V letošním roce 2020 nastaly pro některé z Vás podstatné změny, o kterých se podrobně dočtete na našich webových stránkách www.brno.cz/odpady.
Úplné osvobození od poplatku je nově u seniorů, kteří v roce 2020 dosáhnou věku 70 let a více, a u dětí, které v roce 2020 nedosáhnou věku 4 let. V těchto případech dojde k osvobození od poplatku automaticky a dosažení nebo nedosažení věku není nutné správci daně ohlašovat.

Upozorňujeme však, že osvobození dle věku se vztahuje pouze k poplatkové povinnosti, která vzniká z důvodu přihlášení se v Brně, nikoli z důvodu vlastnictví nemovitosti, podléhající zpoplatnění.
Pokud tedy osoba osvobozená z důvodu věku a přihlášená v Brně vlastní v Brně byt nebo rodinný dům, kde nikdo není přihlášen k pobytu, pak z titulu vlastnictví i nadále nese tento vlastník poplatkovou povinnost, a to ve výši 670 Kč za každou jednu nemovitost podléhající zpoplatnění.

Jinými slovy, u poplatkové povinnosti z titulu vlastnictví věk vlastníka nemá žádný vliv na výši sazby.
Novinkou je také zpřísnění dopadů v těch případech, kdy není splněna ohlašovací povinnost. Týká se to zejména rodičů, kteří uplatňují osvobození pro třetí a další dítě. Pokud nesplní každoročně ohlašovací povinnost ke dni splatnosti, nárok na osvobození zaniká.
Stejná zůstává sazba, a to 670 Kč za rok 2020, stejně jako splatnost poplatku k 31. 5. 2020.
Za domácnost může odvádět poplatky společný zástupce. Ten je povinen správci poplatku písemně oznámit jména a data narození
osob, za které poplatek odvádí (lze i elektronicky). Ohlašovací povinnost plní i další skupiny poplatníků – více na www.brno.cz/odpady.

S ohledem na rozšíření skupin osvobozených poplatníků budou pokladní místa na Malinovském náměstí 3 otevřena dva měsíce oproti předchozím třem, a to od dubna do května 2020. Ve výškové budově C na ulici Šumavská 35 je pokladna v provozu celoročně.
Při platbě doporučujeme využít on-line platbu na městském e-shopu:

Číslo účtu správce poplatku je vedeno u České spořitelny, a. s.: 111 22 00 22/0800 (při bezhotovostní platbě se uvádí jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka).
Správcem daně pro celé město Brno je Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Oddělení správy poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 35, budova C.

Referát správy poplatku, Odbor životního prostředí, Magistrát města Brna

Jak jsme informovali v prosincovém vydání zpravodaje, i letos připravila řečkovická radnice tradiční promítání filmů pro své občany v seniorském věku. Promítání probíhá v sále zastupitelstva na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, začátky vždy v 10,00 hod. V úvodu se můžete těšit na úvodní slovo MgA. Radka Hakla M.A., který Vás s filmem také seznámí.
Těšíme se na Vás.

Mgr. Barbora Burešová
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

5. 2. 2020 LEPŠÍ POZDĚ NEŽLI POZDĚJI / romantická komedie USA /
12. 2. 2020 MUŽI V NADĚJI / komedie ČR /
19. 2. 2020 ŽENY V POKUŠENÍ / komedie ČR /
26. 2. 2020 LÁSKA A JINÉ POHROMY / britská komedie /
4. 3. 2020 DÁNSKÁ DÍVKA / psychologický film Dánsko /
11. 3. 2020 NEŽ JSEM TĚ POTKALA / britská romantická komedie /

Radnice v Řečkovicích navazuje na cyklus přednášek, které jste si velmi oblíbili. Každý měsíc Vás budeme aktuálně informovat o přednášejících a tématech, a doufáme, že Vás zaujmou. Předkládáme program na měsíc únor. Přednášky se konají v budově ÚMC Brno-Řečkovice a Mokrá Hora v zasedací místnosti zastupitelstva.

