11 Rozhovor foto Z. SendlerPro plánovanou revitalizaci Palackého náměstí se naše radnice rozhodla oslovit ty nejlepší kapacity z řad architektů. Důvod k tomu měla jednoduchý a logický. Jde o jedno z klíčových a ústředních míst naší městské části. Navíc se velmi dlouho v městské části hledala kompromisní varianta řešící tento prostor, který přirozeně vybízí k setkávání místních lidí. V diskuzích zaznívala spousta velmi zajímavých, ale často i protichůdných názorů. Nejen proto bylo vhodné zapojit profesionála, který všechny tyto různorodé názory dokáže sladit v jeden kompromisní a nadčasový návrh. Povedlo se to mnohokrát oceněnému architektovi Zdenku Sendlerovi.

Ve Vaší profesi jste dostal řadu ocenění za velmi zajímavé projekty. Proč jste se rozhodl pro práci na revitalizaci Palackého náměstí?

Určitě to nebylo složité rozhodování. Velmi rád dělám projekty v místech, ke kterým mám blízký vztah. Řečkovice a Mokrá Hora jsou mi blízké, rozhodl jsem se výzvu radnice přijmout a zúčastnit se výběrového řízení. Moje nabídka zvítězila, což mne potěšilo. Ještě větší radost ale budu mít v momentě, kdy bude projekt kompletně zrealizován.

Co vás na řešení nové podoby náměstí nejpříjemněji překvapilo?

Velmi pozitivně mě překvapila úroveň komunikace mezi místními občany. Přestože se na projekt každý díval odlišně, výměna názorů probíhala vždy velmi kultivovaně a z mého pohledu velmi příjemně. Doba protahovaná nejrůznějšími diskuzemi asi obrousila hrany všech stran. Za nadstandardní považuji také spolupráci s řečkovickou radnicí v čele s panem starostou Markem Viskotem. Ve všem se mi snažili vyjít vstříc, přičemž ne vždy to byly jednoduché požadavky. Spolupracoval jsem s mnoha městy a obcemi napříč republikou, ovšem v Řečkovicích a Mokré Hoře to byla jedna z nejpříjemnějších zkušeností.

Pojďme k projektu samotnému. V čem jste při řešení náměstí viděl největší problémy?

Do relativně malého prostoru bylo potřeba vměstnat několik funkcí náměstí. Dětské hřiště a lavičky měly plnit funkci odpočinkovou a rekreační, revitalizovaný parčík a parková zeleň funkci estetickou, a pak tu byla nejdiskutovanější funkce dopravní, které výrazně pomohly nedávné stavební úpravy frekventované silnice před řešeným náměstím.

Na dopravní úpravy před náměstím přispělo město Brno téměř dvanácti miliony korun. Hodnotíte je tedy pozitivně?

Jednoznačně je vítám a považuji je z hlediska dopravy za jeden ze zásadních kroků. Mohli jsme na změny navázat a využít je k efektivnímu dopravnímu řešení celé lokality. Navíc tím, že se úprava silnice navazující na prostranství před kašnou i přesunutí nebezpečného přechodu pro chodce financovaly z rozpočtu města, výrazně se ulehčilo rozpočtu radnice, která mohla vyčlenit finanční prostředky na řešení dalších částí projektu. To, že se obě akce podařilo časově sladit do rozmezí dvou let, považuji také za úspěch. Vím, jak to u většího počtu investorů občas bývá.

11 Rozhovor vizualizace 2

ReneCernyFNávrh Územního Plánu města Brna z pohledu Řečkovic a Mokré Hory

Město Brno čeká na nový Územní plán (ÚPmB) již více než 20 let. Po celé toto období byly navrhovány a prováděny změny stávajícího ÚP, které byly mnohdy nekoncepční, povolovaly zástavbu bez dopravní obslužnosti, nutné infrastruktury nebo občanské vybavenosti. I pro samotné developery, ale i drobné stavebníky nebyla tato situace jednoduchá. Absence nového územního plánu se nejvíce projevila v bytové výstavbě a dopravě. Je proto určitě dobře, že současné vedení města Brna navázalo na snahu a práci toho bývalého a byl dokončen návrh nového ÚPmB. Vedení městské části a pracovníci úřadu se novému návrhu věnovali velmi podrobně, účastnili jsme se všech projednání za účasti městských částí pořádaných Kanceláří architekta města Brna (KAM) a Odborem územního plánování a rozvoje (OÚPR). Výsledkem je více než 30 připomínek k návrhu ÚP, které schválilo zastupitelstvo naší městské části.

Připravovaný Územní plán města Brna byl v uplynulých měsících představen veřejnosti. Oproti stávajícímu územnímu plánu, který byl schválen zastupitelstvem města Brna v prosinci 1994 a obsahoval 44 stran textu, včetně příloh, je tento připravovaný územní plán nepoměrně „košatější“. Návrh pro veřejné projednání jenom v závazné části obsahuje v grafické části 14 výkresů a v textové části 109 stran textu, příloha s kartami lokalit dalších 332 stran. Odůvodnění spolu s vyhodnocením vlivu územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území, spolu s přílohami, obsahuje více než 1500 stran. Lhůta k seznámení se s obsahem návrhu připravovaného Územního plánu města Brna byla, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu, opakovaně prodlužována a konečný termín k uplatnění námitek a připomínek byl posunut do 30. 6. 2020 (namísto původního termínu do 13. 5. 2020). Kromě této „výhody“ dané nouzovým stavem přišli občané města Brna o plánovaná setkání se zpracovatelem a možnost vyjasnit si použité principy na konkrétních příkladech. Srovnání se stávajícím Územním plánem města Brna není možné už proto, že jeho pořízení probíhá podle současně platného stavebního zákona (ten stávající byl pořízen ještě podle stavebního zákona z roku 1976).

Jeden z hlavních rozdílů je například v regulaci intenzity výstavby. Současný index podlažní plochy je nahrazen výškovými úrovněmi a strukturou zástavby. Návrhové plochy jsou nyní plochami změn, v plochách stavebních jsou pak rozvojovými lokalitami s číselným označením a názvem. Na území naší MČ máme navrženo celkem 11 rozvojových lokalit (9 v k. ú. Řečkovice, 2 v k. ú. Mokrá Hora). Největší zájem občanů se týkal lokalit R-4 Lacinova, R-3 Řečkovické kasárny a R-2 Terezy Novákové. Ve všech případech se jedná o rozvojové plochy bydlení, spolu se souvisejícími funkcemi (plochy smíšené obytné, veřejná vybavenost, sport, zeleň). Uvedený výčet funkcí je v grafické podobě zobrazen pouze v největší z uvedených lokalit R-3 Řečkovické kasárny. Další, rozlohou menší lokality, jsou v grafice omezeny na plochy bydlení a smíšené obytné, což ale neznamená, že v území nebudou vymezena veřejná prostranství s hřišti a zelení.

