ReneCernyFJeště pár vět k návrhu nového Územního plánu
V minulém vydání našeho zpravodaje jsem se docela podrobně věnoval návrhu nového územního plánu města Brna (ÚP), a to jeho podobě v jednotlivých lokalitách na území Řečkovic a Mokré Hory. Nejen v médiích se od té doby objevily různé názory, komentáře a rozhovory ve kterých byla zmiňována i naše městská část právě v souvislosti s novým ÚP. Dovolte mi proto, abych se k některým těmto tématům vrátil a pokusil se podrobněji vysvětlit stanovisko zastupitelstva a možná i některé informace uvést na pravou míru.
Lokalita řečkovické kasárny
Jedná se o část Řečkovic, se kterou se již v minulosti vždy počítalo jako s rozvojovou částí určenou pro výstavbu. Na tom se nic nemění a návrh nového územního plánu tuto myšlenku přebírá, ale zároveň zástavbu v této lokalitě podmiňuje zpracováním územní studie, která prověří rozvoj navržených funkcí, tj. druhu a charakteru výstavby, v daném území. Jestliže tedy již dnes někdo tvrdí, že je zde navržena a zároveň automaticky vznikne neadekvátní, zhuštěná a vzhledem k okolní zástavbě příliš vysoká a necitlivá výstavba, neříká pravdu. Pokud navíc, někdy v budoucnu, dojde k realizaci nějaké výstavby v kasárnách, bude městská část tuto územní studii připomínkovat a posléze bude účastníkem stavebního řízení. Určitě nepřipustíme vznik žádné mohutné zástavby, která v minulosti vyrostla například v sousedních Medlánkách v podobě nového sídliště Kouzelné Medlánky. Navíc současní majitelé velké části nemovitostí v kasárnách (Technické muzeum, Kociánka, Policie ČR apod.), již provedli takové investice do svých objektů, že považujeme téměř za nemožný jejich prodej developerům.
Nová dopravní komunikace
Z výše uvedenými skutečnostmi souvisí i navržené vybudování nové komunikace propojující Medlánky, Řečkovice a Ivanovice, kde se poté přímo napojí na svitavskou radiálu a která bude vedena právě v prostoru za kasárnami. Tato silnice má za cíl odlehčit dopravě v ulicích Žilkově, Terezy Novákové, Medlánecké, Banskobystrické, Vážného a zejména velmi přetížené křižovatce na konečné tramvaje č.1. Vybudování této komunikace je zároveň podmínkou jakékoliv případné budoucí výstavby v oblasti kasáren. Její výstavba by dopravně ulehčila výše zmíněným ulicím a lokalitám v Řečkovicích a zároveň by významně napravila chybu z minulosti, kdy bylo povolena výstavba nového sídliště v Medlánkách bez řešení vlastního dopravního napojení. Právě výstavba v Medlánkách výrazně zhustila a zkomplikovala dopravu v již zmíněných úsecích a stejně tak v ulicích Ječná a Družstevní. Domníváme se, že tyto chyby již nový návrh územního plánu nesmí opakovat. V celém městě Brně by nemělo docházet k tzv. suburbanizaci, tj. rozvoji jedné části města na úkor druhé bez adekvátního dopravního napojení, jako tomu bylo v minulosti v případě Medlánek.
Mateřská škola Škrétova
Na závěr ještě jeden příklad, jak lze také hledat senzaci tam, kde není. V lokalitě parčíku na Renčově, samoobsluhy tamtéž a Mateřské školy Škrétova se v návrhu nového ÚP objevila plocha B/v3, kdy číslo 3 znamená výškovou úroveň budov. Je tomu tak proto, že nový ÚP pracuje s dvakrát větším měřítkem a neurčuje podrobná řešení pozemků či jednotlivých budov. Jde tedy o záležitost technickou, kdy územní plán nezachází na žádném místě v Brně do takových podrobností, jako je plocha několika set metrů čtverečných. Například tak ÚP neřeší stávající mateřskou školku (školství) v sídlištní bytové zástavbě (bydlení). Reakcí byla podpisová akce brojící proti ploše bydlení na místě dnešní školky nebo zmíněného parčíku s dětským hřištěm. Nic takového ale reálně nehrozí a nikdy nehrozilo. Vždy však mezi námi budou politické subjekty nebo lidé s politickými ambicemi, kteří se vyvolávání senzací a využívání strachu nebudou štítit.
Na závěr mi dovolte zmínit, dle mého názoru, jeden z nedostatků návrhu nového ÚP, který s jeho tvůrci chceme řešit. Je to absence předpisu, který nedovoluje nebo alespoň omezuje výstavbu bytových domů v lokalitách individuálního bydlení. Myslíme si, že není možné do budoucna připustit výstavbu větších bytových domů v ulicích s rodinnými domy, k čemuž již bohužel v minulosti došlo. Neznamená to ovšem, že bychom byli proti rozumné výstavbě nebo přestavbě domů v těchto lokalitách, které budou mít například dvě nebo tři bytové jednotky.
Mgr. René Černý, místostarosta

Na své 23. schůzi 24. června 2020 rada:

• vybrala
za dodavatele veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora“ společnost KOMFORT, a. s., Křenová 478/72, Brno,
• schválila
jako nejvhodnější nabídku na dodávky elektrické energie a zemního plynu pro vybrané objekty městské části na období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 nabídku společnosti Teplárny Brno, a. s., Okružní 25, Brno,
• schálila
nájemní smlouvu na pronájem části pozemku při ulici Žilkově (pás zeleně mezi zastávkou MHD a objektem Maneo) v k. ú. Řečkovice o výměře 314 m2 za účelem konání akcí „Nová Chaloupka - Street food SOBOTY“ v období od 27. 6. do 26. 9. 2020 se společností muzesmit s. r. o., se sídlem Lidická 700/19, Brno,
• schválila
nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru (pozemky a nebytové prostory) s panem doc. RNDr. Pavlem Matulou, Ph.D., b, za účelem uspořádání šifrovací hry „NaPALMně“ dne 11. 9. 2020,
• souhlasila
s tím, aby Společnost Podané ruce o. p. s., se sídlem Hilleho 1842/5, Brno, v objektu pracoviště Doléčovací centrum v Brně, Hapalova 22, Brno, svým klientům přenechávala k dočasnému ubytování (chráněnému bydlení) místnosti č. 110, 111, 112, 113a a 113b v přízemí objektu, je-li toto ubytování spojeno s poskytováním sociální služby v rámci doléčovacího programu.

Na své 6. mimořádné schůzi 8. července 2020 rada:

• schválila
zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice“.

