ReneCernyFSportovní den našich seniorů
V sobotu 18. 5. proběhl již čtvrtý ročník společenského a sportovního setkání seniorů z naší městské části. Tentokrát jsme tuto již tradiční akci spojili s výletem do Střelic, kde jsme se sešli s přáteli z této obce. Sportovní disciplíny i sympatické setkání proběhlo v krásném prostředí sportovního areálu při zdejší základní škole. Naši senioři změřili svoje síly se svými kolegy ze Střelic - a možná někteří z nich navázali nová přátelství. Děkuji všem přátelům z Řečkovic a Mokré Hory za krásně prožitou sobotu a dovolte, abych touto cestou poděkoval i paní Boženě Trnkové z Obecního úřadu ve Střelicích a paní Mgr. Barboře Burešové z našeho ÚMČ. Již nyní se všichni těšíme na další ročník a budeme rádi, když se k nám připojíte i vy, kterým jsou podobné akce sympatické. Třeba byste i rádi potkali nové přátele.
Mgr. René Černý, místostarosta

02 Slovo místostarosty foto 2 102 Slovo místostarosty foto 1 1

 

Na své 6. schůzi 24. 4. 2019 rada městské části:

• vzala na vědomí informaci, že Česká pošta nemá zájem o pronájem prostor v zamýšlené budově na pozemku p. č. 49 v k. ú. Řečkovice (u konečné tramvaje) a doporučila Bytovému odboru Magistrátu města Brna zadat do projektové dokumentace bytových domů v ulici Terezy Novákové zapracování víceúčelového sálu pro potřeby městské části (kulturní akce, setkání klubů seniorů, přednášková činnost atd.),

• vzala na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 3. 2019,

• schválila uzavření smlouvy o poskytování služeb dle čl. 37 odst. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, se společností SEID, s. r. o.,

• schválila nájemní smlouvu s Gymnáziem Brno-Řečkovice na pronájem čtyř místností v objektu gymnázia jako volebních místností pro volby do Evropského parlamentu,

• souhlasila se zapojením Základní školy Brno, Novoměstská 21, do projektu Jihomoravského kraje "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji", financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci,

• souhlasila s realizací projektu „MŠ Novoměstská Brno 63“ v rámci výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání,

• schválila smlouvu o dílo se společností HT DVEŘE, s. r. o., Franzova 1070/65a, 614 00 Brno, na plnění zakázky „Výměna vstupních dveří do bytů v nástavbách Novoměstská 7-19 a 23-41, Brno-Řečkovice“,

• schválila zadávací dokumentaci pro zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovice“ a ustanovila komisi pro posouzení žádostí o účast ve výběrovém řízení a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na plnění uvedené veřejné zakázky,

• schválila smlouvu o nájmu části pozemku p. č. 3885 o výměře 280 m2 v k. ú. Řečkovice(lokalita Jezerůvky) se spolkem Dětské hřiště Leknín, z. s., se sídlem Leknínová 2264/4, 621 00 Brno,

• schválila smlouvu o dílo na údržbu biocentra „Na Loukách“ v roce 2019 s firmou FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno,

• schválila dodatek č. 3 ke smlouvě na komplexní údržbu komunikací v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, uzavřené dne 9. 9. 2010 s firmou ŠIMEK 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, a dodatek č. 3 ke smlouvě č. 74/2010 na komplexní údržbu komunikací v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, uzavřené dne 9. 9. 2010 s firmou FALKY, spol. s r. o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, (obě tyto firmy zajišťují údržbu části komunikací).

Dana Filipi, místostarostka

Na úřadě naší městské části je zřízen Family Point pro posílení prorodinného prostředí. Vznikl jako místo, které nabízí možnost péče o děti v důstojném a přátelském prostředí. Místnost Family Pointu se nachází v přízemí úřadu, a je tedy dostupná pro rodiče s kočárky i s malými batolaty. Místnost je vybavena hračkami, přebalovací podložkou, je možno zde děti nakojit, po dohodě se zaměstnanci sociálního odboru i ohřát jídlo. Hlavním cílem Family Pointu je zkvalitňování životních podmínek rodin v naší obci. Rodiče mohou Family Point využít při jednání na našem úřadě, případně i při procházkách po Řečkovicích jako zázemí pro sebe a své děti.
Mgr. Barbora Burešová
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ

Informace k voličským průkazům
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to:
- osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin nebo
- písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin.
Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email).

Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle (doporučeně do vlastních rukou).
Do datové schránky nelze voličský průkaz zaslat!
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019

Volič, který po 14. dubnu 2019 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu (§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:
• obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 16.00 hodin dne 22. května 2019 nebo
• ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu).
Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu jen v rámci téže obce nebo městské části/obvodu.

Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebude vydáno v případě, že volič požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiném členském státě EU nebo mu již byl vydán voličský průkaz.
Mgr. Simona Lederová
tajemnice ÚMČ

03 Slovo foto 3 1Stanovisko vedení městské části k plánované zástavbě v Jehnicích
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás tentokrát informoval o důležitém rozhodnutí vedení naší městské části a následném usnesení Zastupitelstva městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (ZMČ) ve věci plánované výstavby bydlení a služeb v Jehnicích. Naše městská část (MČ) byla požádána o vyjádření ke změně Územního plánu města Brna, týkající se území MČ Brno – Jehnice. Jedná se o změnu ze zemědělského půdního fondu na čisté bydlení, což by znamenalo poměrně zásadní novou výstavbu v Jehnicích. Naše městská část s touto změnou Územního plánu dlouhodobě nesouhlasí, neboť tato změna je projevem suburbanizace, což znamená rozvoj MČ Brno – Jehnice na úkor MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora. Proto i ZMČ konané dne 11. 4. 2019 přijalo nesouhlasné usnesení směrem k požadované změně Územního plánu. Domníváme se totiž, že oblasti navržené k výstavbě v Jehnicích nelze vhodně dopravně napojit na centrální části města Brna, aniž by vozidla musela využívat stávající, pro vyšší dopravní zatížení naprosto nevyhovující komunikaci, vedoucí ulicemi Gromešovou, Jandáskovou a Tumaňanovou, se stávající oboustrannou zástavbou rodinných domů. Nová zástavba v Jehnicích, by způsobila neúměrný nárust intenzity dopravy nejen ve zmíněných ulicích, ale v celé MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, což by mělo za následek zvýšení hlučnosti a prašnosti, a naopak snížení bezpečnosti provozu na výše uvedených komunikacích. Ty totiž tak velké intenzitě dopravy technicky vůbec nevyhovují. I když chápeme nedostatek vhodných lokalit pro bydlení na území města Brna, jsme přesvědčeni, že musíme hájit zájmy obyvatel naší městské části a nedopustit snížení celkového komfortu jejich bydlení a kvality života.

Mgr. René Černý, místostarosta

Na své 5. schůzi 27. března 2019 rada městské části:

• zrušila s účinností od 1. 5. 2019 oddělení Sekretariát Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a zřídila Odbor vnitřních věcí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
• schválila záměr, pronajmout 7 nebytových prostor v domě Novoměstská 7-19 a 21 nebytových prostor v domě Novoměstská 23-41,
• schválila smlouvu o dílo se společností HAKOS, spol s r .o., se sídlem Dalimilova 2797/110, 612 00 Brno, na plnění zakázky Rekonstrukce bytového jádra Žitná 7 a Žitná 11,
• souhlasila s umístěním chodníku na pozemcích města Brna při ulici Karásek a s jeho převodem do majetku Statutárního města Brna a jeho správou,
• souhlasila s umístěním venkovního schodiště na pozemku města Brna při ulici Ladově a nesouhlasila s převzetím uvedeného schodiště do majetku města Brna a do správy městské části,
• schválila smlouvu o výpůjčce pozemků a nájemní smlouvu na pozemky s SK Řečkovice, z. s.,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru (pozemky a nebytové prostory) a movitých věcí s Centrem sociálních služeb, příspěvkovou organizací, se sídlem Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno, za účelem pořádání integrační společenské akce s kulturním programem „Strom života Domova Tereza“ dne 29. 5. 2019,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru (pozemky a nebytové prostory) a movitých věcí s Gymnáziem Brno-Řečkovice, za účelem pořádání studentské slavnosti Majáles dne 1. 5. 2019,
• nesouhlasila se změnou Územního plánu města Brna, týkající území MČ Brno – Jehnice.

