hruzaV roce 2020 budeme do naší městské části investovat ještě více

V prosinci uplynulého roku schválilo zastupitelstvo rozpočet městské části na rok 2020. Můžete se s ním blíže seznámit i na internetových stránkách našeho úřadu. Ruku v ruce s tím byly schváleny i rozpočty příspěvkových organizací (mateřských a základních škol), které zřizuje městská část. Všem organizacím se podařilo v rámci tohoto rozpočtu zvýšit oproti roku 2019 příspěvek na jejich činnost. Celkově nový rozpočet lze v kontextu minulých let i ostatních brněnských veřejných rozpočtů hodnotit jako proinvestiční, když poměr kapitálových výdajů tvoří více než 41 % celého rozpočtu. Prioritními oblastmi výdajů rozpočtu nadále zůstávají oblasti jako bydlení a komunální služby, školství nebo činnost místní správy.

Celkové příjmy byly naplánovány ve výši 113,6 mil. Kč a celkové výdaje v rekordní výši 122,3 mil. Kč. Plánované vyšší výdaje jsou kryty z přebytků minulých let. Nicméně dlouhodobá praxe při schvalování rozpočtu městské části ukazuje, že závěrečný účet (skutečnost za daný kalendářní rok) obvykle končí v mírném přebytku či mírném deficitu. Městská část totiž při schvalování rozpočtu na nový kalendářní rok plánuje spíše v tu chvíli převážně s jistými příjmy, nicméně v průběhu roku pak dle zkušeností doplňuje příjmovou stránku nově zajištěnými příjmy, a vylepšuje tak celkovou bilanci rozpočtu. Významnou část našeho rozpočtu totiž tvoří transfery, které jako příjmy navíc každoročně zajištujeme od státu, města Brna či Jihomoravského kraje.

Na straně příjmů se nejvíce daří zvyšovat přijaté investiční transfery, jejichž objem v roce 2020 by měl narůst o víc než 27 mil. Kč ve srovnání s loňským schváleným rozpočtem. Z toho objem neúčelové dotace ze strany města Brna opět stoupne, a to o víc než 2 mil. Kč. Příjmová stránka rozpočtu si polepší o více než 8 mil. Kč díky zvýšení příjmů na základě převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti. Rostou ale i daňové a nedaňové příjmy městské části, a to meziročně o více než 1 mil. Kč oproti roku 2019. Celkové příjmy rozpočtu jsou tak plánovány vyšší o více než 28 mil. Kč ve srovnání s rokem 2019 a jejich zvýšení se promítne zejména do růstu investic.

Meziroční zvýšení celkových výdajů je plánováno zodpovědně, s ohledem na celkovou bilanci rozpočtu. Promítne se to například ve školství, do kterého půjde o téměř 7 mil. Kč více než roce předchozím, a to jak na běžný provoz, tak zejména na potřebné investice a rekonstrukce. Kvalitní školství a jeho zázemí je pro vedení radnice dlouhodobou prioritou. Další významné zvýšení plánujeme v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, kde se počítá s meziročním nárůstem o více než 21 mil. Kč. Projeví se to například v revitalizaci parku na Palackého náměstí, dokončení ploch v Ječné ulici či například v další regeneraci bytového fondu městské části a v dalších věcech. O více než milion korun navíc půjde také do oblasti ochrany životního prostředí. Pokračujeme například v investicích do kontejnerových stání pro sběr tříděného odpadu, do drobného majetku (lavičky, odpadkové koše apod.), do údržby a rozvoje zeleně nebo v příspěvcích na činnost místní správy. Mírně si polepší také ostatní kategorie, jako například doprava, která zahrnuje opravy, údržbu a čistění komunikací (chodníky, parkoviště apod.), kultura či sociální služby. Cílem naší radnice je maximální informovanost a otevřenost. Případné dotazy k jednotlivým položkám v rozpočtu velmi rádi zodpovíme.

Filip Hrůza
místostarostaReneCernyFJiž před začátkem vánočních svátků byla dokončena investice Brněnských komunikací na Palackého náměstí. Minulostí by se tak mělo stát živelné parkování aut na komunikaci procházející Palackého náměstím, kde byla situace složitá pro chodce i autobusy MHD. Byl vytvořen nový ostrůvek a došlo k přesunu nevhodně a nebezpečně umístěného přechodu pro chodce. Parkovací místa v této lokalitě chybět nebudou, spíše naopak. Projekt revitalizace Palackého náměstí řeší nová parkovací místa po zbourání nepotřebné a nevyhovující hasičské zbrojnice v zadní části náměstí, přiléhající k ulici Prumperk. Parkování v této lokalitě tak dostane svůj řád a stane se bezpečnějším. Tato investice bude zahájena již letos.