Těšíme se na Vás.

Mgr. Barbora Burešová
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

5. února 2020 Ing. Jaromír Novák Martinik - ostrov květin od 15,00 hod.
12.února 2020 Ing. Andrej Lúč Gruzie od 16,00 hod. (pozor, změna začátku)
26. února 2020 Ing. Lumír Sochorec Kuba - perla Karibiku od 15,00 hod.

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

v lednovém čísle se každoročně věnuji rozpočtu městské části a nejvýznamnějším akcím počínajícího roku. Finální rozpočet naší čtvrti schvalovalo zastupitelstvo tentokrát až po uzávěrce tohoto vydání, proto se mu mohu podrobněji věnovat až příště. Nicméně těsně před schválením už byl v době uzávěrky schválen rozpočet statutárního města Brna, ze kterého při tvorbě našeho rozpočtu nutně vycházíme. Na listopadovém zasedání zastupitelstva města byly schváleny finanční transfery na konkrétní akce jednotlivých městských částí, a to včetně investic do školství.

Schválený finanční transfer z rozpočtu města na revitalizaci Palackého náměstí činí téměř dvanáct miliónů korun. Díky tomu mohu s radostí potvrdit, že v roce 2020 budeme schopni celou akci zrealizovat a navázat tak na proběhnuvší práce včetně prostranství před kostelem a náměstíčkem s kašnou. Právě tato asfaltová silnice je nově provedena v kostce a celá plocha bude v souladu se zpracovanou studií volně přecházet do parku. Nově bude v této části vymezena obytná zóna za účelem preference chodců a následně nasměrování parkujících aut do zadní části náměstí na novou plochu pro parkování.

Z hlediska rozpočtu města jsme byli velice úspěšní také v oblasti školství. Základní škola Novoměstská se díky transferu ve výši devět miliónů korun dočká rekonstrukce a zateplení střechy. Ve školce v Tumaňanově ulici na Mokré Hoře se mohou těšit na tolik potřebné dokončení rekonstrukce školní zahrady, na kterou nám město přispěje dvěma milióny korun.

ReneCernyFPéče o veřejnou zeleň v roce 2020
V loňském roce, zejména v létě, jsme zaznamenali některé podněty vás občanů, kterým záleží na udržitelnosti kvality veřejné zeleně v naší městské části. Většina z nich se shodovala s myšlenkami a nápady které jsme měli i my. Bylo ovšem nutné je následně podrobně prověřit a analyzovat s našimi odborníky z Odboru životního prostředí. Ti provedli několik odborných šetření a průzkumů, které vedly k aktualizaci informací, poznatků, názorů a vytvoření jakýchsi základních tezí ve dvou oblastech péče o veřejnou zeleň v naší městské části, kterými bychom se chtěli řídit nejen v tomto roce, ale i v letech následujících.

Květinové záhony v trávnících
• Kvetoucí směsi bylin jako náhrada pravidelně sečených trávníků je v oblasti péče o veřejnou zeleň aktuální téma rezonující mezi laickou a odbornou veřejností.
• Cílem zakládání květnatých porostů patří zvýšení estetické a funkční hodnoty ploch veřejné zeleně a zvýšení druhové rozmanitosti (diverzity) porostů.
• Podle našich zjištění je druhová skladba travnatých porostů podobná druhové skladbě na lučních a pastevních porostech v okolí Brna.
• V travnatých porostech na území Řečkovic se běžně vyskytuje řada kvetoucích bylin jako jsou jetele, jitrocele, jestřábníky, kakosty, štírovník, čičorka, tolice, smetánka, sedmikráska, popenec, pastinák, řebříček a řada dalších.
• Uměle zakládané květnaté porosty vyžadují důkladnou a poměrně nákladnou přípravu stanoviště s počáteční péči o založený porost. Z dlouhodobého hlediska ze založených květnatých porostů vymizí druhy, kterým dané stanoviště nevyhovuje a druhové složení se časem přirozeně navrátí do podoby okolních porostů.
• Zakládání porostů ze směsí kvetoucích druhů bylin bez přihlédnutí ke stanovištím poměrům a adekvátní následné péče v prostředí městské zeleně lze chápat jako dočasné řešení.
• Ke zvýšení estetické hodnoty ploch veřejné zeleně jsme v letošním roce na podzim vysadili na zkušební ploše (Palackého náměstí) přibližně 2500 kusů okrasných cibulovin. Jde o kvetoucí vícebarevnou směs krokusů (šafránů), která by měla v předjarním období ještě před nástupem hlavní vegetace vytvořit v travnatých plochách kvetoucí barevný efekt. Po jejich odkvětu bude plocha standardně udržována sečením. V případě, že se tento způsob zvýšení estetické hodnoty trávníků osvědčí, osadíme v příštím roce kvetoucími cibulovinami další vhodné plochy.