Zástavba rozvojové lokality R-3 Řečkovické kasárny je dle vypracované „karty lokality“ podmíněna zpracováním územní studie, která prověří rozvoj navržených funkcí v území. Dopravní napojení lokality počítá s novou komunikací propojující městské části Medlánky, Řečkovice a Ivanovice, tj., s přímou vazbou na svitavskou radiálu. Tato komunikace má za cíl v budoucnu odlehčit dopravě v ulicích Žilkově, Terezy Novákové, Medlánecké, Banskobystrické, Vážného a exponované křižovatce na konečné tramvaje č. 1. Tramvaj by měla být prodloužena až na konec areálu bývalých kasáren, zde se ale opravdu bavíme o horizontu mnoha desítek let. Výška zástavby je omezena úrovní 3, tj. 6-16 m. Dle výkladu zpracovatele se výška objektu počítá po římsu a namísto zastřešení je možné ustupující podlaží. Tato úroveň odpovídá městské zástavbě a je nižší než nejbližší obytná zástavba v ulicích Renčova, Kremličkova, Škrétova (zde je v návrhu výšková úroveň chybně označena 3, domy zde mají 7 podlaží, tj. výškovou úroveň 4).

hruzaHodnocení roku 2019 pohledem závěrečného účtu městské části
Závěrečný účet a další související dokumenty hodnotí hospodaření městské části v uplynulém roce. Tradičně v červnu tedy rada a následně i zastupitelstvo projednávaly závěrečný účet městské části za rok 2019. Výsledné hospodaření městské části skončilo s celkovými příjmy ve výši 91,7 mil. Kč a výdaji 93,2 mil. Kč, tj. v mírném deficitu 1,5 mil. Kč, krytém z vlastních finančních prostředků nashromážděných v předchozích letech. Městská část se nezadlužuje. Celkové příjmy byly původně plánovány ve výši 85,4 mil. Kč, tj. poměr skutečnosti ku plánu se pohybuje okolo 107,4 %. Celkové výdaje byly plánovány ve výši 94,4 mil. Kč, tj. 98,7 % činí poměr skutečných výdajů ku plánovaným. Z hlediska finančního řízení naší radnice z uvedeného plyne, že se podařilo téměř přesně odhadnout a naplánovat celkové výdaje a že se z hlediska celkových příjmů opět podařilo získat pro městskou část příjmy do rozpočtu navíc. V následující tabulce pak můžete vidět srovnání s celkovým hospodařením městské části v letech předchozích (částky jsou uvedeny v milionech Kč).
V mil. Kč               2015        2016         2017          2018        2019
Příjmy celkem    74,231    111,986      112,123    110,518     91,726
Výdaje celkem    78,558    109,420     110,246    112,335     93,242
Saldo rozpočtu    -4,327    +2,566        +1,877      -1,817       -1,516

Jelikož je rozpočet městské části ve srovnání se samostatnými městy a obcemi specifický a většinu jeho příjmů netvoří vlastní daňové příjmy, ale naopak transfery a dotace, je sestavování rozpočtu a jeho struktura zejména z hlediska příjmů tímto každý rok poznamenána. Jedná se tedy de facto o extra zdroje navíc, které se městské části podaří získat nad rámec svého běžného rozpočtu. Celkovou výši příjmů městské části, od které se odvíjí celkové výdaje, tedy ovlivňují zejména městské, krajské či celostátní dotační příležitosti.
Co se týče základní struktury celkových příjmů v roce 2019, tak daňové příjmy tvořily 4,766 mil. Kč (5,2 %), nedaňové příjmy pak 4,515 mil. Kč (4,9 %), kapitálové příjmy 0,009 mil. Kč (0,01 %), tj. celkové vlastní příjmy městské části tvořily cca 10,1 % celkových příjmů městské části, a přijaté transfery 82,436 mil. Kč (89,9 %). I v průběhu tohoto kalendářního roku se podařilo městské části zajistit příjmy navíc z ostatních veřejných rozpočtů, díky čemuž se mohly realizovat další investice. Z hlediska poměru běžných a kapitálových výdajů 69,9 % ku 30,1 % lze potvrdit snahu městské části o zachovávání významného poměru výdajů určených na investice v rámci MČ jako jednu z hlavních priorit finančního řízení našeho úřadu. Pokud se na uplynulý rok podíváme perspektivou jednotlivých výdajových odvětví, tak mezi hlavní výdajové oblasti patřily již tradičně bydlení, komunální služby a územní rozvoj, státní správa a územní samospráva (každá kapitola tvořila kolem cca 20 % celkových výdajů). Meziročně si pak v procentech zastoupení, ale i v absolutních částkách výrazněji polepšily oblasti jako vzdělávání a školské služby, doprava a komunikace či ochrana životního prostředí.
Provozní rozpočet MČ, který je tvořen pouze provozními příjmy a provozními, resp. běžnými, výdaji, v roce 2019 opět dosáhl přebytku, stejně tak i vedlejší hospodářská činnost. Jako tradičně proběhla i kontrola hospodaření MČ nezávislou auditorskou společností, jejíž zpracované hodnocení je součástí daného závěrečného účtu. V rámci přezkoumání za rok 2019 nebyly podle auditorské společnosti zjištěny chyby, nedostatky nebo významná rizika.
Filip Hrůza
místostarosta

Na své 21. schůzi 20. května 2020 rada městské části:
• vzala na vědomí usnesení Zastupitelstva města Brna ze dne 21. 4. 2020, kterým ZMB požádalo Úřady městských částí statutárního města Brna o vydání rozhodnutí z moci úřední, jímž by se prominul místní poplatek za užívání veřejného prostranství spočívající v umístění restauračních zahrádek, občerstvení před provozovnou a předsunutých prodejných míst za dobu od počátku nouzového stavu (14. 3. 2020) do 31. 12. 2020,
• souhlasila se znovuotevřením všech mateřských škol zřizovaných MČ Brno– Řečkovice a Mokrá Hora s účinností od 25. 5. 2020,
• schválila zadávací dokumentaci pro zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64“,
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Úprava zahrady MŠ Tumaňanova“ - nabídku předloženou uchazečem MTc-stav, s. r. o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno – Nový Lískovec, a současně schválila smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• schválila nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p. č. 3769/3 v k. ú. Řečkovice (při ulici Žilkově) o výměře 314 m2 za účelem konání akcí „Nová Chaloupka - Street food SOBOTY“ v období od 30. 5. do 20. 6. 2020 se společností muzesmit, s. r. o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno,
• schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně–Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) včetně sociálních zařízení v budově pivovaru, s firmou CRAFTBEER, s. r. o., Kořenského 879/19, 621 00 Brno–Řečkovice, za účelem uspořádání kulturní akce (Řečkovický festival minipivovarů) ve dnech 17. 7. – 19. 7. 2020, současně zrušila nájemní smlouvu na uspořádání uvedené akce ve dnech 5. až 7. 6. 2020,
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na „Opravy chodníků v Řečkovicích“ nabídku uchazeče DIRS Brno, s. r. o., Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno, a současně schválila smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace na opravy chodníků, schodišť a účelových komunikací v roce 2021 nabídku uchazeče Ing. Luďka Bureše, Podskalská 421/22b, 624 00 Brno, a současně schválila smlouvu o dílo s uvedeným uchazečem,
• souhlasila s předložením žádosti na odbor dopravy Magistrátu města Brna o provedení inženýrského průzkumu dopravních proudů na křižovatce silnic Jandáskova-Maříkova-Gromešova,
• zrušila část usnesení přijatého na 18. schůzi dne 4. 3. 2020, kterým schvaluje přidělení neinvestiční dotace 10 000 Kč oddílu JUNIOR JUDO Brno, z. s. Důvodem je neuskutečnění zamýšlené sportovní akce v důsledku koronavirové epidemie.