02 foto 2 1
Nová organizace parkování na Vránově před Centrem lékařské péče
Na parkoviště před Centrem lékařské péče na Vránově (poliklinika, lékárna) byla umístěna již v minulosti avizovaná nová dopravní značka, která upravuje parkování v této lokalitě. Nově je umožněno parkování pouze po dobu dvou hodin a je vyžadováno umístění parkovacího kotouče za přední sklo automobilu. Na kotouči, pomocí hodinových rafiček, jednoduše vyznačíte dobu příjezdu. Městská policie bude dodržování nového dopravního značení kontrolovat. Chceme tak umožnit zejména občanům naší městské části pohodlné zaparkování během návštěvy lékaře a lékárny. Od tohoto opatření si naopak slibujeme ukončení celodenního a někdy i delšího parkování automobilů mimobrněnských řidičů, kteří zde odkládají svoje vozidla a využívají tak blízkosti MHD u předmětného parkoviště. Novou úpravu budeme sledovat a vyhodnocovat její účinnost.

02 foto 1
Mgr. René Černý, místostarosta

Na svém VII. zasedání 19. prosince 2019 zastupitelstvo městské části:

• schválilo rozpočet MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2020,
• vzalo na vědomí návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti (bytového hospodářství) na rok 2020,
• schválilo žádost městské části o půjčku z Fondu kofinancování Magistrátu města Brna v rámci projektu „Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice“,
• projednalo žádosti o směny a bezúplatný převod pozemků,
• schválilo následující termíny svých zasedání v roce 2020: 27. 2., 16. 4., 18. 6., 17. 9., 17. 12.

Dana Filipi, místostarostka

04 Přednáška fotkyV druhé půlce prosince se uskutečnila poslední z cyklu odborných přednášek na radnici, která se tematicky věnovala problematice známých i těch méně známých zvyků Vánoc v podání paní dr. Polákové. Vánoční přednáška však byla tentokrát obohacena i o ukázkovou vánoční dílničku, zaměřenou na tvorbu svíček od Ivany Bláhové a Zuzany Tuškové z DDM Helceletka - pobočky Frikulín - nebo o vánoční knižní poradnu a kvíz zaštítěné Jitkou Fukalovou z pobočky Knihovny Jiřího Mahena v naší městské části. Chtěl bych v prvé řadě poděkovat všem, kteří pomohli úspěšně zrealizovat tento pohádkový předvánoční večer na radnici, a také všem, kteří se jej zúčastnili, a věřím, že se tím třeba i založila jedna další příjemná tradice Vánoc v Řečkovicích a Mokré Hoře. Přeji Vám všem vše dobré do nového roku!

Filip Hrůza
místostarosta

V letošním roce 2020 nastaly pro některé z Vás podstatné změny, o kterých se podrobně dočtete na našich webových stránkách www.brno.cz/odpady.
Úplné osvobození od poplatku je nově u seniorů, kteří v roce 2020 dosáhnou věku 70 let a více, a u dětí, které v roce 2020 nedosáhnou věku 4 let. V těchto případech dojde k osvobození od poplatku automaticky a dosažení nebo nedosažení věku není nutné správci daně ohlašovat.

Upozorňujeme však, že osvobození dle věku se vztahuje pouze k poplatkové povinnosti, která vzniká z důvodu přihlášení se v Brně, nikoli z důvodu vlastnictví nemovitosti, podléhající zpoplatnění.
Pokud tedy osoba osvobozená z důvodu věku a přihlášená v Brně vlastní v Brně byt nebo rodinný dům, kde nikdo není přihlášen k pobytu, pak z titulu vlastnictví i nadále nese tento vlastník poplatkovou povinnost, a to ve výši 670 Kč za každou jednu nemovitost podléhající zpoplatnění.