Na své 15. schůzi 4. 12. 2019 rada městské části:

• doporučila zastupitelstvu městské části schválit návrh rozpočtu na rok 2020,
• schválila s účinností od 4. 12. 2019 nájemné/pachtovné z pozemků v k. ú. Řečkovice a k. ú. Mokrá Hora u nově uzavíraných nájemních/pachtovních smluv ve výši:
a) pozemky mimo rekreační oblasti a zahrádkářské osady nesloužící k podnikání, plochy zastavěné rodinnými domy, zahrádky za rodinnými domy, předzahrádky, dvorky – 40 Kč/m2/rok,
b) pozemky v zahrádkářských osadách - Úlehle min. 8 Kč/m2/rok, Cihelna min. 10 Kč/m2/rok, K Západi min. 12 Kč/m2/rok, Podhájí min. 18 Kč/m2/rok, Vodojem min. 14 Kč/m2/rok,
• schválila smlouvu o výpůjčce nebytových prostor – zasedací místnosti zastupitelstva a Síně Jana Hrušky v objektu ÚMČ, s Centrem sociálních služeb, příspěvkovou organizací, se sídlem Sejkorova 6, Brno, za účelem uspořádání akce „Vánoční anděl“ dne 13. 12. 2019,
• schválila nájemní smlouvu s panem Karlem Malanou na pronájem areálu bývalého pivovaru za účelem uspořádání akce „Řečkovická zabijačka“ dne 18. 1. 2020 a současně souhlasila s užitím znaku městské části v souvislosti s propagací a konáním uvedené akce,
• schválila poskytnutí prostor v objektu bývalého pivovaru a snížení platby za užití uvedených prostor pobočnému spolku Klubu českých turistů Moravská Slavia Řečkovice na akce Černohorské šlápoty ve dnech 21. 2. – 22. 2. 2020, Lesnickým Slavínem ve dnech 10. 4. – 11. 4. 2020, současně souhlasila s užitím znaku městské části v souvislosti s propagací a konáním akcí Černohorské šlápoty, Lesnickým Slavínem a Brněnská podkova.

Dana Filipi, místostarostka

V souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů, která umožňují získat do nájmu obecní byt za předpokladu uhrazení dluhu po předchozím nájemci, zveřejňujeme následující údaje o uvolněném bytu:

Údaje o bytu - Novoměstská 39, byt č. 6, 2. nadzemní podlaží, velikost 2 + 1, celková plocha 61,55 m2 (kuchyň 12,0 m2, 1. pokoj 17,3 m2, 2. pokoj 14,3 m2, předsíň 6,7 m2, WC 0,9 m2, koupelna 2,6 m2, komora 2,5 m2, lodžie 3,55 m2, sklepní kóje 1,7 m2)
Výše dluhu - samotný dluh 238.466,- Kč
- příslušenství dluhu ke 31. 12. 2019 18.785,- Kč
Termín pro podání žádosti - do 10. 2. 2020