Na své 24. schůzi 29. července 2020 rada:
• vzala na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 30. 6. 2020,
• jmenovala
členkou komise kultury a školství RMČ Mgr. Elišku Musilovou,
• schválila
uzavření smlouvy o zajištění akce s názvem „Hurá zpět do školy BEZPEČNĚ!“ se společností GO EVENTUM, s. r. o. se sídlem Malínská 174/30, Brno, a současně smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru dne 31. 8. 2020 za účelem uspořádání uvedené akce,
• schválila
příkazní smlouvu se společností S-Invest CZ s. r. o., Kaštanová 496/123a, Brno, jejímž předmětem je výkon inženýrských činností a technického dozoru investora při realizaci a dokončení díla „Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora“,

• schválila
smlouvu o dodávkách elektřiny a plynu v letech 2021-2022 se společností Teplárny Brno, a. s., Okružní 25, Brno, pro vybrané objekty městské části,
• požádala
Odbor dopravy Magistrátu města Brna o úpravu vodorovného dopravního značení v Renčově ulici vymezujícího parkovací místa, protože auta zde parkují často až za hranicí křižovatek a omezují rozhled projíždějícím řidičům, parkující vozy současně ztěžují průjezd autobusům MHD,
• požádala
Odbor dopravy Magistrátu města Brna o odstranění stávající dopravní značky „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulkou „Mimo dopravní obsluhy“ u bytového domu Kunštátská 23-31 a o přibližně 9 metrů dříve instalovat dopravní značku „Zákaz stání“.

Dana Filipi, místostarostka

10 foto 2 1Kromě sběrného střediska odpadů v ul. Hapalově je od 28. července 2020 možné odložit drobný elektroodpad i do červených kontejnerů společnosti ASEKOL. Jeden je umístěn na parkovišti u pošty ve středisku Vysočina, druhý u domu Novoměstská 3. Ukládat do nich lze drobný elektroodpad kromě zářivek, televizorů a monitorů. Zvláštní vhazovací otvor je určen na baterie a akumulátory.

Ing. Jan Klement
vedoucí oddělení životního prostředí ÚMČ

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
pořádá
v pondělí 5. října 2020 v 15.00 hodin
DEN SENIORŮ NA RADNICI
Vážení senioři, přijďte prožít příjemné odpoledne
na řečkovické radnici.
Čeká vás pěvecké vystoupení člena Městského divadla Brno Aleše Slaniny,
cestopisná přednáška s názvem KRÁSY JIHOZÁPADNÍ ANGLIE - DEVON A CORNWALL a povídání se starostou městské části
Mgr. Markem Viskotem.
Nebude chybět soutěž s výhrami a občerstvení.

Mgr. Barbora Burešová
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
pořádá
v
ÚTERÝ 15. ZÁŘÍ 2020
PĚŠÍ VÝLET PRO SENIORY
Vážení senioři, přijďte prožít příjemný den
se svými přáteli z městské části.
Sraz je dne 15. 9. 2020 v 10:30 hod. u řečkovického železničního nádraží. Poté půjdeme pěšky po turistické značce do Ořešína. Trasa je dlouhá cca 5 km. V Ořešíně v restauraci RANČ se posilníme obědem, dobrou kávou, zákuskem a něčím k pití. Návrat zpět je buď opět pěšky, nebo je možnost využít autobus MHD z konečné v Ořešíně.
Občerstvení je hrazeno.
Při nepříznivém počasí je možné cestu absolvovat i autobusem z Řečkovic do Ořešína. Trasa je vhodná pro zdatnější turisty.

Pro přihlášení je nutné kontaktovat Mgr. Burešovou, ÚMČ, dv. č. 86,
ve dnech 7. a 8. září 2020 v čase 8:00 – 10:00 hod. pro členy KLASU
a následně ve středu 9. září v čase 9:00 - 10:00 hod. nebo telefonicky na čísle 702 013 761 pro všechny zájemce z městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Srdečně zvou
Mgr. Barbora Burešová
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ
Mgr. René Černý
místostarosta MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

11 Rozhovor foto Z. SendlerPro plánovanou revitalizaci Palackého náměstí se naše radnice rozhodla oslovit ty nejlepší kapacity z řad architektů. Důvod k tomu měla jednoduchý a logický. Jde o jedno z klíčových a ústředních míst naší městské části. Navíc se velmi dlouho v městské části hledala kompromisní varianta řešící tento prostor, který přirozeně vybízí k setkávání místních lidí. V diskuzích zaznívala spousta velmi zajímavých, ale často i protichůdných názorů. Nejen proto bylo vhodné zapojit profesionála, který všechny tyto různorodé názory dokáže sladit v jeden kompromisní a nadčasový návrh. Povedlo se to mnohokrát oceněnému architektovi Zdenku Sendlerovi.

Ve Vaší profesi jste dostal řadu ocenění za velmi zajímavé projekty. Proč jste se rozhodl pro práci na revitalizaci Palackého náměstí?

Určitě to nebylo složité rozhodování. Velmi rád dělám projekty v místech, ke kterým mám blízký vztah. Řečkovice a Mokrá Hora jsou mi blízké, rozhodl jsem se výzvu radnice přijmout a zúčastnit se výběrového řízení. Moje nabídka zvítězila, což mne potěšilo. Ještě větší radost ale budu mít v momentě, kdy bude projekt kompletně zrealizován.

Co vás na řešení nové podoby náměstí nejpříjemněji překvapilo?

Velmi pozitivně mě překvapila úroveň komunikace mezi místními občany. Přestože se na projekt každý díval odlišně, výměna názorů probíhala vždy velmi kultivovaně a z mého pohledu velmi příjemně. Doba protahovaná nejrůznějšími diskuzemi asi obrousila hrany všech stran. Za nadstandardní považuji také spolupráci s řečkovickou radnicí v čele s panem starostou Markem Viskotem. Ve všem se mi snažili vyjít vstříc, přičemž ne vždy to byly jednoduché požadavky. Spolupracoval jsem s mnoha městy a obcemi napříč republikou, ovšem v Řečkovicích a Mokré Hoře to byla jedna z nejpříjemnějších zkušeností.

Pojďme k projektu samotnému. V čem jste při řešení náměstí viděl největší problémy?

Do relativně malého prostoru bylo potřeba vměstnat několik funkcí náměstí. Dětské hřiště a lavičky měly plnit funkci odpočinkovou a rekreační, revitalizovaný parčík a parková zeleň funkci estetickou, a pak tu byla nejdiskutovanější funkce dopravní, které výrazně pomohly nedávné stavební úpravy frekventované silnice před řešeným náměstím.