Jinými slovy, u poplatkové povinnosti z titulu vlastnictví věk vlastníka nemá žádný vliv na výši sazby.
Novinkou je také zpřísnění dopadů v těch případech, kdy není splněna ohlašovací povinnost. Týká se to zejména rodičů, kteří uplatňují osvobození pro třetí a další dítě. Pokud nesplní každoročně ohlašovací povinnost ke dni splatnosti, nárok na osvobození zaniká.
Stejná zůstává sazba, a to 670 Kč za rok 2020, stejně jako splatnost poplatku k 31. 5. 2020.
Za domácnost může odvádět poplatky společný zástupce. Ten je povinen správci poplatku písemně oznámit jména a data narození
osob, za které poplatek odvádí (lze i elektronicky). Ohlašovací povinnost plní i další skupiny poplatníků – více na www.brno.cz/odpady.

S ohledem na rozšíření skupin osvobozených poplatníků budou pokladní místa na Malinovském náměstí 3 otevřena dva měsíce oproti předchozím třem, a to od dubna do května 2020. Ve výškové budově C na ulici Šumavská 35 je pokladna v provozu celoročně.
Při platbě doporučujeme využít on-line platbu na městském e-shopu:

Číslo účtu správce poplatku je vedeno u České spořitelny, a. s.: 111 22 00 22/0800 (při bezhotovostní platbě se uvádí jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka).
Správcem daně pro celé město Brno je Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Oddělení správy poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 35, budova C.

Referát správy poplatku, Odbor životního prostředí, Magistrát města Brna

Jak jsme informovali v prosincovém vydání zpravodaje, i letos připravila řečkovická radnice tradiční promítání filmů pro své občany v seniorském věku. Promítání probíhá v sále zastupitelstva na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, začátky vždy v 10,00 hod. V úvodu se můžete těšit na úvodní slovo MgA. Radka Hakla M.A., který Vás s filmem také seznámí.
Těšíme se na Vás.

Mgr. Barbora Burešová
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

5. 2. 2020 LEPŠÍ POZDĚ NEŽLI POZDĚJI / romantická komedie USA /
12. 2. 2020 MUŽI V NADĚJI / komedie ČR /
19. 2. 2020 ŽENY V POKUŠENÍ / komedie ČR /
26. 2. 2020 LÁSKA A JINÉ POHROMY / britská komedie /
4. 3. 2020 DÁNSKÁ DÍVKA / psychologický film Dánsko /
11. 3. 2020 NEŽ JSEM TĚ POTKALA / britská romantická komedie /

Radnice v Řečkovicích navazuje na cyklus přednášek, které jste si velmi oblíbili. Každý měsíc Vás budeme aktuálně informovat o přednášejících a tématech, a doufáme, že Vás zaujmou. Předkládáme program na měsíc únor. Přednášky se konají v budově ÚMC Brno-Řečkovice a Mokrá Hora v zasedací místnosti zastupitelstva.

Těšíme se na Vás.

Mgr. Barbora Burešová
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

5. února 2020 Ing. Jaromír Novák Martinik - ostrov květin od 15,00 hod.
12.února 2020 Ing. Andrej Lúč Gruzie od 16,00 hod. (pozor, změna začátku)
26. února 2020 Ing. Lumír Sochorec Kuba - perla Karibiku od 15,00 hod.

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

v lednovém čísle se každoročně věnuji rozpočtu městské části a nejvýznamnějším akcím počínajícího roku. Finální rozpočet naší čtvrti schvalovalo zastupitelstvo tentokrát až po uzávěrce tohoto vydání, proto se mu mohu podrobněji věnovat až příště. Nicméně těsně před schválením už byl v době uzávěrky schválen rozpočet statutárního města Brna, ze kterého při tvorbě našeho rozpočtu nutně vycházíme. Na listopadovém zasedání zastupitelstva města byly schváleny finanční transfery na konkrétní akce jednotlivých městských částí, a to včetně investic do školství.

Schválený finanční transfer z rozpočtu města na revitalizaci Palackého náměstí činí téměř dvanáct miliónů korun. Díky tomu mohu s radostí potvrdit, že v roce 2020 budeme schopni celou akci zrealizovat a navázat tak na proběhnuvší práce včetně prostranství před kostelem a náměstíčkem s kašnou. Právě tato asfaltová silnice je nově provedena v kostce a celá plocha bude v souladu se zpracovanou studií volně přecházet do parku. Nově bude v této části vymezena obytná zóna za účelem preference chodců a následně nasměrování parkujících aut do zadní části náměstí na novou plochu pro parkování.

