Na své 5. schůzi 27. března 2019 rada městské části:

• zrušila s účinností od 1. 5. 2019 oddělení Sekretariát Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a zřídila Odbor vnitřních věcí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
• schválila záměr, pronajmout 7 nebytových prostor v domě Novoměstská 7-19 a 21 nebytových prostor v domě Novoměstská 23-41,
• schválila smlouvu o dílo se společností HAKOS, spol s r .o., se sídlem Dalimilova 2797/110, 612 00 Brno, na plnění zakázky Rekonstrukce bytového jádra Žitná 7 a Žitná 11,
• souhlasila s umístěním chodníku na pozemcích města Brna při ulici Karásek a s jeho převodem do majetku Statutárního města Brna a jeho správou,
• souhlasila s umístěním venkovního schodiště na pozemku města Brna při ulici Ladově a nesouhlasila s převzetím uvedeného schodiště do majetku města Brna a do správy městské části,
• schválila smlouvu o výpůjčce pozemků a nájemní smlouvu na pozemky s SK Řečkovice, z. s.,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru (pozemky a nebytové prostory) a movitých věcí s Centrem sociálních služeb, příspěvkovou organizací, se sídlem Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno, za účelem pořádání integrační společenské akce s kulturním programem „Strom života Domova Tereza“ dne 29. 5. 2019,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru (pozemky a nebytové prostory) a movitých věcí s Gymnáziem Brno-Řečkovice, za účelem pořádání studentské slavnosti Majáles dne 1. 5. 2019,
• nesouhlasila se změnou Územního plánu města Brna, týkající území MČ Brno – Jehnice.

Na svém IV. zasedání 11. dubna 2019 zastupitelstvo městské části:

• vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 28. 2. 2019,
• schválilo svůj jednací řád, kterým se ruší dosavadní jednací řád ze dne 16. 6. 2011,
• projednalo prodej, nabytí i směnu pozemků,
• nesouhlasilo se změnou Územního plánu města Brna, týkající území MČ Brno – Jehnice.

Dana Filipi, místostarostka

Dovolujeme si Vás informovat, že na přelomu května a června 2019 bude v Brně zahájen sběr dat pro sociologický výzkum Bydlení v Brně. Proškolení tazatelé budou pomocí dotazníku zjišťovat postoje obyvatel spojené s vlastním bydlením, postoje vůči různým aspektům bydlení v Brně a budou se ptát i na otázky spojené s novou bytovou výstavbou. Výzkum je realizovaný Odborem strategického rozvoje a spolupráce, Oddělením dat, analýz a evaluací, Magistrátu města Brna (ve spolupráci s Bytovým odborem MMB a Kanceláří architekta města). Dotazování bude probíhat v brněnských domácnostech. Prosíme Vás tedy, pokud budete tazatelem osloveni, o vstřícnost a ochotu dotazník s tazatelem vyplnit. Tazatel bude vybaven průkazem a oslovovacím dopisem s kontakty, na kterých bude možné ověřit, že se opravdu jedná o tento výzkum. Výsledky výzkumu by měly být známé během podzimu 2019 a budou sloužit například při plánování a rozvoji (nejen) bytové politiky města a pro tvorbu nového územního plánu města.
Děkujeme předem za spolupráci a vstřícnost při zapojení do výzkumu.
Oddělení dat analýz a evaluací, Odbor strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna

Klub seniorů Palackého nám. 11 s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd pro seniory:
ve středu 29. května 2019, odjezd v 07:30 hod. od budovy radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, návrat do 21:00 hod.
Cílem zájezdu je návštěva termálních lázní Velký Meder na Slovensku.
Přihlásit se lze pouze osobně na radnici MČ, Palackého nám. 11, přízemí, dveře č. 107, ve dnech 13. 5. 2019 od 10:00 do 12:00 hod. a 15. 5. 2019 od 15:00 do 17:00 hod.

Klub seniorů Mokrá Hora s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd pro seniory:
ve středu 5. června 2019, odjezd v 07:00 hodin od budovy radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, návrat do 18:00 hod.
Trasa:
- prohlídka zámku a zámeckého parku v Častolovicích,
- prohlídka Muzea řemesel v Letohradě,
- prohlídka děkanského chrámu sv. Václava v Lanškrouně.
Přihlásit se osobně a zároveň uhradit poplatek za zájezd je možno před přednáškou ve velkém zasedacím sále radnice MČ dne 15. května 2019 od 15:30 do 16:00 hod. u paní Marie Přibylové. Cena zájezdu je 250,- Kč.