Na dopravní úpravy před náměstím přispělo město Brno téměř dvanácti miliony korun. Hodnotíte je tedy pozitivně?

Jednoznačně je vítám a považuji je z hlediska dopravy za jeden ze zásadních kroků. Mohli jsme na změny navázat a využít je k efektivnímu dopravnímu řešení celé lokality. Navíc tím, že se úprava silnice navazující na prostranství před kašnou i přesunutí nebezpečného přechodu pro chodce financovaly z rozpočtu města, výrazně se ulehčilo rozpočtu radnice, která mohla vyčlenit finanční prostředky na řešení dalších částí projektu. To, že se obě akce podařilo časově sladit do rozmezí dvou let, považuji také za úspěch. Vím, jak to u většího počtu investorů občas bývá.

11 Rozhovor vizualizace 2

ReneCernyFNávrh Územního Plánu města Brna z pohledu Řečkovic a Mokré Hory

Město Brno čeká na nový Územní plán (ÚPmB) již více než 20 let. Po celé toto období byly navrhovány a prováděny změny stávajícího ÚP, které byly mnohdy nekoncepční, povolovaly zástavbu bez dopravní obslužnosti, nutné infrastruktury nebo občanské vybavenosti. I pro samotné developery, ale i drobné stavebníky nebyla tato situace jednoduchá. Absence nového územního plánu se nejvíce projevila v bytové výstavbě a dopravě. Je proto určitě dobře, že současné vedení města Brna navázalo na snahu a práci toho bývalého a byl dokončen návrh nového ÚPmB. Vedení městské části a pracovníci úřadu se novému návrhu věnovali velmi podrobně, účastnili jsme se všech projednání za účasti městských částí pořádaných Kanceláří architekta města Brna (KAM) a Odborem územního plánování a rozvoje (OÚPR). Výsledkem je více než 30 připomínek k návrhu ÚP, které schválilo zastupitelstvo naší městské části.

Připravovaný Územní plán města Brna byl v uplynulých měsících představen veřejnosti. Oproti stávajícímu územnímu plánu, který byl schválen zastupitelstvem města Brna v prosinci 1994 a obsahoval 44 stran textu, včetně příloh, je tento připravovaný územní plán nepoměrně „košatější“. Návrh pro veřejné projednání jenom v závazné části obsahuje v grafické části 14 výkresů a v textové části 109 stran textu, příloha s kartami lokalit dalších 332 stran. Odůvodnění spolu s vyhodnocením vlivu územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území, spolu s přílohami, obsahuje více než 1500 stran. Lhůta k seznámení se s obsahem návrhu připravovaného Územního plánu města Brna byla, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu, opakovaně prodlužována a konečný termín k uplatnění námitek a připomínek byl posunut do 30. 6. 2020 (namísto původního termínu do 13. 5. 2020). Kromě této „výhody“ dané nouzovým stavem přišli občané města Brna o plánovaná setkání se zpracovatelem a možnost vyjasnit si použité principy na konkrétních příkladech. Srovnání se stávajícím Územním plánem města Brna není možné už proto, že jeho pořízení probíhá podle současně platného stavebního zákona (ten stávající byl pořízen ještě podle stavebního zákona z roku 1976).

Jeden z hlavních rozdílů je například v regulaci intenzity výstavby. Současný index podlažní plochy je nahrazen výškovými úrovněmi a strukturou zástavby. Návrhové plochy jsou nyní plochami změn, v plochách stavebních jsou pak rozvojovými lokalitami s číselným označením a názvem. Na území naší MČ máme navrženo celkem 11 rozvojových lokalit (9 v k. ú. Řečkovice, 2 v k. ú. Mokrá Hora). Největší zájem občanů se týkal lokalit R-4 Lacinova, R-3 Řečkovické kasárny a R-2 Terezy Novákové. Ve všech případech se jedná o rozvojové plochy bydlení, spolu se souvisejícími funkcemi (plochy smíšené obytné, veřejná vybavenost, sport, zeleň). Uvedený výčet funkcí je v grafické podobě zobrazen pouze v největší z uvedených lokalit R-3 Řečkovické kasárny. Další, rozlohou menší lokality, jsou v grafice omezeny na plochy bydlení a smíšené obytné, což ale neznamená, že v území nebudou vymezena veřejná prostranství s hřišti a zelení.

Zástavba rozvojové lokality R-3 Řečkovické kasárny je dle vypracované „karty lokality“ podmíněna zpracováním územní studie, která prověří rozvoj navržených funkcí v území. Dopravní napojení lokality počítá s novou komunikací propojující městské části Medlánky, Řečkovice a Ivanovice, tj., s přímou vazbou na svitavskou radiálu. Tato komunikace má za cíl v budoucnu odlehčit dopravě v ulicích Žilkově, Terezy Novákové, Medlánecké, Banskobystrické, Vážného a exponované křižovatce na konečné tramvaje č. 1. Tramvaj by měla být prodloužena až na konec areálu bývalých kasáren, zde se ale opravdu bavíme o horizontu mnoha desítek let. Výška zástavby je omezena úrovní 3, tj. 6-16 m. Dle výkladu zpracovatele se výška objektu počítá po římsu a namísto zastřešení je možné ustupující podlaží. Tato úroveň odpovídá městské zástavbě a je nižší než nejbližší obytná zástavba v ulicích Renčova, Kremličkova, Škrétova (zde je v návrhu výšková úroveň chybně označena 3, domy zde mají 7 podlaží, tj. výškovou úroveň 4).

hruzaHodnocení roku 2019 pohledem závěrečného účtu městské části
Závěrečný účet a další související dokumenty hodnotí hospodaření městské části v uplynulém roce. Tradičně v červnu tedy rada a následně i zastupitelstvo projednávaly závěrečný účet městské části za rok 2019. Výsledné hospodaření městské části skončilo s celkovými příjmy ve výši 91,7 mil. Kč a výdaji 93,2 mil. Kč, tj. v mírném deficitu 1,5 mil. Kč, krytém z vlastních finančních prostředků nashromážděných v předchozích letech. Městská část se nezadlužuje. Celkové příjmy byly původně plánovány ve výši 85,4 mil. Kč, tj. poměr skutečnosti ku plánu se pohybuje okolo 107,4 %. Celkové výdaje byly plánovány ve výši 94,4 mil. Kč, tj. 98,7 % činí poměr skutečných výdajů ku plánovaným. Z hlediska finančního řízení naší radnice z uvedeného plyne, že se podařilo téměř přesně odhadnout a naplánovat celkové výdaje a že se z hlediska celkových příjmů opět podařilo získat pro městskou část příjmy do rozpočtu navíc. V následující tabulce pak můžete vidět srovnání s celkovým hospodařením městské části v letech předchozích (částky jsou uvedeny v milionech Kč).
V mil. Kč               2015        2016         2017          2018        2019
Příjmy celkem    74,231    111,986      112,123    110,518     91,726
Výdaje celkem    78,558    109,420     110,246    112,335     93,242
Saldo rozpočtu    -4,327    +2,566        +1,877      -1,817       -1,516

