fotka starosty oříznutáVelká zasedací místnost na naší radnici se ve středu 18. září zaplnila diskutujícími občany. Tématem byla budoucnost nákupního centra Vysočina, o jehož složité minulosti se v našem zpravodaji rozepisujeme pravidelně. Z pozice vedení městské části jsme na rozpravu pozvali kromě veřejnosti také nezávislé odborníky. Své odborné pohledy tak prezentovali projektant či zástupce Kanceláře architekta města Brna.

Základním smyslem veřejné prezentace a následné debaty bylo shrnout dosavadní vývoj a nastínit možné varianty řešení stěžejního obchodního prostoru městské části. Jak je patrné z přiložené mapky, zobrazující vlastnické vztahy, role moderátora diskuze k tomuto tématu nikdy nebude jednoduchým úkolem. Jaké tedy byly nejzásadnější výstupy a novinky ze středeční veřejné debaty?

Soukromý vlastník budovy, v níž se nachází například Billa, drogerie Teta nebo restaurace Favorit, přislíbil dát už v příštím roce objektu nový kabát v podobě zateplení obvodového pláště. Nová fasáda tak přispěje ke zlepšení vizuální stránky této části střediska. Městská část opraví zpevněné plochy a do plánu Technických sítí Brno na rok 2020 se nám podařilo prosadit vybudování velice potřebného veřejného osvětlení. Co se týče „spodní“ budovy (nejblíže k poště), už i oficiálně se jejím vlastníkem stala společnost Lidl Česká republika, v. o. s. S jejími představiteli jsem se osobně sešel a domluvil na pravidelném kontaktu. Navzájem se budeme informovat o všech dalších krocích a novinkách, které se střediska týkají.

01 Slovo starosty foto 2Největším otazníkem v debatě tak byla budoucí podoba centrální volné plochy, která se nachází v prostoru mezi sokolovnou a dalšími budovami střediska. Jedná se o poměrně velký, de iure stavební pozemek ve vlastnictví města. Tomu odpovídala pestrá škála nápadů. Setkali jsme se s návrhem na výstavbu víceúčelové haly, což je nápad ambiciózní nejen z finančního hlediska. Objevily se také hlasy proti jakékoliv výstavbě, volající primárně po zachování stávající podoby prostoru s případným zvýrazněním funkce zeleně. Reakcí na zakonzervování stávajícího stavu byly naopak argumenty, že pouze travnatá louka by neměla být definitivním řešením pro živé a atraktivní nákupní středisko. Za zajímavou kompromisní variantu byla považována kombinace stávající zeleně se zpevněnými plochami a dalšími výsadbami vhodných stromů, případně s doplněním nějakým vodním prvkem.

Pokud si mohu dovolit zhodnotit středeční veřejnou diskuzi, vnímám ji velmi pozitivně. Nic nás neposune v myšlení dále než tříbení názorů kultivovanou formou. Těším se na zaslání všech slibovaných podnětů od všech účastníků. Na základě získaných reakcí rozhodneme o dalším postupu. Všichni máme stejný cíl, a to cítit se v areálu nákupního centra Vysočina co nejpříjemněji. Děkuji proto ještě jednou všem účastníkům za jejich zájem o veřejné dění v naší čtvrti.

Marek Viskot
Váš starosta

 

 

mapka vysočina vztahy majetkové

ReneCernyFV nejbližších dnech začne tolik očekávaná a zároveň potřebná rekonstrukce komunikace na Palackého náměstí, od které si všichni slibujeme především větší bezpečnost v celém prostoru a větší komfort pro chodce, občany využívající MHD a nakonec i řidiče, pro které se celý úsek zpřehlední. Tato stavba ovšem přinese pro nás všechny jisté omezení, a to nejen pro řidiče, ale i pro chodce a občany využívající obě zastávky MHD. Rekonstrukce začne v nejbližších dnech a bude provedena v co možná nejkratším termínu. V prostoru Palackého náměstí bude dopravním značením umožněn střídavý provoz, nejprve tak bude provedena stavba v jenom směru a poté v opačném, doprava bude řízena semafory. Přesto bude vyznačena objízdná trasa, zejména pro místní, po ulici Marie Hubnerové. Pro řidiče, kteří přes inkriminovaný úsek pouze projíždí bude vyznačena objížďka přes ulice Terezy Novákové, Žilkova a Maříkova. Dovolte, abych Vás všechny, zejména řidiče poprosil o jistou dávku trpělivosti a ohleduplnosti v uvedených lokalitách, včetně objízdných tras. Občanům bydlícím v trasách objížděk se omlouváme za dočasně zvýšený provoz. Odměnou nám všem bude bezpečné a moderní řešení dopravy na Palackého náměstí, na které navíc vhodně naváže plánovaná rekonstrukce přilehlého parku. Děkujeme Vám za pochopení.

