Školní jídelna při ZŠ Brno, Novoměstská 21, příjme do pracovního poměru vyučenou nebo zaučenou kuchařku na plný úvazek. Nástup od 1. 9. 2018. Bližší informace na tel. 541 22 53 49, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

E. Flenderová

Městská část nabízí k pronájmu nebytové prostory v objektu bývalé kotelny při MŠ Měřičkova 46. Další informace poskytnou pracovníci Odboru správy majetku ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. V současné době je objekt využíván společností AKVA-TERA.

Ing. Libor Stlouka, odbor správy majetku

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

v lednovém čísle zpravodaje ŘEČ jsem ve výčtu nejvýznamnějších letošních investic zmiňoval druhou etapu revitalizace venkovních ploch mezi bytovými domy v ulici Družstevní. Cílem projektu je napravit dosavadní stav, kdy okolí bytových domů v této lokalitě je nevyhovující zejména z hlediska stavu chodníků a dalších zpevněných ploch. Součástí plánovaných prací je také vytvoření míst k posezení a odpočinku, sadové úpravy a nové dětské hřiště. Na uskutečnění čekali obyvatelé poměrně dlouho, ale dovolím si tvrdit, že se čekání vyplatilo. Odměnou za trpělivost je komplexní zvýšení kvality okolí bytových domů, a tím i zvýšení kvality života v této lokalitě. Vyčlenit v rozpočtu potřebné finanční prostředky nebylo jednoduché. Z celkové částky deseti milionů korun hradí osm městská část a dvěma miliony přispívá město Brno. Ve snaze ušetřit prostředky městské části jsme navíc požádali o dotaci Jihomoravský kraj. V současnosti probíhá výběr zhotovitele stavby, která bude realizována od července do října.01 Slovo starosty foto 1 1

Zmíněná akce je svým způsobem pilotní, podobně bychom chtěli pozvednout i další lokality. Připravena je již revitalizace venkovních ploch v okolí bytových domů v Ječné ulici. Po dlouhých měsících se nám na tuto akci podaří velice brzy získat stavební povolení. Ještě letos bude opraven chodník před domy Ječná 28-36, v příštím roce pak projekt kompletně dokončíme. Obdobné kroky zvažujeme do budoucna například v okolí ulic Kárníkova a bratří Křičků. Ve výčtu projektů bych také nerad zapomněl na revitalizaci parku na Novém náměstí, která v internetovém hlasování městského participativního rozpočtu obdržela potřebných 300 hlasů. Postupuje tak do podzimního finále - a já děkuji všem, kteří tomu svou aktivitou pomohli.

Na závěr si dovolím vypíchnout novinku z oblasti školství. Ve spolupráci s ředitelem ZŠ Novoměstská jsme se rozhodli rozšířit spektrum služeb a nabídnout rodičům dětí v předškolním věku alternativu v podobě tzv. přípravné třídy. Jedná se o možnost, kterou mohou využít rodiče dětí s odkladem školní docházky pro školní rok 2018/2019. Pokud váháte, zda má vaše dítě ještě rok pokračovat ve školce, pak pro vás může být přípravná třída zajímavou variantou. Další informace naleznete v článku pana ředitele uvnitř zpravodaje a na webových stránkách školy.