K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka uhrazení alespoň 25 % dluhu bez příslušenství. Nabídne-li zájemce úhradu větší části dluhu, případně i příslušenství (nebo jeho části), bude při hodnocení žádostí bodově zvýhodněn. Žádost musí být podána na příslušném formuláři, který je k dispozici na bytovém odboru ÚMČ nebo ke stažení na internetové adrese www.reckovice.cz v rubrice „Aktuality“. Uhrazením dluhu dojde k postoupení pohledávky novému nájemci, který tak vystřídá obec v pozici věřitele a může dluh vymáhat po vystěhovaném neplatiči.
Bližší informace je možné získat na bytovém odboru ÚMČ, Palackého nám. 11, tel. 541 421 719.

Ing. Ivan Melichar
vedoucí bytového odboru

05 Přednášky fotoKoncem listopadu se na radnici městské části uskutečnila další z pilotní série odborných přednášek, tentokrát s dr. Hrnčiříkovou z Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity na téma zdravého stravování a životního stylu. Zájem o přednášku a téma byl velký soudě i dle mnoha dotazů z publika, které paní doktorka zodpovídala během přednášky, o přestávce i po skončení přednášky. Téma zdravého stravování a životního stylu je natolik rozmanité a významné, že jsme se vzájemně shodli na zájmu uspořádat další přednášky i v budoucnu. Pilotní cyklus odborných přednášek zatím ukázal rostoucí zájem, a proto v nich budeme pokračovat v dalším roce s novými tématy a hosty. Budeme samozřejmě rádi za vaši účast, ale také za zpětnou vazbu či návrhy témat, která by vás zajímala.

Filip Hrůza, místostarosta

Úředníci Magistrátu města Brna, kteří spravují poplatek za komunální odpad pro celé Brno, tedy pro 400 tisíc poplatníků (město tedy spravuje osobní daňové účty srovnatelné co do počtu s počtem klientů menší banky), se občas setkají s názorem, který neodpovídá realitě, že totiž po uplynutí splatnosti 31. 5. „je na oddělení klid“.
Splatností totiž správa poplatku nekončí, ale začíná, jen možná není tolik „vidět“.
Činnost oddělení během kalendářního roku je rozdělena do časových úseků, ve kterých probíhají na sebe navazující úkony. Nejviditelnějším obdobím pro veřejnost je březen až květen každého roku, a to z důvodu splatnosti, která je v Brně již od zavedení poplatku v roce 2002 k 31. 5. V období výběru se z většiny referentů oddělení stávají pokladníci a zajišťují chod sedmi pokladen v budově Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí a ve výškové budově C na Šumavské. I když přes pokladnu projde téměř polovina výběru (tedy ke 100 mil. Kč každý rok), stále se zvedá procento úhrady bezhotovostní formou, kterou doporučuje i správce poplatku.
Činnost oddělení v období po splatnosti v červenu až březnu se dá (velmi stručně řečeno) rozdělit na dva základní okruhy – daňové řízení s poplatníky, kteří nezaplatili řádně (tedy včas, ve správné výši, se správnými údaji a se splněním ohlašovací povinnosti), a řízení spočívající ve zpracování ohlašovacích povinností poplatníků.
Víte, že:
- od roku 2002 vybrali zaměstnanci oddělení na poplatku 3,5 miliardy Kč (v průměru ročně 200 milionů Kč),
- pokud jste poplatníkem místního poplatku v Brně, máte nárok na dotaci šalinkarty (více na www.brno.cz (občan-šalinkarta),
- od roku 2013 je poplatníkem i vlastník bytu nebo rodinného domu, ve kterém není nikdo hlášen k pobytu,
- od roku 2013 mají poplatkovou a ohlašovací povinnost i cizinci, kteří pobývají v Brně, včetně občanů Evropské unie (týká se i slovenských občanů),
- platit můžete i přes platební bránu www.brnoid.cz
- možnosti registrace e-mailové adresy (na www.brno.cz/odpady), kam pravidelně zasíláme informace obecného charakteru o poplatku, splatnosti, změnách, sazbě atd., využilo již 16 tisíc osob,
- pro účely osvobození od poplatku musíte splnit ohlašovací povinnost každý rok, jinak vám nárok zaniká,
- ke dni splatnosti uhradí řádně a včas 80 % poplatníků, rozpočet města je ale vždy naplněn dle plánovaného příjmu díky činnosti správce daně od června do prosince každého roku,
- míra třídění ve městě má vliv na výši poplatku (při výpočtu sazby na aktuální rok se zohledňuje, kolik bylo vydáno na sběr a svoz netříděného odpadu),
- o tom, zda bude využita horní hranice sazby (pro rok 2019 mohl být poplatek až 785 Kč) rozhodují zastupitelé města Brna,
- všichni zaměstnanci oddělení mají složenou zkoušku odborné způsobilosti při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
- jsme vám k dispozici na pracovišti Šumavská 35, budova C, pro zodpovězení veškerých dotazů týkajících se místního poplatku za komunální odpad, případně na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.?
Děkujeme všem, kteří platíte řádně a včas.

