a Obvodního oddělení Policie ČR, Brno – Královo Pole, o bezpečnostní situaci v naší městské části za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015,
• nesouhlasilo se zapojením bytů svěřených městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora do projektů v rámci Strategického plánu sociálního začleňování (Rapid re-housing, Housing first),
• souhlasilo s využitím předkupního práva ke dvěma garážím v lokalitě Cihelna za předpokladu úhrady kupní ceny z rozpočtu města Brna,
• nesouhlasilo s Návrhem změny RP 18/13 Regulačního plánu MČ Brno – Medlánky.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

07 ReneCernyFÚdržba zeleně v Řečkovicích a Mokré Hoře
S nastávajícím jarem a probouzením přírody ze zimního spánku přichází jako každý rok určitá polemika o údržbě zeleně v naší městské části. Zejména jde o intenzitu a rozsah kácení a pravidelný prořez dřevin rostoucích na plochách veřejné a sídlištní zeleně. Dovolte proto, abych zde uvedl několik faktů a pravidel, jimiž se tato činnost řídí.
Kácení dřevin se provádí vždy po vyhodnocení funkčního a estetického významu konkrétního stromu s ohledem na jeho umístění, druh, vzrůst, zdravotní stav, provozní bezpečnost a také s přihlédnutím k požadavkům místních obyvatel. Stromy, u nichž je požadováno z různých důvodů jejich pokácení, jsou na místě posouzeny členy komise životního prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku, kteří následně dávají doporučení starostovi městské části k podání žádosti o povolení kácení ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. O konečném povolení kácení rozhodne po ukončení správního řízení správní orgán. Tento systém má zaručit dostatečnou objektivitu při rozhodování o kácení stromů. Naprosto chápeme vaše případné požadavky na pokácení stromu, který nepřiměřeně stíní, ohrožuje či narušuje stavbu, která je vámi obývána. Těmto žádostem se snažíme bez zbytečných průtahů vyhovět. Zároveň je, dle mého názoru, při kácení dřevin nutné postupovat obezřetně, protože právě stromy a keře výrazně pomáhají vytvářet ochranné zastínění, které je ve stále teplejších létech velmi důležité. V rozpáleném nejen panelovém domě i při chůzi venku tak sehrává zeleň svoji nezanedbatelnou roli. Snažíme se proto o vyvážený přístup.
Vážení občané, jsme rádi za každé vaše upozornění, žádost či vyjádření k údržbě zeleně v naší městské části, protože jistě chápete, že není v našich silách si povšimnout všech nedokonalostí a problémů se starostí o zeleň spojených.

 

06 Opěrná zeď CLP

Areál Vysočina a Poliklinika Vránova
Prostoru Centra obchodu a služeb Vysočina a s ním spojené budově Polikliniky, či Centra lékařské péče (CLP), jak zní její oficiální název, věnujeme zvýšenou pozornost. Denně tento areál a služby v něm využívají nebo jím alespoň prochází tisíce z nás. Budovy a stavby v tomto areálu mají již od privatizace na začátku 90. let minulého století své vlastníky a stejně je to tak s některými přilehlými pozemky. Většina pozemků je sice v majetku města Brna, ale stavby na nich umístěné, včetně tras pro průchod, mají své vlastníky. Zlepšení vzhledu a funkčnosti využívání těchto ploch je tak spojeno s jednáním o nápravu někdy doslova havarijního stavu s jednotlivými vlastníky. To je i případ hlavního průchodu od parkoviště nově městskou částí zrekonstruovaného, směrem na Horácké náměstí, opěrné zdi u zadní části Centra lékařské péče a okolních staveb, včetně zmíněného průchodu a navazujícího schodiště. Jednoduše řečeno, tyto prostory nejsou majetkem města Brna a proto na jejich rekonstrukci nemůže městská část či město Brno vynakládat finanční prostředky. Jsme rádi, že se nám právě s CLP podařilo dohodnout na obnově opěrné zdi, která je v jeho vlastnictví a je v havarijním stavu, a na zlepšení stavu okolních ploch, které má CLP buď ve vlastnictví nebo v pronájmu od města Brna. V jednání s ostatními vlastníky budeme pokračovat.

Mgr. René Černý
místostarosta

V období od konce května do listopadu budou ve třech cyklech vyčištěny místní komunikace a parkoviště seskupené do bloků podle jednotlivých ulic. Upozorňujeme, že oproti minulým rokům dochází na části území Řečkovic z technických důvodů ke změně seskupení jednotlivých vozovek a parkovišť do bloků, ve kterých se budou v jednom dni společně čistit. Čištění bude výrazně omezeno v období letních prázdnin.

Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) a na základě rozhodnutí vydaného příslušným silničním správním úřadem. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy vozidel bude zajišťovat firma Černý. Odtažená vozidla se budou umísťovat na odstavnou plochu (parkoviště) na adrese: Drážní 9, Brno-Slatina, v areálu firmy „Karel Holoubek“, autobusové spojení MHD z ulice Úzké, autobus č. 77, zastávka „Drážní“, tel.: 547 357 384, 548 217 484 nebo 606 745 412.

Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r. o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek týkajících se čištění místních komunikací se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.

Bloková čištění místních komunikací:
BLOK č. 1
BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč. parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ, VRÁNOVA, NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5
TERMÍN: 30. 5., 5. 9. a 14. 11.
BLOK č. 2
BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom., KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19 - obslužné kom., KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KOŘÍSKOVA – část bez MHD, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ
TERMÍN: 1. 6., 7. 9. a 15. 11.
BLOK č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, RENČOVA vč. parkovišť
TERMÍN: 6. 6., 12. 9. a 16. 11.
BLOK č. 4
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ vč. parkovacích zálivů, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ vč. parkovišť, AZUROVÁ vč. parkovišť, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ vč. parkoviště, ŽLUTÁ vč. parkoviště
TERMÍN: 8. 6., 14. 9. a 21. 11.
BLOK č. 5
TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, UPRKOVA vč. parkoviště za školou
TERMÍN: 31. 5., 1. 9. a 14. 11.
BLOK č. 6
MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ – část k č. 10–11, MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, BRATŘÍ KŘIČKŮ, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN. KADLECE - spodní část, ÚLEHLE, CUPÁKOVA
TERMÍN: 2. 6., 6. 9. a 15. 11.
BLOK č. 7
SNĚŽNÁ, DOLNICE, POD ZAHRADAMI vč. parkoviště, JEHNICKÁ, KRÁLOVKA, LUH, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ, ÚHLEDNÁ
TERMÍN: 7. 6., 8. 9. a 16. 11.

Číst dál...

Velký Meder, Slovensko

Klub seniorů Hapalova 20 s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd pro seniory:
Ve středu 11. května 2016, odjezd v 7:30 hod. od zastávky MHD Řečkovice - Palackého nám. (ve směru do Králova Pole), návrat do 21:00 hod.
Cílem zájezdu je návštěva termálních lázní Velký Meder na Slovensku.

Přihlásit se lze telefonicky u paní Marty Musilové, tel. číslo: 604 949 436, v pracovních dnech mezi 16:00 - 20:00 hod.

Pelhřimov – Želiv – Křemešník

Klub seniorů Kořenského 23b s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní zájezd pro seniory:
V úterý 17. května 2016, odjezd v 7:30 hodin od konečné zastávky tramvaje č. 1, předpokládaný návrat do 19:00 hodin.
Trasa: Pelhřimov - prohlídka muzea kuriozit a rekordů, Želiv - prohlídka kláštera premonstrátů, Křemešník - prohlídka poutního kostela a křížové cesty.

Přihlásit se lze osobně v sále budovy ZUŠ v Brně-Řečkovicích, Kořenského 23b, v pátek 6. května a 13. května 2016 před přednáškou od 17:00 do 17:30 hod. Cena zájezdu 200 Kč.

Mgr. Petr Štancl
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vážení spoluobčané,

zejména v reakci na článek, který se koncem února objevil v Brněnském deníku, se na mne poslední dobou obrátilo několik občanů s dotazy k lokalitě tzv. bývalé Cihelny. Dovolte mi proto, abych touto cestou doplnil některé podstatné informace, které jsem sám ve zmíněném novinovém článku postrádal. Podotýkám, že se jedná o pozemky v katastru Řečkovic, hraničící s katastrem Medlánek (ulice jako Ovocná, Mandloňová, Hrušňová atd.). Půjdeme-li od ulice Sibiřské, jedná se o území pod parkem, který byl vybudován před dvěma lety.

Část řešeného území je v dokumentech města Brna vedena jako tzv. brownfield, což je, jednoduše řečeno, zanedbaná nebo málo využívaná plocha, která má potenciál pro smysluplnější využití v budoucnu. Jako brownfield není klasifikována plocha zeleně v západní části území, která je využívána jako zahrádky. Bavíme se tedy především o ploše provozoven a výrobních prostor ve vlastnictví soukromé právnické osoby a pozemcích ve vlastnictví města, které jsou však zastavěny garážemi ve vlastnictví soukromých fyzických osob. Co tedy ze zmíněného novinového článku jasně nevyplývá, je hlavně to, že celá lokalita nepatří jednomu vlastníkovi, a že ani z pohledu územního plánu není homogenní. To znamená, že různí vlastníci mohou mít se svými pozemky různé plány a že určité pozemky lze zastavět jen k určitému účelu a jiné zase prakticky vůbec.