Na svém 9. zasedání 21. května 2020 zastupitelstvo městské části:
• vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 3. 2020,
• vzalo na vědomí mezitimní účetní závěrku městské části k 31. 3. 2020,
• schválilo poskytnutí neinvestičních dotací neziskovým organizacím Tělocvičná jednota Sokol Brno – Řečkovice, p. s., (na sportovní činnost) - 65 000,- Kč a SK Řečkovice, z. s., - 51 000,- Kč,
• vzalo na vědomí zprávu Městské policie Brno, revíru POLE o bezpečnostní situaci v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019,
• projednalo návrh připravovaného územního plánu města Brna,
• souhlasilo a) s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích, b) s poskytnutím snížené sazby poplatku ze psů i osobám mladším 65 let, jejichž zdrojem příjmu je důchod z důchodového pojištění, c) s osvobozením od poplatku ze psů pro držitele canisterapeutických psů,
• projednalo žádosti o vyjádření k prodeji pozemků,
• a) souhlasilo s návrhem nové obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, b) navrhlo jako veřejná prostranství, na kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů, ponechat tato místa: konečnou tramvaje č. 1 (vymezenou ulicemi Medláneckou, T. Novákové, Družstevní a Gymnáziem T. Novákové), vnitřní i vnější plochu areálu Vysočina (vymezenou ulicemi Kolaříkovou, Vránovou, Vážného, Marie Hübnerové a Měřičkovou), a park na Novém náměstí, c) vzalo na vědomí zprávu o usnesení Rady města Brna, podle kterého mají městské části zvážit možnost požívání alkoholu i na některých veřejných prostranstvích, kde je to nyní zakázáno,
• navrhlo jako další výjimečný případ, při němž je doba nočního klidu na území MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vymezena kratší dobou tuto akci Řečkovický festival minipivovarů, při kterém se v noci z pátku 17. 7. 2020 na sobotu 18. 7. 2020 a ze soboty 18. 7. 2020 na neděli 19. 7. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 h.,
• a) souhlasí s návrhem novely obecně závazné vyhlášky č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů, b) nenavrhuje žádný další prostor, na kterém je povolen volný pohyb psů bez náhubku a vodítka, c) navrhuje jako další prostor, na který je vstup se psy zakázán dětské hřiště Ječná 38–42 (plocha ohraničená kamennou gabionovou zídkou, přístupovým schodištěm, vozovkou účelové komunikace a plochou veřejné zeleně).

Vzhledem k vládou ČR vyhlášenému nouzovému stavu v souvislosti s epidemií koronaviru nebylo účelné provést začátkem dubna plánované vyčištění samostatných parkovišť s využitím přenosného dopravního značení zákazu stání. Parkoviště tak budou vyčištěna s využitím dopravního značení v níže uvedených náhradních termínech začátkem srpna. Ostatní termíny čištění komunikací zveřejněné v platném harmonogramu čištění na rok 2020 zůstávají nadále v platnosti.

Náhradní termíny čištění samostatných parkovišť

BLOK č. 12 (PARKOVIŠTĚ/1):
NOVOMĚSTSKÁ 3 - 5a, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3, NOVOMĚSTSKÁ 23–41, KUNŠTÁTSKÁ – parkoviště, MEDLÁNECKÁ k Renčově vč. parkov. ploch, RENČOVA 11, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12
TERMÍN: 3. 8.

BLOK č. 13 (PARKOVIŠTĚ/2):
PODPĚROVA Polyfunkční dům 2x, ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA za křižovatkou s Novoměstskou, MEDLÁNECKÁ k č. 10–14 vč. parkov. ploch, DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16
TERMÍN: 5. 8.

BLOK č. 14 (PARKOVIŠTĚ/3):
HORÁCKÉ NÁM. 2 - 3, HORÁCKÉ NÁM. 6 - 7, HORÁCKÉ NÁM. 10
TERMÍN: 4. 8.

BLOK č. 15 (PARKOVIŠTĚ/4):
MĚŘIČKOVA pod Vysočinou, HORÁCKÉ NÁM. 4 - 5, TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“
HORÁCKÉ NÁM. 8–9
TERMÍN: 6. 8.

Ing. Pavel Stránský
oddělení životního prostředí

Vážení rodiče nových řečkovických a mokrohorských dětí,

chceme Vás upozornit, že v sobotu 19. září 2020 a také v sobotu 17. října 2020 se společně sejdeme v prostorách radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, abychom uvítali nově narozené občánky naší městské části.
Těšíme se, že na této slavnostní akci přivítáme děti narozené v letošním i minulém roce s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Zářijový termín je náhradním termínem za neuskutečněné „Vítání občánků“ z měsíce května letošního roku, které muselo být zrušeno v souvislosti s epidemií COVID-19 a následnou karanténou. Je tedy primárně určen spíše starším dětem, které se narodily koncem roku 2019, popř. začátkem roku 2020. Ostatní děti budou uvítány pravděpodobně v říjnovém termínu.
Rodiče dětí mohou své ratolesti přihlásit do 28. srpna 2020 u paní Lucie Říhové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541 421 747, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Odbor vnitřních věcí ÚMČ

10 Přání fotoVážení čtenáři,
redakční rada našeho zpravodaje Vám přeje příjemné léto, prázdniny a dovolené plné radosti a odpočinku.
členové redakční rady.

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

květen se nesl v duchu rozvolňování zdravotnických a hygienických opatření. S vedením základních a mateřských škol jsme řešili jejich znovuotevření. Nejčastěji jsme si řešili otázku, jak se dokáží vypořádat s metodickými pokyny Ministerstva školství. Rovněž provoz úřadu městské části se postupně vracel k normálu. Zasedání zastupitelstva jsme však z preventivních důvodů ještě raději uspořádali ve venkovních prostorách, na školním hřišti ZŠ Novoměstská.

Jelikož byly v posledních měsících uzavřeny také základní umělecké školy, bez potíží jsme zvládli zateplení fasády a stropu budovy ZUŠ UNIVERSUM. Zamětsnanci školy a její žáci se hned po znovuotevření prostor mohou těšit z příjemnějšího vzhledu objektu i ze zvýšení jeho tepelného komfortu.

01 Slovo starosty vizualizace 1Významnou investicí, která však ještě letos nedospěje do fáze realizace stavebních prací, je vypracování projektové dokumentace na stavbu nové budovy v areálu MŠ Měřičkova. Tento záměr počítá s novým dvoupodlažním objektem na místě bývalé kotelny. Přinese vytvoření nové třídy a vybudování prostor pro pohybové aktivity všech dětí navštěvujících školku. S ohledem na současnou situaci je těžké předjímat další harmonogram, přesto bychom zahájení stavebních prací chtěli stihnout už v nadcházejícím roce, nejpozději pak v roce 2022.