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V naší městské části si mohou senioři vyzvednout seniorskou obálku. Jedná se o tiskopis, určený zejména osaměle žijícím seniorům, ale využít ho mohou i ti, kteří sdílí domácnost s někým dalším. Do tiskopisu se vyplní údaje o zdravotním stavu, alergiích, užívaných lécích, předchozích hospitalizacích nebo např. kontakty na osoby blízké. Tiskopis je v plastovém obalu s magnetem, je tedy možno jej umístit na viditelném místě, např. na lednici.
Seniorská obálka v případě potřeby usnadní práci záchranným složkám. Umožní lepší a efektivnější komunikaci se záchranáři a lékaři a může i pomoci zachránit život. V případě potřeby jsou pro záchranáře informace snadno dostupné, pokud je pacient neumí v danou chvíli sám předat.
Tiskopisy je možné vyzvednout na Úřadě městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, přízemí, dv. č. 86, u vedoucí odboru Mgr. Barbory Burešové nebo Odboru zdraví Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, u Kateřiny Dudkové.
Mgr. Barbora Burešová
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ

09 Vítání občánků foto 1V sobotu 13. dubna přivítali starosta Marek Viskot a místostarosta René Černý dalších 31 nových občánků Řečkovic a Mokré Hory, 17 chlapečků a 14 holčiček.

Po slavnostním projevu pana starosty stvrdili rodiče uvítání svých dětí podpisem v pamětní knize. Slavnost provázeli svými hudebními vystoupeními bratři Jakub a Tomáš Smekalovi, žáci Základní umělecké školy Universum. Věříme, že na tento slavnostní den budou všichni zúčastnění rádi vzpomínat. Další vítání občánků se letos uskuteční 5. října

Lucie Říhová, ÚMČ

fotka starosty oříznutá

Ke stěhování pošty nejspíše nedojde, pobočku u Vysočiny čeká modernizace

Na téma budoucího fungování a samotného umístění pobočky pošty v naší městské části už bylo popsáno mnoho stránek. Poslední dva roky se nesly převážně ve znamení úvah, zda pošta zůstane ve stávající budově v Kolaříkově ulici vedle střediska Vysočina, nebo jestli se přesune do úplně nových prostor v rámci připravovaných domů v proluce v ulici Terezy Novákové.

Obě varianty mají samozřejmě výhody i nevýhody. Před jejich výčtem ale považuji za důležité připomenout, že umístění provozovny samo o sobě není žádným všelékem na občasné fronty a zavřené přepážky. Klíčovými kritérii, podle kterých zákazníci hodnotí spokojenost s poskytovanými službami, jsou počty pracovníků, otevřených přepážek a organizace služeb provozovny. Přestože se jedná o interní záležitosti státního podniku Česká pošta, snažíme se z pozice vedení městské části i v těchto ohledech věcně tlačit na postupné zlepšování podmínek pro naše občany.

01 vizualizace vstupuCo se týče umístění řečkovické pobočky, začalo vedení města Brna jednat se zástupci České pošty o možném přesunu do ulice Terezy Novákové přibližně před dvěma lety. Výhody, které by nové prostory skýtaly, jsou nasnadě. Zcela nové a klimatizované místnosti, které obstojí i v horkých měsících. Celkově větší prostor, nabízející možnost většího množství přepážek. A v neposlední řadě možnost podchytit prostřednictvím nájemní smlouvy skrze město jako vlastníka nemovitosti také minimální počet otevřených přepážek v konkrétní denní dobu. Nevýhodou a hlavním argumentem proti stěhování pošty je naopak velmi silný fakt, že stávající lokalitu vedle nákupního střediska považuje za ideální většina našich obyvatel.

Osobně jsem v této záležitosti průběžně jednal jak se zástupci České pošty, tak s minulým a také novým vedením města Brna. Nyní nastal klíčový moment. Pošta městu v březnu oznámila, že s ohledem na potřebu mít vyřešenou otázku dalšího působení od ledna 2020 již nemůže potvrdit svůj další zájem o prostory v ulici Terezy Novákové. Stávající nájemní smlouva v budově v Kolaříkově ulici poště dobíhá koncem roku 2019, takže je to zcela logické a pochopitelné.

Z pohledu městské části bereme tento vývoj realisticky a budeme konat v daných mantinelech. Jsem v kontaktu s vlastníkem budovy, kde pošta v současnosti funguje a s pravděpodobností blížící se jistotě bude fungovat i v dalších letech. A vítám, že tento vlastník je ochoten investovat finanční prostředky do rekonstrukce budovy, spočívající především ve vybudování bezbariérového přístupu, klimatizace a také ve zřízení další přepážky.