Mgr. René Černý, místostarosta

mapka doprava Palackého nám

Na své 11. schůzi 28. srpna 2019 rada městské části:

• souhlasila s realizací projektů „Řečkovicemi s Járou Cimrmanem“, Víceúčelové hřiště Boskovická“, „Bílé střechy chladí Brno: pilotní projekt“, „Nová krytá sportovní hala v Řečkovicích“, předložených v rámci participativního rozpočtu města Brna – Dáme na Vás, a současně se správou projektů po uplynutí tříleté doby udržitelnosti,
• schválila smlouvu o vzájemné propagaci s KOMETOU GROUP, a. s., Křídlovická 34, 603 00 Brno, jejímž předmětem je zajištění vzájemné propagace a reklamy obou smluvních stran v sezóně 2019/2020 v rámci projektu „Jižní Morava – Království Komety“,
• schválila nájemní smlouvu s Tělocvičnou jednotou Sokol Brno-Řečkovice na pronájem tělocvičny a ostatních souvisejících prostor, šatny a sociálního zařízení v objektu sokolovny na ulici Vážného 19 v Brně-Řečkovicích,
• schválila smlouvu o dílo s panem Jiřím Spilkou, Ondrouškova 4, 635 00 Brno, na plnění zakázky malého rozsahu „Oprava klempířských prvků střechy v bytovém domě Sibiřská 64, Brno-Řečkovice“ a současně pověřila starostu městské části Mgr. Bc. M. Viskota podpisem uvedené smlouvy,
• schválila záměr pronajmout část nebytového prostoru o výměře 103 m2 v budově bývalé kotelny, Měřičkova 46.

Na svém VI. zasedání 19. září 2019 zastupitelstvo městské části:

• vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 7. 2019,
• vzalo na vědomí mezitímní účetní závěrku městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora sestavenou k 30. 6. 2019,
• schválilo střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na období 2021-2025,
• projednalo prodej a směnu pozemků,
• vzalo na vědomí zprávu Městské policie Brno, revíru POLE, o bezpečnostní situaci v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018,
• navrhlo ponechat podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů beze změn, tedy tak, že povoleno bude ve středu, v pátek a v sobotu od 9 do 21 hodin,
• souhlasilo s návrhem novely obecně závazné vyhlášky č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů,
nenavrhlo žádný další prostor, na kterém je povolen volný pohyb psů bez náhubku a vodítka,
navrhlo tyto další prostory, na které je vstup se psy zakázán: dětské hřiště
Boskovická 7-9 (plocha ohraničená z jedné strany chodníkem vedoucím za bytovými
domy Boskovická 5-7 a z druhé strany plotem oddělujícím plochy veřejné zeleně od
soukromých zahrad),
dětské hřiště Družstevní 7–11 (zpevněné plochy v okruhu dvou metrů od herních a cvičebních prvků),
sportovní hřiště pro míčové hry Horácké náměstí (herní plocha ohraničená obrubníky),
• navrhlo jako výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu na území MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vymezena dobou kratší nebo žádnou, tyto akce:
- Řečkovický festival minipivovarů, při kterém se v noci z pátku 5. 6. 2020 na sobotu 6. 6. 2020 a ze soboty 6. 6. 2020 na neděli 7. 6. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 h.,
- Řečkovický GREGORYFEST, při kterém se v noci z pátku 12. 6. 2020 na sobotu 13. 6. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 h.,
- Brněnská Country fontána Řečkovice, při které se v noci ze soboty 13. 6. 2020 na neděli 14. 6. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 23:30 do 6:00 h.,
- Vavřinecké hody, při kterých se v noci ze soboty 8. 8. 2020 na neděli 9. 8. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 h.,
- Letní noc v Řečkovicích a na Mokré Hoře, při které se v noci ze soboty 29. 8. 2020 na neděli 30. 8. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 h.,
- BRNĚNSKÝSTOOCK, při kterém se v noci ze soboty 12. 9. 2020 na neděli 13. 9. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 0:00 do 6:00 h.,
• navrhuje jako veřejná prostranství, na kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů, ponechat tato místa: konečnou tramvaje č. 1 (vymezenou ulicemi Medláneckou, T. Novákové, Družstevní a Gymnáziem T. Novákové), vnitřní i vnější plochu areálu Vysočina (vymezenou ulicemi Kolaříkovou, Vránovou, Vážného, Marie Hübnerové a Měřičkovou) a park na Novém náměstí a současně navrhuje ponechat Vavřinecké hody jako akci, při jejímž konání se zákaz požívání alkoholu nevztahuje na uvedená veřejná prostranství.

Dana Filipi, místostarostka

04 Participativní rozpočet foto 1Touto dobou pomalu spěje do finále Participativní rozpočet města Brna, stejně jako každý rok. Letos má naše městská část ve finále čtyři želízka v ohni. O podporu Brňanů budou usilovat projekty, které jsou situovány na území naší městské části a které byly shledány proveditelnými všemi relevantními subjekty včetně naší radnice. Navrhovatele všech projektů proto osobně přivítal starosta Marek Viskot, poděkoval jim za aktivní zájem o okolí jejich bydliště a vyjádřil všem záměrům maximální podporu.