 

01 mapa Cihelna

Celé téma bylo mediálně akcentováno vzhledem k záměru soukromého investora (viz ilustrační mapka) realizovat v první řadě na svých pozemcích výstavbu v souladu s platnými regulativy. Uskutečnilo se jednání u náměstka primátora Martina Andera za účasti zástupců obou sousedících městských částí. Z pohledu naší městské části se domnívám, že v budoucnu by případná rozumná výstavba oproti stávajícímu skutečně neutěšenému stavu byla přínosem. Z pohledu Medlánek je zřejmě hlavní otázkou dopravní napojení, které má být řešeno komunikací vedoucí nad bytovými domy v tzv. Ovocném sídlišti. Pokud si soukromý vlastník požádá o vydání územního rozhodnutí na výstavbu v souladu s územním plánem, bude záležitost řešit místně příslušný stavební úřad (řečkovický). Žádost dosud podána nebyla.

O dost složitější je potom situace v té části lokality bývalé cihelny, kde se na pozemcích ve vlastnictví města Brna nachází desítky staveb garáží ve vlastnictví soukromých osob. V tomto případě bude do budoucna potřebná součinnost města Brna a městské části, ovšem momentálně se jedná o poněkud předčasné úvahy.

Mgr. Marek Viskot
starosta

Na své 20. schůzi 23. března 2016 rada:
• schválila poskytnutí neinvestičních dotací následujícím neziskovým organizacím:
Název Kč
13. brontosauří dětský oddíl (BRĎO)Vlčí stopa 2 000
Frank Bold Kids, z. s. 3 000
Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pionýr Řečkovice 21 000
Junák – český skaut, středisko Duha Brno, z. s. 23 000
Rodinné centrum Matáta 4 000
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, p. o. (pobočka Frikulín, Gromešova) 5 000
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, p. o. (pobočka Domino, Kořískova) 2 000
Klub českých turistů Moravská Slavia Řečkovice 2 000
KAISEN Karate Klub Brno 3 000
Orel jednota Brno – Řečkovice (sportovní činnost) 20 000
Oddíl národní házené 1. NH BRNO, z. s. 10 000
SK Řečkovice 30 000
TAK Hellas Brno, z. s. 20 000
SHL ŘEČKOVICE 15 000
JUNIOR JUDO BRNO, o. s. 5 000
Brněnský svaz malé kopané, z. s. 5 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno–Řečkovice (sportovní činnost) 20 000
SKI KLUB JUNIOR BRNO, z. s. 5 000
Sdružení pěstounských rodin 4 000

Diecézní charita Brno 2 000
HEWER, z. s. 4 000
Pretium, z. s. 5 000
Roska Brno – město region. org. UNIE Roska v ČR 7 000
NADĚJE 10 000
DOTYK II, o. p. s. 4 000
Diakonie ČCE – středisko v Brně, 5 000
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., ZO Brno – město, 4 000
Orel jednota Brno – Řečkovice (kulturní činnost) 10 500
Český svaz bojovníků za svobodu, o. s. 3 000
HORTUS, sdružení zahrádkářů 4 000
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace 12 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno–Řečkovice (kulturní činnost) 12500
VERBUM ET MUSICA 3 000
Moravská hasičská jednota, o. s. - hasičský sbor Brno Řečkovice - Mokrá Hora 10 000
EkoCentrum Brno 5 000
na účely vymezené v podaných žádostech,

Číst dál...

04 Na kus reci Martin Otcenasek foto2Pan Martin Otčenášek je můj kolega v redakční radě Řeči, ale příliš se neznáme. Jsem ráda, že právě s ním dělám rozhovor a něco zajímavého se o něm dozvím.
Martin Otčenášek, ač poměrně mladý (33 let), patří ke služebně starším zastupitelům a radním naší městské části. Hájí zde barvy oranžové, tedy ČSSD.

Poprvé jste se stal zastupitelem a radním v roce 2010, tedy již v 27 letech. Co Vás k rozhodnutí vstoupit aktivně do politiky v tak mladém věku přivedlo?
Před vstupem do ČSSD jsem nikdy nebyl členem jiné strany. Do sociální demokracie jsem vstoupil v roce 2005. Uvědomil jsem si, že mám-li mít možnost aktivně prosazovat věci, které považuji za správné a které jsem viděl i v programu řečkovické sociální demokracie, bylo přirozené i přihlásit se do zdejší stranické organizace. Rozhodnutí mi rovněž ulehčil nynější starosta Marek Viskot, který byl již tehdy členem a se kterým se známe už z mládí, mimo jiné z fotbalového prostředí.