Nadále platí, že v ulici Terezy Novákové vzniknou v rámci investice bytového fondu města Brna dva domy s městskými nájemními byty. Budeme tuto záležitost řešit v součinnosti s vedením města. Vedle varianty umístění drobných provozoven, obchodů nebo kanceláří se nabízí také možnost zkusit využít přízemní prostory pro přednáškovou místnost či menší společenský sál. Pomohli bychom tím například klubům seniorů, schůzím spolků a dalším obdobným aktivitám.

Příjemné jarní měsíce přeje

Marek Viskot
váš starosta

ReneCernyFNová pravidla při odtazích vozidel z důvodu blokového čištění
Vážení spoluobčané, a především řidiči, dovolte, abych Vás informoval o novém postupu a pravidlech při odtazích vozidel z důvodu blokového čištění, jak je schválila Rada města Brna (RMB) dne 27. 2. 2019. Nově budou předmětná vozidla odtažena na jiné vhodné místo v městské části (do vedlejší ulice, na volné parkoviště apod.) a odtud budou vrácena zpět na stejné místo, odkud byla odstraněna (tzv. zpětný odtah). Dalším možným řešením, které dle dané lokality a počtu vozidel bude prováděno, je jejich naložení na odtahová vozidla a po vyčištění se přímo z odtahového vozidla vrátí zpět (tzv. technický úkon). Informace o manipulaci s vozidlem bude umístěna na předmětné vozidlo po jeho vrácení na místo odtahu a tento celý úkon bude následně zpoplatněn. RMB zároveň schválila i cenu za tento technický úkon, resp. zpětný odtah, prováděný dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve výši 1500 Kč vč. DPH. Troufám si říct, že pokud společnost Brněnské komunikace, a. s., která bude tuto novou službu provádět, tuto situaci zvládne, může to mít pro ty z nás, kteří opomenou odjet se svým autem včas i pozitivní dopad. Minimálně tak skončí cesta pro odtažené vozidlo přes půl města, a osobně i doufám, že skončí zakázky pro podivné odtahové služby, které mnohdy odtahovaly vozidla v rozporu z pravidly, po ukončení blokového čištění apod.
Opravy chodníků a účelových komunikací v roce 2019
I v kalendářním roce 2019 bude městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pokračovat v opravách a rekonstrukcích chodníků. Je jasné, že vzhledem k rozpočtovým možnostem nelze bohužel provést všechny opravy a rekonstrukce tak, jak bychom si všichni představovali. Každoročně tak stojíme před nelehkým úkolem výběru z mnoha potřebných úseků. Za vydatné pomoci komise pro životní prostředí se tak vedení městské části a odbor životního prostředí snaží vytipovat úseky chodníků a účelových komunikací, které nejvíce vyžadují opravu. Při výběru pochopitelně podrobně zkoumáme i podněty Vás občanů. V tomto roce provedeme opravy v následujících místech naší městské části:
1. Terezy Novákové 2, konečná stanice tramvaje - schodiště ve směru k ul. Družstevní.
2. Vitáskova 10a - schodiště od ul. Renčovy.
3. Žitná 1 – dlážděný chodník před domem.
4. Boskovická 2–16 – dlážděný chodník u zadních vchodů do domu.
5. Novoměstská 5 – dlážděný chodník ve směru k dětskému hřišti v ul. Žitné.
6. Renčova 2–8 – dlážděný chodník.

Mgr. René Černý, místostarosta

Na svém 3. zasedání 21. února 2019 zastupitelstvo městské části:

• projednalo
prodej, směnu i nabytí pozemků,
• nenavrhlo
žádná místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách vykonávat veřejnou produkci hudby pouze v určeném čase (všechny restaurační zahrádky na území městské části mají provoz povolený maximálně do 22 hodin).

Na svém 4. zasedání 6. března 2019 rada městské části:

• schválila
poskytnutí neinvestičních dotací následujícím neziskovým organizacím:

Základní článek Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlčí stopa 2 000
Dům dětí a mládeže, Helceletova, pobočka Frikulín, p. o. 13 000
Dům dětí a mládeže, Helceletova, pobočka Domino, p. o. 5 000
Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pionýr Řečkovice 32 000
Junák – český skaut, středisko Duha Brno, z. s. 41 000
JUNIOR JUDO Brno, z. s. (děti a mládež) 7 000
TAK Hellas Brno z. s. 33 000
inBalance, z. s. 10 000
Dětský futsal, z. s. 11 000
SK TORI Judo Brno 5 000
Orel jednota Brno – Řečkovice (sportovní činnost) 33 000
Oddíl národní házené 1. NH BRNO, z. s. 22 000
SK Řečkovice, z. s. 50 000
SHL ŘEČKOVICE, z. s., (oddíl badminton) 18 000
Brněnský svaz malé kopané, z. s. 15 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno – Řečkovice (sportovní činnost) 35 000
JUNIOR JUDO Brno, z.s. (sportovní činnost) 8 000
SKI KLUB JUNIOR BRNO, z. s. 10 000
EkoCentrum Brno, p. s. 4 000
Klub českých turistů, Odbor Moravská Slavia Řečkovice, z. s. (životní prostředí) 5 000
Frank Bold Kids, z. s. (životní prostředí) 6 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno – Řečkovice (životní prostředí) 5 000
HORTUS, sdružení zahrádkářů 5 000
Diecézní charita Brno, Domov sv. Markéty 1 000
Sdružení pěstounských rodin, z. s. 3 000
Diakonie ČCE – středisko v Brně 8 000
Pretium, z. s. 6 000
Unie Roska - reg. org. ROSKA BRNO-MĚSTO, z. p. s. 8 000
DOTYK II, o. p. s. 2 000
DOTYK II, o. p. s. 4 000
NADĚJE, pobočka Brno 7 000
HEWER, z. s., Praha, pobočka Brno 1 000
Církevní střední zdravotnická škola Grohova, s. r. o., Terénní odlehčovací služba 2 000
Hospic sv. Alžběty, o. p. s. Brno 4 000
SPMP ČR, pobočný spolek Brno (sociální oblast) 4 000
SPMP ČR, pobočný spolek Brno (kulturní činnost) 5 000
Český svaz bojovníků za svobodu 1 000
Orel, jednota Brno – Řečkovice (kulturní činnost) 13 000
Verbum et musica 7 000
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace 16 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno – Řečkovice (kulturní činnost) 29 000
Klub českých turistů, Odbor Moravská Slavia Řečkovice, z. s. (kulturní činnost) 4 000

• schválila
zvýšení nájemného ve vybraných bytech
• schválila
smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru a movitých věcí s Mateřskou školou Brno, Kárníkova 4, za účelem uspořádání akce pro rodiče a děti (loučení s předškoláky) dne 23. 5. 2019

• schválila
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemků na Novoměstské ulici s SK Řečkovice, a zveřejnění záměru pronajmout a zapůjčit pozemky SK Řečkovice,
• požádala
statutární město Brno o zpracování investičního záměru dopravněbezpečnostního řešení ulic Družstevní a Renčova

• schválila
jako nejvhodnější nabídku na opravy chodníků a schodišť v roce 2019 nabídku uchazeče DIRS Brno s. r. o., Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno a smlouvu o dílo s touto společností

• schválila
smlouvu o dílo na kontrolu a údržbu dětských hřišť se společností Hřiště v CAJKU s. r. o., se sídlem Na Letné 626, 783 53 Velká Bystřice.

Dana Filipi, místostarostka

Klub seniorů Řečkovice - v budově bytového domu na ulici Renčova 5, Brno

4. duben Ing. Charvát Jiří Metropole Jižní Ameriky 16:00
25. duben Ing. Sochorec Lumír Perly uloupené na cestách - pokračování 16:00
2. květen Ing. Novák Jaromír Andalusie - velký okruh kolem Sierry Nevady 16:00
23. květen Ing. Sochorec Lumír Afrika - pokračování 16:00
6. červen RNDr. Koláčný Ivan Brněnský ústav šlechtičen 16:00

Klub seniorů Mokrá Hora - v zasedacím sále radnice, Palackého nám. 11

3. duben Doc. RNDr. Žákovská Alena, Ph.D. Azorské ostrovy 16:00
17. duben Ing. Novák Jaromír Turecko - Lýkijská stezka 16:00
15. květen Mgr. Klementová Lollok Marie Horolezectví 16:00
29. květen Ing. Krutilová Jana Velká Británie a Irsko 16:00
12. červen Ing. Charvát Jiří Divoká Patagonie 16:00
26. červen Čefelín Jiří Pieniny 16:00