Jelikož je rozpočet městské části ve srovnání se samostatnými městy a obcemi specifický a většinu jeho příjmů netvoří vlastní daňové příjmy, ale naopak transfery a dotace, je sestavování rozpočtu a jeho struktura zejména z hlediska příjmů tímto každý rok poznamenána. Jedná se tedy de facto o extra zdroje navíc, které se městské části podaří získat nad rámec svého běžného rozpočtu. Celkovou výši příjmů městské části, od které se odvíjí celkové výdaje, tedy ovlivňují zejména městské, krajské či celostátní dotační příležitosti.
Co se týče základní struktury celkových příjmů v roce 2019, tak daňové příjmy tvořily 4,766 mil. Kč (5,2 %), nedaňové příjmy pak 4,515 mil. Kč (4,9 %), kapitálové příjmy 0,009 mil. Kč (0,01 %), tj. celkové vlastní příjmy městské části tvořily cca 10,1 % celkových příjmů městské části, a přijaté transfery 82,436 mil. Kč (89,9 %). I v průběhu tohoto kalendářního roku se podařilo městské části zajistit příjmy navíc z ostatních veřejných rozpočtů, díky čemuž se mohly realizovat další investice. Z hlediska poměru běžných a kapitálových výdajů 69,9 % ku 30,1 % lze potvrdit snahu městské části o zachovávání významného poměru výdajů určených na investice v rámci MČ jako jednu z hlavních priorit finančního řízení našeho úřadu. Pokud se na uplynulý rok podíváme perspektivou jednotlivých výdajových odvětví, tak mezi hlavní výdajové oblasti patřily již tradičně bydlení, komunální služby a územní rozvoj, státní správa a územní samospráva (každá kapitola tvořila kolem cca 20 % celkových výdajů). Meziročně si pak v procentech zastoupení, ale i v absolutních částkách výrazněji polepšily oblasti jako vzdělávání a školské služby, doprava a komunikace či ochrana životního prostředí.
Provozní rozpočet MČ, který je tvořen pouze provozními příjmy a provozními, resp. běžnými, výdaji, v roce 2019 opět dosáhl přebytku, stejně tak i vedlejší hospodářská činnost. Jako tradičně proběhla i kontrola hospodaření MČ nezávislou auditorskou společností, jejíž zpracované hodnocení je součástí daného závěrečného účtu. V rámci přezkoumání za rok 2019 nebyly podle auditorské společnosti zjištěny chyby, nedostatky nebo významná rizika.
Filip Hrůza
místostarosta

Na své 21. schůzi 20. května 2020 rada městské části:
• vzala na vědomí usnesení Zastupitelstva města Brna ze dne 21. 4. 2020, kterým ZMB požádalo Úřady městských částí statutárního města Brna o vydání rozhodnutí z moci úřední, jímž by se prominul místní poplatek za užívání veřejného prostranství spočívající v umístění restauračních zahrádek, občerstvení před provozovnou a předsunutých prodejných míst za dobu od počátku nouzového stavu (14. 3. 2020) do 31. 12. 2020,
• souhlasila se znovuotevřením všech mateřských škol zřizovaných MČ Brno– Řečkovice a Mokrá Hora s účinností od 25. 5. 2020,
• schválila zadávací dokumentaci pro zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64“,
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Úprava zahrady MŠ Tumaňanova“ - nabídku předloženou uchazečem MTc-stav, s. r. o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno – Nový Lískovec, a současně schválila smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• schválila nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p. č. 3769/3 v k. ú. Řečkovice (při ulici Žilkově) o výměře 314 m2 za účelem konání akcí „Nová Chaloupka - Street food SOBOTY“ v období od 30. 5. do 20. 6. 2020 se společností muzesmit, s. r. o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno,
• schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně–Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) včetně sociálních zařízení v budově pivovaru, s firmou CRAFTBEER, s. r. o., Kořenského 879/19, 621 00 Brno–Řečkovice, za účelem uspořádání kulturní akce (Řečkovický festival minipivovarů) ve dnech 17. 7. – 19. 7. 2020, současně zrušila nájemní smlouvu na uspořádání uvedené akce ve dnech 5. až 7. 6. 2020,
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na „Opravy chodníků v Řečkovicích“ nabídku uchazeče DIRS Brno, s. r. o., Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno, a současně schválila smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace na opravy chodníků, schodišť a účelových komunikací v roce 2021 nabídku uchazeče Ing. Luďka Bureše, Podskalská 421/22b, 624 00 Brno, a současně schválila smlouvu o dílo s uvedeným uchazečem,
• souhlasila s předložením žádosti na odbor dopravy Magistrátu města Brna o provedení inženýrského průzkumu dopravních proudů na křižovatce silnic Jandáskova-Maříkova-Gromešova,
• zrušila část usnesení přijatého na 18. schůzi dne 4. 3. 2020, kterým schvaluje přidělení neinvestiční dotace 10 000 Kč oddílu JUNIOR JUDO Brno, z. s. Důvodem je neuskutečnění zamýšlené sportovní akce v důsledku koronavirové epidemie.