Oddělení správy poplatku za komunální odpad
Odbor životního prostředí, Magistrát města Brna

fotka starosty oříznutáVážení a milí spoluobčané,

dovolte mi, abych vám prostřednictvím prosincového vydání našeho zpravodaje popřál krásné a pokud možno klidné období adventu a vánočních svátků. Byť to nemusí být vždy snadné, zkusme předvánoční shon a stres co nejvíce potlačit a co nejvíce si naopak vychutnat pohodovou a duchovní stránku Vánoc. Zároveň mi dovolte popřát vám i naší krásné městské části úspěšný rok 2020.

Marek Viskot
váš starosta

ReneCernyFVážení spoluobčané a přátelé,
začíná vánoční čas přání, klidu, setkávání a vzpomínek. Dovolte mi proto, abych se i já přidal a popřál Vám krásné a klidné prožití vánočních svátků, a hlavně hodně zdraví, úspěchů a štěstí do celého nadcházejícího roku 2020. Zároveň se těším na spolupráci při dalším rozvoji naší městské části.
René Černý, místostarosta

Na své 14. schůzi 13. 11. 2019 rada městské části:
• schválila předběžný návrh rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2020,
• doporučila zastupitelstvu městské části schválit žádost o půjčku z Fondu kofinancování Magistrátu města Brna v rámci projektu Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice,
• schválila poskytnutí věcného daru Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Řečkovice ve formě 500 kusů balíčků na Mikulášskou besídku, konanou 8. prosince 2019,
• nenavrhla žádnou změnu v obecně závazných vyhláškách statutárního města Brna, které určují spádové obvody mateřských a základních škol,
• schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., na provedení díla „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovice“, spočívající v prodloužení termínu dokončení díla a ve zvýšení ceny,
• nesouhlasila se změnou části Územního plánu města Brna, týkající se MČ Brno–Jehnice (změnou zemědělského půdního fondu a ploch pro veřejnou vybavenost / školství na čisté bydlení a plochy komunikací a prostranství místního významu a změnou zemědělského půdního fondu na plochu pro veřejnou vybavenost / školství), neboť tato změna (předpokládající výstavbu až 52 rodinných domů) výrazně negativně ovlivní životní prostředí obyvatel ulic Tumaňanova, Jandáskova a Gromešova, a to především narůstající dopravou, vedenou jedinou trasou spojující Mokrou Horu, Jehnice a Ořešín s centrem města,
• schválila smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů se společností ASEKOL, a. s., Československého exilu 8, Praha 4.