Společně s městskou částí Brno-Jehnice jsme dlouhodobě žádali město o vybudování chodníku propojujícího Mokrou Horu a Jehnice. V roce 2017 bylo Radou města Brna schváleno zpracování investičního záměru a letos na jaře byly práce zahájeny. Druhá dlouhodobě prosazovaná akce – vybudování chodníku v Maříkově ulici (ke Globusu) - začne letos na přelomu srpna a září.

Na závěr ještě upozorním na novinku, kterou zavádíme v rámci transparentnosti jednání zastupitelstva. Již přes dva roky funguje praxe, že jsou projednávané materiály k dispozici několik dní předem na webových stránkách městské části. Nově zavádíme online přenosy z každého zasedání zastupitelstva pro zájemce, kteří mají o projednávané body zájem a nemohou se z nejrůznějších důvodů zúčastnit jednání osobně.

Marek Viskot
Váš starosta

01 Slovo starosty foto 1 1 

Nová fasáda budovy ZUŠ v Kořenského ulici

 

02 IMG 20200520 WA0004Památník osvobození jako pietní místo
Letos jsme si všichni připomněli 75. výročí osvobození naší vlasti od nacistické okupace a ukončení druhé světové války. Brno bylo osvobozeno 26. dubna 1945, ale v některých okrajových částech se bojovalo až do květnových dnů. Řečkovice a Mokrá Hora byly dokonce osvobozeny postupujícími sovětskými a rumunskými vojáky jako poslední. Boje nebyly vůbec jednoduché a znamenaly spoustu padlých z řad vojáků Rudé armády a Královské armády rumunské. Bohužel právě v posledních dnech války došlo k mnoha obětem na civilním obyvatelstvu z řad občanů Řečkovic a Mokré Hory. Vedení městské části si tyto události letos připomnělo, vzhledem k výše uvedenému posunu skutečného osvobození, dokonce dvakrát. 26. dubna jsme položili kytice ke všem pietním místům a 8. května potom věnce a kytice. Někteří jste si možná všimli nově vysázeného květinového záhonu u památníku padlých vedle radnice, který má připomenout 75 let od ukončení okupace a zároveň zkrášlit toto pietní místo, které je zároveň pohřebištěm našich osvoboditelů.
Vážení spoluobčané, dovoluji si právě z těchto důvodů apelovat na vás všechny, a požádat vás o maximální ohleduplnost v těchto místech. Tento prostor není určitě vhodný k venčení psů, sportovním aktivitám, ani k projížďkám na kole nebo dokonce na koni.
Děkujeme vám za pochopení a přejeme pevné zdraví v této nelehké době.

Mgr. René Černý, místostarosta

ReneCernyF

Na své 20. schůzi 22. dubna 2020 rada:

• vzala na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 31. 3. 2020,

• souhlasila
se zapojením Základní školy Brno, Novoměstská 21, a Mateřské školy Brno, Kárníkova 4, do projektu Jihomoravského kraje "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VI", financovaného Evropskou unií z operačního programu potravinové a materiální pomoci,

• schválila
uzavření Smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů se společností SEID, s. r. o., IČ 066 32 017, se sídlem Nížkovice, č. p. 142, 684 01,

• schválila
smlouvu o dílo se společností HAKOS, spol. s r. o., se sídlem Dalimilova 2797/110, 612 00 Brno, na plnění zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce bytového jádra Novoměstská 11, byt č. 4 a 9, Brno-Řečkovice“,

• schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 3. 2020 se společností PSVS-STRUKTURE, s. r. o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, na provedení díla „Zateplení ZUŠ UNIVERSUM“, kterým se mění rozsah prací a cena díla,

• schválila
smlouvu o dílo na provádění sezónních zálivek stromů se společností FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno,

• schválila
smlouvu o dílo na údržbu biocentra „Na Loukách“ v roce 2020 s firmou Služby Minks, s. r. o., Terezy Novákové 1283/64, 621 00 Brno,

• schválila
zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice“,

• projednala návrh připravovaného územního plánu města Brna.

Dana Filipi, místostarostka

04 Distribuce desinfekce foto 1Dovolte mi, abych vás, obdobně jako v minulém čísle ŘEČI, informoval o aktivitách městské části v souvislosti s prevencí koronaviru. Vedle již realizovaných opatření, jako zřízení horké linky městské části pro dotazy a pomoc či redistribuce roušek a dezinfekce seniorům a potřebným, jsme postupně přistoupili i k cílené distribuci dezinfekce a roušek seniorům a potřebným přímo do bytových domů či jednotek společenství vlastníků, a to na základě dostupných kontaktů a informací. V pilotní fázi jsme tento model úspěšně otestovali v bytových domech na Horáckém náměstí, ale postupně jsme jej rozšířili i do dalších domů. Velmi nám pomáhala naše spolupráce s hasiči a dobrovolníky z dobrovolnického programu Masarykovy univerzity. Bohužel městská část nedisponuje databází ani souhrnnými kontakty na všechna SVJ nebo bytová družstva, a proto bych touto cestou chtěl vyzvat zbývající SVJ a bytové domy, jejich předsedy či předsedkyně, aby se na nás v případě zájmu o realizaci takové distribuce seniorům obrátili na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo 724 330 084. Tento efektivní model distribuce může fungovat i v budoucnu, pokud bychom byli nuceni čelit podobné situaci. Budeme lépe připraveni i vybaveni cennými zkušenostmi. Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří nám pomáhají tuto i jinou pomoc potřebným v naší městské části realizovat, a ostatním za pochopení a ohled na naše omezené možnosti a kapacity. (Zdroj foto: HS – Brno-Řečkovice a Mokrá Hora)
Filip Hrůza,
místostarosta

04 Distribuce desinfekce foto 2

07 dámeMáte nápad pro Řečkovice? Sem s ním!
Vy sami nejlépe víte, co vám v Řečkovicích chybí, co by ocenili lidé ve vašem sousedství. Současná situace spojená s pandemií nám ukázala, jak je pro nás veřejný prostor důležitý a nenahraditelný. Podílejte se na tom, aby byl čas v něm trávený co nejpříjemnější. S participativním rozpočtem Dáme na vás se váš nápad může stát skutečností.
Jak to funguje?
Je to jednoduché. Svůj projekt můžete do 15. 6. přihlásit na webových stránkách damenavas.brno.cz. Najdete tu pár jednoduchých zásad a pravidel. Přihlašovací formulář pak chce stručný popis projektu, jeho lokaci, orientační rozpočet a veřejný přínos. Se vším vám rádi poradíme, neváhejte se na nás obrátit. Kontakty také najdete na našich webových stránkách.
V Řečkovicích se nezahálí! Řečkovice jdou ostatním brněnským čtvrtím příkladem. Dva projekty z Dáme na vás, nová krytá sportovní hala a topolová alej v Zamilovaném hájku, jsou v realizaci, a další 3 zajímavé návrhy jsou už přihlášené: nové dětské hřiště a sportoviště Zamilec, zpřístupnění zeleného parčíku vedle školky na Škrétově ulici a pilotní projekt Bílé plochy chladí Brno, který má záměr ochlazovat rozpálené letní město. Dejte jim palec!
Podívejte se na tyto i jiné projekty po celém Brně v galerii projektů na našem webu a podpořte je do 30. 6. 2020. Nápad potřebuje minimálně 300 „líbí se mi“, aby mohl postoupit do finále. Vaše podpora je důležitá!
Bc. Eva Čajková
Kancelář participace, Magistrát města Brna

