Ve středu 23. 12. 2020 bude Úřad městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, z provozních důvodů uzavřen pro veřejnost.

Ve čtvrtek 31. 12. 2020 bude provozní doba podatelny časově omezena od 8:00 do 12:00 hodin.


Mgr. Simona Lederová, tajemnice ÚMČ

Vánoce plné pohody, lásky, klidu, štědrosti,
v nadcházejícím roce zejména dobré zdraví, hodně štěstí a úspěchů
všem čtenářům přeje
redakční rada zpravodaje ŘEČ

06 Přání foto 1

V březnu příštího roku plánujeme s Odborem životního prostředí a městskou společností SAKO rozmístit celkem tisíc nádob určených na sběr bioodpadu. Ty budou rozmístěny na těch stanovištích sběrných nádob, které vyberou městské části. Nákup nádob pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí.
Jedná se o přelomový okamžik. Doposud Brno jako jedno z mála měst systematicky bioodpad nesváželo. Pro sběr bioodpadu vždy sloužila poměrně hustá síť 38 sběrných středisek odpadů, případně v některých městských částech mobilní sběr velkoobjemovými kontejnery ve vegetační sezóně. Nyní chceme po celém městě v první fázi rozmístit tisíc hnědých nádob o objemu 240 litrů. Ty budou určeny především na kuchyňský bioodpad.
Z úrovně města v současné době začínáme oslovovat městské části s žádostí o upřesnění stanovišť, kam konkrétně chtějí nové nádoby na bioodpad umístit. Všech tisíc nových nádob bude rozmístěno v průběhu března roku 2021.
Zatím máme naplánovaný svoz tohoto odpadu ve čtrnáctidenním intervalu. Závěrem roku 2021 chceme vyhodnotit efektivitu svozu, zda frekvence vývozu je dostatečná a zda je dostatečná i velikost nádob. Podle toho systém upravíme na další rok. Během příštího roku také budeme připravovat systém svozu bioodpadu od rodinných domů.
Chceme obyvatelům Brna blíže ukázat, že bioodpad je cenná surovina. Předně takový odpad díky kompostérům nemusí vzniknout, proto i nadále budeme podporovat domácí kompostování. Ne každý Brňan však má pro kompostování vhodné podmínky, proto chceme zajistit svoz do centrální kompostárny a zároveň plánujeme výstavbu zařízení na výrobu bioplynu, díky kterému budeme moci pohánět popelářské vozy nebo autobusy městské hromadné dopravy.

Mgr. Petr Hladík
1. náměstek primátorky

MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k propachtování pozemek p.č. 3598/7 v k.ú. Řečkovice (zahrádka v lokalitě Úlehle), o výměře 488 m2.

Na pozemek je přivedena voda, spotřebu hradí pachtýř. Cena pachtu je min. 8,- Kč/m2/rok.
Pachtovní smlouva bude uzavřena se žadatelem s nejvyšší nabídnutou cenou, od 1. 2. 2021 na dobu neurčitou. Termín podání žádostí je 5. 1. 2021.
Bližší informace poskytneme na telefonním čísle 541421722 nebo e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., paní Daniela Širhalová – Odbor správy majetku ÚMČ.

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

listopadové vydání zpravodaje se tradičně neslo v duchu anoncování velkého množství akcí pro veřejnost konaných v naší městské části či jejím blízkém okolí. Bohužel letošek je v mnoha ohledech bezprecedentní. S ohledem na zhoršující se situaci a na ni navazující vládní omezení jsme byli nuceni zrušit například říjnové vítání nových občánků nebo setkání při příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Na listopad jsme připravovali novou atraktivní akci Svatomartinská vína v Řečkovicích, které se mělo zúčastnit až dvacet vinařů z jižní Moravy. A koncem měsíce máme v plánu návštěvu Čertů z Lipůvky, kteří loni za své vystoupení sklidili velké uznání a potlesk od všech věkových kategorií. I nad uspořádáním zbývajících akcí teď však bohužel visí velký otazník.