V první fázi veřejného hlasování si z proveditelných záměrů vedl nejlépe projekt „Nová krytá sportovní hala v Řečkovicích“, jehož cílem je přikrýt v zimních měsících nevyužívanou sportovní část areálu ZŠ Novoměstská, a umožnit tak využívání hřiště po celý rok. Nová krytá hala by od listopadu do března nejen nabídla adekvátní zázemí mládeži z místních sportovních klubů, ale navíc by výrazně ulevila školním tělocvičnám. To by se pozitivně projevilo v rozvoji dalších volnočasových kroužků, kterým se kvůli nedostatku tělocvičen nedaří během zimy získat vhodné prostory.

Dalším sportovním projektem je „Víceúčelové hřiště Boskovická“. Tento projekt by měl zlepšit stav asfaltové sportovní plochy za bytovými domy v Boskovické ulici. Tato plocha by se přeměnila ve sportovní prostor pokrytý tartanem. Díky vylepšenému povrchu by tak v naší čtvrti vyrostlo další moderní hřiště odpovídající dnešním standardům, s méně hlukem, rušící blízké okolí.

Záměrem z jiného soudku je projekt „Bílé střechy chladí Brno: pilotní projekt“, který má za cíl předělat střechy na bílé, a to na budovách ZŠ Horácké náměstí, MŠ Škrétova a MŠ Měřičkova. Podle autorů projektu se tak nejen prodlouží jejich životnost, ale také sníží teplota, kterou absorbují.

Poslední ze čtyř proveditelných projektů je symbolicky nazvaný „Řečkovicemi s Járou Cimrmanem“. Jedná se o vybudování naučné stezky po stopách Járy Cimrmana v Brně–Řečkovicích, která by spojovala ulici Járy Cimrmana se stejnojmennou studánkou v rekreační oblasti Zamilovaný hájek.

Na závěr si už jen dovolím připomenout, že ostrá fáze hlasování bude probíhat v listopadu. Pro ty, kteří nemají možnost hlasovat elektronicky, nabízíme možnost provést svoje hlasování v participativním rozpočtu po domluvě na sekretariátu ÚMČ u paní Dity Hofbauerové.

Filip Hrůza
místostarosta

Dáme na vás – podzim ve znamení participativního rozpočtu
Zhruba šest desítek nápadů Brňanů se dostalo až do finále letošního participativního rozpočtu, na který bylo pro letošní rok vyčleněno 35 miliónů korun. Městská část Brno-Řečkovice má mezi finálovými projekty hned čtyři - Novou krytou sportovní halu v Řečkovicích, Víceúčelové hřiště Boskovická, Řečkovicemi s Járou Cimrmanem a Bílé střechy chladí Brno: pilotní projekt. O tom, jak bude částka konkrétně využita, rozhodnou opět sami Brňané. Seznámit se s projekty můžete ještě před začátkem listopadového hlasování. Panely s popisem projektů potkáte od 18. 10. do 9. 11. na nám. Svobody, následně od 10. 11. až do 30. 11. na Malinovského náměstí. Diskutovat s autory nápadů a pomoci svým favoritům k lepší pozici v hlasovací galerii můžete na Medailovém setkání ve čtvrtek 31. října v 18.00 na Úřadě městské části Brno-střed (Dominikánská 2). Více informací na www.damenavas.cz. Samotné hlasování o vítězných projektech letošního třetího ročníku bude probíhat od 1. do 29. 11. 2019.
Dáme na vás!
Kancelář participace

 

V souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů, která umožňují získat do nájmu obecní byt za předpokladu uhrazení dluhu po předchozím nájemci, zveřejňujeme následující údaje o uvolněném bytu:

Údaje o bytu - Novoměstská 7, byt č. 8, 3. nadzemní podlaží, velikost 1 + 1, celková plocha 34,65 m2 (kuchyň 8,8 m2, pokoj 15,9 m2, předsíň 3,2 m2, WC 0,9 m2, koupelna 2,0 m2, balkon 2,2 m2, sklepní kóje 1,65 m2)
Výše dluhu - samotný dluh 193.909,- Kč
- příslušenství dluhu ke 30. 9. 2019 17.392,- Kč
Termín pro podání žádosti - do 15. 11. 2019

K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka uhrazení alespoň 25 % dluhu bez příslušenství. Nabídne-li zájemce uhrazení větší části dluhu, případně i příslušenství (nebo jeho části), bude při hodnocení žádostí bodově zvýhodněn. Žádost musí být podána na příslušném formuláři, který je k dispozici na bytovém odboru ÚMČ nebo ke stažení na internetové adrese www.reckovice.cz v rubrice „Aktuality“. Na základě uhrazení dluhu dojde k postoupení pohledávky novému nájemci, který tak vystřídá obec v pozici věřitele a může dluh vymáhat po vystěhovaném neplatiči.
Bližší informace je možné získat na bytovém odboru ÚMČ, Palackého nám. 11, tel. 541 421 719.