09 Proluka foto 1Po desítky let se v proluce v ulici Terezy Novákové, poblíž konečné stanice tramvaje č. 1, vyskytuje pozemek ve vlastnictví města. V tomto uzavřeném prostoru se dlouho nic nedělo a toto místo bylo de facto zakonzervováno s ohledem na priority města. Na základě územního plánu se jedná o pozemek určený k výstavbě, v katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří se způsobem využití zbořeniště. Před několika lety se město konečně rozhodlo tento pozemek neprodat soukromému developerovi, ale realizovat vlastní projekt veřejného prostoru kombinovaného s bydlením pro mladé rodiny (a v budoucnu možná i pro seniory). Díky tomu bychom mohli do naší městské části přivést potřebné finance na kultivaci celého místa. Majitelem a zároveň investorem je sice v tomto případě město Brno, z úrovně radnice však můžeme ovlivnit výslednou podobu celkového prostoru s ohledem na potřeby městské části.

V minulosti už k tomuto projektu proběhly jak veřejná diskuse, tak řada individuálních konzultací mezi zástupci města, městské části, projektanty či obyvateli, aby bylo docíleno maximálního možného kompromisu. Tento kompromis znamenal například snížení počtu zamýšlených domů nebo zamezení dopravního propojení, o kterém se ještě zmíním dále v textu. Jelikož se v posledních měsících a týdnech k celému projektu objevují různé protichůdné informace, rozhodl jsem v tomto článku shrnout základní fakta a argumenty. Věřím, že tím přispěji k rozptýlení mýtů a šíření dezinformací.

V proluce v ulici Terezy Novákové mají dle záměru města vzniknout v první etapě dva menší bytové domy, ve kterých bude 23 bytů pro mladé rodiny. V přízemí prvního domu se plánuje pobočka Knihovny Jiřího Mahena, kterou jen stěží umístíme na jiné místo (z Vysočiny bude dříve nebo později soukromým vlastníkem pravděpodobně donucena odejít). V přízemí druhého domu je pak umístěn víceúčelový sál až pro 120 lidí. Podobných prostor pro společenské akce v naší čtvrti moc nemáme, díky tomuto projektu by se to mohlo konečně změnit. Konat by se zde mohly například přednášky pro kluby seniorů, setkání spolků a další kulturní akce. Tento víceúčelový sál by se stal skvělým bonusem pro městskou část, která by jej mohla získat do své správy, a to bez potřeby čerpání finančních prostředků z vlastního rozpočtu. Oba domy mají navíc parkování koncipované pod zemí (pro nájemníky bytů) a parkovací místa na povrchu (pro veřejnost). Podzemními parkovacími místy se město logicky snaží eliminovat potřebu zabírání volných ploch na povrchu.

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

máme za sebou již několik týdnů trvající období omezení v reakci na šíření koronaviru. Čísla známá ve dnech psaní mého textu dávají naději k mírnému optismu. Chci na tomto místě poděkovat vám všem, kteří jste dodržovali a stále dodržujete bezpečnostní i hygienická opatření a doporučení. Je to především ohleduplné k těm zranitelnějším z nás.

Stejně jako mnoho jiných pracovišť také radnice naší městské části funguje poslední dobou ve specifickém režimu. Kromě omezení osobního kontaktu mezi samotnými úředníky a při jejich komunikaci s veřejností bylo odloženo z původního termínu v polovině dubna také zasedání zastupitelstva. Někteří zaměstnanci úřadu, nad rámec svých běžných pracovních povinností, pomáhali s činnostmi souvisejícími s mimořádným stavem. Jmenovitě chci poděkovat alespoň Petře Quittové, Dušanovi Trnkovi a Antonínu Dudovi, kteří pomáhali s obsluhou a zásobováním rouškomatu. Stejně tak chci poděkovat tajemnici úřadu a místostarostům. Speciální zmínku zaslouží tým kolem Martina Kose, původního autora nápadu řečkovického automatu na roušky.V řádu dní jsme nápad zrealizovali a jako první v Brně jsme nabídli našim občanům možnost získat roušku po jednoduchém stisknutí tlačítka. Mám radost, že jsme dokázali v adekvátním měřítku promptně zareagovat na obrovskou poptávku. Velmi rychle se navíc podařilo překonat pilotní problémy s distribucí a díky firmě Jersey53 jsme dokázali zajistit plynulé zásobování.

01 Slovo starosty foto 1Vedle prodeje ze dvou automatů jsme začali s bezplatnými dodávkami látkových roušek zejména seniorům z naší čtvrti. Zde patří můj dík místostarostovi Filipu Hrůzovi za organizaci, řečkovickým hasičům za rozvoz a samozřejmě všem dobrovolníkům, kteří šili roušky nebo poskytli materiál. Moc si toho vážím.

Co se týče aktuálního dění, již několik týdnů je zveřejněn návrh nového územního plánu města Brna. Ze zákona vyplývá povinnost mít jej schválený a platný do konce roku 2022, a práce na něm tedy nelze zastavit ani v současné době. Jeho tvůrcem je Kancelář architekta města Brna. Jedná se o naprosto klíčový document pro město, který Brno potřebuje jako sůl. Důkladně se jím bude zabývat i naše samospráva, byť je třeba zdůraznit, že městské části bohužel nebyly přizvány k jeho tvorbě a v rámci podávání připomínek a námitek nemají jiné postavení než občané či jiné právnické osoby. Veřejné projednání je Kanceláří architekta města Brna naplánováno na 17. června. Do 24. června je také zákonná lhůta pro to, aby občané mohli využít svého práva formálně uplatnit případné námitky a připomínky. Uvnitř tohoto čísla zpravodaje naleznete také článek z pera tvůrců územního plánu včetně informací od radního města Brna zodpovědného za tuto oblast Filipa Chvátala.

Loni na podzim uspěl v hlasování v rámci participativního rozpočtu města návrh na vybudování kryté nafukovací haly. Protože se hřiště, na kterém bude hala stát, nachází v areálu ZŠ Novoměstská, byla příprava celé investiční akce svěřena naší městské části. V tuto chvíli jsme ve fázi, kdy se nám podařilo vybrat projektanta stavby a společně s navrhovatelem projektu postupujeme v souladu s harmonogramem. Stále je tedy naděje, že by hala mohla začít fungovat už v průběhu zimní sezóny 2020/2021.