Několik zrušených akcí, které jsme na radnici připravovali, samozřejmě není nic proti dopadům, se kterými se v průběhu tohoto roku musí vyrovnávat jednotliví lidé v rámci svého soukromého i pracovního života. Přeji všem, ať se jim nadcházející zimní období podaří prožít co nejlépe, nejkvalitněji, a v co nejlepší kondici.

Rád bych připomněl, že stále funguje dobrovolnický program Masarykovy univerzity MUNI pomáhá, na kterém participuje i naše městská část. Pokud tedy senior či osoba v karanténě potřebuje například pomoc s nákupem potravin či léků, vyvenčením domácího mazlíčka či jinou formu pomoci, připomínám telefonní čísla 549 498 804 a 549 498 800 nebo e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

01 Slovo starosty foto 1Přes veškerá omezení se pracovní život na radnici nezastavil. V listopadu postupně začínáme s pracemi v rámci akce Revitalizace zeleně v panelovém sídlišti. Jedná se o rozsáhlou plochu sídliště mezi ulicemi Měřičkovou, Kunštátskou, Novoměstskou a Žitnou. Návrh revitalizace spočívá ve zlepšení zdravotního stavu stávajících dřevin, součástí je také likvidace dřevin invazivních a zdravotně nezpůsobilých. Podle odsouhlaseného harmonogramu prací začneme prořezy a kácením menšího počtu nezdravých stromů. Výsadby nových stromů a keřů přijdou na řadu v únoru, založení trvalkových záhonů a broukovišť pak v březnu příštího roku. Celkem vysadíme téměř 130 nových stromů, 90 keřů a 350 m2 trvalkových záhonů. Náklady projektu činí téměř 2 milióny korun, přičemž více než padesát procent způsobilých výdajů pokryje dotace z Ministerstva životního prostředí. Přibližně čtvrtinou přispěje město Brno a pouhou čtvrtinu nákladů nese na svých bedrech městská část.

Chci také upozornit, že od 1. do 30. listopadu můžeme hlasovat pro projekty navržené v rámci tzv. participativního rozpočtu města Brna. Mezi rekordními pětašedesáti soutěžícími projekty jsou tři z Řečkovic a Mokré Hory. Dovolím si Vás požádat o podobně silnou podporu, jaké se loni v naší čtvrti dostalo projektu nové nafukovací haly na školním hřišti Novoměstská, který se úspěšně posouvá vpřed. Bližší představení nápadů z městské části naleznete v článku místostarosty Filipa Hrůzy.

Pevné zdraví přeje

Marek Viskot
Váš starosta

ReneCernyFNový chodník ke Globusu a autobusová zastávka Královka
Již před více než dvěma lety vznesla MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora požadavek na vybudování souvislého chodníku na ulici Maříkova vedoucího směrem k nákupnímu centru Globus, ale i k jednotlivým společnostem sídlícím na této ulici. Zároveň jsme žádali do projektu začlenit prodloužení autobusové zastávky Královka. Celá situace v této lokalitě nám již dlouho připadá velmi neutěšená a nekomfortní. Chodník existuje jen v některých částech a zastávka je pro dlouhé autobusy příliš krátká, cestující tak vystupují do bláta. Byla tedy zahájena jednání s Odborem dopravy Magistrátu města Brna, Brněnskými komunikacemi, a. s., a protože silnice na Maříkově je krajskou komunikací, tak také s Jihomoravským krajem. Přidala se pochopitelně také MČ Brno-Ivanovice, protože část budoucího chodníku již leží v jejím katastrálním území. Množství účastníků a jejich nutná dohoda začátek realizace poněkud protáhly, ale v těchto dnech již stavba nového chodníku začala.
02 P1130095 1Nově budovaný chodník povede od okružní křižovatky u Globusu, kde navazuje na současnou trasu pro pěší, a bude pokračovat až ke křižovatce s ulicí Královka. Celková délka chodníku je 590 metrů a Ivanovický potok bude překonán novou lávkou pro pěší. Stavba pochopitelně zahrnuje zřízení veřejného osvětlení v celém úseku nového chodníku i v části již stávajících chodníků, osvětlení tak bude doplněno až k okružní křižovatce u Globusu. Chodník bude bezbariérový a je navržen z dlážděného krytu z betonové zámkové dlažby. Stavba již byla zahájena a předpokládaný termín dokončení je na začátku příštího roku. V případě realizace autobusové zastávky Královka, probíhá v současnosti řízení o získání územního rozhodnutí. V rámci urychlení zahájení stavby zastávky bude spojeno územní řízení se stavebním řízením, a proto předpokládáme její realizaci v polovině příštího roku.
Od celé akce si slibujeme větší bezpečnost a komfort pro chodce, lepší napojení části Řečkovic a Mokré Hory na lokalitu kolem Globusu a lepší dostupnost prostoru Bauhausu a Ivanovic. V neposlední řadě si dovolím zmínit i určitou kultivaci celé lokality, protože současný stav je velmi neuspokojivý.