Nádherné léto přeje
Marek Viskot
starosta

Na své 49. schůzi 25. dubna 2018 rada:
• schválila opravy těchto chodníků a schodišť v roce 2019 v následujícím pořadí (podle priority):
1. Terezy Novákové 2, konečná stanice tramvaje – schodiště ve směru k ul. Družstevní,
2. Vitáskova 10a – schodiště od ul. Renčovy,
3. Žitná 1 – dlážděný chodník před domem,
4. Boskovická 2-16 – dlážděný chodník u zadních vchodů do domu,
5. Novoměstská 5 – dlážděný chodník ve směru k dětskému hřišti v ul. Žitné,
6. Renčova 2-8 – dlážděný chodník,
• schválila příkazní smlouvu se společností HYŠPLER DEVELOPING, s. r. o., jejíž předmětem je výkon funkce technického dozoru investora při realizaci stavby „Rekonstrukce stávajícího mlatového hřiště při ulici Novoměstské“.
Na své 50. schůzi 17. května 2018 rada:
• vzala na vědomí Strategii bydlení města Brna 2018-2030,
• projednala další kroky  v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky „Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno-Řečkovice – II. etapa“.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Nejen právnické osoby, ale i živnostníci jsou podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) povinni nakládat s odpady, které vznikají z jejich činnosti, zákonem předepsaným způsobem. I oni je musí evidovat, třídit a odevzdat pouze osobám oprávněným k jejich převzetí.
To bývá samozřejmostí u odpadů z výrobní činnosti. Ne všichni jsou si však vědomi toho, že podobná pravidla se vztahují i na odpad podobný komunálnímu, tedy odpad vzniklý při nevýrobní činnosti, který má obdobné složení jako odpad vznikající občanům (například papír, sklo, obsah odpadkových košů). Živnostník jej tedy nemůže odkládat do popelnic na směsný odpad nebo do kontejnerů na odpad tříděný, aniž by se zapojil do obecního systému pro nakládání s komunálními odpady, uzavřel s obcí smlouvu a zaplatil příslušný poplatek.
Za využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s obcí (tedy například odkládání kartonových krabic od zboží do kontejneru na tříděný odpad bez smlouvy), hrozí živnostníkům pokuta až do výše 300 000 Kč, pokud je jejich prohřešek odhalen pověřeným pracovníkem obecních či krajských úřadů a České inspekce životního prostředí, kteří provádějí kontroly.

Co tedy může živnostník s tímto odpadem dělat?
• Zvolí si vlastního dodavatele služeb odpadového hospodářství, kterému vytříděné složky odpadu odevzdá.

• Zapojí se do systému v obci na základě písemné smlouvy. Statutární město Brno uzavírá smlouvy, v rámci kterých mohou původci odpadů využívat systému sběru a svozu využitelných složek komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, hliníkové obaly – plechovky od nápojů). Informace k možnosti zapojení do systému statutárního města Brna: www.brno.cz/odpadove-hospodarstvi. V tomto případě není živnostník povinen vést průběžnou evidenci odpadů.

• Trochu zvláštní případ je elektroodpad, svým charakterem nebo množstvím podobný elektrozařízení pocházejícímu z domácností. Ten mohou živnostníci odložit na kterémkoliv sběrném středisku odpadů statutárního města Brna (elektroodpad – elektrozařízení musí být kompletní, do zpětného odběru výrobků lze odložit i nerozbité výbojky a zářivky).

Více informací poskytne Odbor životního prostředí MMB.

06 Senior sport den Komín spol foto 1Sportovní a společenské setkání seniorů v Řečkovicích
V minulých letech se v Komíně uskutečnily velmi úspěšné ročníky sportovního a společenského setkání seniorů z Řečkovic a Mokré Hory a Komína. Dovolte, vážení spoluobčané, abych Vás všechny, kteří se k nám chcete připojit, pozval na letošní již 3. ročník tohoto setkání, tentokrát k nám do Řečkovic. Sportovní disciplíny budou opět přizpůsobeny věku a náladě Vás účastníků. Sejdeme se v sobotu 16. 6. 2018 od 9.30 h na školním hřišti ZŠ Novoměstská. Občerstvení a oběd jsou zajištěny, vše je plně hrazeno z prostředků městské části. Rádi Vás všechny uvidíme, zájemce prosím o telefonické přihlášení u paní Trnkové na tel. čísle 541 421 723.