V současnosti je na adrese www.damenavas.cz možné navrhovat nové nápady, které se budou o přízeň Brňanů ucházet letos na podzim. Z naší městské části mi byly v polovině dubna známy tři návrhy. Projekt “Bílé plochy chladí Brno” zaujal veřejnost loni, kdy v hlasování jen těsně neuspěl. Staronovým účastníkem je rovněž “Řečkovický Hráj”, který jeho autorka pro letošní rok upravila tak, aby byl co nejvíce v souladu se záměrem města na výstavbu dvou až tří menších bytových domů na pozemku v proluce v ulici Terezy Novákové. Úplným nováčkem mezi přihlášenými je smysluplný projekt “Zamilec – dětské hřiště a sportoviště”. V první fázi je třeba, aby nápady získaly nejpozději do 15. června alespoň 300 hlasů v internetovém hlasování. Následně bude městskou částí a také příslušnými odbory Magistrátu města Brna posuzována jejich proveditelnost, tedy zda nejsou v kolizi s jinými záměry města či je reálný odhad jejich finančních nároků. Se všemi navrhovateli projektů jsem v kontaktu a vyjádřil jsem jim podporu radnice. Věřím, že se projekty naší městské části v hlasování veřejnosti neztratí a budou rezonovat třeba stejně pozitivně, jako se to loni podařilo návrhu nafukovací haly u ZŠ Novoměstská.

Všem přeji především hodně zdraví a těším se opět na okamžily, kdy se budeme moci vídat, komunikovat a diskutovat osobně.
Marek Viskot
Váš starosta

ReneCernyFChceme vám poděkovat
Vážení spoluobčané z Řečkovic a Mokré Hory, sousedé a přátelé,
prožili jsme a stále prožíváme velmi nelehké období, způsobené virovou nákazou, a s tím spojená různá omezení a komplikace našich osobních i pracovních životů. Věřte, že hned od počátku vypuknutí pandemie a následných vyhlášených opatření vlády ČR se i vedení městské části velmi intenzivně zabývalo celou situací a jednotlivými opatřeními. Mnohdy téměř jako na laboratorních vahách jsme zvažovali, jak postupovat v konkrétních případech, které zůstaly v pravomoci jednotlivých obcí, resp. zřizovatelů. Máme na mysli termín uzavření mateřských školek, omezení činnosti úřadu městské části, jednotlivých odborů, sběrného dvora, blokového čištění apod. Byli jsme si vědomi jasných omezení a komplikací vašich životů, které vám naše rozhodnutí může přinést, zároveň jsme měli na paměti vaše zdraví a bezpečnost. I my jsme se v podobné situaci ocitli poprvé, pokud tudíž máte pocit, že ne vše bylo řešeno správně, je to snad pochopitelné a děkujeme za vaši toleranci. Především vám ale chceme poděkovat za vaše chování, disciplinovanost, obětavost a trpělivost během celé této krize. I díky vám touto pandemickou situací zatím Řečkovice a Mokrá Hora prochází na jedničku. Zároveň vás všechny moc prosíme, abyste nepolevili, zkusme všichni ještě chvíli vydržet, jsme přesvědčeni, že se nám to v dobrém a vrátí a celou situaci zvládneme na výbornou. Přejeme vám hodně štěstí, zdraví, dobré nálady, a nezapomeňte, že se na nás můžete vždy obrátit s žádostí o radu či o konkrétní pomoc.

02 Slovo místostarosty foto 1Strategie pro zeleň a zalévání stromů
Ve své rubrice vám pravidelně představuji způsoby a novinky v péči o veřejnou zeleň naší městské části. Dovolte, abych vás informoval, že připravujeme vlastní strategii rozvoje a údržby zeleně. Vytváříme pracovní skupinu složenou nejen z našich erudovaných pracovníků odboru životního prostředí, ale chceme přizvat i externí spolupracovníky z řad odborníků v péči o veřejnou zeleň. Mimo jiné se bude zabývat analýzou nových způsobů a postupů v údržbě zeleně v souvislosti s nedostatkem srážek. Chceme zavést efektivnější zalévání stromů pomocí vhodných zavlažovacích technologií, například vodních vaků a dávkovačů přímo u kmenů vybraných a suchem nejvíc ohrožených stromů apod. Protože se jedná o docela složitou a drahou záležitost, a ne všem stromům tento luxus bude možné dopřát, napadlo nás zapojit i vás občany a požádat vás touto cestou o spolupráci.

Péče o zeleň a stromy s vaší pomocí
Všichni víme, že zeleň ve městě je skvělá a že její přítomnost přináší řadu pozitivních efektů a externalit. Procházka parkem nebo pohled na stromy z okna uklidňuje, v létě stromy přináší stín a ochlazují tak své okolí a tak dále. Dlouhodobě a komplexně se snažíme o rozvoj zeleně v naší městské části. Na jedné z posledních schůzí rady městské části jsme odsouhlasili mimo jiné i žádost pana Polanského z iniciativy Zalejme.cz o spolupráci na efektivním online mapování a zobrazování zeleně v naší městské části v jejich mapové aplikaci, která umožní efektivní participaci vás, obyvatel Řečkovic, na tomto nelehkém úkolu. S ohledem na finanční možnosti i technické a personální kapacity není pro města a obce jednoduché dostatečně a průběžně zalévat veškerou zeleň na svém území. Není to vůbec jednoduchý úkol, protože sucha posledních let ohrožují i větší stromy, které dříve nebylo třeba zalévat. Proto jsme přivítali tento nápad a myšlenku zapojit do zalévání i občany. Doufáme, že s vaší pomocí bude naše městská část mnohem zelenější.
Mgr. René Černý, místostarosta

Na své 19. schůzi 25. 3. 2020 rada městské části:
• schválila zadávací dokumentaci pro zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora“,
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky „Zateplení střechy objektu Měřičkova 20, Řečkovice“ nabídku předloženou společností MÜPO, spol. s r. o., Karásek 2137/5, 621 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „Nová nafukovací hala v Řečkovicích“ nabídku předloženou společností IFM GROUP, a. s., Křenová 479/71, Trnitá, 602 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „Areál bývalého pivovaru, Brno-Řečkovice“ nabídku předloženou společností P. P. Architects, s. r. o., Slovinská 693/29, 612 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru (pozemky a nebytové prostory) a movitých věcí s Centrem sociálních služeb, příspěvkovou organizací, se sídlem Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno, za účelem pořádání integrační společenské akce s kulturním programem „Strom života Domova Tereza“ dne 20. 5. 2020,
• schválila provedení oprav chodníků v roce 2021 v následujícím pořadí podle priority: Kunštátská 1–15, Medlánecká (park), Renčova 17, Renčova 18 -24, Žitná 15.

Dana Filipi, místostarostka

05 MČ v době F. HrůzaJe to už řadu týdnů, co celý svět včetně naší městské části začal žít v mimořádných podmínkách kvůli pandemii. Museli jsme se všichni nejen přizpůsobit novým podmínkám, ale také aktivně a adekvátně zareagovat. Věřím, že se to podařilo díky vzájemnému pochopení a pomoci. V uplynulých týdnech probíhala a stále probíhá ve spolupráci s dobrovolnickými organizacemi pomoc seniorům a dalším potřebným v naší městské části. Děje se tak například ve spolupráci s dobrovolnickým programem Masarykovy univerzity (https://munipomaha.cz/) a jeho dobrovolníky, kteří pomáhají zajišťovat nákupy pro seniory či hlídání, doučování a další formy pomoci. Tento dobrovolnický program můžete podpořit finančně i jako přihlášení dobrovolníci.