Na svém 9. zasedání 21. května 2020 zastupitelstvo městské části:
• vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 3. 2020,
• vzalo na vědomí mezitimní účetní závěrku městské části k 31. 3. 2020,
• schválilo poskytnutí neinvestičních dotací neziskovým organizacím Tělocvičná jednota Sokol Brno – Řečkovice, p. s., (na sportovní činnost) - 65 000,- Kč a SK Řečkovice, z. s., - 51 000,- Kč,
• vzalo na vědomí zprávu Městské policie Brno, revíru POLE o bezpečnostní situaci v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019,
• projednalo návrh připravovaného územního plánu města Brna,
• souhlasilo a) s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích, b) s poskytnutím snížené sazby poplatku ze psů i osobám mladším 65 let, jejichž zdrojem příjmu je důchod z důchodového pojištění, c) s osvobozením od poplatku ze psů pro držitele canisterapeutických psů,
• projednalo žádosti o vyjádření k prodeji pozemků,
• a) souhlasilo s návrhem nové obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, b) navrhlo jako veřejná prostranství, na kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů, ponechat tato místa: konečnou tramvaje č. 1 (vymezenou ulicemi Medláneckou, T. Novákové, Družstevní a Gymnáziem T. Novákové), vnitřní i vnější plochu areálu Vysočina (vymezenou ulicemi Kolaříkovou, Vránovou, Vážného, Marie Hübnerové a Měřičkovou), a park na Novém náměstí, c) vzalo na vědomí zprávu o usnesení Rady města Brna, podle kterého mají městské části zvážit možnost požívání alkoholu i na některých veřejných prostranstvích, kde je to nyní zakázáno,
• navrhlo jako další výjimečný případ, při němž je doba nočního klidu na území MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vymezena kratší dobou tuto akci Řečkovický festival minipivovarů, při kterém se v noci z pátku 17. 7. 2020 na sobotu 18. 7. 2020 a ze soboty 18. 7. 2020 na neděli 19. 7. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 h.,
• a) souhlasí s návrhem novely obecně závazné vyhlášky č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů, b) nenavrhuje žádný další prostor, na kterém je povolen volný pohyb psů bez náhubku a vodítka, c) navrhuje jako další prostor, na který je vstup se psy zakázán dětské hřiště Ječná 38–42 (plocha ohraničená kamennou gabionovou zídkou, přístupovým schodištěm, vozovkou účelové komunikace a plochou veřejné zeleně).

Vzhledem k vládou ČR vyhlášenému nouzovému stavu v souvislosti s epidemií koronaviru nebylo účelné provést začátkem dubna plánované vyčištění samostatných parkovišť s využitím přenosného dopravního značení zákazu stání. Parkoviště tak budou vyčištěna s využitím dopravního značení v níže uvedených náhradních termínech začátkem srpna. Ostatní termíny čištění komunikací zveřejněné v platném harmonogramu čištění na rok 2020 zůstávají nadále v platnosti.

Náhradní termíny čištění samostatných parkovišť

BLOK č. 12 (PARKOVIŠTĚ/1):
NOVOMĚSTSKÁ 3 - 5a, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3, NOVOMĚSTSKÁ 23–41, KUNŠTÁTSKÁ – parkoviště, MEDLÁNECKÁ k Renčově vč. parkov. ploch, RENČOVA 11, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12
TERMÍN: 3. 8.

BLOK č. 13 (PARKOVIŠTĚ/2):
PODPĚROVA Polyfunkční dům 2x, ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA za křižovatkou s Novoměstskou, MEDLÁNECKÁ k č. 10–14 vč. parkov. ploch, DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16
TERMÍN: 5. 8.

BLOK č. 14 (PARKOVIŠTĚ/3):
HORÁCKÉ NÁM. 2 - 3, HORÁCKÉ NÁM. 6 - 7, HORÁCKÉ NÁM. 10
TERMÍN: 4. 8.

BLOK č. 15 (PARKOVIŠTĚ/4):
MĚŘIČKOVA pod Vysočinou, HORÁCKÉ NÁM. 4 - 5, TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“
HORÁCKÉ NÁM. 8–9
TERMÍN: 6. 8.

Ing. Pavel Stránský
oddělení životního prostředí

Vážení rodiče nových řečkovických a mokrohorských dětí,

chceme Vás upozornit, že v sobotu 19. září 2020 a také v sobotu 17. října 2020 se společně sejdeme v prostorách radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, abychom uvítali nově narozené občánky naší městské části.
Těšíme se, že na této slavnostní akci přivítáme děti narozené v letošním i minulém roce s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Zářijový termín je náhradním termínem za neuskutečněné „Vítání občánků“ z měsíce května letošního roku, které muselo být zrušeno v souvislosti s epidemií COVID-19 a následnou karanténou. Je tedy primárně určen spíše starším dětem, které se narodily koncem roku 2019, popř. začátkem roku 2020. Ostatní děti budou uvítány pravděpodobně v říjnovém termínu.
Rodiče dětí mohou své ratolesti přihlásit do 28. srpna 2020 u paní Lucie Říhové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541 421 747, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Odbor vnitřních věcí ÚMČ

10 Přání fotoVážení čtenáři,
redakční rada našeho zpravodaje Vám přeje příjemné léto, prázdniny a dovolené plné radosti a odpočinku.
členové redakční rady.

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

květen se nesl v duchu rozvolňování zdravotnických a hygienických opatření. S vedením základních a mateřských škol jsme řešili jejich znovuotevření. Nejčastěji jsme si řešili otázku, jak se dokáží vypořádat s metodickými pokyny Ministerstva školství. Rovněž provoz úřadu městské části se postupně vracel k normálu. Zasedání zastupitelstva jsme však z preventivních důvodů ještě raději uspořádali ve venkovních prostorách, na školním hřišti ZŠ Novoměstská.

Jelikož byly v posledních měsících uzavřeny také základní umělecké školy, bez potíží jsme zvládli zateplení fasády a stropu budovy ZUŠ UNIVERSUM. Zamětsnanci školy a její žáci se hned po znovuotevření prostor mohou těšit z příjemnějšího vzhledu objektu i ze zvýšení jeho tepelného komfortu.

01 Slovo starosty vizualizace 1Významnou investicí, která však ještě letos nedospěje do fáze realizace stavebních prací, je vypracování projektové dokumentace na stavbu nové budovy v areálu MŠ Měřičkova. Tento záměr počítá s novým dvoupodlažním objektem na místě bývalé kotelny. Přinese vytvoření nové třídy a vybudování prostor pro pohybové aktivity všech dětí navštěvujících školku. S ohledem na současnou situaci je těžké předjímat další harmonogram, přesto bychom zahájení stavebních prací chtěli stihnout už v nadcházejícím roce, nejpozději pak v roce 2022.

Společně s městskou částí Brno-Jehnice jsme dlouhodobě žádali město o vybudování chodníku propojujícího Mokrou Horu a Jehnice. V roce 2017 bylo Radou města Brna schváleno zpracování investičního záměru a letos na jaře byly práce zahájeny. Druhá dlouhodobě prosazovaná akce – vybudování chodníku v Maříkově ulici (ke Globusu) - začne letos na přelomu srpna a září.

Na závěr ještě upozorním na novinku, kterou zavádíme v rámci transparentnosti jednání zastupitelstva. Již přes dva roky funguje praxe, že jsou projednávané materiály k dispozici několik dní předem na webových stránkách městské části. Nově zavádíme online přenosy z každého zasedání zastupitelstva pro zájemce, kteří mají o projednávané body zájem a nemohou se z nejrůznějších důvodů zúčastnit jednání osobně.