Dana Filipi, místostarostka

V pondělí 23. 12. 2019 bude Úřad městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, z provozních důvodů uzavřen pro veřejnost. V úterý 31. 12. 2019 bude provozní doba podatelny časově omezena od 8:00 do 12:00 hodin.
Mgr. Simona Lederová, tajemnice ÚMČ

I letos připravila řečkovická radnice tradiční promítání filmů pro své občany v seniorském věku. Promítat se bude v sále zastupitelstva na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, začátky vždy v 10,00 hod. V úvodu se můžete těšit na úvodní slovo MgA. Radka Hakla M.A., který Vás s filmem také seznámí.
Těšíme se na Vás.

Mgr. Barbora Burešová
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

8. 1. 2020 CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI / francouzská komedie/
15. 1. 2020 LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU / komedie USA/
22. 1. 2020 VRÁSKY Z LÁSKY /komedie ČR/
29. 1. 2020 PSÍ POSLÁNÍ /romantický rodinný film/
5. 2. 2020 LEPŠÍ POZDĚ NEŽLI POZDĚJI / romantická komedie USA /
12. 2. 2020 MUŽI V NADĚJI / komedie ČR /
19. 2. 2020 ŽENY V POKUŠENÍ / komedie ČR /
26. 2. 2020 LÁSKA A JINÉ POHROMY / britská komedie /
4. 3. 2020 DÁNSKÁ DÍVKA / psychologický film Dánsko /
11. 3. 2020 NEŽ JSEM TĚ POTKALA / britská romantická komedie /

fotka starosty oříznutáDětem opravujeme školy, pak je překvapíme čerty

Podpora mateřských a základních škol je jedním z významných a prakticky nikdy nekončících úkolů městské části. Staráme se o školní budovy, zahrady či sportoviště. Letos bylo nejživěji na Horáckém náměstí, kde jsme v září dokončili dlouho potřebnou rekonstrukci dopravního hřiště. Za perfektní spolupráci u tohoto projektu bych rád poděkoval vedení města Brna i pracovníkům Brněnských komunikací.

Naše městská část byla na Horáckém náměstí také investorem akce s názvem „Bezbariérovost, konektivita a revitalizace zeleně.“ Hlavní část prací spočívala v přístavbě výtahu k pavilonu „B“ budovy základní školy, aby byl umožněn snadnější pohyb imobilních žáků. Zároveň bylo v každém ze tří nadzemních podlaží pavilonu vybudováno bezbariérové WC.

Z úrovně školy byl realizován projekt “Přírodní zahrada ZŠ Horácké náměstí”, financovaný ze Státního fondu životního prostředí ČR. Projekt spočívá v renovaci školní zahrady, která je využitelná i při výuce žáků. Povedla se obnova přírodní učebny, hmatové stezky a mnoho dalších prvků.

Věřím, že nejen děti ve školním věku budou mít radost z novinky v kalendáři, kterou jsme připravili na začátek prosince. V pátek 6. prosince přivítáme v areálu bývalého pivovaru za radnicí Čerty z Lipůvky s jejich představením. Pozvánku na akci naleznete v tomto čísle zpravodaje. Děkuji místostarostce Daně Filipi za její nápad a jeho realizaci.

Na závěr svého článku připomínám, že od 1. do 29. listopadu můžeme hlasovat pro projekty navržené v rámci tzv. participativního rozpočtu města Brna. Mezi 53 soutěžícími projekty jsou čtyři, které bude možné v případě úspěchu realizovat na území naší městské části. Předem děkuji za jejich podporu. Byl bych moc rád, kdyby se jim podařilo zařadit se mezi nejúspěšnější projekty města.