Ing. Ivan Melichar
vedoucí bytového odboru

fotka starosty oříznutáJedním z nejživějších témat v naší čtvrti je blížící se rekonstrukce Palackého náměstí. Prioritou vedení městské části je samozřejmě úspěšná realizace této akce, a to už v příštím roce. Těšit se můžeme na nové dětské hřiště, víceúčelové zpevněné plochy, revitalizaci zeleně či umístění nových laviček. Aktuálně ale považuji za nejdůležitější, že ještě letos zrušíme historicky nevhodně umístěný přechod pro chodce v oblouku těsně za křižovatkou. Přechod posuneme do vhodnějšího místa (blíže k zastávkám MHD) a opatříme dělicím ostrůvkem. Výrazně tím zvýšíme bezpečnost chodců a přispějeme ke zklidnění dopravy. V rámci tohoto samostatného projektu navíc opravíme stávající chodníky podél hlavní trasy autobusu č. 42. Mám z prosazení této akce samozřejmě obrovskou radost. Celá silnice a přilehlé chodníky jsou totiž ve správě města Brna, nikoliv naší městské části. Investorem proto budou Brněnské komunikace a stavební práce začnou už v září.

01 Slovo starosty foto 1 1

Ke krásným náměstím a parkům neodmyslitelně patří kvalitní údržba stávající zeleně a investice do nových výsadeb. Momentálně máme zpracován projekt na rozsáhlou plochu sídliště mezi ulicemi Měřičkovou, Kunštátskou, Novoměstskou a Žitnou. Návrh revitalizace spočívá ve zlepšení zdravotního stavu dřevin včetně likvidace těch invazních a zdravotně nezpůsobilých. Na vybraných reprezentativních místech počítáme se zřízením okrasných trvalkových záhonů, které budou nenáročné na údržbu. Rovněž omladíme a doplníme keřová patra. Naší nosnou myšlenkou je obohatit prostředí o původní dřeviny a atraktivní druhy dobře snášející městské prostředí, zvětšit biodiverzitu, chránit hmyz vybudováním „broukovišť“, a především vytvořit kvalitní prostředí pro život nás všech. Na červnovém zasedání zastupitelstva jsme projednali podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí, která bude v případě úspěchu činit až 56 % způsobilých výdajů. Dalších 22 % poskytne město Brno, díky čemuž bude spoluúčast rozpočtu naší městské části pouze 22 % (přibližně 800 tisíc korun). Na závěr svého textu o zeleni si dovolím upozornit na článek místostarosty Černého ve věci četnosti sekání trávy. Osobně nejsem zastáncem žádného z extrémů a u každé lokality budu prosazovat individuální řešení.

Přeji vám příjemné prožití babího léta
Marek Viskot
váš starosta

 

01 Slovo starosty foto 2 1

ReneCernyFSečení travnatých ploch. Sekat nebo nesekat?
Další suché a horké léto rozproudilo jistě velmi správnou debatu o tom, jak přistupovat k údržbě zeleně ve městech. Týká se to i travnatých ploch, kdy se novým trendem stal požadavek na jejich nesečení, ponechání tzv. lučního porostu, který déle odolává vyschnutí a zadržuje lépe vodu. I naše městská část na vybraných plochách snížila počet pokosů a některé trávníky jsme nechali dorůst do skutečně vysokého lučního porostu. Zaznamenali jsme i podněty občanů, kteří se divili, proč stále velké plochy zeleně dále sečeme, když média jasně ukazují na nový trend ponechání vyššího porostu. Je to proto, že ne všechny travnaté plochy ve městě jsou vhodné k ponechání v nesečeném stavu. Je důležité vědět, které druhy ploch můžeme ponechat, a které naopak sekat musíme, i když třeba ne tak často. Trávník ve městě je totiž většinou svojí druhovou rostlinnou skladbou něco zcela jiného než traviny na loukách, jimž nevadí, že občas přerostou. Městské trávníky, které nebudou sekány, mohou mít vážné problémy s expanzivními druhy rostlin a velmi odolných plevelů. Některá města, která se rozhodla nesekat trávníky vůbec, tak již letos mají problémy a obávají se, jak budou plochy vypadat příští rok. Domníváme se proto, že žádný extrém není v péči o zeleň vhodný, jistě i příští rok vytipujeme vhodné lokality pro vyšší luční porost, ale tam, kde to z výše uvedených důvodů možné nebude, ponecháme sečení, i když třeba v omezené míře. Zároveň hodláme udržet vysokou úroveň péče o keře a stromy na celém území městské části, a tam, kde je to vhodné budeme pokračovat ve výsadbě takových druhů, které budou odolné dnešním klimatickým podmínkám.