Mgr. René Černý, místostarosta

02 P1130097 1

Na své 26. schůzi 23. 9. 2020 rada městské části:
• schválila příkazní smlouvu se společností S-Invest CZ, s. r. o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, jejímž předmětem je výkon inženýrských činností a technického dozoru investora při realizaci a dokončení díla „Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64“,
• vybrala za dodavatele veřejné zakázky na služby s názvem „Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice“ Ing. Jana Servuse, Dolnice 1760/12, 621 00, Brno,
• schválila smlouvu o dílo na výměnu herní sestavy na oploceném dětském hřišti v parku na Novém náměstí se společností Hřiště v CAJKU, s. r. o., se sídlem Na Letné 626, 783 53 Velká Bystřice,
• schválila smlouvu o dílo se společností Brixton-stavitelství, s. r. o., Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno, jejímž předmětem je provedení opravy komunikace Karásek v úseku od křižovatky s Jandáskovou po vjezd k budově č. 13,
• schválila předložení žádosti Odboru dopravy Magistrátu města Brna o doplnění vodorovného dopravního značení V 12a (žlutá klikatá čára) na místní komunikaci bratří Křičků v místě přístupu ke stanovišti kontejnerů.

Na své 27. schůzi 14. 10. 2020 rada městské části:
• projednala obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna týkající se spádových obvodů základních a mateřských škol a nenavrhuje žádnou změnu v uvedených vyhláškách,
• schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru s firmou GO EVENTUM, s. r. o., Malínská 174/30, 620 00 Brno, za účelem uspořádání kulturní akce (Svatomartinské slavnosti) ve dnech 11. a 12. 11. 2020,
• schválila příkazní smlouvu se společností Fragula, s. r. o., se sídlem Sivice č. p. 304, 664 07, jejímž předmětem je výkon autorského dozoru a inženýrských činností při realizaci a dokončení díla „Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice“.

Dana Filipi, místostarostka

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 994, o přijetí krizového opatření, je provoz ÚMČ od 12. 10. 2020 do odvolání stanoven takto:

úřední hodiny Úřadu městské části Brno–Řečkovice a Mokrá Hora:

pondělí 8 - 13 hodin
středa 12 – 17 hodin

Provoz podatelny: pondělí a středa 8 – 17 hodin, úterý a čtvrtek 8 – 13 hodin, pátek 9 – 12 hodin
(k případným osobním podáním mimo výše uvedenou dobu lze využít schránku umístěnou na vstupních dveří budovy úřadu).

VSTUP DO BUDOVY NENÍ VOLNĚ PŘÍSTUPNÝ

V nutném případě za Vámi příslušný pracovník zajde k podatelně.

Pro spojení s příslušným pracovníkem použijte telefon před podatelnou, kde je umístěn i seznam zaměstnanců vč. telefonních klapek, nebo požádejte o spojení pracovníka podatelny.

Žádáme občany, aby upřednostňovali:
• písemný, elektronický a telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné,
• bezhotovostní platební styk pro úhrady plateb. Pro informaci o bankovním spojení je možné kontaktovat příslušného pracovníka telefonicky nebo e-mailem.