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

07 foto 1V dubnu v Galerii Na radnici přivítáme výtvarnici paní Janu Vlčkovou a její dceru Janu.
Umělkyně Jana Vlčková se věnuje olejomalbě a kresbě tužkou. Díla zachycují krajinu na Vysočině, polní kvítí, kvetoucí louky, zčásti jde o fantazie, jindy je zachycena skutečnost v jednoduché tvarové a barevné podobě. V obrazech je možné nalézat i odkaz na kvantovou terapii. Autorka absolvovala řadu kurzů u různých uměleckých osobností našeho kraje, ale i v Praze.
Menší část výstavy tvoří rodokmeny s ukázkou kresleného stromu formátu 70 x 100 cm - společně s nabídkou vyhledání předků a následného uměleckého zpracování.
Druhou vystavující bude MgA. Jana Vlčková, loňská absolventka volné grafiky Fakulty umění v Ostravě. Ta zde vystavuje především práce grafické, ale také malbu. V minulosti byla nominována nadací Hollar za práci „Stopa“ na cenu za serigrafii. Její práce bylo možno vidět nejen v Česku, ale například i v Polsku či ve Francii. Inspiraci čerpá především z krajiny, která ji obklopuje.
Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 4. dubna v 17 hodin a potrvá do neděle 14. dubna 2019. Otevřena pro veřejnost bude každý den od 14 do 17 hodin. Výstava je prodejní.
Galerie Na radnici, Palackého nám. 11, Řečkovice
Na setkání se těší komise kultury a školství RMČ.
Vladislav Musil, předseda komise

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

s příchodem jara se postupně začnou rozjíždět investice a opravy v městské části. Mezi prvními to budou opravy jednotlivých chodníků a také vybudování nového víceúčelového hřiště v Novoměstské ulici. Od několika z vás jsem obdržel dotazy na jeho přesnou polohu. Jedná se o lokalitu vedle velkého hřiště s umělým trávníkem, na místě bývalých asfaltových plácků. Fakticky se jedná o dvě hrací plochy, což je patrné z přiložené vizualizace. První je koncipována jako víceúčelová, určena primárně na nohejbal a volejbal. Druhá je pojata jako polovina tenisového kurtu s odrazovou stěnou. Smlouva se zhotovitelem stavby byla už podepsána a realizace je naplánována v termínu od dubna do července. Celkové náklady na tento projekt činí 2,5 miliónu korun bez DPH.

 

01 foto 2 1Ukončeny už jsou naopak stavební práce spočívající v zateplení dvou budov v Hapalově ulici, které v minulosti tvořily areál tehdejší mateřské školy. Momentálně zde funguje domov pro seniory provozovaný organizací Naděje a Centrum prevence Společnosti Podané ruce. Prostřednictvím zateplení obvodového pláště i střechy, a výměny výplní, došlo k výraznému snížení energetické náročnosti obou objektů. Projekt byl spolufinancován z evropských fondů v rámci Operačního program Životní prostředí, dále pak z rozpočtu města Brna a městské části.

Začátkem jara bude dokončen také první úspěšný řečkovický projekt participativního rozpočtu, kterým je Obnova topolové aleje v Zamilovaném hájku. Čeká se už pouze na vhodné počasí pro výsadbu. V této souvislosti bych rád přpomněl, že do 15. května je možné podávat nové návrhy pro letošní rok. Limit na jeden projekt je opět 3 milióny korun, přičemž závěrečné hlasování nás čeká tradičně v listopadu. Budu rád za dobré nápady pro Řečkovice a Mokrou Horu a jejich podporu.

Váš starosta
Marek Viskot

01 foto 1 Hřiště Novoměstská 1

ReneCernyFVážení spoluobčané,
v posledním vydání zpravodaje ŘEČ jsem se ve své pravidelné rubrice věnoval aktuální situaci v obchodním centru Vysočina. Protože řada z Vás se o tento problém velmi zajímá a zaznamenali jsme spoustu ohlasů a doplňujících dotazů k uvedeným faktům, dovolte mi abych na ty nejčastější stručně odpověděl:
1. Městská část Řečkovice a Mokrá Hora skutečně vedla několik let trvající soudní spor o určení vlastnictví budov v obchodním centru. Jde o část blíže k Horáckému náměstí, tam kde byl v dolní části například Zverimex a v horní části potom Česká spořitelna apod.
2. Pokud bychom v soudním sporu uspěli, chtěli jsme objekt nabídnout k nájmu České poště, se kterou jsme byli předběžně domluveni a výrazně tak společně zkvalitnit poštovní služby v naší MČ.
3. V soudním sporu jsme bohužel neuspěli, vlastníkem se stala Česká republika, tedy stát, zastoupený Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
4. I poté jsme s tímto novým vlastníkem jednali o způsobu, jak tuto budovu získat do vlastnictví městské části, ale nebyli jsme úspěšní, ÚZSVM deklaroval svoji povinnost prodat objekt ve veřejné dražbě za nejvyšší nabídku. Toto řešení je ovšem pro městskou část, vzhledem k rozpočtovým možnostem, zcela nemožné.
Děkuji Vám všem za váš zájem o výše uvedené skutečnosti, o vývoji vás budeme informovat.