Na svém IV. zasedání 11. dubna 2019 zastupitelstvo městské části:

• vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 28. 2. 2019,
• schválilo svůj jednací řád, kterým se ruší dosavadní jednací řád ze dne 16. 6. 2011,
• projednalo prodej, nabytí i směnu pozemků,
• nesouhlasilo se změnou Územního plánu města Brna, týkající území MČ Brno – Jehnice.

Dana Filipi, místostarostka

Dovolujeme si Vás informovat, že na přelomu května a června 2019 bude v Brně zahájen sběr dat pro sociologický výzkum Bydlení v Brně. Proškolení tazatelé budou pomocí dotazníku zjišťovat postoje obyvatel spojené s vlastním bydlením, postoje vůči různým aspektům bydlení v Brně a budou se ptát i na otázky spojené s novou bytovou výstavbou. Výzkum je realizovaný Odborem strategického rozvoje a spolupráce, Oddělením dat, analýz a evaluací, Magistrátu města Brna (ve spolupráci s Bytovým odborem MMB a Kanceláří architekta města). Dotazování bude probíhat v brněnských domácnostech. Prosíme Vás tedy, pokud budete tazatelem osloveni, o vstřícnost a ochotu dotazník s tazatelem vyplnit. Tazatel bude vybaven průkazem a oslovovacím dopisem s kontakty, na kterých bude možné ověřit, že se opravdu jedná o tento výzkum. Výsledky výzkumu by měly být známé během podzimu 2019 a budou sloužit například při plánování a rozvoji (nejen) bytové politiky města a pro tvorbu nového územního plánu města.
Děkujeme předem za spolupráci a vstřícnost při zapojení do výzkumu.
Oddělení dat analýz a evaluací, Odbor strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna

Klub seniorů Palackého nám. 11 s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd pro seniory:
ve středu 29. května 2019, odjezd v 07:30 hod. od budovy radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, návrat do 21:00 hod.
Cílem zájezdu je návštěva termálních lázní Velký Meder na Slovensku.
Přihlásit se lze pouze osobně na radnici MČ, Palackého nám. 11, přízemí, dveře č. 107, ve dnech 13. 5. 2019 od 10:00 do 12:00 hod. a 15. 5. 2019 od 15:00 do 17:00 hod.

Klub seniorů Mokrá Hora s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd pro seniory:
ve středu 5. června 2019, odjezd v 07:00 hodin od budovy radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, návrat do 18:00 hod.
Trasa:
- prohlídka zámku a zámeckého parku v Častolovicích,
- prohlídka Muzea řemesel v Letohradě,
- prohlídka děkanského chrámu sv. Václava v Lanškrouně.
Přihlásit se osobně a zároveň uhradit poplatek za zájezd je možno před přednáškou ve velkém zasedacím sále radnice MČ dne 15. května 2019 od 15:30 do 16:00 hod. u paní Marie Přibylové. Cena zájezdu je 250,- Kč.

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V naší městské části si mohou senioři vyzvednout seniorskou obálku. Jedná se o tiskopis, určený zejména osaměle žijícím seniorům, ale využít ho mohou i ti, kteří sdílí domácnost s někým dalším. Do tiskopisu se vyplní údaje o zdravotním stavu, alergiích, užívaných lécích, předchozích hospitalizacích nebo např. kontakty na osoby blízké. Tiskopis je v plastovém obalu s magnetem, je tedy možno jej umístit na viditelném místě, např. na lednici.
Seniorská obálka v případě potřeby usnadní práci záchranným složkám. Umožní lepší a efektivnější komunikaci se záchranáři a lékaři a může i pomoci zachránit život. V případě potřeby jsou pro záchranáře informace snadno dostupné, pokud je pacient neumí v danou chvíli sám předat.
Tiskopisy je možné vyzvednout na Úřadě městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, přízemí, dv. č. 86, u vedoucí odboru Mgr. Barbory Burešové nebo Odboru zdraví Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, u Kateřiny Dudkové.
Mgr. Barbora Burešová
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ

09 Vítání občánků foto 1V sobotu 13. dubna přivítali starosta Marek Viskot a místostarosta René Černý dalších 31 nových občánků Řečkovic a Mokré Hory, 17 chlapečků a 14 holčiček.