05 MČ v době fotoDále ve spolupráci s místním hasičským sborem (viz foto, zdroj: facebook HS – Brno-Řečkovice a Mokrá Hora) pak průběžně a dle aktuálních a dostupných možností probíhala redistribuce roušek a dezinfekce seniorům a dalším potřebným zdarma. Děkujeme oběma zmíněným organizacím za pomoc, ale děkujeme také i ostatním dobrovolníkům a místním organizacím a spolkům, které v rámci naší městské části také průběžně pomáhají, kde je potřeba. Děkujeme i všem těm, kteří pomáhají v rámci sousedské výpomoci svým sousedům z domu či bloku a dalším. Průběžně také o všem komplexně a aktuálně informujeme jak na internetových stránkách úřadu městské části (speciální sekce KORONAVIRUS info), tak skrze profil městské části na sociálních sítích. Hned na začátku jsme také zřídili hotline městské části pro tuto mimořádnou situaci, kam se obracejí lidé s dotazy či prosbami a kde se snažíme také pomoci. Děkujeme také za Vaši zpětnou vazbu, nabídky pomoci či ohlasy. Budeme se Vám snažit pomáhat i nadále, a to ve spolupráci s partnery, dobrovolníky i dobrovolnickými organizacemi. Každá pomoc je důležitá, a to nejen v dnešní mimořádné situaci. Společně tuto mimořádnou dobu zvládneme. Na závěr mi dovolte popřát Vám hodně energie, pozitivní mysl a pevné zdraví.

Filip Hrůza
místostarosta

Odbor územního plánování a rozvoje MMB jakožto pořizovatel územně plánovací dokumentace města Brna zveřejnil 24. března 2020 návrh nového územního plánu. Stalo se tak v souladu s dříve stanoveným harmonogramem. Veřejné projednání i termín pro podání připomínek či námitek byly stanoveny na první polovinu května. Vzhledem k nouzovému stavu, který panuje v České republice, vedení města Brna upraví a prodlouží dobu, kdy se s návrhem bude moci veřejnost seznámit.
Na otázku, proč ke zveřejnění došlo právě nyní, je nutné uvést, že harmonogram zpracování nového územního plánu je limitován koncem platnosti toho současného. Stane se tak podle ustanovení stavebního zákona na konci roku 2022. „Z tohoto důvodu jsme zveřejnění návrhu nechtěli brzdit, ale naopak dáváme občanům co nejdelší dobu na seznámení s ním. Jak bylo avizováno v tiskové zprávě z minulého týdne, město chce, aby veřejné projednání nového územního plánu proběhlo pokud možno v dostatečném odstupu po odvolání mimořádných opatření,“ přiblížil Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna
„Na druhou stranu je Radě města Brna zřejmé, že nový územní plán může výrazně posílit možnosti investic nejenom ve stavebnictví, které budou pro obnovu země po mimořádných opatřeních, tlumících mimo jiné hospodářskou aktivitu, zcela klíčové. Absorpční kapacita stávajícího územního plánu z tohoto pohledu není dostatečná a může zbytečně přispět k prohloubení ochlazení ekonomiky na lokální úrovni,“ uvedl Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.
Od 12. března 2020 je vládou ČR vyhlášen na celém území ČR nouzový stav na 30 dní, přičemž vláda požádala Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o jeho prodloužení. Sněmovna jej prodloužila do 30. dubna. Za této situace nelze předvídat skutečné datum ukončení nouzového stavu. Z pohledu města ani pořizovatele nelze dobře odhadnout všechny kroky a opatření, které vláda, ať již jako kolektivní orgán, anebo prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR, učiní a jaké restrikce běžného života obyvatel stanoví.
Vzhledem k napjatému harmonogramu a návaznosti na aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje by však veřejné projednání mělo být uspořádáno nejpozději do prázdnin. „S ohledem na stále se měnící mimořádná opatření a z důvodu čitelnosti postupu pro veřejnost a vedení městských částí stanovíme nový termín veřejného projednání na 17. června letošního roku. Ve spolupráci s vedením městských částí a neziskovým sektorem uděláme maximum pro zjednodušení přístupu k návrhu nového územního plánu. Oslovíme starosty městských částí s nabídkou poskytnutí výkresů v čitelném měřítku a doprovodných textů pro vystavení návrhu územního plánu na radnicích městských částí. Zde by si jej mohli prohlédnout i obyvatelé, kteří například nemají přístupu k internetu. Řešíme také, jak zjednodušit podávání připomínek a námitek či podepisování archů kandidátů na zástupce veřejnosti,“ dodal Filip Chvátal.
Současně město doplňuje, že je naplánováno konání druhého veřejného projednání v polovině roku 2021. „V této době bude projednáván upravený návrh nového územního plánu, ve kterém zapracujeme aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, stanoviska dotčených orgánů a námitky a připomínky občanů,“ uvedl Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna, zpracovatele návrhu územního plánu.
Město Brno vyvíjí veškeré úsilí k tomu, aby byl nový územní plán vydán do konce roku 2022, jak mu ukládá stavební zákon. „Za Odbor územního plánování a rozvoje MMB mohu slíbit, že je pro nás nový územní plán prioritou. Pokud to bude situace vyžadovat, budeme pracovat o svátcích, víkendech i přesčas, aby úprava termínu veřejného projednání na pozdější období neovlivnila termín konání opakovaného veřejného projednání v roce 2021 a vydání nového územního plánu,“ podotkla vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje Pavla Pannová.

Návrh územního plánu je dostupný online na portálu územního plánování města Brna: www.upmb.brno.cz. Občané mohou své dotazy k návrhu územního plánu posílat na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně se mohou dotázat na bezplatné telefonní lince 800 411 400.

Termín pro podání připomínek a námitek je tímto také prodloužen, a to do 24. června 2020.
Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí, Magistrát města Brna

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,
ve složitých časech je komunikace mezi lidmi důležitější než kdykoliv jindy. Vedle našeho obecního zpravodaje jsme proto zintenzivnili online komunikaci prostřednictvím radničního webu a sociálních sítí. Ve všech našich komunikačních kanálech zveřejňujeme stěžejní informace k šířícímu se koronaviru. Budu proto moc rád za vaši průběžnou pozornost.

V takto náročné situaci musíme být solidární. Chci proto poděkovat všem, kteří se ozývají s nabídkou pomoci. V době vzniku tohoto článku jsme městskou část registrovali do dobrovolnické databáze Masarykovy univerzity a rozhodli se pro operativní roznos základních informačních letáků se stěžejními fakty. V době, kdy tyto řádky čtete, už ale může být situace odlišná. Nezbývá nám než doufat, že se vše začne brzy měnit k lepšímu. A dělat pro to vše, co je v našich silách.