 

06 Slovo místostrosty foto k druhému odstavci 1Významný jubilant naší městské části
V minulých dnech ve skvělé kondici oslavil 95. narozeniny veterán z 2. světové války a občan Řečkovic a Mokré Hory pan Vladimír Hrozný. Všichni si vážíme těch, kteří nám na jaře 1945 dopomohli k osvobození od nacistické okupace. Pan Hrozný je právě jedním z těch, kteří s tehdejší Rudou armádou bojovali při osvobozování Brna a jižní Moravy. Jsem rád, že jsem mu mohl poblahopřát osobně, spolu se členkami sociální a zdravotní komise naší městské části paní Lenkou Vystrčilovou a paní Danou Malíkovou.
ReneCernyFMgr. René Černý, místostarosta

Od 25. května 2018 začalo platit Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU), známé pod anglickou zkratkou „GDPR“. Vzhledem ke komplikacím, které nařízení způsobuje, jsme se rozhodli po letech ukončit pravidelnou rubriku JUBILANTI. Osobní gratulace jubilantům ze strany vedení naší městské části budou samozřejmě i nadále zachovány.

Od 25. května 2018 začalo platit Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU), známé pod anglickou zkratkou „GDPR“. Vzhledem ke komplikacím, které nařízení způsobuje, jsme se rozhodli po letech ukončit pravidelnou rubriku JUBILANTI. Osobní gratulace jubilantům ze strany vedení naší městské části budou samozřejmě i nadále zachovány.

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

o snaze zajistit finančně náročnou rekonstrukci mlatového hřiště při Novoměstské ulici jsem psal v ŘEČI několikrát. Bez prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu města Brna by si takovou investici naše městská část určitě dovolit nemohla. Jedinou reálnou cestou bylo zažádat o dotaci ze státního rozpočtu s tím, že se v případě úspěchu přidá i brněnská radnice. Podařilo se. Naše žádost obstála v celorepublikové konkurenci stovek jiných projektů. Z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR tak získáme deset miliónů korun a stejnou částkou přispěje město Brno.

Osobně mám z tohoto úspěchu obrovskou radost, neboť se jedná o zúročení mnoha let práce. Poměrně dlouho se nám na tomto poli nedařilo, byť z objektivních příčin. Například v roce 2016 jsme coby brněnská městská část vůbec o dotaci žádat nemohli. Platil princip „jedno město, jedna žádost“. V Brně tehdy dostala přednost jiná městská část. V roce 2017 byl zase zrušen celý dotační program. Rád bych tedy nyní poděkoval všem, kteří se na náročném procesu příprav podíleli.

01 slovo starosty foto 2Stavební práce začnou v květnu. Vybudováno bude fotbalové hřiště s umělým trávníkem třetí generace a běžecká dráha s doskočištěm. Na obrázku je znázorněna i tzv. druhá etapa, ve které je připraveno hřiště na volejbal či nohejbal a polovina kurtu s tenisovou stěnou. Tuto část bude možné realizovat v příštím roce.

Už za tři měsíce od zahájení stavby budeme schopni řečkovickým sportovním klubům, školám i veřejnosti nabídnout moderní hřiště s kvalitním povrchem, navíc s celoroční využitelností. Vychází nám to na konec srpna, buďme v kondici.
Marek Viskot
starosta

Na své 48. schůzi 4. dubna 2018 rada:
• schválila výpověď smlouvy o roznášce informačních/propagačních materiálů na zajištění distribuce zpravodaje ŘEČ, uzavřené dne 15. 11. 2017 s Českou poštou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Zastřešení vstupu a rekonstrukce dvorany ZŠ Novoměstská 21, Brno-Řečkovice“ nabídku předloženou uchazečem PROTECHSTAV, s. r. o., a smlouvu o dílo s vybraným uchazečem,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Kárníkova, Brno“ nabídku předloženou uchazečem ZAMAT, spol. s r. o., a smlouvu o dílo s vybraným uchazečem,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Horácké náměstí 13 – pracoviště Uprkova, Brno-Řečkovice“ nabídku předloženou uchazečem MTc-stav, s. r. o., a smlouvu o dílo s vybraným uchazečem,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru s Gymnáziem Brno-Řečkovice za účelem pořádání studentské slavnosti Majáles dne 1. 5. 2018,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru s MUDr. Pavlem Kopřivou – FT Records za účelem pořádání kulturní akce – hudebního festivalu „Brněnská Country Fontána 2018“ dne 16. 6. 2018.
Na svém XVIII. zasedání 22. února 2018 zastupitelstvo městské části:
• vzalo na vědomí zprávu Městské policie Brno, revír POLE, a Obvodního oddělení Policie ČR, Brno-Královo Pole, o bezpečnostní situaci v městské části za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017,
• vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 28. 2. 2018,
• souhlasilo s odprodejem pozemku p. č. 1047/3 v k. ú. Řečkovice o výměře 396 m2 při ulici Kuřimské za účelem zřízení nového sjezdu do areálu společnosti Nolatino při ulici Novoměstská.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