Marek Viskot
Váš starosta

01 Slovo starosty foto 2

ReneCernyFNesouhlas s návrhem změn Územního plánu města Brna
Jak jistě mnozí z Vás víte, město Brno stále nemá vypracován a schválen územní plán, který je pro rozvoj každé městské aglomerace velmi důležitý. Z toho důvodu jsou celá léta ze starého územního plánu vyjímány návrhy na změny, které jsou poté projednány a následně schváleny či zamítnuty. Návrhy na změny podávají obce, města, kraje, podnikatelské subjekty, fyzické osoby apod. To byl také případ navrhované změny Územního plánu města Brna, týkající se plánované výstavby v Jehnicích, o kterém jsem Vás před časem v Řeči informoval. Naše stanovisko bylo nesouhlasné, zejména kvůli zvýšené frekvenci dopravy v Řečkovicích, ale zejména na Mokré Hoře.
Bohužel musím konstatovat, že s návrhy změn územní plánu se doslova, dovolte mi ten výraz, roztrhl pytel. Magistrát města Brna, resp. Odbor územního plánování a rozvoje vydal návrh Změn Územního plánu města Brna (ÚP) vybraných ke zkrácenému postupu řízení. Vedení naší městské části prostřednictvím rady městské části (RMČ) nesouhlasí se dvěma navrhovanými změnami. Jedná se o rozšiřování ploch pro výstavbu v Ořešíně, bez řešení dopadu dopravní obsluhy na obydlené území v Řečkovicích a Mokré Hoře, a to za situace, kdy v k. ú. Ořešín je značná část ploch dosud nezastavěná a jedná se tak o rozvoj jedné městské části na úkor druhé, což je, dle našeho názoru, v rozporu s úkoly a cíli územního plánování. Důvody jsou tedy stejné jako v případě plánované výstavby v Jehnicích. Druhé nesouhlasné stanovisko přijala RMČ v případě návrhu změn při ulici Měřičkova (objekt bývalých jeslí vedle mateřské školky). Důvodem je nerespektování podmínky požadované pro stanovení míry využití území. Zastupitelstvo městské části v minulosti souhlasilo s pořízením změny ÚP s podmínkou IPP (index podlažní plochy) 0,7. Nový návrh na změnu stanovuje IPP 1,5, což považujeme za nepřijatelné, umožnilo by to zástavbu ve hmotě neslučitelné s charakterem okolní zástavby. Dotčený pozemek je umístěn mezi plochou s řadovými rodinnými domy se zahradami a pozemkem s budovou mateřské školy. Zmíněná stanoviska jsem jménem městské části přednesl na veřejném projednání výše uvedených změn ÚP a budou doručena i písemně Odboru územního plánování a rozvoje MMB.

Mgr. René Černý, místostarosta

02 Slovo místostarosty foto

Na své 12. schůzi 25. 9. 2019 rada městské části:
• schválila výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky na služby „Tisk zpravodaje ŘEČ“,
• schválila program poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím z rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2020,
• schválila záměr pronajmout nebytový prostor v domě Novoměstská 39-41,
• schválila záměr propachtovat část pozemku v k. ú. Řečkovice (zahrádka v lokalitě Podhájí III),
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovice“ (přeložka rozvodů VO) nabídku předloženou společností CAVALON, s. r. o., Hapalova 22, 621 00 Brno, a současně smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• schválila smlouvu o nájmu nebytového prostoru v objektu Měřičkova 46 (bývalá kotelna) s firmou VG GROUP INVEST, s. r. o., se sídlem Kolaříkova 1, 621 00 Brno,
• souhlasila se záměrem SVJ Novoměstská 3, Žitná 21 a Žitná 23 na revitalizaci vnitrobloku a doplnění a údržbu zeleně u uvedených bytových domů, který bude předkládán k žádosti o získání dotace z programu „Podpora oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně v roce 2020“.