Po slavnostním projevu pana starosty stvrdili rodiče uvítání svých dětí podpisem v pamětní knize. Slavnost provázeli svými hudebními vystoupeními bratři Jakub a Tomáš Smekalovi, žáci Základní umělecké školy Universum. Věříme, že na tento slavnostní den budou všichni zúčastnění rádi vzpomínat. Další vítání občánků se letos uskuteční 5. října

Lucie Říhová, ÚMČ

fotka starosty oříznutá

Ke stěhování pošty nejspíše nedojde, pobočku u Vysočiny čeká modernizace

Na téma budoucího fungování a samotného umístění pobočky pošty v naší městské části už bylo popsáno mnoho stránek. Poslední dva roky se nesly převážně ve znamení úvah, zda pošta zůstane ve stávající budově v Kolaříkově ulici vedle střediska Vysočina, nebo jestli se přesune do úplně nových prostor v rámci připravovaných domů v proluce v ulici Terezy Novákové.

Obě varianty mají samozřejmě výhody i nevýhody. Před jejich výčtem ale považuji za důležité připomenout, že umístění provozovny samo o sobě není žádným všelékem na občasné fronty a zavřené přepážky. Klíčovými kritérii, podle kterých zákazníci hodnotí spokojenost s poskytovanými službami, jsou počty pracovníků, otevřených přepážek a organizace služeb provozovny. Přestože se jedná o interní záležitosti státního podniku Česká pošta, snažíme se z pozice vedení městské části i v těchto ohledech věcně tlačit na postupné zlepšování podmínek pro naše občany.

01 vizualizace vstupuCo se týče umístění řečkovické pobočky, začalo vedení města Brna jednat se zástupci České pošty o možném přesunu do ulice Terezy Novákové přibližně před dvěma lety. Výhody, které by nové prostory skýtaly, jsou nasnadě. Zcela nové a klimatizované místnosti, které obstojí i v horkých měsících. Celkově větší prostor, nabízející možnost většího množství přepážek. A v neposlední řadě možnost podchytit prostřednictvím nájemní smlouvy skrze město jako vlastníka nemovitosti také minimální počet otevřených přepážek v konkrétní denní dobu. Nevýhodou a hlavním argumentem proti stěhování pošty je naopak velmi silný fakt, že stávající lokalitu vedle nákupního střediska považuje za ideální většina našich obyvatel.

Osobně jsem v této záležitosti průběžně jednal jak se zástupci České pošty, tak s minulým a také novým vedením města Brna. Nyní nastal klíčový moment. Pošta městu v březnu oznámila, že s ohledem na potřebu mít vyřešenou otázku dalšího působení od ledna 2020 již nemůže potvrdit svůj další zájem o prostory v ulici Terezy Novákové. Stávající nájemní smlouva v budově v Kolaříkově ulici poště dobíhá koncem roku 2019, takže je to zcela logické a pochopitelné.

Z pohledu městské části bereme tento vývoj realisticky a budeme konat v daných mantinelech. Jsem v kontaktu s vlastníkem budovy, kde pošta v současnosti funguje a s pravděpodobností blížící se jistotě bude fungovat i v dalších letech. A vítám, že tento vlastník je ochoten investovat finanční prostředky do rekonstrukce budovy, spočívající především ve vybudování bezbariérového přístupu, klimatizace a také ve zřízení další přepážky.

Nadále platí, že v ulici Terezy Novákové vzniknou v rámci investice bytového fondu města Brna dva domy s městskými nájemními byty. Budeme tuto záležitost řešit v součinnosti s vedením města. Vedle varianty umístění drobných provozoven, obchodů nebo kanceláří se nabízí také možnost zkusit využít přízemní prostory pro přednáškovou místnost či menší společenský sál. Pomohli bychom tím například klubům seniorů, schůzím spolků a dalším obdobným aktivitám.