V období od konce května do listopadu budou ve třech cyklech vyčištěny místní komunikace a parkoviště, seskupené do bloků podle jednotlivých ulic a lokalit. Čištění bude výrazně omezeno v období letních prázdnin.

Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) a na základě rozhodnutí (vydaného příslušným silničním správním úřadem) vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy vozidel bude zajišťovat firma Černý. Odtažená vozidla se budou umísťovat na odstavnou plochu (parkoviště) na adrese: Drážní 9, Brno-Slatina, v areálu firmy „Karel Holoubek“, autobusové spojení MHD z ulice Úzké, autobus č. 77, zastávka „Drážní“, tel.: 548 217 484, 602 737 673 nebo 606 745 412.

Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r. o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek týkajících se čištění místních komunikací se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.

Bloková čištění místních komunikací:
BLOK č. 1
BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč. parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ, VRÁNOVA, NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5
TERMÍN: 28. 5., 5. 9. a 12. 11.
BLOK č. 2
BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom., KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19 - obslužné kom., KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KOŘÍSKOVA – část bez MHD, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ
TERMÍN: 30. 5., 10. 9. a 13. 11.
BLOK č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, RENČOVA vč. parkovišť
TERMÍN: 11. 6., 12. 9. a 14. 11.
BLOK č. 4
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ vč. parkovacích zálivů, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ vč. parkovišť, AZUROVÁ vč. parkovišť, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ vč. parkoviště, ŽLUTÁ vč. parkoviště
TERMÍN: 13. 6., 17. 9. a 15. 11.
BLOK č. 5
TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, UPRKOVA vč. parkoviště za školou, TEREZY NOVÁKOVÉ - část kolem býv. kasáren k č. 100
TERMÍN: 29. 5., 4. 9. a 12. 11.
BLOK č. 6
MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ – část k č. 10–11, MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, BRATŘÍ KŘIČKŮ, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN. KADLECE - spodní část, ÚLEHLE, CUPÁKOVA
TERMÍN: 31. 5., 6. 9. a 13. 11.
BLOK č. 7
SNĚŽNÁ, DOLNICE, POD ZAHRADAMI vč. parkoviště, JEHNICKÁ, KRÁLOVKA, LUH, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ, ÚHLEDNÁ
TERMÍN: 12. 6., 11. 9. a 14. 11.

06 Slovo místostarosty foto1 1Opravy a stavby v okolí radnice
Před časem jsem vás informoval o dokončování opravy bytového domu v těsném sousedství radnice na Palackého náměstí 9. Jak jste si jistě mnozí všimli, dům je dokončen, zkolaudován, okolí je nově upraveno a nájemníci se tak mohou nastěhovat zpět. Myslím, že rekonstrukce dopadla dobře a že tento dům se stane ozdobou celé horní části Palackého náměstí. O to více ale vyčnívá neopravená budova sýpky v těsném sousedství opraveného domu a dosud nezastavěný roh naproti, vedle řeznictví Srejček. Na tomto urbanisticky významném nároží bude již v brzké době realizována soukromá investice majitele pozemku, budova s obchodními prostory a dvěma bytovými jednotkami. Její velikost ani architektura nijak nenaruší podobu okolí, spíše vhodně zaplní prázdný prostor. V případě sýpky, která je majetkem města Brna svěřeným městské části, se v budoucnu bude jednat o investici, která by měla vést k jejímu využívání ve prospěch všech občanů Řečkovic a Mokré Hory. Její oprava tak bude logickým pokračováním rekonstrukce celého Palackého náměstí i areálu starého pivovaru, kde probíhají mnohé společenské akce včetně hodů a jehož je sýpka nedílnou součástí. Zabezpečit rekonstrukci sýpky a areálu starého pivovaru nebude jednoduché, není to úplně v rozpočtových možnostech městské části. Jsme si vědomi toho, že stejně jako v jiných případech stojíme před úkolem realizovat financovaní i z jiných zdrojů, například dotací.