Mgr. René Černý
místostarosta

P1120564

 

Na své 9. schůzi 26. 6. 2019 rada městské části:
• vzala na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 5. 2019,
• schválila podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu města Brna na pořádání významných kulturních akcí a akcí podporujících lidové tradice v režii městské části,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky malého rozsahu „Plynová kotelna Sibiřská 64“ nabídku předloženou společností ERDING, a. s., Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno, a současně smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „MŠ Měřičkova – adaptace budovy bývalé kotelny na třídu“ nabídku předloženou uchazečem RGB STUDIO s. r. o., Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno, a současně smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Zamilovaný hájek, etapa I. a II.“ nabídku předloženou uchazečem Ing. arch. Martinem Kabátem, Úlehle 2080/15, 621 00 Brno, a současně smlouvu o dílo s vybraným uchazečem,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na opravy chodníků a schodišť v roce 2019 nabídku uchazeče STAVOS - PM TEAM, s. r. o., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, a současně smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na rekonstrukci stanoviště na komunální odpad u bytového domu Kunštátská č. o. 9 nabídku uchazeče DBEST living s. r. o., Křenová 504/53, Trnitá, 602 00 Brno, a současně smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• schválila záměr městské části pronajmout garáž v k. ú. Řečkovice (lokalita „Cihelna“) za minimální cenu 1 000,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.

Na své 10. schůzi 24. 7. 2019 rada městské části:
• vzala na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 30. 6. 2019,
• schválila smlouvu o dílo se společností PROTECHSTAV, s. r. o., Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno, na plnění zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce bytového jádra Novoměstská 11,
• schválila smlouvu o dílo s panem Pavlem Ludvíkem, se sídlem Hřbitovní 279, 664 63 Žabčice, na plnění zakázky malého rozsahu „Výměna oken a balkonových dveří na západní a východní straně fasády v nástavbách Novoměstská 7-19 v Brně-Řečkovicích“
• schválila smlouvu o nájmu nebytového prostoru o výměře 15,3 m2, nacházejícího se v prvním nadzemním podlaží domu Renčova 2248/5, Brno, se společností Flat Building s. r. o., Gabriely Preissové 2519/7, 616 00 Brno,
• schválila příkazní smlouvu se společností S – Invest CZ s. r. o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno-Brněnské Ivanovice, jejímž předmětem je výkon funkce technického dozoru investora při realizaci stavby „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovice“
• vybrala jako dodavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovice“ společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, a pověřila starostu městské části Brno–Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Bc. M. Viskota podpisem smlouvy o dílo s uvedenou společností,
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 1 300 000,- Kč na akci „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná – sadové úpravy, herní prvky“.

Dana Filipi, místostarostka

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
zve občany na
veřejnou debatu o revitalizaci střediska Vysočina

Setkání se koná ve středu 18. 9. v 17:00 ve velké zasedací místnosti na radnici městské části, Palackého nám. 11.

05 Výstavba vizualizacePříprava inženýrských sítí, komunikací a v první fázi výstavba dvou bytových domů. Takové změny čekají v dohledné době lokalitu Terezy Novákové, kterou město už před lety vytipovalo jako jedno z vhodných míst pro rozvoj bydlení. Nová zástavba dá navíc vzniknout „náměstí“, které poblíž dosud chybí a které budou moci k setkání a odpočinku využívat obyvatelé z celého okolí.
Do třiadvaceti nových bytů, z nichž bude část vyhrazená jako startovací pro mladé páry a rodiny, by se noví obyvatelé mohli podle plánu nastěhovat za tři roky. Prostory v přízemí obou domů využije i širší řečkovická veřejnost. Zatímco v jednom domě lidé naleznou novou moderní pobočku Knihovny Jiřího Mahena, ve druhém pak sál sloužící pro různé kulturní či společenské události. Obě budovy budou mít v podzemí k dispozici parkovací stání a jsou navrženy s ohledem na ekologické požadavky dnešní doby. Pomocí zelených střech bude například možné zachytávat dešťovou vodu a využívat ji ke splachování toalet.
V současné době se pro tento záměr dokončuje projektová dokumentace pro územní řízení, následovat bude zpracování dokumentace pro stavební povolení. Jeho získání předpokládáme v roce 2020, ve stejném roce pak vybereme zhotovitele a začneme stavět. Do výstavby plánujeme aktuálně vložit zhruba 100 milionů korun. V dalších investicích pak bude možné pokračovat v okamžiku, jakmile se změní územní plán. Město si totiž pro tuto lokalitu nechalo před dvěma lety zpracovat objemovou studii, která v dlouhodobém výhledu navrhuje v zástavbě pokračovat.
Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátorky

Klub seniorů Řečkovice - v budově bytového domu na ulici Renčova 5, Brno

19. září Ing. Novák Jaromír Skotsko 16:00
26. září Ing. Míča Jiří Bulharsko 16:00
3. říjen Prof. Druckmüller Miroslav, CSc. Dunajská cyklostezka 16:00
17. říjen Ing. Charvát Jiří Velké ostrovy středomoří 16:00
14. listopad Ing. Charvát Jiří Jižní divoká Patagonie 16:00
26. listopad Ing. Novák Jaromír Mauricius 16:00
5. prosinec Ing. Andrej Lúč Peru I. část 16:00
12. prosinec Ing. Bobčík Ladislav Obrázky ze zájezdů 16:00

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vážení rodiče nově narozených dětí,

touto cestou Vás chceme upozornit, že v sobotu 5. října 2019 se opět uskuteční v prostorách radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, vítání nových občánků naší městské části. Těšíme se, že na této slavnostní akci přivítáme děti narozené v letošním i minulém roce s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Rodiče dětí mohou své ratolesti přihlásit do 18. září 2019 u paní Lucie Říhové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541 421 747, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odbor vnitřních věcí ÚMČ

ZŠ Brno, Novoměstská 21, p. o. přijme do pracovního poměru na plný úvazek uklízečku.
Nástup ihned.
Kontakt: tel.541 321 508
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

09 Výstava na radnici obrázek 2V říjnu v Galerii Na radnici přivítáme výtvarnici a lektorku tance paní Alexandru Malíkovou, známou jako Královna sedmého nebe.
Paní Alexandra tvoří obrazy různými technikami, některé jsou namalovány akrylem, některé olejem, některé štětci, některé prsty. K malování ji inspirovalo prostředí v Řečkovicích, kam se přestěhovala před více než deseti léty. Její obrazy skýtají mnoho vrstev, tvarů. Inspiraci čerpá především z pocitů z krajiny, která ji obklopuje. Noříte se do pocitů a možností, její obrazy nesou energii přítomného okamžiku. To, co vidíte, ve vás vyvolá další představy a pocity. Zajímavostí jejích obrazů je možnost obraz otočit - a uvidíte jiný fascinující pohled na svět.
Výstava bude zahájena vernisáží ve středu 2.10. v 17 hodin a potrvá do neděle 6. října 2019. Otevřena pro veřejnost bude každý den od 14 do 17 hodin.
Galerie Na radnici, Palackého nám. 11, Řečkovice.
Na setkání se těší komise kultury a školství RMČ.
Vladislav Musil, předseda komise

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
pořádá
v pondělí 30. září 2019 v 15.00 hodin
DEN SENIORŮ NA RADNICI
Vážení senioři, přijďte prožít příjemné odpoledne
na řečkovické radnici.
Čeká vás kulturní program v podání studentů brněnské konzervatoře,
přednáška MgA. Pavla Maňáska o Islandu a povídání se starostou městské části
Mgr. Markem Viskotem.
Nebude chybět soutěž s výhrami a občerstvení.

Mgr. Barbora Burešová
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ

Klub seniorů Palackého nám. 11 s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd pro seniory:
ve středu 18. září 2019, odjezd v 07:30 hod. od budovy radnice MČ Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, návrat do 21:00 hod.
Cílem zájezdu je návštěva termálních lázní Velký Meder na Slovensku.
Přihlásit se lze pouze osobně na radnici MČ, Palackého nám. 11, přízemí, dveře č. 107, v pondělí dne 9. září 2019 od 09:00 do 12:00 hod.

Klub seniorů Mokrá Hora s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd pro seniory:
ve čtvrtek 26. září 2019, odjezd v 07:30 hodin od budovy radnice MČ Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, návrat do 18:00 hod.
Trasa:
- prohlídka zámku, zámeckého parku a muzea kočárů v Čechách pod Kosířem,
- návštěva podzimní zahrádkářské výstavy ve Věžkách u Kroměříže,
- prohlídka nového moderního kostela Sv. Václava v Sazovicích u Otrokovic.
Přihlásit se osobně a zároveň uhradit poplatek za zájezd je možno před přednáškou ve velkém zasedacím sále radnice MČ ve dnech 4. září, příp. 18. září 2019 od 15:15 do 16:00 hod., u paní Marie Přibylové. Cena zájezdu je 250,- Kč.

Klub seniorů Renčova 5 s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd pro seniory:
v úterý 1. října 2019, odjezd v 07:30 hodin od konečné zastávky tramvaje č. 1 v Řečkovicích, návrat do 18:00 hod.
Trasa:
- prohlídka hradu Svojanov a města Svitavy
- návštěva prameniště Březová nad Svitavou
- prohlídka zámku v Letovicích
Přihlásit se osobně a zároveň uhradit poplatek za zájezd je možno před přednáškami v prostoru Klubu seniorů, Renčova 5, ve dnech 19. září, příp. 26. září 2019 od 15:00 do 16:00 hod., u paní Jarmily Bobčíkové. Cena zájezdu je 250,- Kč.