Doporučujeme před případnou osobní návštěvou úřadu kontaktovat příslušného pracovníka telefonicky a dohodnout s ním možný způsob vyřízení dané záležitosti (vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace) a případně konkrétní termín osobní návštěvy úřadu.

Veškeré kontakty jsou k dispozici na webových stránkách naší městské části www.reckovice.brno.cz, příp. můžete kontaktovat pracovníka podatelny na tel. čísle: 541 421 711 pro získání informace o telefonním nebo e-mailovém spojení na konkrétního pracovníka.

Tyto podmínky provozu se podle aktuálního vývoje situace mohou průběžně měnit. O změnách Vás budeme informovat.

Mgr. Simona Lederová, tajemnice ÚMČ

Každý rok v tuto dobu spěje do ostré fáze hlasování v rámci Participativního rozpočtu města Brna. Po loňském úspěchu návrhu sportovní nafukovací haly jsme moc rádi, že i letos se do projektu „Dáme na vás“ zapojila se svými návrhy řada našich spoluobčanů. Letos se jedná o celkem tři projekty, které jsou situovány na území naší městské části, které byly shledány proveditelnými všemi relevantními subjekty včetně naší radnice a jež zabojují v konkurenci všech brněnských nápadů. Co se týče podaných námětů, patříme opět mezi ty aktivnější městské části.

Nejen o Vaši přízeň se letos pokusí zabojovat dva projekty, které již dobře znáte z minulých ročníků. Jedná se o „Bílé střechy chladí Brno: pilotní projekt“, který v minulém ročníku neuspěl v ostrém hlasování opravdu jen o pár hlasů (přesněji o devět). Tento projekt má za cíl předělat střechy na budovách ZŠ Horácké náměstí, MŠ Škrétova a MŠ Měřičkova na bílé, což podle autorů projektu nejen prodlouží jejich životnost, ale také sníží teplotu, kterou absorbují, což přispěje zejména v horkých letních měsících k ochlazování okolí. Druhým opakovaným projektem v letošním ročníku PaRo bude „Řečkovický HRáj“, který v minulém ročníku neprošel přes dílčí proces PaRo – neuspěl při posuzování proveditelnosti ze strany Magistrátu města Brna. Pro letošní ročník se podařilo s upraveným záměrem v této fázi PaRo uspět, a také tento projekt se bude ucházet o hlasy Brňanů. Cílem projektu je vybudování cest, laviček, odpadkových košů, herních prvků a práce se zelení v zadní části areálu proluky na ulici Terezy Novákové, to vše v souladu s první a druhou etapou výstavby na celém pozemku.

Zcela novým projektem, který vstupuje do PaRo letos úplně poprvé, je „ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště“. Tento projekt si klade za cíl vybudovat ve známé a velmi oblíbené lokalitě Zamilovaného hájku dětské hřiště a workoutové prvky. Celkovým smyslem projektu je dále zkvalitnit možnosti trávení volného času v této klidné části města, která je hojně využívána k procházkám do přírody, a to v rámci dostupných podmínek spojených s tímto záplavovým územím a v souladu s charakterem dané lokality a místní přírodou.

Na závěr mi dovolte Vám ještě připomenout, že ostrá fáze hlasování bude probíhat v listopadu. Přeji řečkovickým projektům úspěšnou soutěž.

Filip Hrůza

06 Vítání občánků foto 1 1Sobota 19. září byla dnem, kdy jsme na radnici přivítali nové občánky Řečkovic a Mokré Hory. Celkem čtrnáct dětí uvítal svým proslovem starosta Marek Viskot. Společně s místostarostou Reném Černým pak také popřáli šťastným rodičům. Akci doplnilo vystoupení žákyně Základní umělecké školy Universum Marušky Soběslavské. Zářijové vítání občánků jsme tedy, byť s určitými omezeními, ještě zvládli. Říjnový termín musel být bohužel zrušen. Stávající situaci samozřejmě sledujeme a v nejbližší možné době se budeme snažit najít nový termín.