Mgr. René Černý, místostarosta

Na své 2. schůzi 23. ledna 2019 rada:

• vzala na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 31. 12. 2018,

• schválila
záměr pronajmout část oplocení OC Vysočina, o celkové výměře 4,68 m2, při ulici Kolaříkově,

• schválila
dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovité věci uzavřené dne 1. 6. 2016 se společností CAVALON, s. r. o., Hapalova 1490/22, 621 00 Brno, kterým se rozšiřuje předmět nájmu,

• schválila
výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Hřiště na míčové hry při ul. Novoměstské“,

• schválila
příkazní smlouvu se společností ikis, s. r. o., Kaštanová 496/123a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, jejímž předmětem je zastupování zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovice“,

• schválila
výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „ZŠ Horácké náměstí 13, Brno – bezbariérový přístup, konektivita, revitalizace zeleně“,

V letošním roce bude čištění komunikací zahájeno v prvním dubnovém týdnu. Chodníky budou od zimního posypu čištěny již od druhé poloviny března v závislosti na aktuálním stavu počasí. V období od konce května do listopadu budou ve třech cyklech vyčištěny místní komunikace a parkoviště, seskupené do bloků podle jednotlivých ulic a lokalit. Čištění bude výrazně omezeno v období letních prázdnin.

Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) a na základě opatření obecné povahy vydaného příslušným silničním správním úřadem vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy vozidel bude zajišťovat společnost Brněnské komunikace, a. s. Odtažená vozidla lze dohledat na webových stránkách společnosti https://www.bkom.cz/ v sekci „Parkovaní a odtažená vozidla“ nebo telefonicky na čísle dispečinku 543 424 421.

Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r. o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek, týkajících se čištění místních komunikací se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.

Čištění po zimním posypu:
Část č. 1
TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom.
TERMÍN: 1. 4.
Část č. 2
NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5, BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, BRATŘÍ KŘIČKŮ vč. příjezdů k domům, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN. KADLECE - spodní část, ÚLEHLE, LETOVICKÁ vč. parkovišť, UPRKOVA vč. parkoviště za školou, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k č. 1 a 10–11, MALÍKOVA, KUNŠTÁTSKÁ vč. příjezdu k mateřské školce a odbočky k Měřičkově 44, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, VRÁNOVA, PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA

18. 5. Orelský folklorní festival 14:00 – 22:00 hod.,
25. 5. Full of life 14:00 – 22:00 hod.,
7. 6. Řečkovický GREGORYFEST 7. 6. od 9:00 do 1:00 hod. dne 8. 6.,
8. 6. Řečkovický festival minipivovarů 8. 6. od 12:00 do 1:00 hod. dne 9. 6.,
15. 6. Brněnská Country fontána Řečkovice 2019 8:00 – 23:30 hod.,
9. – 11. 8. Vavřinecké hody 10. 8. od 9:30 do 2:00 hod. dne 11. 8., 11. 8. od 10:00 do 19:30 hod.,
31. 8. Letní noc 31. 8. od 19:00 do 2:00 hod. dne 1. 9.,
7. 9. BRNĚNSKÝSTOOCK 12:00 – 24:00 hod.
Dana Filipi

08 Výstava fotka 1Od 15. března do 17. května 2019 přivítáme v chodbách přízemí radnice výstavu leteckého fotografa Jana Vondry. Jedná se o snímky z letadla, jež za posledních cca 25 let použil na svých novoročenkách.
Již od počátku devadesátých let Jan Vondra letecky fotografuje krajinu po celé republice – chráněná území přírody, hory, zejména Jeseníky, Vysočinu, Podyjí a další. Jeho snímky byly použity v mnoha publikacích a propagačních tiskovinách. Tento výstavní soubor vznikl za podpory Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Brně na Opletalově ulici.
Velkoformátové fotografie jsou doprovázeny příhodnými poetickými texty Davida Mikoláška, krajinného architekta.
Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 15. března v 17 hodin v zasedací místnosti v přízemí radnice. Při vernisáži zazpívá David Mikolášek se svými potomky. Výstava je neprodejní.
Galerie Na radnici, Palackého nám. 11, Řečkovice.
Na setkání se těší komise kultury a školství RMČ.
Vladislav Musil, předseda komise

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

v lednovém vydání ŘEČI jsem se věnoval některým z nejvýznamnějších témat z pohledu městské části pro nadcházející čtyřleté volební období. Dovolte mi, abych se tentokrát zaměřil konkrétněji na rok 2019 a investice, které nás v nadcházejících měsících čekají. Zároveň podotýkám, že rozpočtem naší městské části z hlediska bilance příjmů a výdajů a jejich struktury se na jiném místě tohoto čísla zpravodaje zabývá místostarosta Filip Hrůza.