Příjemné jarní měsíce přeje

Marek Viskot
váš starosta

ReneCernyFNová pravidla při odtazích vozidel z důvodu blokového čištění
Vážení spoluobčané, a především řidiči, dovolte, abych Vás informoval o novém postupu a pravidlech při odtazích vozidel z důvodu blokového čištění, jak je schválila Rada města Brna (RMB) dne 27. 2. 2019. Nově budou předmětná vozidla odtažena na jiné vhodné místo v městské části (do vedlejší ulice, na volné parkoviště apod.) a odtud budou vrácena zpět na stejné místo, odkud byla odstraněna (tzv. zpětný odtah). Dalším možným řešením, které dle dané lokality a počtu vozidel bude prováděno, je jejich naložení na odtahová vozidla a po vyčištění se přímo z odtahového vozidla vrátí zpět (tzv. technický úkon). Informace o manipulaci s vozidlem bude umístěna na předmětné vozidlo po jeho vrácení na místo odtahu a tento celý úkon bude následně zpoplatněn. RMB zároveň schválila i cenu za tento technický úkon, resp. zpětný odtah, prováděný dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve výši 1500 Kč vč. DPH. Troufám si říct, že pokud společnost Brněnské komunikace, a. s., která bude tuto novou službu provádět, tuto situaci zvládne, může to mít pro ty z nás, kteří opomenou odjet se svým autem včas i pozitivní dopad. Minimálně tak skončí cesta pro odtažené vozidlo přes půl města, a osobně i doufám, že skončí zakázky pro podivné odtahové služby, které mnohdy odtahovaly vozidla v rozporu z pravidly, po ukončení blokového čištění apod.
Opravy chodníků a účelových komunikací v roce 2019
I v kalendářním roce 2019 bude městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pokračovat v opravách a rekonstrukcích chodníků. Je jasné, že vzhledem k rozpočtovým možnostem nelze bohužel provést všechny opravy a rekonstrukce tak, jak bychom si všichni představovali. Každoročně tak stojíme před nelehkým úkolem výběru z mnoha potřebných úseků. Za vydatné pomoci komise pro životní prostředí se tak vedení městské části a odbor životního prostředí snaží vytipovat úseky chodníků a účelových komunikací, které nejvíce vyžadují opravu. Při výběru pochopitelně podrobně zkoumáme i podněty Vás občanů. V tomto roce provedeme opravy v následujících místech naší městské části:
1. Terezy Novákové 2, konečná stanice tramvaje - schodiště ve směru k ul. Družstevní.
2. Vitáskova 10a - schodiště od ul. Renčovy.
3. Žitná 1 – dlážděný chodník před domem.
4. Boskovická 2–16 – dlážděný chodník u zadních vchodů do domu.
5. Novoměstská 5 – dlážděný chodník ve směru k dětskému hřišti v ul. Žitné.
6. Renčova 2–8 – dlážděný chodník.

Mgr. René Černý, místostarosta

Na svém 3. zasedání 21. února 2019 zastupitelstvo městské části:

• projednalo
prodej, směnu i nabytí pozemků,
• nenavrhlo
žádná místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách vykonávat veřejnou produkci hudby pouze v určeném čase (všechny restaurační zahrádky na území městské části mají provoz povolený maximálně do 22 hodin).

Na svém 4. zasedání 6. března 2019 rada městské části:

• schválila
poskytnutí neinvestičních dotací následujícím neziskovým organizacím:

Základní článek Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlčí stopa 2 000
Dům dětí a mládeže, Helceletova, pobočka Frikulín, p. o. 13 000
Dům dětí a mládeže, Helceletova, pobočka Domino, p. o. 5 000
Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pionýr Řečkovice 32 000
Junák – český skaut, středisko Duha Brno, z. s. 41 000
JUNIOR JUDO Brno, z. s. (děti a mládež) 7 000
TAK Hellas Brno z. s. 33 000
inBalance, z. s. 10 000
Dětský futsal, z. s. 11 000
SK TORI Judo Brno 5 000
Orel jednota Brno – Řečkovice (sportovní činnost) 33 000
Oddíl národní házené 1. NH BRNO, z. s. 22 000
SK Řečkovice, z. s. 50 000
SHL ŘEČKOVICE, z. s., (oddíl badminton) 18 000
Brněnský svaz malé kopané, z. s. 15 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno – Řečkovice (sportovní činnost) 35 000
JUNIOR JUDO Brno, z.s. (sportovní činnost) 8 000
SKI KLUB JUNIOR BRNO, z. s. 10 000
EkoCentrum Brno, p. s. 4 000
Klub českých turistů, Odbor Moravská Slavia Řečkovice, z. s. (životní prostředí) 5 000
Frank Bold Kids, z. s. (životní prostředí) 6 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno – Řečkovice (životní prostředí) 5 000
HORTUS, sdružení zahrádkářů 5 000
Diecézní charita Brno, Domov sv. Markéty 1 000
Sdružení pěstounských rodin, z. s. 3 000
Diakonie ČCE – středisko v Brně 8 000
Pretium, z. s. 6 000
Unie Roska - reg. org. ROSKA BRNO-MĚSTO, z. p. s. 8 000
DOTYK II, o. p. s. 2 000
DOTYK II, o. p. s. 4 000
NADĚJE, pobočka Brno 7 000
HEWER, z. s., Praha, pobočka Brno 1 000
Církevní střední zdravotnická škola Grohova, s. r. o., Terénní odlehčovací služba 2 000
Hospic sv. Alžběty, o. p. s. Brno 4 000
SPMP ČR, pobočný spolek Brno (sociální oblast) 4 000
SPMP ČR, pobočný spolek Brno (kulturní činnost) 5 000
Český svaz bojovníků za svobodu 1 000
Orel, jednota Brno – Řečkovice (kulturní činnost) 13 000
Verbum et musica 7 000
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace 16 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno – Řečkovice (kulturní činnost) 29 000
Klub českých turistů, Odbor Moravská Slavia Řečkovice, z. s. (kulturní činnost) 4 000

• schválila
zvýšení nájemného ve vybraných bytech
• schválila
smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru a movitých věcí s Mateřskou školou Brno, Kárníkova 4, za účelem uspořádání akce pro rodiče a děti (loučení s předškoláky) dne 23. 5. 2019

• schválila
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemků na Novoměstské ulici s SK Řečkovice, a zveřejnění záměru pronajmout a zapůjčit pozemky SK Řečkovice,
• požádala
statutární město Brno o zpracování investičního záměru dopravněbezpečnostního řešení ulic Družstevní a Renčova

• schválila
jako nejvhodnější nabídku na opravy chodníků a schodišť v roce 2019 nabídku uchazeče DIRS Brno s. r. o., Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno a smlouvu o dílo s touto společností

• schválila
smlouvu o dílo na kontrolu a údržbu dětských hřišť se společností Hřiště v CAJKU s. r. o., se sídlem Na Letné 626, 783 53 Velká Bystřice.

Dana Filipi, místostarostka

Klub seniorů Řečkovice - v budově bytového domu na ulici Renčova 5, Brno

4. duben Ing. Charvát Jiří Metropole Jižní Ameriky 16:00
25. duben Ing. Sochorec Lumír Perly uloupené na cestách - pokračování 16:00
2. květen Ing. Novák Jaromír Andalusie - velký okruh kolem Sierry Nevady 16:00
23. květen Ing. Sochorec Lumír Afrika - pokračování 16:00
6. červen RNDr. Koláčný Ivan Brněnský ústav šlechtičen 16:00

Klub seniorů Mokrá Hora - v zasedacím sále radnice, Palackého nám. 11

3. duben Doc. RNDr. Žákovská Alena, Ph.D. Azorské ostrovy 16:00
17. duben Ing. Novák Jaromír Turecko - Lýkijská stezka 16:00
15. květen Mgr. Klementová Lollok Marie Horolezectví 16:00
29. květen Ing. Krutilová Jana Velká Británie a Irsko 16:00
12. červen Ing. Charvát Jiří Divoká Patagonie 16:00
26. červen Čefelín Jiří Pieniny 16:00