Lucie Říhová, ÚMČ

18 dáme na vás obrázekVe 4. ročníku Dáme na vás, participativním rozpočtu města Brna, rozhodnete o 33 milionech korun. Obyvatelé Brna letos navrhli 134 projektů, 95 z nich získalo podporu. Do hlasování postupuje 65 proveditelných projektů, o kterých vy máte možnost rozhodnout v listopadovém finále.
A jak hlasování probíhá?
Hlasovat mohou občané Brna (s trvalým bydlištěm v Brně) starší 18 let 1.–30. listopadu, a to elektronicky na damenavas.brno.cz nebo pomocí full účtu na brnoid.cz. Každý má k dispozici 5 kladných a 2 záporné hlasy. Jednomu projektu lze dát maximálně 2 kladné a 1 záporný hlas.
Pořadí projektů se určí podle počtu kladných hlasů. Vítězné jsou ty projekty, které se vejdou do 33 milionů korun. V příštím roce začne Kancelář participace s jejich realizací.

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá hora má ve finále tři projekty: Řečkovický Hráj, Bílé plochy chladí Brno, pilotní projekt, a Zamilec – dětské hřiště a sportoviště.

Na facebookové stránce Dáme na vás můžete zhlédnout videa k těmto i všem ostatním finálovým projektům a vybrat si své favority.
Nebuďte ke svému okolí lhostejní a pomozte rozhodnout, co se u vás vylepší, opraví nebo postaví, aby byly Řečkovice a Mokrá hora ještě lepší místo pro život.
Hlasujte! Dáme na vás…

Mgr. Eva Čajková
Kancelář participace, Magistrát města Brna

V souvislosti s vládními nařízeními a poklesem počtu cestujících Dopravní podnik města Brna zruší školní autobusové linky a upraví provoz ostatních.

„Počet cestujících v posledních dnech opět klesá, spoje jsou vytížené v průměru na 75 procent. Očekáváme, že nová vládní nařízení budou mít za následek další propad poptávky po našich službách. Proto přistupujeme ke zrušení školních linek a u většiny linek přejdeme na prázdninové jízdní řády. Provoz nejvytíženějších páteřních linek však zůstane zachován v běžném režimu,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. Cílem podniku je najít kompromis, ve kterém se budou cestující cítit bezpečně a zároveň bude zohledňovat reálnou poptávku po přepravě.

Změny v provozu MHD
• Omezení rozsahu noční dopravy, zejména v nocích o víkendu.
• Omezení posilových spojů do akademických oblastí.

• Přerušen provoz školních autobusových linek š85 - š88.

• Většina linek MHD v Brně přejde na prázdninový provoz, výjimkou jsou páteřní linky (např. tramvajové linky 1, 6, 8 a trolejbusové linky 25 a 26), jejichž provoz zůstane zachován v běžném režimu jako je tomu nyní.

„Celou situaci a vytíženost spojů budeme nadále sledovat. Pokud to bude potřeba, jsme schopni rychle reagovat a provoz linek upravovat,“ dodal dopravní ředitel Dopravního podniku města Brna Jan Seitl.

Revizoři DPMB při své práci od dnešního dne upozorňují cestující na nutnosti nošení roušek na zastávkách.

Mgr. Hana Tomaštíková
tisková mluvčí DPMB, a.s.

Vážení jubilanti,
vzhledem k současné epidemické situaci jsme bohužel nuceni dočasně zrušit rozvoz

dárkových balíčků a blahopřání k Vašim narozeninám.


Děkujeme za pochopení. Dovolujeme si Vám tedy alespoň takto popřát vše nejlepší k Vašemu životnímu jubileu.

Lenka Vystrčilová
předsedkyně komise sociální a zdravotní

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

s příchodem podzimu a jeho pestrými barvami jsme se rozhodli přijít s modernějším vzhledem naší ŘEČI. Pevně věřím, že si užijete jak specifické počasí v době babího léta, tak přehledně setříděné informace z nejrůznějších oblastí naší čtvrti. Jednou z těch nejvýznamnějších oblastí, které má městská část ve své působnosti, jsou mateřské a základní školy. Během letních prázdnin proto tradičně probíhal čilý stavební ruch na některých z námi zřizovaných škol a školek. V termínu se nám podařilo dokončit potřebnou rekonstrukci střech ZŠ Novoměstská a z nové podoby školní zahrady se mohou těšit děti z MŠ Tumaňanova v Mokré Hoře. Nezbývá mi, než dětem i pracovníkům obou zařízení popřát, ať se jim nově opravené vnitřní či venkovní prostory líbí a dobře jim slouží.