Schválený rozpočet počítá s tzv. kapitálovými výdaji do několika oblastí. Ve školství je to na prvním místě (z hlediska výše nákladů) vybudování bezbariérového výtahu a sociálních zařízení pro invalidní žáky v budově ZŠ Horácké náměstí. Druhou akcí, která bude směrována na letní prázdniny, je rekonstrukce kotelny včetně rozvodů v budově MŠ Kárníkova. Oba zmíněné projekty jsou z velké části financované prostřednictvím investičního transferu z rozpočtu města.

V oblasti sportu a volného času dětí a mládeže nás letos čeká druhá etapa rekonstrukce hřiště v Novoměstské ulici (vedle nového hřiště s umělým trávníkem). Jak jsem informoval v minulém roce, nová hřiště vzniknou dvě. První je koncipováno jako víceúčelové, určené primárně na nohejbal a volejbal. Druhé bude pojato jako polovina tenisového kurtu s odrazovou stěnou.

01 slovo starosty foto1Letošní finančně nejnáročnější akce spadá do kolonky rekonstrukce veřejných prostranství. Konkrétně mám na mysli revitalizaci ploch bytové zóny Ječná. V okolí bytových domů budou opraveny chodníky a další zpevněné plochy, revitalizována zeleň a vybudována kontejnerová stání. Rovněž přibydou nová parkovací místa a nově dětské hřiště v centrální části.

Z akcí, u kterých je třeba nejprve připravit projekt, zmíním rekonstrukci školní zahrady MŠ Tumaňanova, kterou je potřeba zejména dovybavit dalšími herními prvky (adekvátně současnému počtu dětí). Dále chystáme adaptaci budovy bývalé kotelny MŠ Měřičkova na novou třídu a rovněž projekt úprav v Zamilovaném hájku.

Toť výčet těch nejvýznamnějších investic, které jsou již nyní v rozpočtu kryty. Budeme se samozřejmě snažit, aby se nejednalo o výčet konečný a abychom ještě v průběhu roku získali z rozpočtu města nebo kraje další finance.

Marek Viskot
starosta

ReneCernyFObchodní centrum Vysočina
Před časem jsem vás ve svém příspěvku v Řeči informoval o situaci kolem části obchodního centra Vysočina přiléhající blíže k Horáckému náměstí, která je již několik měsíců opuštěná a služby v ní nefungují. Proběhl zde několik let trvající spor o určení vlastnictví mezi uživateli těchto prostor (fyzickými a právnickými osobami), které se domnívaly, že jim vzniklo vlastnické právo na základě privatizace, městem Brnem a Českou republikou, zastupovanou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Rozsudkem krajského soudu bylo nakonec pravomocně rozhodnuto, že vlastníkem objektu je Česká republika. I když městská část Řečkovice a Mokrá Hora i poté usilovala o převedení objektu do svého vlastnictví (resp. do vlastnictví města Brna), rozhodl se ÚZSVM, zastupující stát, prodat tyto prostory ve veřejné dražbě dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Netrpělivě jsme tedy očekávali, kdy dražba proběhne a kdo se stane novým vlastníkem. Předpokládali jsme, že nový vlastník opět objekt zprovozní a nabídne v něm našim občanům služby a prostory pro obchodní činnost. Na konci minulého roku dražba konečně proběhla, vydražitelem a novým vlastníkem se stala společnost Lidl Česká republika. Ta se ovšem zatím svého vlastnického práva podle našich informací ujmout nemůže, protože jedním z domnělých majitelů objektu, kteří ovšem spor o určení vlastnictví prohráli, byla podána proti provedené dražbě námitka spornosti. Musíme tak všichni počkat na rozhodnutí příslušného soudu v této věci. Zřízení nových služeb a péče o nemovitost se tak prozatím odkládají, což určitě pro nás všechny není dobrá zpráva. Přesto celá záležitost svůj vývoj má, a proto jsem cítil povinnost vás touto cestou informovat. Situaci budeme i nadále sledovat.