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

rád bych dnes podrobněji rozvedl téma dalšího zlepšování stavu v nákupním středisku Vysočina. V únorovém čísle ŘEČI přednesl pan místostarosta René Černý aktuální informace k vývoji situace kolem jedné z budov. Za reálnou lze nyní považovat situaci, že se vlastníkem budovy nacházející se nejblíže směrem k Horáckému náměstí stane společnost Lidl. Množství pozitivních ohlasů a s nimi souvisejících dotazů jsme však prozatím nuceni krotit. S ohledem na složitou právní historii objektu, který je v majetku státu, to stále ještě nemusí být definitivní záležitost. Osobně si však takto silného investora a zvýšení nabídky služeb v městské části dovedu představit.

Bez ohledu na budoucí konkrétní využití zmíněné budovy nás však čeká rozhodnutí o využití areálu Vysočina jako celku. Mnohokrát již bylo napsáno, že jsou možnosti městské části omezeny tím, že v nákupním centru nevlastníme žádnou z budov. V našem majetku jsou pouze pozemky, přímý vliv tak můžeme uplatnit na dvě věci. Za prvé je to stav některých zpevněných ploch, především v prostoru za Centrem lékařské péče. To je záležitost, kterou v brzké době umíme řešit. Druhým, dlouhodobějším tématem je využití volného travnatého pozemku v prostoru mezi silnicí nad Horáckým náměstím, sokolovnou a dalšími budovami v nákupním středisku. Z hlediska územního plánu se jedná o tzv. smíšenou plochu obchodu a služeb, která slouží převážně k umístění obchodních a servisních provozoven a administrativy.
Podle mého názoru se naopak všichni či drtivá většina z nás shodne na tom, že nová parkovací místa jsou a budou potřeba. Tím spíše, že chceme, aby Vysočina žila. Jedním z míst, kde by v budoucnu mohla nová parkovací místa vzniknout, může být i tento pozemek. Samozřejmě z funkčního i estetického hlediska se na prvním místě nabízí myšlenka podzemního parkoviště, pro kterou se toto místo jeví jako vhodné i z hlediska sklonu. Zároveň platí, že nejdostupnějším a nejpřirozenějším centrem naší městské části může být právě lokalita střediska. V takovém případě se nabízí idea ponechat celý prostor volný, pojmout jej jako více nebo méně zadlážděnou plochu vhodnou pro setkávání lidí, jakési náměstíčko s doplňkovou funkcí vůči zbytku nákupního centra. Vnímám i námět nové haly pro sport a společenské akce, byť je jasné, že v tomto případě se nejedná o záležitost nejbližších let. Nechci však předbíhat. O konzultace a pomoc s přípravou veřejné debaty jsme požádali odbornou autoritu – Kancelář architekta města Brna.

Marek Viskot
Váš starosta

12 foto Isteník 1Hody v naší městské části bude letos uvádět herec Městského divadla Brno Michal Isteník – držitel Ceny Thálie za mužský činoherní výkon a Ceny Alfréda Radoka v kategorii talent roku.

S usměvavým a stále dobře naladěným Michalem jsme si povídali u kávy v divadelním klubu před představením Nebezpečné vztahy.