01 Slovo starosty foto 1. odstavec

Do letošního listopadového hlasování v rámci brněnského participativního rozpočtu postoupily tři projekty z Řečkovic a Mokré Hory. Je mezi nimi také „Řečkovický hráj“, součást proluky v ulici Terezy Novákové, který loni nebyl zařazen do hlasování kvůli administrativním překážkám. Jsem rád, že je tomu letos jinak. Projekt se podařilo projednat tak, aby na podzim 2020 mohl zabojovat o přízeň Brňanů. Společně s iniciátory tohoto projektu jsme si v minulém týdnu vše probrali s reprezentativní částí vedení města Brna (náměstky primátorky Petrem Hladíkem a Jiřím Olivou). Moje stanovisko a stanovisko městské části je v souladu s postojem Bytového odboru Magistrátu města Brna coby investora výstavby startovacích bytů pro mladé rodiny a celkové kultivace tohoto pozemku. Souhlasíme s realizací Řečkovického hráje za podmínky odsouhlasení konkrétního řešení ze strany Bytového odboru a ze strany městské části při současné koordinaci s druhou etapou výstavby v proluce. Takový přístup považuji za odpovědný a hospodárný, neboť minimalizuje možnost, že veřejné prostředky budou vynakládány pouze na dočasné úpravy. Na uvedené schůzce s vedením města také padla důležitá připomínka, že zadní část pozemku u školky Škrétova by mohla být v budoucnu využita jak pro bydlení seniorů, tak pro školku. Myšlenka bytového domu se školní třídou v přízemí je v současnosti realizována v městské části Brno-Bohunice. Domnívám se, že by podobné řešení výborně navázalo také na stávající zahradu školky ve Škrétově. Pan náměstek Oliva rovněž přislíbil uspořádání opětovného veřejného představení projektu výstavby startovacích bytů pro mladé rodiny.

01 Slovo starosty foto 2. odstavec 1

Loni jsme v celoměstském hlasování podpořili nápad řečkovických trenérů futsalové mládeže a společně vybojovali finanční prostředky na stavbu nové nafukovací haly při ZŠ Novoměstská. Jsem proto rád, že mohu konstatovat, že přípravy probíhají hladce a podle plánu. V září jsme získali potřebné územní rozhodnutí pro umístění plynovodní přípojky a rozvodu plynu k hale. Stále tedy platí optimistický scénář dokončení stavby do konce tohoto roku.

Marek Viskot
Váš starosta

02 IMG 20200831 154121 1Hurá do školy aneb dětský den za radnicí
,,My vám ty medaile přivezeme“. Tato replika ze známého filmu S Tebou mě baví svět mě napadla, když jsme před 1. červnem kvůli epidemii nemoci covid – 19, s těžkým srdcem rušili tradiční dětský den. A protože situace kolem pandemie během prázdnin vypadala jinak, daleko lépe, než se vyvíjí teď, rozhodli jsme se pro náhradní akci pro děti konanou poslední srpnový den. Nazvali jsme ji Hurá do školy a její organizaci jsme svěřili agentuře GO EVENTUM s.r.o., se kterou jsme pochopitelně konzultovali celý program a které děkujeme za hladký průběh a organizaci celého dne. Podařilo se nám rozšířit nabízené možnosti občerstvení pro děti i jejich rodiče. Dovolte, abych tímto poděkoval všem organizacím a týmům, které se na této akci pro naše děti podílely. Doufám, že na nikoho nezapomenu, když zmíním FC Zbrojovku Brno, Volejbalový klub Brno, taneční skupinu T-Group, Hasičský záchranný sbor JMK, Městskou policii Brno, Policii ČR, BESIP JMK, Bílý kruh bezpečí Brno, Učíme první pomoc Brno, Zoologická zahrada Brno, Šelmy Brno a Knihovnu Jiřího Mahena. Děti tak byly zapojeny nejen do sportovních aktivit, ale mohly se i něco nového naučit v bezpečnostní a zdravotní oblasti, velmi z blízka, kontaktně a jinak než v ZOO poznat některá zvířata apod. Začátek školního roku dětem opatrně připomněl stánek knihovny, který nenásilnou formou motivoval naše malé čtenáře. Myslím, podle reakcí dětí i rodičů, že se nám všem celý poslední prázdninový den vydařil a kdo ví, možná se rodí nová tradice.