Z hlediska rozpočtu města jsme byli velice úspěšní také v oblasti školství. Základní škola Novoměstská se díky transferu ve výši devět miliónů korun dočká rekonstrukce a zateplení střechy. Ve školce v Tumaňanově ulici na Mokré Hoře se mohou těšit na tolik potřebné dokončení rekonstrukce školní zahrady, na kterou nám město přispěje dvěma milióny korun.

ReneCernyFPéče o veřejnou zeleň v roce 2020
V loňském roce, zejména v létě, jsme zaznamenali některé podněty vás občanů, kterým záleží na udržitelnosti kvality veřejné zeleně v naší městské části. Většina z nich se shodovala s myšlenkami a nápady které jsme měli i my. Bylo ovšem nutné je následně podrobně prověřit a analyzovat s našimi odborníky z Odboru životního prostředí. Ti provedli několik odborných šetření a průzkumů, které vedly k aktualizaci informací, poznatků, názorů a vytvoření jakýchsi základních tezí ve dvou oblastech péče o veřejnou zeleň v naší městské části, kterými bychom se chtěli řídit nejen v tomto roce, ale i v letech následujících.

Květinové záhony v trávnících
• Kvetoucí směsi bylin jako náhrada pravidelně sečených trávníků je v oblasti péče o veřejnou zeleň aktuální téma rezonující mezi laickou a odbornou veřejností.
• Cílem zakládání květnatých porostů patří zvýšení estetické a funkční hodnoty ploch veřejné zeleně a zvýšení druhové rozmanitosti (diverzity) porostů.
• Podle našich zjištění je druhová skladba travnatých porostů podobná druhové skladbě na lučních a pastevních porostech v okolí Brna.
• V travnatých porostech na území Řečkovic se běžně vyskytuje řada kvetoucích bylin jako jsou jetele, jitrocele, jestřábníky, kakosty, štírovník, čičorka, tolice, smetánka, sedmikráska, popenec, pastinák, řebříček a řada dalších.
• Uměle zakládané květnaté porosty vyžadují důkladnou a poměrně nákladnou přípravu stanoviště s počáteční péči o založený porost. Z dlouhodobého hlediska ze založených květnatých porostů vymizí druhy, kterým dané stanoviště nevyhovuje a druhové složení se časem přirozeně navrátí do podoby okolních porostů.
• Zakládání porostů ze směsí kvetoucích druhů bylin bez přihlédnutí ke stanovištím poměrům a adekvátní následné péče v prostředí městské zeleně lze chápat jako dočasné řešení.
• Ke zvýšení estetické hodnoty ploch veřejné zeleně jsme v letošním roce na podzim vysadili na zkušební ploše (Palackého náměstí) přibližně 2500 kusů okrasných cibulovin. Jde o kvetoucí vícebarevnou směs krokusů (šafránů), která by měla v předjarním období ještě před nástupem hlavní vegetace vytvořit v travnatých plochách kvetoucí barevný efekt. Po jejich odkvětu bude plocha standardně udržována sečením. V případě, že se tento způsob zvýšení estetické hodnoty trávníků osvědčí, osadíme v příštím roce kvetoucími cibulovinami další vhodné plochy.

Na své 15. schůzi 4. 12. 2019 rada městské části:

• doporučila zastupitelstvu městské části schválit návrh rozpočtu na rok 2020,
• schválila s účinností od 4. 12. 2019 nájemné/pachtovné z pozemků v k. ú. Řečkovice a k. ú. Mokrá Hora u nově uzavíraných nájemních/pachtovních smluv ve výši:
a) pozemky mimo rekreační oblasti a zahrádkářské osady nesloužící k podnikání, plochy zastavěné rodinnými domy, zahrádky za rodinnými domy, předzahrádky, dvorky – 40 Kč/m2/rok,
b) pozemky v zahrádkářských osadách - Úlehle min. 8 Kč/m2/rok, Cihelna min. 10 Kč/m2/rok, K Západi min. 12 Kč/m2/rok, Podhájí min. 18 Kč/m2/rok, Vodojem min. 14 Kč/m2/rok,
• schválila smlouvu o výpůjčce nebytových prostor – zasedací místnosti zastupitelstva a Síně Jana Hrušky v objektu ÚMČ, s Centrem sociálních služeb, příspěvkovou organizací, se sídlem Sejkorova 6, Brno, za účelem uspořádání akce „Vánoční anděl“ dne 13. 12. 2019,
• schválila nájemní smlouvu s panem Karlem Malanou na pronájem areálu bývalého pivovaru za účelem uspořádání akce „Řečkovická zabijačka“ dne 18. 1. 2020 a současně souhlasila s užitím znaku městské části v souvislosti s propagací a konáním uvedené akce,
• schválila poskytnutí prostor v objektu bývalého pivovaru a snížení platby za užití uvedených prostor pobočnému spolku Klubu českých turistů Moravská Slavia Řečkovice na akce Černohorské šlápoty ve dnech 21. 2. – 22. 2. 2020, Lesnickým Slavínem ve dnech 10. 4. – 11. 4. 2020, současně souhlasila s užitím znaku městské části v souvislosti s propagací a konáním akcí Černohorské šlápoty, Lesnickým Slavínem a Brněnská podkova.