Marek Viskot
Váš starosta

01 Slovo starosty foto 1 1 

Nová fasáda budovy ZUŠ v Kořenského ulici

 

02 IMG 20200520 WA0004Památník osvobození jako pietní místo
Letos jsme si všichni připomněli 75. výročí osvobození naší vlasti od nacistické okupace a ukončení druhé světové války. Brno bylo osvobozeno 26. dubna 1945, ale v některých okrajových částech se bojovalo až do květnových dnů. Řečkovice a Mokrá Hora byly dokonce osvobozeny postupujícími sovětskými a rumunskými vojáky jako poslední. Boje nebyly vůbec jednoduché a znamenaly spoustu padlých z řad vojáků Rudé armády a Královské armády rumunské. Bohužel právě v posledních dnech války došlo k mnoha obětem na civilním obyvatelstvu z řad občanů Řečkovic a Mokré Hory. Vedení městské části si tyto události letos připomnělo, vzhledem k výše uvedenému posunu skutečného osvobození, dokonce dvakrát. 26. dubna jsme položili kytice ke všem pietním místům a 8. května potom věnce a kytice. Někteří jste si možná všimli nově vysázeného květinového záhonu u památníku padlých vedle radnice, který má připomenout 75 let od ukončení okupace a zároveň zkrášlit toto pietní místo, které je zároveň pohřebištěm našich osvoboditelů.
Vážení spoluobčané, dovoluji si právě z těchto důvodů apelovat na vás všechny, a požádat vás o maximální ohleduplnost v těchto místech. Tento prostor není určitě vhodný k venčení psů, sportovním aktivitám, ani k projížďkám na kole nebo dokonce na koni.
Děkujeme vám za pochopení a přejeme pevné zdraví v této nelehké době.

Mgr. René Černý, místostarosta

ReneCernyF

Na své 20. schůzi 22. dubna 2020 rada:

• vzala na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 31. 3. 2020,

• souhlasila
se zapojením Základní školy Brno, Novoměstská 21, a Mateřské školy Brno, Kárníkova 4, do projektu Jihomoravského kraje "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VI", financovaného Evropskou unií z operačního programu potravinové a materiální pomoci,

• schválila
uzavření Smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů se společností SEID, s. r. o., IČ 066 32 017, se sídlem Nížkovice, č. p. 142, 684 01,

• schválila
smlouvu o dílo se společností HAKOS, spol. s r. o., se sídlem Dalimilova 2797/110, 612 00 Brno, na plnění zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce bytového jádra Novoměstská 11, byt č. 4 a 9, Brno-Řečkovice“,

• schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 3. 2020 se společností PSVS-STRUKTURE, s. r. o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, na provedení díla „Zateplení ZUŠ UNIVERSUM“, kterým se mění rozsah prací a cena díla,

• schválila
smlouvu o dílo na provádění sezónních zálivek stromů se společností FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno,

• schválila
smlouvu o dílo na údržbu biocentra „Na Loukách“ v roce 2020 s firmou Služby Minks, s. r. o., Terezy Novákové 1283/64, 621 00 Brno,

• schválila
zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice“,

• projednala návrh připravovaného územního plánu města Brna.

Dana Filipi, místostarostka

04 Distribuce desinfekce foto 1Dovolte mi, abych vás, obdobně jako v minulém čísle ŘEČI, informoval o aktivitách městské části v souvislosti s prevencí koronaviru. Vedle již realizovaných opatření, jako zřízení horké linky městské části pro dotazy a pomoc či redistribuce roušek a dezinfekce seniorům a potřebným, jsme postupně přistoupili i k cílené distribuci dezinfekce a roušek seniorům a potřebným přímo do bytových domů či jednotek společenství vlastníků, a to na základě dostupných kontaktů a informací. V pilotní fázi jsme tento model úspěšně otestovali v bytových domech na Horáckém náměstí, ale postupně jsme jej rozšířili i do dalších domů. Velmi nám pomáhala naše spolupráce s hasiči a dobrovolníky z dobrovolnického programu Masarykovy univerzity. Bohužel městská část nedisponuje databází ani souhrnnými kontakty na všechna SVJ nebo bytová družstva, a proto bych touto cestou chtěl vyzvat zbývající SVJ a bytové domy, jejich předsedy či předsedkyně, aby se na nás v případě zájmu o realizaci takové distribuce seniorům obrátili na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo 724 330 084. Tento efektivní model distribuce může fungovat i v budoucnu, pokud bychom byli nuceni čelit podobné situaci. Budeme lépe připraveni i vybaveni cennými zkušenostmi. Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří nám pomáhají tuto i jinou pomoc potřebným v naší městské části realizovat, a ostatním za pochopení a ohled na naše omezené možnosti a kapacity. (Zdroj foto: HS – Brno-Řečkovice a Mokrá Hora)
Filip Hrůza,
místostarosta

04 Distribuce desinfekce foto 2

07 dámeMáte nápad pro Řečkovice? Sem s ním!
Vy sami nejlépe víte, co vám v Řečkovicích chybí, co by ocenili lidé ve vašem sousedství. Současná situace spojená s pandemií nám ukázala, jak je pro nás veřejný prostor důležitý a nenahraditelný. Podílejte se na tom, aby byl čas v něm trávený co nejpříjemnější. S participativním rozpočtem Dáme na vás se váš nápad může stát skutečností.
Jak to funguje?
Je to jednoduché. Svůj projekt můžete do 15. 6. přihlásit na webových stránkách damenavas.brno.cz. Najdete tu pár jednoduchých zásad a pravidel. Přihlašovací formulář pak chce stručný popis projektu, jeho lokaci, orientační rozpočet a veřejný přínos. Se vším vám rádi poradíme, neváhejte se na nás obrátit. Kontakty také najdete na našich webových stránkách.
V Řečkovicích se nezahálí! Řečkovice jdou ostatním brněnským čtvrtím příkladem. Dva projekty z Dáme na vás, nová krytá sportovní hala a topolová alej v Zamilovaném hájku, jsou v realizaci, a další 3 zajímavé návrhy jsou už přihlášené: nové dětské hřiště a sportoviště Zamilec, zpřístupnění zeleného parčíku vedle školky na Škrétově ulici a pilotní projekt Bílé plochy chladí Brno, který má záměr ochlazovat rozpálené letní město. Dejte jim palec!
Podívejte se na tyto i jiné projekty po celém Brně v galerii projektů na našem webu a podpořte je do 30. 6. 2020. Nápad potřebuje minimálně 300 „líbí se mi“, aby mohl postoupit do finále. Vaše podpora je důležitá!
Bc. Eva Čajková
Kancelář participace, Magistrát města Brna