ReneCernyFMgr. René Černý, místostarosta

 

 

 

 

 

 

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva městské části

Na své 25. schůzi 26. srpna 2020 rada městské části:

• vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Stavební úpravy stávajících objektů Terezy Novákové 94, 96, 98, 100“ nabídku předloženou společností RISTEKO, s. r. o., Kaštanová 489/34, 620 00 Brno, a současně schválila smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• vybrala za dodavatele veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64“ společnost FRAMA, spol. s r. o., Žižkova 995/17a, Veveří, 602 00 Brno,
• schválila slevu z nájemného z důvodu omezujících opatření v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 za pronájem objektu Měřičkova 20 ve výši 30 % za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 společnosti AMORA, s. r. o., se sídlem Letovická 1421/22, 621 00 Brno,
• schválila smlouvu o dílo se společností AD SECURITY, s. r. o., se sídlem K Červenému vrchu 845/2b, Praha 6, na plnění veřejné zakázky „Dodávka a montáž generálního klíčového systému v budově ÚMČ, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“,
• schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 7. 2020 se společností KOMFORT, a. s., Křenová 478/72, 602 00 Brno, na provedení díla „Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora“, spočívající v rozšíření předmětu díla a zvýšení ceny,
• projednala projekty předložené v rámci participativního rozpočtu města Brna – Dáme na vás. Souhlasila s realizací projektů: „Bílé střechy chladí Brno“, „ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště“ a „Řečkovický HRáj“. Nesouhlasila s realizací projektu „NA KONEČNÉ KONEČNĚ TOALETY“.

Na svém XI. zasedání 17. září 2020 zastupitelstvo městské části:

• schválilo slevu z nájemného z důvodu omezujících opatření v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 za pronájem objektu restaurace a vinárny Svatovavřinecký dvůr ve výši 30 % za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 společnosti IDES gastro, s. r. o., se sídlem Hybešova 21, 602 00 Brno,
• souhlasilo s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích a navrhlo zvýšení sazby poplatku z pobytu v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na 40 Kč/den/osoba,
• navrhlo změnu v návrhu obecně závazné vyhlášky o regulaci používání zábavní pyrotechniky tak, aby doba výjimky ze zákazu používání zábavní pyrotechniky byla v souladu s dobou výjimky z dodržování nočního klidu dle obecně závazné vyhlášky města Brna o nočním klidu,
• projednalo žádosti o vyjádření k prodeji, převodu a směně pozemků.

Dana Filipi, místostarostka

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
pořádá
v pondělí 5. října 2020 v 15.00 hodin
DEN SENIORŮ NA RADNICI
Vážení senioři, přijďte prožít příjemné odpoledne
na řečkovické radnici.
Čeká vás pěvecké vystoupení člena Městského divadla Brno Aleše Slaniny,
cestopisná přednáška s názvem KRÁSY JIHOZÁPADNÍ ANGLIE - DEVON A CORNWALL a povídání se starostou městské části
Mgr. Markem Viskotem.
Nebude chybět soutěž s výhrami a občerstvení.