Dana Filipi, místostarostka

V souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů, která umožňují získat do nájmu obecní byt za předpokladu uhrazení dluhu po předchozím nájemci, zveřejňujeme následující údaje o uvolněném bytu:

Údaje o bytu - Novoměstská 39, byt č. 6, 2. nadzemní podlaží, velikost 2 + 1, celková plocha 61,55 m2 (kuchyň 12,0 m2, 1. pokoj 17,3 m2, 2. pokoj 14,3 m2, předsíň 6,7 m2, WC 0,9 m2, koupelna 2,6 m2, komora 2,5 m2, lodžie 3,55 m2, sklepní kóje 1,7 m2)
Výše dluhu - samotný dluh 238.466,- Kč
- příslušenství dluhu ke 31. 12. 2019 18.785,- Kč
Termín pro podání žádosti - do 10. 2. 2020

K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka uhrazení alespoň 25 % dluhu bez příslušenství. Nabídne-li zájemce úhradu větší části dluhu, případně i příslušenství (nebo jeho části), bude při hodnocení žádostí bodově zvýhodněn. Žádost musí být podána na příslušném formuláři, který je k dispozici na bytovém odboru ÚMČ nebo ke stažení na internetové adrese www.reckovice.cz v rubrice „Aktuality“. Uhrazením dluhu dojde k postoupení pohledávky novému nájemci, který tak vystřídá obec v pozici věřitele a může dluh vymáhat po vystěhovaném neplatiči.
Bližší informace je možné získat na bytovém odboru ÚMČ, Palackého nám. 11, tel. 541 421 719.

Ing. Ivan Melichar
vedoucí bytového odboru

05 Přednášky fotoKoncem listopadu se na radnici městské části uskutečnila další z pilotní série odborných přednášek, tentokrát s dr. Hrnčiříkovou z Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity na téma zdravého stravování a životního stylu. Zájem o přednášku a téma byl velký soudě i dle mnoha dotazů z publika, které paní doktorka zodpovídala během přednášky, o přestávce i po skončení přednášky. Téma zdravého stravování a životního stylu je natolik rozmanité a významné, že jsme se vzájemně shodli na zájmu uspořádat další přednášky i v budoucnu. Pilotní cyklus odborných přednášek zatím ukázal rostoucí zájem, a proto v nich budeme pokračovat v dalším roce s novými tématy a hosty. Budeme samozřejmě rádi za vaši účast, ale také za zpětnou vazbu či návrhy témat, která by vás zajímala.