René Černý, místostarosta

ReneCernyF

Postupně se na mě obrátilo několik občanů žijících v ulicích Renčova, Kremličkova nebo Škrétova s dotazem na možnost prodloužení linky autobusu č. 65 také k místu jejich bydliště. Důvod uváděli všichni v podstatě stejný. Vzhledem k jejich věku je pro ně zastávka tramvaje daleko. Konkrétně v této lokalitě se varianta, že by minibusy nejezdily po ulici Kytnerově, nýbrž po Renčově a Duhové, jeví jako proveditelná. Vyvolal jsem proto jednání s ředitelem Dopravního podniku města Brna, abych zjistil, jaké možnosti jsou k dispozici. Pan ředitel mi po prvotním prověření sdělil, že v případě zájmu městské části je tato změna uskutečnitelná poměrně rychle. Zajímal by mě proto názor i dalších občanů z dotčené lokality, zda by tuto možnost přivítali, či nikoliv. Předem děkuji za vaše názory.

Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta

Termální lázně Velký Meder na Slovensku, středa 23. května
Odjezd v 7:30 hod. od budovy ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, návrat do 21 hod.
Přihlásit se lze pouze osobně na ÚMČ, Palackého nám. 11, přízemí, dveře č. 86, ve dnech 14. 5. 2018 od 10:00 do 12:00 hod. a 16. 5. 2018 od 15:00 do 17:00 hod. Pořádá Klub seniorů Palackého nám. 11 s podporou MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Zámek Žleby a zřícenina hradu Lichnice v Čechách, úterý 5. června
Odjezd v 7:30 hodin od konečné zastávky tramvaje č. 1 v Řečkovicích, návrat po 19 hod.
Program: prohlídka zámku a zámecké zahrady ve Žlebech, exkurze ve staré Berlově vápence v Třemošnici, prohlídka zříceniny hradu Lichnice.
Přihlásit se osobně a zároveň uhradit poplatek za zájezd je možno před přednáškami v prostoru Klubu seniorů, Renčova 5, ve dnech 24. května a 31. května 2018 od 15:00 do 16:00 hod. u paní Jarmily Bobčíkové. Cena zájezdu je 200 Kč. Pořádá Klub seniorů Renčova 5 s podporou MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Zámek Doudleby nad Orlicí, návštěva Muzea krajky ve Vamberku, středa 13. června
Odjezd v 7:00 hod. od budovy ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, návrat do 18:30 hod.
Program: prohlídka zámku v Doudlebech nad Orlicí, návštěva Muzea krajky ve Vamberku (možnost nákupu paličkovaných krajek a potřeb pro krajkářky), prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie se skleněnou střechou v Neratově v Orlických horách.
Přihlásit se osobně a zároveň uhradit poplatek za zájezd je možno před přednáškami ve velkém zasedacím sále ÚMČ ve dnech 16. května a 30. května 2018 od 15:30 do 16:00 hod. u paní Marie Přibylové nebo v pracovních dnech od 2. května do 30. května 2018 na tel. číslech 723 106 223 nebo 731 552 632. Cena zájezdu je 200 Kč. Pořádá Klub seniorů Mokrá Hora s podporou MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Upozornění:
Přednáška pro Klub seniorů Mokrá Hora, původně plánovaná dne 13. 6. 2018 (přednášející p. Jiří Čefelín, téma Maroko), se uskuteční dne 6. 6. 2018 od 16:00 hod.