01 Slovo foto 1Pracovní život i na radnici běží v rámci možností dál. Pojďme si nyní probrat aktuální investiční projekty veřejného i soukromého sektoru, které se týkají naší čtvrti. Soukromou investicí, nepochybně však s přesahem do veřejného prostoru, je akce s názvem Polyfunkční dům Měřičkova 18. Jedná se o přestavbu bývalého objektu občanské vybavenosti. Záměr už získal stavební povolení a práce budou na jaře zahájeny. Domnívám se, že investor citlivě zvolil řešení převážně bytového domu, který nepřesáhne výšku tří pater. Ve druhém a třetím podlaží se bude nacházet dvacet bytů, v prvním nadzemním podlaží se dočkáme nebytových prostor s nabídkou obchodů a služeb.

S přípravou nové bytové výstavby nezahálí ani město Brno. Rád bych proto doplnil aktuální informace k lokalitě Terezy Novákové a navázal tak na článek náměstka primátorky Olivera Pospíšila z podzimu 2019. Jak mnozí z vás už jistě vědí, město zde chce vybudovat dva bytové domy, kdy v přízemí jednoho z nich bude pobočka Knihovny Jiřího Mahena a ve druhém získá městská část nový víceúčelový sál. V současnosti architekti dokončují práce na projektové dokumentaci pro územní řízení. Pro městskou část je podstatné, že se nám do první etapy projektu podařilo vyjednat komplexní úklid celého pozemku až k chodníku pod školkou ve Škrétově ulici. To znamená, že nákladný úklid, spočívající v odtěžení zeminy, srovnání terénu a vyčištění od kamení, betonových skruží a jiného materiálu, bude hrazen z rozpočtu města. To vše při snaze o maximální zachování zeleně. Pokud se městu podaří získat stavební povolení dle předpokladů, můžeme zahájení prací očekávat už v druhé polovině příštího roku. Součástí úvodní etapy je také průchod (nikoliv průjezd) přes inkriminovaný pozemek z Terezy Novákové do sídliště Kremličkova, Škrétova, Renčova a dále. V návaznosti na tuto akci navíc požádáme město také o řešení přechodu pro chodce v blízkosti nových bytových domů, aby se pěší komfortně dostali na ulice Bohatcova a Veselka.

Přeji nám všem hodně sil v tomto těžkém období

Marek Viskot
váš starosta

page1

Z důvodu preventivních opatření přikročil Úřad městské části k následujícím omezením. S účinností od 16. 3. 2020 do 31. 3. 2020 se RUŠÍ na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ÚŘEDNÍ DNY. Podatelna ÚMČ bude sloužit POUZE k podání písemných zásilek. Ostatní služby (ověřování, Czech point, kopírování) jsou ZRUŠENY, stejně tak i veškeré společenské, kulturní a podobné akce pro seniory pořádané radnicí. Žádáme všechny občany, aby veškeré své záležitosti spojené s ÚMČ vyřizovali zejména telefonickým či e-mailovým způsobem. Zaměstnanci ÚMČ jsou Vám těmito cestami plně k dispozici.

Kontakty naleznete na www.reckovice.brno.cz nebo telefonicky na 541 421 711.

Potřebujete nakoupit potraviny, léky či další nutné zboží?
Potřebujete nutně pohlídat děti?
Potřebujete poradit ohledně aktuální situace?
Potřebujete objednat oběd?
• Můžete zavolat na hot-line ÚMČ: 724 330 084 / 737 754 242 (pondělí-pátek 9:00-16:00) nebo pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (koordinátor dobrovolníků za MČ je místostarosta Filip Hrůza) nebo případně také na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Služba je určena primárně pro ty, kteří nemají možnost jak jinak si tyto služby obstarat sami či s pomocí jiných. Využít můžete i další platformy či nabídky pomoci (viz níže).


• ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora také spolupracuje na zajišťování různých forem pomoci s Masarykovou univerzitou. Pokud poptáváte dobrovolnickou pomoc (například hlídání, doučování, pomoc s nákupem, internetem, psychologickou pomoc apod., můžete se jednoduše zaregistrovat do tohoto online systému přímo sami na https://www.muni.cz/koronavirus#dobrovolnici, můžete také volat na číslo 549 498 800, poslat SMS zprávu se svým jménem na číslo 775 855 636 nebo psát na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pokud nemáte přístup k internetu nebo potřebujete pomoci se zaregistrováním do této služby, ozvěte se klidně přímo nám opět skrze výše uvedené telefony 724 330 084 / 737 754 242 (pondělí-pátek 9:00-16:00) nebo pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Spojíme se s Vámi, vysvětlíme Vám postup a pomůžeme Vám s registrací do tohoto dobrovolnického programu.
• Bezplatná infolinka města Brna pro seniory 800 140 800 poskytujte v pracovních dnech od 7:30 do 15:00 pomoc seniorům v případě, že potřebují pomoc se zajištěním nákupů základních potravin, hygienických potřeb a případně další pomoc. Využít službu mohou i aktivní senioři a osoby se zdravotní indispozicí, resp. lidé v karanténě.
• Jste senior nad 65 let a potřebujete si objednat oběd? Iniciativa Pomáháme si! 2020 zdarma vaří a rozváží obědy pro seniory. Na telefonních číslech 775 855 685 nebo 736 233 491 je aktuálně možné objednávat obědy i rozvoz zdarma v rámci Brna mezi 9:00 až 16:00. Aktuální informace k této iniciativě můžete také sledovat na www.pomahamesi2020.cz nebo na facebooku Pomáháme si 2020.
• DC ADRA Brno nabízí seniorům pomoc s nákupem. V případě potřeby nákupu kontaktujte brněnský Seniorpoint na čísle 840 111 122.
• Elpida provozuje Linku seniorů, a to na čísle 800 200 007 nebo skrze e-mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Další krizové linky pro seniory poskytují také 840 111 122 Senior Point a Společně nebo 800 157 157 Život 90.
• Hledáte pomoc a máte přístup k internetu? Pak můžete využít například tyto online iniciativy a projekty, které sdružují individuální nabídky a poptávky různých forem pomoci seniorům, rodičům s dětmi, zdravotně indisponovaným a dalším, kdo v této situaci potřebuji různé formy pomoci:
o Pomoc do domu (https://www.pomocdodomu.cz/)
o Online facebooková platforma Dobro v době korony - Brno a JmK
o www.dobro.cz
o www.chcipomoct.cz

03 fotka květinový záhoKvětinový záhon
Vážení spoluobčané,
v těchto nelehkých dnech není určitě nic tak důležité jako to, abychom všichni následující týdny přežili ve zdraví, k čemuž se svým úsilím a opatřeními snaží přispět i vedení městské části. O tom vás informujeme v jiné části našeho zpravodaje. Přesto mi dovolte, možná pro povzbuzení, možná pro odlehčení a taky trochu pro radost, poslat vám fotku květinového záhonu z Palackého náměstí. Před časem jsem vás informoval, že tento způsob výsadby chceme vyzkoušet, a pak ho uplatnit na vhodných místech v naší městské části. Myslím, že právě tohle je ta správná cesta, jak některé plochy zeleně oživit.
Přeji vám všem v těchto nelehkých chvílích hodně štěstí a zdraví.

Mgr. René Černý, místostarosta