09 Proluka foto 1Po desítky let se v proluce v ulici Terezy Novákové, poblíž konečné stanice tramvaje č. 1, vyskytuje pozemek ve vlastnictví města. V tomto uzavřeném prostoru se dlouho nic nedělo a toto místo bylo de facto zakonzervováno s ohledem na priority města. Na základě územního plánu se jedná o pozemek určený k výstavbě, v katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří se způsobem využití zbořeniště. Před několika lety se město konečně rozhodlo tento pozemek neprodat soukromému developerovi, ale realizovat vlastní projekt veřejného prostoru kombinovaného s bydlením pro mladé rodiny (a v budoucnu možná i pro seniory). Díky tomu bychom mohli do naší městské části přivést potřebné finance na kultivaci celého místa. Majitelem a zároveň investorem je sice v tomto případě město Brno, z úrovně radnice však můžeme ovlivnit výslednou podobu celkového prostoru s ohledem na potřeby městské části.

V minulosti už k tomuto projektu proběhly jak veřejná diskuse, tak řada individuálních konzultací mezi zástupci města, městské části, projektanty či obyvateli, aby bylo docíleno maximálního možného kompromisu. Tento kompromis znamenal například snížení počtu zamýšlených domů nebo zamezení dopravního propojení, o kterém se ještě zmíním dále v textu. Jelikož se v posledních měsících a týdnech k celému projektu objevují různé protichůdné informace, rozhodl jsem v tomto článku shrnout základní fakta a argumenty. Věřím, že tím přispěji k rozptýlení mýtů a šíření dezinformací.

V proluce v ulici Terezy Novákové mají dle záměru města vzniknout v první etapě dva menší bytové domy, ve kterých bude 23 bytů pro mladé rodiny. V přízemí prvního domu se plánuje pobočka Knihovny Jiřího Mahena, kterou jen stěží umístíme na jiné místo (z Vysočiny bude dříve nebo později soukromým vlastníkem pravděpodobně donucena odejít). V přízemí druhého domu je pak umístěn víceúčelový sál až pro 120 lidí. Podobných prostor pro společenské akce v naší čtvrti moc nemáme, díky tomuto projektu by se to mohlo konečně změnit. Konat by se zde mohly například přednášky pro kluby seniorů, setkání spolků a další kulturní akce. Tento víceúčelový sál by se stal skvělým bonusem pro městskou část, která by jej mohla získat do své správy, a to bez potřeby čerpání finančních prostředků z vlastního rozpočtu. Oba domy mají navíc parkování koncipované pod zemí (pro nájemníky bytů) a parkovací místa na povrchu (pro veřejnost). Podzemními parkovacími místy se město logicky snaží eliminovat potřebu zabírání volných ploch na povrchu.

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

máme za sebou již několik týdnů trvající období omezení v reakci na šíření koronaviru. Čísla známá ve dnech psaní mého textu dávají naději k mírnému optismu. Chci na tomto místě poděkovat vám všem, kteří jste dodržovali a stále dodržujete bezpečnostní i hygienická opatření a doporučení. Je to především ohleduplné k těm zranitelnějším z nás.

Stejně jako mnoho jiných pracovišť také radnice naší městské části funguje poslední dobou ve specifickém režimu. Kromě omezení osobního kontaktu mezi samotnými úředníky a při jejich komunikaci s veřejností bylo odloženo z původního termínu v polovině dubna také zasedání zastupitelstva. Někteří zaměstnanci úřadu, nad rámec svých běžných pracovních povinností, pomáhali s činnostmi souvisejícími s mimořádným stavem. Jmenovitě chci poděkovat alespoň Petře Quittové, Dušanovi Trnkovi a Antonínu Dudovi, kteří pomáhali s obsluhou a zásobováním rouškomatu. Stejně tak chci poděkovat tajemnici úřadu a místostarostům. Speciální zmínku zaslouží tým kolem Martina Kose, původního autora nápadu řečkovického automatu na roušky.V řádu dní jsme nápad zrealizovali a jako první v Brně jsme nabídli našim občanům možnost získat roušku po jednoduchém stisknutí tlačítka. Mám radost, že jsme dokázali v adekvátním měřítku promptně zareagovat na obrovskou poptávku. Velmi rychle se navíc podařilo překonat pilotní problémy s distribucí a díky firmě Jersey53 jsme dokázali zajistit plynulé zásobování.

01 Slovo starosty foto 1Vedle prodeje ze dvou automatů jsme začali s bezplatnými dodávkami látkových roušek zejména seniorům z naší čtvrti. Zde patří můj dík místostarostovi Filipu Hrůzovi za organizaci, řečkovickým hasičům za rozvoz a samozřejmě všem dobrovolníkům, kteří šili roušky nebo poskytli materiál. Moc si toho vážím.

Co se týče aktuálního dění, již několik týdnů je zveřejněn návrh nového územního plánu města Brna. Ze zákona vyplývá povinnost mít jej schválený a platný do konce roku 2022, a práce na něm tedy nelze zastavit ani v současné době. Jeho tvůrcem je Kancelář architekta města Brna. Jedná se o naprosto klíčový document pro město, který Brno potřebuje jako sůl. Důkladně se jím bude zabývat i naše samospráva, byť je třeba zdůraznit, že městské části bohužel nebyly přizvány k jeho tvorbě a v rámci podávání připomínek a námitek nemají jiné postavení než občané či jiné právnické osoby. Veřejné projednání je Kanceláří architekta města Brna naplánováno na 17. června. Do 24. června je také zákonná lhůta pro to, aby občané mohli využít svého práva formálně uplatnit případné námitky a připomínky. Uvnitř tohoto čísla zpravodaje naleznete také článek z pera tvůrců územního plánu včetně informací od radního města Brna zodpovědného za tuto oblast Filipa Chvátala.

Loni na podzim uspěl v hlasování v rámci participativního rozpočtu města návrh na vybudování kryté nafukovací haly. Protože se hřiště, na kterém bude hala stát, nachází v areálu ZŠ Novoměstská, byla příprava celé investiční akce svěřena naší městské části. V tuto chvíli jsme ve fázi, kdy se nám podařilo vybrat projektanta stavby a společně s navrhovatelem projektu postupujeme v souladu s harmonogramem. Stále je tedy naděje, že by hala mohla začít fungovat už v průběhu zimní sezóny 2020/2021.