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

07 foto 1V dubnu v Galerii Na radnici přivítáme výtvarnici paní Janu Vlčkovou a její dceru Janu.
Umělkyně Jana Vlčková se věnuje olejomalbě a kresbě tužkou. Díla zachycují krajinu na Vysočině, polní kvítí, kvetoucí louky, zčásti jde o fantazie, jindy je zachycena skutečnost v jednoduché tvarové a barevné podobě. V obrazech je možné nalézat i odkaz na kvantovou terapii. Autorka absolvovala řadu kurzů u různých uměleckých osobností našeho kraje, ale i v Praze.
Menší část výstavy tvoří rodokmeny s ukázkou kresleného stromu formátu 70 x 100 cm - společně s nabídkou vyhledání předků a následného uměleckého zpracování.
Druhou vystavující bude MgA. Jana Vlčková, loňská absolventka volné grafiky Fakulty umění v Ostravě. Ta zde vystavuje především práce grafické, ale také malbu. V minulosti byla nominována nadací Hollar za práci „Stopa“ na cenu za serigrafii. Její práce bylo možno vidět nejen v Česku, ale například i v Polsku či ve Francii. Inspiraci čerpá především z krajiny, která ji obklopuje.
Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 4. dubna v 17 hodin a potrvá do neděle 14. dubna 2019. Otevřena pro veřejnost bude každý den od 14 do 17 hodin. Výstava je prodejní.
Galerie Na radnici, Palackého nám. 11, Řečkovice
Na setkání se těší komise kultury a školství RMČ.
Vladislav Musil, předseda komise

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

s příchodem jara se postupně začnou rozjíždět investice a opravy v městské části. Mezi prvními to budou opravy jednotlivých chodníků a také vybudování nového víceúčelového hřiště v Novoměstské ulici. Od několika z vás jsem obdržel dotazy na jeho přesnou polohu. Jedná se o lokalitu vedle velkého hřiště s umělým trávníkem, na místě bývalých asfaltových plácků. Fakticky se jedná o dvě hrací plochy, což je patrné z přiložené vizualizace. První je koncipována jako víceúčelová, určena primárně na nohejbal a volejbal. Druhá je pojata jako polovina tenisového kurtu s odrazovou stěnou. Smlouva se zhotovitelem stavby byla už podepsána a realizace je naplánována v termínu od dubna do července. Celkové náklady na tento projekt činí 2,5 miliónu korun bez DPH.

 

01 foto 2 1Ukončeny už jsou naopak stavební práce spočívající v zateplení dvou budov v Hapalově ulici, které v minulosti tvořily areál tehdejší mateřské školy. Momentálně zde funguje domov pro seniory provozovaný organizací Naděje a Centrum prevence Společnosti Podané ruce. Prostřednictvím zateplení obvodového pláště i střechy, a výměny výplní, došlo k výraznému snížení energetické náročnosti obou objektů. Projekt byl spolufinancován z evropských fondů v rámci Operačního program Životní prostředí, dále pak z rozpočtu města Brna a městské části.

Začátkem jara bude dokončen také první úspěšný řečkovický projekt participativního rozpočtu, kterým je Obnova topolové aleje v Zamilovaném hájku. Čeká se už pouze na vhodné počasí pro výsadbu. V této souvislosti bych rád přpomněl, že do 15. května je možné podávat nové návrhy pro letošní rok. Limit na jeden projekt je opět 3 milióny korun, přičemž závěrečné hlasování nás čeká tradičně v listopadu. Budu rád za dobré nápady pro Řečkovice a Mokrou Horu a jejich podporu.