Filip Hrůza, místostarosta

Úředníci Magistrátu města Brna, kteří spravují poplatek za komunální odpad pro celé Brno, tedy pro 400 tisíc poplatníků (město tedy spravuje osobní daňové účty srovnatelné co do počtu s počtem klientů menší banky), se občas setkají s názorem, který neodpovídá realitě, že totiž po uplynutí splatnosti 31. 5. „je na oddělení klid“.
Splatností totiž správa poplatku nekončí, ale začíná, jen možná není tolik „vidět“.
Činnost oddělení během kalendářního roku je rozdělena do časových úseků, ve kterých probíhají na sebe navazující úkony. Nejviditelnějším obdobím pro veřejnost je březen až květen každého roku, a to z důvodu splatnosti, která je v Brně již od zavedení poplatku v roce 2002 k 31. 5. V období výběru se z většiny referentů oddělení stávají pokladníci a zajišťují chod sedmi pokladen v budově Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí a ve výškové budově C na Šumavské. I když přes pokladnu projde téměř polovina výběru (tedy ke 100 mil. Kč každý rok), stále se zvedá procento úhrady bezhotovostní formou, kterou doporučuje i správce poplatku.
Činnost oddělení v období po splatnosti v červenu až březnu se dá (velmi stručně řečeno) rozdělit na dva základní okruhy – daňové řízení s poplatníky, kteří nezaplatili řádně (tedy včas, ve správné výši, se správnými údaji a se splněním ohlašovací povinnosti), a řízení spočívající ve zpracování ohlašovacích povinností poplatníků.
Víte, že:
- od roku 2002 vybrali zaměstnanci oddělení na poplatku 3,5 miliardy Kč (v průměru ročně 200 milionů Kč),
- pokud jste poplatníkem místního poplatku v Brně, máte nárok na dotaci šalinkarty (více na www.brno.cz (občan-šalinkarta),
- od roku 2013 je poplatníkem i vlastník bytu nebo rodinného domu, ve kterém není nikdo hlášen k pobytu,
- od roku 2013 mají poplatkovou a ohlašovací povinnost i cizinci, kteří pobývají v Brně, včetně občanů Evropské unie (týká se i slovenských občanů),
- platit můžete i přes platební bránu www.brnoid.cz
- možnosti registrace e-mailové adresy (na www.brno.cz/odpady), kam pravidelně zasíláme informace obecného charakteru o poplatku, splatnosti, změnách, sazbě atd., využilo již 16 tisíc osob,
- pro účely osvobození od poplatku musíte splnit ohlašovací povinnost každý rok, jinak vám nárok zaniká,
- ke dni splatnosti uhradí řádně a včas 80 % poplatníků, rozpočet města je ale vždy naplněn dle plánovaného příjmu díky činnosti správce daně od června do prosince každého roku,
- míra třídění ve městě má vliv na výši poplatku (při výpočtu sazby na aktuální rok se zohledňuje, kolik bylo vydáno na sběr a svoz netříděného odpadu),
- o tom, zda bude využita horní hranice sazby (pro rok 2019 mohl být poplatek až 785 Kč) rozhodují zastupitelé města Brna,
- všichni zaměstnanci oddělení mají složenou zkoušku odborné způsobilosti při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
- jsme vám k dispozici na pracovišti Šumavská 35, budova C, pro zodpovězení veškerých dotazů týkajících se místního poplatku za komunální odpad, případně na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.?
Děkujeme všem, kteří platíte řádně a včas.

Oddělení správy poplatku za komunální odpad
Odbor životního prostředí, Magistrát města Brna

fotka starosty oříznutáVážení a milí spoluobčané,

dovolte mi, abych vám prostřednictvím prosincového vydání našeho zpravodaje popřál krásné a pokud možno klidné období adventu a vánočních svátků. Byť to nemusí být vždy snadné, zkusme předvánoční shon a stres co nejvíce potlačit a co nejvíce si naopak vychutnat pohodovou a duchovní stránku Vánoc. Zároveň mi dovolte popřát vám i naší krásné městské části úspěšný rok 2020.

Marek Viskot
váš starosta

ReneCernyFVážení spoluobčané a přátelé,
začíná vánoční čas přání, klidu, setkávání a vzpomínek. Dovolte mi proto, abych se i já přidal a popřál Vám krásné a klidné prožití vánočních svátků, a hlavně hodně zdraví, úspěchů a štěstí do celého nadcházejícího roku 2020. Zároveň se těším na spolupráci při dalším rozvoji naší městské části.
René Černý, místostarosta

Na své 14. schůzi 13. 11. 2019 rada městské části:
• schválila předběžný návrh rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2020,
• doporučila zastupitelstvu městské části schválit žádost o půjčku z Fondu kofinancování Magistrátu města Brna v rámci projektu Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice,
• schválila poskytnutí věcného daru Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Řečkovice ve formě 500 kusů balíčků na Mikulášskou besídku, konanou 8. prosince 2019,
• nenavrhla žádnou změnu v obecně závazných vyhláškách statutárního města Brna, které určují spádové obvody mateřských a základních škol,
• schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., na provedení díla „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovice“, spočívající v prodloužení termínu dokončení díla a ve zvýšení ceny,
• nesouhlasila se změnou části Územního plánu města Brna, týkající se MČ Brno–Jehnice (změnou zemědělského půdního fondu a ploch pro veřejnou vybavenost / školství na čisté bydlení a plochy komunikací a prostranství místního významu a změnou zemědělského půdního fondu na plochu pro veřejnou vybavenost / školství), neboť tato změna (předpokládající výstavbu až 52 rodinných domů) výrazně negativně ovlivní životní prostředí obyvatel ulic Tumaňanova, Jandáskova a Gromešova, a to především narůstající dopravou, vedenou jedinou trasou spojující Mokrou Horu, Jehnice a Ořešín s centrem města,
• schválila smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů se společností ASEKOL, a. s., Československého exilu 8, Praha 4.