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Pozor na změnu:

Pálení rostlinného odpadu je od letošního roku 2018 v naší městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora povoleno jen ve středu, pátek a sobotu od 9 do 21 hodin. Jestliže na některý tento den připadne státem uznaný svátek, zákaz pálení platí i v tento den. Zakázané je pálit i ve dnech, kdy je vyhlášena smogová situace.
Tyto změny najdete ve vyhlášce č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně.

Josef Kugler, zastupitel

Školní jídelna při ZŠ Brno, Novoměstská 21, přijme do pracovního poměru kuchařku na plný úvazek. Nástup možný ihned. Bližší informace na tel. 541 225 349, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

MŠ Škrétova 2 přijme do pracovního poměru hlavní kuchařku na plný úvazek a provozní pracovnici na úvazek 0,875 (35 hodin týdně). Nástup od 27. 8. 2018. Kontakt: Mgr. Blanka Sáčková – 608 205 931, Soňa Tomášková – 777 578 408, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

na březnový článek, ve kterém jsem se zabýval záměrem města zavést rezidentní parkování, jsem obdržel řadu reakcí. Většina vašich dotazů se věnovala otázce finanční zátěže pro majitele vozidel a také zhoršení již tak komplikované situace s parkováním v naší městské části. Výši poplatků navrhovaných městem Brnem považuji za přehnanou. Obzvláště pak v situaci, kdy ani jejich platba negarantuje rezidentovi jistotu zaparkování. Nemalá finanční zátěž tak nijak nepřispěje ke zlepšení stávající situace.

Není pravdou, že pokud nemáte auto nebo preferujete MHD, tak se vás rezidentní parkování netýká. Právě naopak. Předkládaný plán chápe naši městskou část jako okrajovou, první mimo systém rezidentního parkování. To znamená, že by zde odstavovaly svá vozidla osoby dojíždějící do Brna. Plán však již nepočítá s vybudováním žádného odstavného parkoviště v Řečkovicích. Co to může reálně znamenat? Hradeckou ulicí projíždí denně přes 55 000 vozidel, a pokud by třeba jen jedno procento těchto řidičů bylo systémem rezidentního parkování donuceno zaparkovat v naší městské části, tak v okruhu zastávek městské hromadné dopravy nezaparkujeme. S tím úzce souvisí druhý kritický moment, neboť plán města zcela opomíjí vytíženost hromadné dopravy. Již nyní nastávají momenty, především u linky č.1, kdy je tramvaj plně vytížena. V případě naplnění scénáře rezidentního parkování tak mohou velmi pravděpodobně nastat situace, kdy kapacita MHD nebude dostačovat. Kromě sníženého komfortu a delší čekací doby se tak logicky mohou objevit důsledky ve formě pozdních příchodů cestujících do práce či při návratu z ní. Vzhledem k těmto negativním efektům navrhovaného plánu rezidentního parkování se nebojím vyjádřit názor, že tento záměr může dokonce velmi reálně ohrozit kvalitu života v naší městské části.

01 slovo starostyZ výše uvedených důvodů rada naší městské části na svém zasedání v březnu vyjádřila nesouhlas s navrhovanou podobou záměru rezidentního parkování a upozornila na dvě klíčové oblasti, jež nejsou řádně promyšleny a připraveny – chybějící odstavná parkoviště a chybějící analýzu dopadu zavedení rezidentního parkování na MHD. Rada městské části zároveň doporučila, aby byl návrh rezidentního parkování nejdříve široce prodiskutován s občany jednotlivých městských částí před jeho samotným zavedením. Brno nepochybně řešení situace s parkováním potřebuje, ale zde vedení města téměř čtyři roky promrhalo, a nakonec postavilo městské části a občany prakticky před hotovou věc.