V současnosti je na adrese www.damenavas.cz možné navrhovat nové nápady, které se budou o přízeň Brňanů ucházet letos na podzim. Z naší městské části mi byly v polovině dubna známy tři návrhy. Projekt “Bílé plochy chladí Brno” zaujal veřejnost loni, kdy v hlasování jen těsně neuspěl. Staronovým účastníkem je rovněž “Řečkovický Hráj”, který jeho autorka pro letošní rok upravila tak, aby byl co nejvíce v souladu se záměrem města na výstavbu dvou až tří menších bytových domů na pozemku v proluce v ulici Terezy Novákové. Úplným nováčkem mezi přihlášenými je smysluplný projekt “Zamilec – dětské hřiště a sportoviště”. V první fázi je třeba, aby nápady získaly nejpozději do 15. června alespoň 300 hlasů v internetovém hlasování. Následně bude městskou částí a také příslušnými odbory Magistrátu města Brna posuzována jejich proveditelnost, tedy zda nejsou v kolizi s jinými záměry města či je reálný odhad jejich finančních nároků. Se všemi navrhovateli projektů jsem v kontaktu a vyjádřil jsem jim podporu radnice. Věřím, že se projekty naší městské části v hlasování veřejnosti neztratí a budou rezonovat třeba stejně pozitivně, jako se to loni podařilo návrhu nafukovací haly u ZŠ Novoměstská.

Všem přeji především hodně zdraví a těším se opět na okamžily, kdy se budeme moci vídat, komunikovat a diskutovat osobně.
Marek Viskot
Váš starosta

ReneCernyFChceme vám poděkovat
Vážení spoluobčané z Řečkovic a Mokré Hory, sousedé a přátelé,
prožili jsme a stále prožíváme velmi nelehké období, způsobené virovou nákazou, a s tím spojená různá omezení a komplikace našich osobních i pracovních životů. Věřte, že hned od počátku vypuknutí pandemie a následných vyhlášených opatření vlády ČR se i vedení městské části velmi intenzivně zabývalo celou situací a jednotlivými opatřeními. Mnohdy téměř jako na laboratorních vahách jsme zvažovali, jak postupovat v konkrétních případech, které zůstaly v pravomoci jednotlivých obcí, resp. zřizovatelů. Máme na mysli termín uzavření mateřských školek, omezení činnosti úřadu městské části, jednotlivých odborů, sběrného dvora, blokového čištění apod. Byli jsme si vědomi jasných omezení a komplikací vašich životů, které vám naše rozhodnutí může přinést, zároveň jsme měli na paměti vaše zdraví a bezpečnost. I my jsme se v podobné situaci ocitli poprvé, pokud tudíž máte pocit, že ne vše bylo řešeno správně, je to snad pochopitelné a děkujeme za vaši toleranci. Především vám ale chceme poděkovat za vaše chování, disciplinovanost, obětavost a trpělivost během celé této krize. I díky vám touto pandemickou situací zatím Řečkovice a Mokrá Hora prochází na jedničku. Zároveň vás všechny moc prosíme, abyste nepolevili, zkusme všichni ještě chvíli vydržet, jsme přesvědčeni, že se nám to v dobrém a vrátí a celou situaci zvládneme na výbornou. Přejeme vám hodně štěstí, zdraví, dobré nálady, a nezapomeňte, že se na nás můžete vždy obrátit s žádostí o radu či o konkrétní pomoc.

02 Slovo místostarosty foto 1Strategie pro zeleň a zalévání stromů
Ve své rubrice vám pravidelně představuji způsoby a novinky v péči o veřejnou zeleň naší městské části. Dovolte, abych vás informoval, že připravujeme vlastní strategii rozvoje a údržby zeleně. Vytváříme pracovní skupinu složenou nejen z našich erudovaných pracovníků odboru životního prostředí, ale chceme přizvat i externí spolupracovníky z řad odborníků v péči o veřejnou zeleň. Mimo jiné se bude zabývat analýzou nových způsobů a postupů v údržbě zeleně v souvislosti s nedostatkem srážek. Chceme zavést efektivnější zalévání stromů pomocí vhodných zavlažovacích technologií, například vodních vaků a dávkovačů přímo u kmenů vybraných a suchem nejvíc ohrožených stromů apod. Protože se jedná o docela složitou a drahou záležitost, a ne všem stromům tento luxus bude možné dopřát, napadlo nás zapojit i vás občany a požádat vás touto cestou o spolupráci.

Péče o zeleň a stromy s vaší pomocí
Všichni víme, že zeleň ve městě je skvělá a že její přítomnost přináší řadu pozitivních efektů a externalit. Procházka parkem nebo pohled na stromy z okna uklidňuje, v létě stromy přináší stín a ochlazují tak své okolí a tak dále. Dlouhodobě a komplexně se snažíme o rozvoj zeleně v naší městské části. Na jedné z posledních schůzí rady městské části jsme odsouhlasili mimo jiné i žádost pana Polanského z iniciativy Zalejme.cz o spolupráci na efektivním online mapování a zobrazování zeleně v naší městské části v jejich mapové aplikaci, která umožní efektivní participaci vás, obyvatel Řečkovic, na tomto nelehkém úkolu. S ohledem na finanční možnosti i technické a personální kapacity není pro města a obce jednoduché dostatečně a průběžně zalévat veškerou zeleň na svém území. Není to vůbec jednoduchý úkol, protože sucha posledních let ohrožují i větší stromy, které dříve nebylo třeba zalévat. Proto jsme přivítali tento nápad a myšlenku zapojit do zalévání i občany. Doufáme, že s vaší pomocí bude naše městská část mnohem zelenější.
Mgr. René Černý, místostarosta

Na své 19. schůzi 25. 3. 2020 rada městské části:
• schválila zadávací dokumentaci pro zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora“,
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky „Zateplení střechy objektu Měřičkova 20, Řečkovice“ nabídku předloženou společností MÜPO, spol. s r. o., Karásek 2137/5, 621 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „Nová nafukovací hala v Řečkovicích“ nabídku předloženou společností IFM GROUP, a. s., Křenová 479/71, Trnitá, 602 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „Areál bývalého pivovaru, Brno-Řečkovice“ nabídku předloženou společností P. P. Architects, s. r. o., Slovinská 693/29, 612 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru (pozemky a nebytové prostory) a movitých věcí s Centrem sociálních služeb, příspěvkovou organizací, se sídlem Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno, za účelem pořádání integrační společenské akce s kulturním programem „Strom života Domova Tereza“ dne 20. 5. 2020,
• schválila provedení oprav chodníků v roce 2021 v následujícím pořadí podle priority: Kunštátská 1–15, Medlánecká (park), Renčova 17, Renčova 18 -24, Žitná 15.

Dana Filipi, místostarostka