Dana Filipi, místostarostka

V pondělí 23. 12. 2019 bude Úřad městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, z provozních důvodů uzavřen pro veřejnost. V úterý 31. 12. 2019 bude provozní doba podatelny časově omezena od 8:00 do 12:00 hodin.
Mgr. Simona Lederová, tajemnice ÚMČ

I letos připravila řečkovická radnice tradiční promítání filmů pro své občany v seniorském věku. Promítat se bude v sále zastupitelstva na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, začátky vždy v 10,00 hod. V úvodu se můžete těšit na úvodní slovo MgA. Radka Hakla M.A., který Vás s filmem také seznámí.
Těšíme se na Vás.

Mgr. Barbora Burešová
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

8. 1. 2020 CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI / francouzská komedie/
15. 1. 2020 LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU / komedie USA/
22. 1. 2020 VRÁSKY Z LÁSKY /komedie ČR/
29. 1. 2020 PSÍ POSLÁNÍ /romantický rodinný film/
5. 2. 2020 LEPŠÍ POZDĚ NEŽLI POZDĚJI / romantická komedie USA /
12. 2. 2020 MUŽI V NADĚJI / komedie ČR /
19. 2. 2020 ŽENY V POKUŠENÍ / komedie ČR /
26. 2. 2020 LÁSKA A JINÉ POHROMY / britská komedie /
4. 3. 2020 DÁNSKÁ DÍVKA / psychologický film Dánsko /
11. 3. 2020 NEŽ JSEM TĚ POTKALA / britská romantická komedie /

fotka starosty oříznutáDětem opravujeme školy, pak je překvapíme čerty

Podpora mateřských a základních škol je jedním z významných a prakticky nikdy nekončících úkolů městské části. Staráme se o školní budovy, zahrady či sportoviště. Letos bylo nejživěji na Horáckém náměstí, kde jsme v září dokončili dlouho potřebnou rekonstrukci dopravního hřiště. Za perfektní spolupráci u tohoto projektu bych rád poděkoval vedení města Brna i pracovníkům Brněnských komunikací.

Naše městská část byla na Horáckém náměstí také investorem akce s názvem „Bezbariérovost, konektivita a revitalizace zeleně.“ Hlavní část prací spočívala v přístavbě výtahu k pavilonu „B“ budovy základní školy, aby byl umožněn snadnější pohyb imobilních žáků. Zároveň bylo v každém ze tří nadzemních podlaží pavilonu vybudováno bezbariérové WC.

Z úrovně školy byl realizován projekt “Přírodní zahrada ZŠ Horácké náměstí”, financovaný ze Státního fondu životního prostředí ČR. Projekt spočívá v renovaci školní zahrady, která je využitelná i při výuce žáků. Povedla se obnova přírodní učebny, hmatové stezky a mnoho dalších prvků.

Věřím, že nejen děti ve školním věku budou mít radost z novinky v kalendáři, kterou jsme připravili na začátek prosince. V pátek 6. prosince přivítáme v areálu bývalého pivovaru za radnicí Čerty z Lipůvky s jejich představením. Pozvánku na akci naleznete v tomto čísle zpravodaje. Děkuji místostarostce Daně Filipi za její nápad a jeho realizaci.

Na závěr svého článku připomínám, že od 1. do 29. listopadu můžeme hlasovat pro projekty navržené v rámci tzv. participativního rozpočtu města Brna. Mezi 53 soutěžícími projekty jsou čtyři, které bude možné v případě úspěchu realizovat na území naší městské části. Předem děkuji za jejich podporu. Byl bych moc rád, kdyby se jim podařilo zařadit se mezi nejúspěšnější projekty města.

Marek Viskot
Váš starosta

01 Slovo starosty foto 2