Váš starosta
Marek Viskot

01 foto 1 Hřiště Novoměstská 1

ReneCernyFVážení spoluobčané,
v posledním vydání zpravodaje ŘEČ jsem se ve své pravidelné rubrice věnoval aktuální situaci v obchodním centru Vysočina. Protože řada z Vás se o tento problém velmi zajímá a zaznamenali jsme spoustu ohlasů a doplňujících dotazů k uvedeným faktům, dovolte mi abych na ty nejčastější stručně odpověděl:
1. Městská část Řečkovice a Mokrá Hora skutečně vedla několik let trvající soudní spor o určení vlastnictví budov v obchodním centru. Jde o část blíže k Horáckému náměstí, tam kde byl v dolní části například Zverimex a v horní části potom Česká spořitelna apod.
2. Pokud bychom v soudním sporu uspěli, chtěli jsme objekt nabídnout k nájmu České poště, se kterou jsme byli předběžně domluveni a výrazně tak společně zkvalitnit poštovní služby v naší MČ.
3. V soudním sporu jsme bohužel neuspěli, vlastníkem se stala Česká republika, tedy stát, zastoupený Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
4. I poté jsme s tímto novým vlastníkem jednali o způsobu, jak tuto budovu získat do vlastnictví městské části, ale nebyli jsme úspěšní, ÚZSVM deklaroval svoji povinnost prodat objekt ve veřejné dražbě za nejvyšší nabídku. Toto řešení je ovšem pro městskou část, vzhledem k rozpočtovým možnostem, zcela nemožné.
Děkuji Vám všem za váš zájem o výše uvedené skutečnosti, o vývoji vás budeme informovat.

Mgr. René Černý, místostarosta

Na své 2. schůzi 23. ledna 2019 rada:

• vzala na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 31. 12. 2018,

• schválila
záměr pronajmout část oplocení OC Vysočina, o celkové výměře 4,68 m2, při ulici Kolaříkově,

• schválila
dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovité věci uzavřené dne 1. 6. 2016 se společností CAVALON, s. r. o., Hapalova 1490/22, 621 00 Brno, kterým se rozšiřuje předmět nájmu,

• schválila
výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Hřiště na míčové hry při ul. Novoměstské“,

• schválila
příkazní smlouvu se společností ikis, s. r. o., Kaštanová 496/123a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, jejímž předmětem je zastupování zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovice“,

• schválila
výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „ZŠ Horácké náměstí 13, Brno – bezbariérový přístup, konektivita, revitalizace zeleně“,

V letošním roce bude čištění komunikací zahájeno v prvním dubnovém týdnu. Chodníky budou od zimního posypu čištěny již od druhé poloviny března v závislosti na aktuálním stavu počasí. V období od konce května do listopadu budou ve třech cyklech vyčištěny místní komunikace a parkoviště, seskupené do bloků podle jednotlivých ulic a lokalit. Čištění bude výrazně omezeno v období letních prázdnin.

Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) a na základě opatření obecné povahy vydaného příslušným silničním správním úřadem vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy vozidel bude zajišťovat společnost Brněnské komunikace, a. s. Odtažená vozidla lze dohledat na webových stránkách společnosti https://www.bkom.cz/ v sekci „Parkovaní a odtažená vozidla“ nebo telefonicky na čísle dispečinku 543 424 421.

Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r. o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek, týkajících se čištění místních komunikací se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.

Čištění po zimním posypu:
Část č. 1
TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom.
TERMÍN: 1. 4.
Část č. 2
NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5, BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, BRATŘÍ KŘIČKŮ vč. příjezdů k domům, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN. KADLECE - spodní část, ÚLEHLE, LETOVICKÁ vč. parkovišť, UPRKOVA vč. parkoviště za školou, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k č. 1 a 10–11, MALÍKOVA, KUNŠTÁTSKÁ vč. příjezdu k mateřské školce a odbočky k Měřičkově 44, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, VRÁNOVA, PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA

18. 5. Orelský folklorní festival 14:00 – 22:00 hod.,
25. 5. Full of life 14:00 – 22:00 hod.,
7. 6. Řečkovický GREGORYFEST 7. 6. od 9:00 do 1:00 hod. dne 8. 6.,
8. 6. Řečkovický festival minipivovarů 8. 6. od 12:00 do 1:00 hod. dne 9. 6.,
15. 6. Brněnská Country fontána Řečkovice 2019 8:00 – 23:30 hod.,
9. – 11. 8. Vavřinecké hody 10. 8. od 9:30 do 2:00 hod. dne 11. 8., 11. 8. od 10:00 do 19:30 hod.,
31. 8. Letní noc 31. 8. od 19:00 do 2:00 hod. dne 1. 9.,
7. 9. BRNĚNSKÝSTOOCK 12:00 – 24:00 hod.
Dana Filipi