Michale, pocházíš z Nového Strašecí. Jak ses dostal do Brna?
Nevzali mě v Praze na DAMU, takže další rok už jsem to zkusil i na brněnskou JAMU, kde mne přijali. Protože jsem chtěl dělat divadlo a studovat herectví, tak jsem šel do Brna. A asi můžu docela rozhodně prohlásit, že v Brně už zůstanu.
Takže Ty jsi takový naturalizovaný Brňák?
Ano, myslím si, že jsem naturalizovaný Brňák. Miluju tohle město, a opravdu se mi z něj nikam nechce.
Přijde mi, že hodně herců směřuje do Prahy.
Na to právě narážím. Nějaké pracovní vazby na Prahu mám, a je samozřejmě časově čím dál náročnější tyto závazky plnit. Ale ten návrat do Brna je vždycky tak sladký, že se nechci stěhovat kvůli práci do Prahy.
Co se Ti v Brně líbí, a co bys na něm, pokud bys měl tu možnost, změnil?
Brno se podle mého názoru za posledních několik let hodně posunulo k lepšímu. Třeba v gastronomii, což já zbožňuju, a je to na mně i vidět (smích), ale i co se týká společenského života. Je zde opravdu kam jít, je tady toho hodně k vidění. Sice musí člověk někdy trošku hledat, ale najde všechno, co potřebuje, a na malém plácku. Vlastně všechno je tady tak nějak blízko, což se mi moc líbí. Ale nejvíc mi na Brně vyhovuje asi to, že Brno je jako město strašně svobodné. Tady se třeba moc neřeší, kdo si venku sedne s pivem na který obrubník. Tohle město taky hodně intenzivně žije. Je to podle mě tím, že je to město hlavně pro Brňáky. Nejsou tu davy turistů, jako třeba v Praze. Líbí se mi, jakým způsobem se Brno vylepšuje, jak se opravují domy. Zrovna tady na „Moraváku“. Celá ta ulice, co vede nahoru, je podle mne nádherně udělaná. Moc se mi to líbí, a mám z toho obrovskou radost. Brno je zkrátka nádherné město. A co bych změnil? Já bych si jenom přál, aby nebylo město přes léto tak rozkopané. Už jezdím jenom MHD nebo taky používám rekolo.
Chtěl jsi být vždycky hercem?
Ne, ne, já jsem sice vždycky byl něco jako takový třídní šašek, asi mne bylo vždycky všude plno, to jo, ale o divadle jsem nikdy nepřemýšlel. Dokonce jsem ani jako kluk do divadla moc nechodil. Maximálně se školou, a samozřejmě mne to nebavilo a zlobil jsem tam. Záliba v herectví se objevila až při studiu gymnázia. Tehdy jsem musel ze zdravotních důvodů přestat hrát fotbal, a ten volný čas, který jsem najednou měl, jsem potřeboval nějak využít. Tak jsem začal chodit do dramaťáku. Tím jsem udělal velkou radost hlavně mým rodičům, kteří nikdy moc neuznávali takovou tu potulku s partičkami. Okamžitě, jakmile jsem přičichnul k herectví, jsem ještě začal hrát ochotnické divadlo v jiném městě, a pak už to mělo rychlý spád.
Ty jsi divadelní i televizní herec, co je Ti bližší? Obojí má svoje specifika.
Obojí je v něčem zábavné. Mne ze začátku kamera vůbec nebavila. Asi to bylo i tím, že jsem moc neuměl na kameru hrát. Ona je to opravdu úplně jiná herecká disciplína. Neříkám, že už to umím, ale něco jsem se přece jen naučil, třeba abych byl před kamerou klidný. Takže teď už mne začalo bavit hrát i na kameru. Nicméně pořád je mi bližší hrát pro lidi než pro to sklo.
Máš nějakou vysněnou roli, kterou by sis chtěl zahrát? Herci to tak mívají, a někdy se jim to splní, někdy ne.
Teď už mám vlastně jenom jednu vysněnou roli. Ale já jsem si kdysi slíbil, že to nebudu nikdy říkat nahlas. Někdo si to přečte, a dá mi tu roli jenom proto, že si to přečetl, a přitom ho to téma nebude tak zajímat jako mne. A to bych nechtěl. Přál bych si, aby to ke mně přišlo automaticky. Takhle se mi to třeba splnilo s Faustem, což byla moje vysněná role. Moc jsem si ji chtěl zahrát. Najednou přišla, zničehonic, a nikdo nevěděl, že ji chci hrát. A hraju to strašně rád. Ještě mám teda tu jednu, tak doufám, že taky přijde. Ale musím říct, že na tuhle mám ještě dost času. Tu můžu hrát klidně v šedesáti.

Na své 7. schůzi 22. května 2019 rada městské části:
• souhlasila se zapojením Mateřské školy Brno, Kárníkova 4, do projektu Jihomoravského kraje "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji", financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci,
• schválila smlouvy o nájmu nebytových prostor v bytových domech na Novoměstské ulici,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace na opravy chodníků a schodišť v roce 2020 nabídku uchazeče Ing. Luďka Bureše, Podskalská 421/22b, 624 00 Brno, a současně smlouvu o dílo s uvedeným uchazečem.

Na své 8. schůzi 5. června 2019 rada městské části:
• jmenovala do funkce vedoucí Odboru vnitřních věcí ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora paní Bc. Petru Quittovou,
• schválila s účinností od 1. 7. 2019 nový Organizační řád Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, kterým se ruší dosavadní organizační řád ze dne 1. 8. 2013,
• schválila záměr, pronajmout nebytový prostor v domě Renčova 5,
• zrušila ke dni 30. 6. 2019 Provozní řád sálu, venkovního areálu a příslušenství v objektu bývalého pivovaru, Palackého nám. 9a, schválený dne 29. 3. 2017, a současně schválila, s účinností od 1. 7. 2019, nový provozní řád.

Na svém V. zasedání 20. června 2019 zastupitelstvo městské části:
• vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 30. 4. 2019,
• schválilo účetní závěrku městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za účetní období roku 2018,
• souhlasilo s celoročním hospodařením městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2018, a to bez výhrad, a současně schválilo závěrečný účet městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2018,
• projednalo prodej pozemků,
• souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice“ v rámci Operačního programu Životní prostředí a současně souhlasila se spoluúčastí městské části na nákladech uvedeného projektu ve výši 50 % z celkové finanční spoluúčasti města Brna.

Dana Filipi, místostarostka