02 Slovo místostarosty foto

Mgr. René Černý, místostarosta

Na své 1. mimořádné schůzi 17. prosince 2018 rada:
• schválila smlouvu o sdružených službách na dodávku plynu pro objekt MČ (bývalá kotelna Měřičkova 46) se společností Teplárny Brno, a. s.

Na svém 2. zasedání 17. prosince 2018 zastupitelstvo městské části:

• schválilo rozpočet MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2019:
a) příjmy v celkové částce 85 396 tis. Kč,
b) výdaje v celkové částce 94 384 tis. Kč,
c) financování v celkové částce 8 988 tis. Kč,
• schválilo návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství na rok 2019,
• nesouhlasilo s odprodejem části pozemku ve vlastnictví města Brna p. č. 29/9 o výměře cca 24 m2 v k. ú. Řečkovice při ulici Družstevní,
• navrhlo jako výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, tyto akce:
- Řečkovický GREGORYFEST 7. 6. 2019,
- Řečkovický festival minipivovarů 8. 6. 2019,
- Brněnská Country fontána Řečkovice 15. 6. 2019,
- Vavřinecké hody 10. 8. 2019,
- Letní noc v Řečkovicích a na Mokré Hoře 31. 8. 2019,
- BRNĚNSKÝ STOOCK 7. 9. 2019,
• Schválilo následující termíny svých zasedání v roce 2019:
21. 2., 11. 4., 20. 6., 19. 9., 19. 12.

Dana Filipi, místostarostka

Vážení čtenáři, představujeme Vám členy Zastupitelstva městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, kteří byli do zmíněného orgánu zvoleni poprvé. Každému z nich jsme položili tři stejné otázky.
1) Jaká je Vaše profese?
2) Na kterou oblast se hodláte při své činnosti v zastupitelstvu především zaměřit?
3) Co patří k Vašim zálibám?

Jejich odpovědi si můžete přečíst na následujících řádcích.
Dana Filipi

Jiří Feyrer fotoMgr. Jiří Feyrer (ODS s podporou Svobodných)
1. Absolvoval jsem Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně obor právo. Profesně se zabývám právními vztahy týkajícími se nemovitých věcí.

2. Vzhledem k tomu, že jsem již v naší městské části páté volební období v bytové komisi, rád bych se věnoval problematice bytové politiky a územního rozvoje. Dále bych se chtěl za přispění a s podporou malých a středních investorů zasadit o vhodnější využití a modernizaci stávající zastaralé infrastruktury vybudované v dobách minulých režimů, aby dobře sloužila občanům Řečkovic a Mokré Hory a aby současně bylo přihlédnuto k architektonicky citlivému řešení.
Dovoluji si využít tohoto prostoru k poděkování občanům za projev důvěry a za hlasy mi svěřené, vynasnažím se dobře reprezentovat a sloužit naší městské části.

3. Dříve jsem měl mnoho zálib, ale s přibývajícím pracovním vytížením se mi na mnohé z nich již nedostává času. Mezi mé záliby patří historie, architektura, fotografování s využitím nových technologií, různé hudební žánry, rád se projedu jen tak na skútru.

 

05 Foto Ondřej ŠtaudPhDr. Ondřej Štaud, Ph.D. (Spolek Za zdravé Řečkovice s podporou Strany Zelených)

1) V současnosti zastávám funkci HR managera ve společnosti zabývající se vývojem software. Zde mezi mé kompetence patří komplexní starost o lidské zdroje a částečně také finance a komunikace s vnějšími subjekty. Věnuji se ovšem i pedagogické činnosti, kdy na zkrácený úvazek působím jako učitel na střední a vysoké škole.

2) Jsou to přesně činnosti, se kterými jsme šli do voleb. Budu se snažit zejména o co nejširší zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů obce a vnášet více transparentnosti na řečkovickou radnici. Dále je mým cílem vytvářet zájmové komunity v rámci Řečkovic a také samozřejmě dohlédnout na korektní postup při revitalizaci Palackého náměstí a další projekty spojené se zdravým rozvojem naší obce.

3) Pohybuji se na hraně sfér sportu a kultury, které mám obě velmi rád. Co se týče sportu, tak ve věku dospívání jsem se úspěšně závodně věnoval silově-vytrvalostním sportům, nyní preferuji spíše na rekreační úrovni cyklistiku, běžkové lyžovaní či workout. A co se týče kultury, zde je mým velkým koníčkem hudba, kterou jak rád poslouchám, tak i aktivně tvořím a interpretuji. Jinak mě Řečkováci mohou vídávat na buď v na místních sportovištích, veřejných akcích či v pohostinských zařízeních, kde si také rád posedím se svými přáteli.