Na závěr z příjemnějšího soudku. Pevně věřím, že jste si při čtení našeho zpravodaje všimli nových rozhovorů se zajímavými lidmi z Řečkovic a Mokré Hory. V tomto čísle jsme například vyzpovídali vlastníka jedné z budov v nákupním centru Vysočina. Snažíme se touto formou kreativněji informovat o aktuálních tématech a zvýšit tím atraktivitu zpravodaje. Rád bych tímto poděkoval členům redakční rady za zvýšenou aktivitu. Tipy na zajímavé osobnosti pro rozhovory můžete zasílat na naše redakční kontakty, budeme rádi.

Příjemné jarní měsíce přeje

Marek Viskot
starosta

09 Co nového ve Vysočině foto 01 1Budovy i pozemky ve středisku Vysočina patří od začátku devadesátých let minulého století různým majitelům. Vlastníkem budovy, ve které se nachází například prodejna Billa nebo nová restaurace Favorit, je společnost Czech Investment Fund SICAV, a. s. S Ing. Skoupým, správcem nemovitostí, jsme si krátce popovídali o nejbližších plánech s budovou v této části střediska.

Centrum Vysočina se v posledních měsících mění k lepšímu. Jak jste spokojený s rekonstrukcemi, které v areálu probíhají?

Atraktivnější okolí pro zákazníky znamená větší atraktivitu i pro naše nájemce, mezi které patří například provozovatelé drogerie či supermarketu. Osobně se mi zrekonstruovaný prostor před prodejnami v naší budově velice líbí, areálu to určitě prospělo.

Stavební práce probíhaly za provozu jednotlivých prodejen. Bylo to náročné?

Trošku jsme se toho obávali, ale průběh prací ukázal, že se to zvládnout dalo. Komunikace s lidmi z radnice a starostou byla oboustranně konstruktivní. Ještě před zahájením prací jsme se starostou jednali o finančním podílení se naší společnosti na celé rekonstrukci. Část zpevněných ploch je totiž pod přesahujícím prvním patrem naší budovy. Jednání to byla tvrdá, ale korektní, a naše společnost na celou rekonstrukci přispěje více než jedním miliónem korun.

Veřejnost těžko rozlišuje, že jedna budova v areálu Vysočina patří státu, některé pozemky zase městu. Vnímáte nějaký rozdíl v chování obou vlastníků? Případně v čem konkrétně?

Vzhledem k tomu, že pozemky pod naší budovou a v jejím okolí patří městu, je pro nás naštěstí hlavním partnerem řečkovická radnice. Chátrající budovu ve vlastnictví státu bohužel vnímám jako špatnou vizitku jeho hospodaření. To je ale asi tak vše, co s tím můžeme dělat.

Co vám v rámci rekonstrukce areálu udělalo největší radost, a co vám naopak ke spokojenosti ještě schází?

Opět bych vypíchnul podobu venkovní části, kterou řeší řečkovická radnice. Vím, že se navíc připravuje studie, která naznačí, jaká by mohla být výsledná podoba celého areálu v budoucnu. My chceme přispět ke zlepšení podoby okamžitě. Připravujeme rekonstrukci naší budovy.

To zní nadějně. Můžete být prosím konkrétnější?

Jak již bylo řečeno, budova pochází z konce osmdesátých let a její stav se od té doby téměř nezměnil. Této skutečnosti jsme si samozřejmě vědomi a naším záměrem je zejména modernizace tohoto objektu, s ohledem na snížení energetické náročnosti budovy. V současné době již probíhají projekční práce ve spolupráci s ateliérem A77 architektonický ateliér Brno. Výše zmiňovaná modernizace přinese obnovu obvodového pláště, zateplení budovy a výměnu samotných oken a výkladců. Vše bude navrženo tak, aby to zapadalo do konceptu již realizované rekonstrukce atria.

Pane inženýre, děkuji Vám za rozhovor a přeji, ať se dílo podaří.