Mgr. Barbora Burešová
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ

Čtvrtý ročník Dáme na vás, participativního rozpočtu města Brna, vrcholí. Na jaře jste přicházeli s nápady a do konce září posuzovaly jejich proveditelnost příslušné odbory Magistrátu města Brna a městské části. V říjnu už jsou finalisté známí. Seznámit se s nimi můžete v galerii na našem webu damenavas.brno.cz. Od 19. října se na finálové projekty můžete podívat také na náměstí Svobody, kde bude výstava finálových projektů.
V Dáme na vás nezahálíme! Zrealizovali jsme už 13 vašich projektů a téměř tři desítky jsou v realizaci. Během letošního podzimu otevřeme např. knihovnu Na Křižovatce, kavárnu na hřišti Bzzzukot, industriální naučnou stezku u řeky Svitavy, pověsíme tabule v podjezdu hlavního nádraží. Začne také fungovat rekonvalescenční program pro onkologicky léčené děti, vítězný projekt z roku 2019, který získal historicky nejvíce hlasů.
Záleží jen na vás, kterým projektům pomůžete, aby se staly skutečností. Máte už vytipované projekty pro Brno, kterým dáte v listopadu svůj hlas?
Bc. Eva Čajková
Odbor strategického rozvoje a spolupráce
Magistrát města Brna

re

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,
stejně jako spousta dalších věcí i kulturní a společenský život v městské části byl ovlivněn opatřeními zavedenými v souvislosti s koronavirem. Některé akce se letos neuskutečnily, u některých jsme pozměnili jejich formát (Folkové léto), jiné se podařilo uskutečnit v náhradním termínu (Festival minipivovarů). V srpnu jsme se v tradičním termínu a ve velkém počtu potkali na devětadvacátých Svatovavřineckých hodech. Atmosféra byla skvělá. Jako vždy se na ní podílela, tentokrát ve vedrem notně ztížených podmínkách, hodová chasa v čele s letošním hlavním párem Editou Staňkovou a Patrikem Šírem. Chci jim na tomto místě poděkovat, stejně jako řečkovickému Sokolu a všem pracovníkům radnice, kteří s přípravami a vlastním průběhem hodů pomáhali. Už teď se těším na jubilejní třicátý ročník, který nás čeká.

01 Slovo starosty foto 1 1Od zmínky o proběhnuvších či chystaných akcích v areálu bývalého pivovaru je jen krok k aktuálním informacím o přípravách rekonstrukce tohoto unikátního prostranství v srdci naší čtvrti. Připomínám, že zastupitelstvo městské části schválilo pro letošní rok finanční prostředky na projektovou přípravu. V současnosti máme zpracovánu studii budoucích úprav, která toto místo řeší jako celek. Navrhuje například umístění budovy se stálými toaletami nebo řeší možné využití zadní části areálu. To však až v dalších etapách. Na současnou studii naváže ještě letos projektová dokumentace, která se zabývá tzv. první etapou – rekonstrukcí samotného amfiteátru, především jednotlivých teras určených k posezení, zábradlí nebo areálového osvětlení. Na podzim budeme znát předpokládané náklady na tuto první etapu a bude jasnější, zda ji zvládneme realizovat hned v nadcházejícím roce, nebo později.
01 Slovo starosty foto 3 1Někteří z Vás si možná všimli, že od konce května lze v nákupním centru Vysočina zahlédnout dravce přelétající nad střediskem. Konkrétně se jedná o rarohy jižní. Samičky Jesenka a Maut a sameček Pikao jsou sokolníkem vycvičení dravci, plašící holuby, s cílem tlumit jejich výskyt v dané lokalitě. Alespoň takto, prostřednictvím biologické ochrany, se pokoušíme omezovat holuby a produkty jejich trávíciho systému v nákupním středisku. Spolupracujeme s odborníky z Arte Venandi.
Na závěr svého článku bych rád připomněl, že začátkem srpna začala dlouho očekávaná rekonstrukce Palackého náměstí. Mám osobně velkou radost, že se jeden z hlavních cílů pro toto volební období daří plnit už v jeho první polovině. Práce budou trvat po dobu čtyř měsíců, tedy do konce listopadu. Bylo tedy nezbytné začít už o letních prázdninách. Věřím, že omezení pohybu v rámci tohoto našeho oblíbeného vycházkového cíle pochopíme a zmrzlinu nebo jinou dobrotu si o to lépe brzy vychutnáme ve výrazně atraktivnějším prostředí.

Marek Viskot
Váš starosta

01 Slovo starosty foto 2 1