Na své 13. schůzi 15. 10. 2019 rada městské části:
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky malého rozsahu „Tisk zpravodaje ŘEČ“ nabídku předloženou společností Gill, s. r. o., se sídlem Hapalova 42a, Brno a současně schválila smlouvu s uvedenou společností,
• schválila uspořádání Vavřineckých hodů v roce 2020 ve dnech 7. – 9. srpna a jmenovala pracovní skupinu pro přípravu Vavřineckých hodů 2020 ve složení: Mgr. Marek Viskot, Mgr. René Černý, Dana Filipi, Oldřich Gardáš a zástupce určený hodovou chasou,
• schválila termíny, místo a dobu uzavírání sňatků v roce 2020,
• schválila smlouvu o nájmu zasedací místnosti zastupitelstva a Síně Jana Hrušky v objektu ÚMČ se spolkem VINNÁ LÓŽE Koštýř, zastoupeným p. Ing. Michalem Kováčem, se sídlem Pálavské náměstí 2, 628 00 Brno, za účelem uspořádání řízené degustace a souhlasila s užitím znaku městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za účelem propagace uvedené akce v listopadovém čísle zpravodaje ŘEČ,
• schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 9. 2019 se společností CAVALON, s. r. o., Hapalova 22, 621 00 Brno, na provedení díla „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovice“ (přeložka rozvodů VO), spočívající v prodloužení termínu dokončení díla a v navýšení ceny.

Dana Filipi, místostarostka

Do finále třetího ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás postoupilo 53 nápadů, které navrhli sami obyvatelé města Brna. O tom, které nápady budou vítězné, rozhodnete opět vy – Brňané! Hlasovat můžete od 1. do 29. listopadu. Každý občan Brna má k dispozici 5 hlasů kladných a 2 záporné, přičemž jednomu projektu může dát až 2 hlasy kladné a 1 hlas záporný. Vítěznými projekty budou ty, které získají nejvíce kladných hlasů a vejdou se v součtu do částky 35 milionů Kč, která byla pro letošní ročník vyčleněna. Hlasovat lze elektronicky na damenavas.brno.cz nebo pomocí full účtu na brnoid.cz. Jestli chcete hlasovat raději osobně, využijte některou z poboček Knihovny Jiřího Mahena nebo se za námi zastavte 13. listopadu mezi 10. a 18. hod. na ústřední pobočce na Kobližné.
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora má ve finále hned čtyři projekty! Řečkovicemi s Járou Cimrmanem, navržený panem Františkem Pokorným, Nová krytá sportovní hala v Řečkovicích od pana Petra Lesenského, Víceúčelové hřiště Boskovická od pana Josefa Jelínka a Bílé střechy chladí Brno: pilotní projekt, navržený panem Michalem Polanským, který navrhl i projekt pro celé Brno Ušetři vodu a zalej strom!
Na facebookové stránce Dáme na vás můžete zhlédnout videa všech finálových projektů a vybrat si své favority. Hlasujte! My dáme na vás!
Kancelář participace

Gymnázium Brno-Řečkovice nabízí volné pracovní místo pomocné kuchařky do školní jídelny na hlavní pracovní poměr.
Nástup ihned nebo dle dohody.
Požadujeme zdravotní způsobilost, praxe ve školní jídelně výhodou.
Kontakt a bližší informace: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, 621 00 Brno
Kontaktní osoba: Leona Hejčová, tel.: 734 313 098, 549 274 011, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Již třetím rokem Brňané využívají úspěšný dotační program na tzv. e-šalinkartu.
Dotace ve výši 1 425 Kč je poskytována od roku 2017 na zakoupenou elektronickou základní nepřenosnou roční předplatní jízdenku MHD pro zóny 100 a 101. V letošním roce Oddělení motivačních programů Magistrátu města Brna eviduje již 33 000 žádostí, což představuje značný nárůst oproti předchozím rokům.
Žádost o dotaci lze podat přes ověřený uživatelský účet na webu www.brnoid.cz, a to nejpozději do 60 dnů ode dne zakoupení jízdenky. Dotace je přiznána každému, kdo je v Brně poplatníkem místního poplatku za komunální odpad, není od jeho placení plně osvobozen a nemá na tomto poplatku dluh. Více informací najdete na novém webu www.ekodotace.brno.cz.
Cílem dotace je motivovat občany, kteří k pohybu po městě využívají individuální automobilovou dopravu, aby dali přednost MHD a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí v našem městě.