Martin Otčenášek

Na své 47. schůzi 14. března 2018 rada:
• schválila poskytnutí neinvestičních dotací následujícím neziskovým organizacím:
Základní článek Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlčí stopa 2 500
ZuZu English Education, z. s. 1 500
Dům dětí a mládeže, Helceletova, pobočka Frikulín, p.o. 10 000
Dům dětí a mládeže, Helceletova, pobočka Domino, p.o. 3 000
Frank Bold Kids z. s., (školství a mládež) 6 000
Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pionýr Řečkovice 28 000
Junák – český skaut, středisko Duha Brno, z. s. 44 000
Sdružení pěstounských rodin z.s. 5 000
TAK Hellas Brno z.s. 30 000
inBalance, z.s. 11 000
Dětský futsal, z.s. 11 000
KAISEN Karate Klub Brno 5 000
Orel jednota Brno – Řečkovice, (sportovní činnost) 33 000
Oddíl národní házené 1. NH BRNO, z.s. 27 000
SK Řečkovice, z.s. 48 000
SHL ŘEČKOVICE, z.s. 20 000
Brněnský svaz malé kopané, z. s., 13 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno – Řečkovice, (sportovní činnost) 37 000
SK TORI Judo Brno, 5 000
SKI KLUB JUNIOR BRNO z.s. 10 000
EkoCentrum Brno, p.s. 3 000
Klub českých turistů, Odbor Moravská Slavia Řečkovice, z.s. 3 000
Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Brno Řečkovice a Mokrá Hora 10 000
Frank Bold Kids z. s., (životní prostředí) 5 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno – Řečkovice, (životní prostředí) 4 000
Diakonie ČCE – středisko v Brně 8 000
Pretium z.s. 5 000
Unie Roska - reg. org. ROSKA BRNO-MĚSTO, z.p.s. 8 000
DOTYK II, o.p.s., 4 000
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., okr. Org. Brno – město 2 000
NADĚJE, pobočka Brno 8 000
Mamma HELP, z. s. 11 000
Linka bezpečí, z.s. 4 000
Orel jednota Brno – Řečkovice, (kulturní činnost) 13 000
"HORTUS, sdružení zahrádkářů" 6 000
Verbum et musica 7 000
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace 16 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno – Řečkovice, (kulturní činnost) 33 000

Na jaře 2018 mohou občané města Brna získat kompostér zdarma. Společnost SAKO ve spolupráci s městem Brnem jich v rámci projektu podporovaného evropskými fondy rozdá hned 2 100 kusů. Cílem je podpořit správné nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a kompostování jako nejvhodnější způsob jejich využití.
Žádosti o kompostér je možné podávat od 16. dubna na webové stránce www.resako.cz, kde jsou zároveň uveřejněny bližší informace.

Martin Drozd
vedoucí oddělení komunikace, SAKO Brno, a. s.

ReneCernyFOpravy chodníků a účelových komunikací v roce 2018
I v kalendářním roce 2018 bude městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pokračovat v opravách a rekonstrukcích chodníků a účelových komunikací. Je jasné, že vzhledem k rozpočtovým možnostem nelze bohužel provést všechny opravy a rekonstrukce tak, jak bychom si všichni představovali. Každoročně tak stojíme před nelehkým úkolem výběru z mnoha potřebných úseků. Za vydatné pomoci komise pro životní prostředí se vedení městské části a odbor životního prostředí snaží vytipovat úseky chodníků a účelových komunikací, které nejvíce vyžadují opravu. Při výběru pochopitelně podrobně zkoumáme i podněty Vás občanů. V tomto roce provedeme opravy v následujících místech naší městské části:
• Opravy chodníku na ulici Novoměstská 45 – 59,
• oprava chodníku na ulici Renčova 10 – 16,
• oprava chodníku na Kárníkové 20 a Žitné 3.
V rámci projektu „Regenerace panelového sídliště“ bude také provedena oprava účelové komunikace na Horáckém náměstí za domem č. o. 3, která bude hrazena z účelové dotace statutárního města Brna.

Mgr. René Černý
místostarosta