Když jste tedy po "politickém žebříčku" vystoupal celkem rychle, jaké jsou Vaše další cíle? Kam to chcete "dotáhnout"?

Jako lezec po žebříčku si určitě nepřipadám. Mám rád svoje civilní povolání, které mi zároveň zabírá hodně času, takže si v tuto chvíli časově náročnější pozici moc nedovedu představit. Pracovat pro městskou část na pozici radního mě dostatečně naplňuje.

Je něco, co Vás na práci na radnici vyloženě baví?

Práce na radnici je jistě zajímavá a různorodá. Baví mě práce v komisích, předsedat bytové komisi, mít informace tzv. z první ruky, a v neposlední řadě možnost ovlivňovat dění v místě svého bydliště.

Co funkce oddávajícího?

Funkce oddávajícího je pro mě osobně pocta. Této funkci jsem se nejdříve trochu bránil, ale povinnosti mě dohnaly, když můj dobrý kamarád nedal jinak, než že ho musím oddat já. Určité vnitřní napětí cítím při každém obřadu, pokud oddávám někoho známého, tak se nervozita úměrně zvětšuje. Třeba i proto, že sám nejsem ženatý, ale to se mimochodem brzy změní, takže si tu roli vyzkouším i z druhé strany.

Číst dál...

S přicházejícím jarem opět začínají práce na komunikacích. Třeba Brněnské komunikace nás poněkud překvapily již v březnu započetím komplexní opravy chodníků podél silnice na Tumaňanově ulici na Mokré Hoře. Práce zatím probíhají v uspokojivém tempu a celá oprava by měla být nejpozději do konce května 2016 hotova. Od poloviny března do poloviny dubna 2016 probíhá na Prumperku generální oprava veřejného osvětlení. Nutné výkopové práce si vyžádaly omezení provozu na této komunikaci.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (OŽP MMB) ve spolupráci se svozovou společností SAKO Brno, a. s. provádí v současné době další opatření, které usnadní občanům třídění. Jak jste si jistě někteří všimli, ve vybraných stáních komunálního odpadu přibyly barevné kontejnery. Ty v mnoha případech nahradily kontejnery černé, a to minimálně ze dvou důvodů: stávající černé kontejnery nebyly zcela využívané a jejich vyměněním za kontejner barevný se pro každého třídění odpadů a jejich odkládání stává stejně pohodlné a samozřejmé jako vyhazování odpadů do kontejnerů černých.
Věřte, že třídění odpadů má smysl! Vždyť např. z PET lahví se vyrábějí bundy, ze směsných plastů se vyrábějí stavební a zahradní prvky (např. ploty nebo zatravňovací dlažba) a z papíru se vyrábí zase recyklovaný papír (např. toaletní papír, noviny a krabice) nebo papírové brikety a stavební izolace.
Třídění odpadů je v dnešní době zcela běžné a přirozené, stejně jako je běžné a přirozené si ráno vyčistit zuby. Podpořte tedy i vy zlepšování životního prostředí tím, že začnete třídit odpad. A vy, kteří nemáte své barevné nádoby vedle černých a domníváte se, že i u vás by mohly stát, neváhejte a obraťte se na svého úředníka na ÚMČ nebo na OŽP MMB.

28 Slovo místostarosty fotoNové vedení na ZŠ Novoměstská
Dovolte, abych vás informoval, že v červnu proběhne výběrové řízení na obsazení místa ředitele na ZŠ Novoměstská. V září bude tedy školáky vítat již nové vedení školy.
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Prumperk
Ve dnech 17. 3. - 16. 4. 2016 proběhne v ulici Prumperk generální oprava veřejného osvětlení a z tohoto důvodu dojde v tomto termínu k dopravní uzavírce. Protože chceme co nejvíce zmírnit omezení, které tato rekonstrukce bude pro zde bydlící spoluobčany znamenat, dohodli jsme se zhotovitelem, možnost příjezdu k jejich domům. Uzavírka bude tedy platit denně od 8.15 h. do 17.00 h., mimo tuto dobu bude příjezd a parkování umožněno. Děkujeme za pochopení a prosíme o zvýšenou opatrnost v uvedeném termínu provádění stavebních prací.
Oprava cesty na Mokré Hoře
Opravili jsme první úsek cesty na Mokré Hoře od tunýlku při ulici Maříkova směrem k Vránovu mlýnu. Jsme si vědomi, že tato cesta je našimi občany využívána, a právě část, kterou jsme začali, byla v nejhorším stavu. S opravou chceme pokračovat dál k rybníkům hned jak to bude možné. Prosíme zároveň motoristy o maximální ohleduplnost, jak směrem k chodcům a cyklistům, tak novému povrchu.

Mgr. René Černý místostarosta

ReneCernyF