06 ReneCernyFOpravy chodníků a účelových komunikací v roce 2017
I v kalendářním roce 2017 bude Městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora pokračovat v opravách a rekonstrukcích chodníků a účelových komunikací. Vzhledem k rozpočtovým možnostem nelze bohužel provést všechny opravy a rekonstrukce tak, jak bychom si všichni představovali. Za vydatné pomoci komise pro životní prostředí se tak vedení městské části snaží každoročně vytipovat úseky chodníků a účelových komunikací, které nejvíce vyžadují opravu. V tomto roce provedeme v následujících místech naší městské části:
- opravy chodníků před vchody do bytových domů č. o. 13 v ulici Žitná a před domy č. o. 16, 18 a 20 v ulici Medlánecké,
- opravu schodiště a chodníku u domů č. o. 5 a 7 v ulici Žitné a opravu schodiště a chodníku z ulice Prumperku směrem do ulice Uprkova,
- rekonstrukci chodníku v ulici Bratří Křičků v úseku od přístupu k domu č. o. 25 po roh budovy č. o. 23,
- opravu účelové komunikace navazující na ulici Novoměstskou na Horáckém náměstí,
- opravu komunikace před bytovými domy lichých čísel č. o. 23–31 v ulici Kunštátské.

Mgr. René Černý
místostarosta

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se aktivně zapojil od loňského roku 2016 do projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“, který je realizován prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Cílem projektu je podpora práce orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) na všech úrovních a další zkvalitnění a zefektivnění práce všech zapojených účastníků, tzv. aktérů sítě. Do projektu se zapojilo celkem 11 krajů a 120 pracovišť OSPOD z celé ČR.
V rámci tohoto projektu pracuje lokální „síťařka“ Kristina Čadeni, která v první fázi zjišťovala potřeby pracovníků OSPOD, neziskových organizací a školských zařízení. Dále budou probíhat schůzky se zástupci samosprávy, církví, Policií České republiky a všemi aktéry, jejichž společný zájem se ubírá směrem k podpoře ohrožených dětí a rodin a pomoci těmto skupinám. Na zjištěné potřeby bude navazovat tvorba strategií, které budou probíhat za účasti již všech zapojených aktérů sítě. Kristina Čadeni k tomu dodává: „Sociální oblast je dlouhodobě přehlížená a veřejnost si možná neumí moc představit, co všechno sociálně-právní ochrana dětí zajišťuje a v jakých případech se s ní mohou setkat. Přitom řeší závažné problémy rodin, které se ocitnou v krizi. My se v rámci našeho projektu snažíme pečovat o síť, pomoci rodinám s dětmi a zmapovat bílá místa v systému tak, aby se jim dostalo nejlepší možné podpory a péče.“
Projekt by měl přispět k tomu, aby se nadále snižoval počet dětí, které musí svoji rodinu opustit, a aby pro děti, které se dostávají do systému náhradní péče, byla zajištěna co nejkvalitnější individuální péče.
Kristina Čadeni

MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu garáž při ulici Podpěrova (lokalita „Cihelna“) o výměře cca 19 m2. Po přihlášení budou zájemci obesláni s podrobným popisem pro podání nabídky. Bližší informace poskytneme na telefonním čísle 541421722 nebo e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., paní Daniela Širhalová – Odbor správy majetku ÚMČ.

Jak již bylo uvedeno v lednovém čísle Řeči, první akcí pořádanou VNM bude setkání s vínem z Dunajovských kopců, přichystané na 23. února v 17 hod. do velkého sálu řečkovické radnice. Vyprávění vinaře pana Jiřího Zámečníka z Dolních Dunajovic bude provázet degustace místních vín. Věřím, že představená vína bude možno v omezeném množství zakoupit při besedě, obstarat si je můžete také v obchodě ve Starém Lískovci.
V dubnu, případně květnu, to podle možností přednášejícího, bychom se měli počtvrté vydat do brněnského podzemí. Průvodcem nám bude i tentokrát Ing. Aleš Svoboda.
Na květen, případně červen počítáme s vernisáží výstavy věnované moravským kulturním a stavebním památkám z období reformace, jak ji připravila tvůrčí skupina Jednoty bratrské v Brně. Vlastní vernisáž proběhne po dohodě s dalšími uživateli velkého sálu v podvečerních hodinách některého ze všedních dnů. Exponáty tvořené laminovanými panely s fotografiemi historických církevních i světských staveb, které sehrály významnou roli v historii Jednoty bratrské, budou pak dlouhodobě vystaveny v kuloárech přízemí naší radnice. Závěsné panely budou doplněny kresbami erbovních znaků protestantské šlechty oné doby z ateliéru známého brněnského heraldika Jiřího Hanáčka.
Protože rok 2017 bude z celospolečenského hlediska ve znamení parlamentních voleb, zredukujeme naše aktivity v podzimním období na jedinou akci – rádi bychom připravili přednášku s besedou o církevních dějinách Moravy. Termín dosud není rovněž pevně stanoven, a tak vy, kdo máte o akce pořádané naším výborem zájem, sledujte pečlivě informace v našem zpravodaji Řeč.
Ivan Koláčný, předseda VNM

Růžena MERTOVÁ 95 let
Růžena ALBRECHTOVÁ 93 let
Jarmila MILIONOVÁ 92 let
Marta VOJTOVÁ 92 let
Zdeňka NAVRÁTILOVÁ 90 let
Josef STLOUKAL 85 let
Alois PLACHÝ 85 let
Danuše VAŠÁKOVÁ 85 let
Hedvika DRÁPELOVÁ 85 let
Marie FRAŇKOVÁ 85 let
Marie DVOŘÁKOVÁ 85 let
Václav WALLINGER 80 let
Josef ČECH 80 let
Jaroslav BEDNÁŘ 80 let
Zdenka BÁLKOVÁ 80 let
Marta VEČEŘOVÁ 80 let

Srdečně blahopřejeme.

01 Marek Viskot fotoVážení spoluobčané,

máme zde rok 2017. Každý z nás má jistě svoje vlastní představy, co od něj očekává v profesním či soukromém životě. Co čeká městskou část, lze do značné míry vyčíst z návrhu jejího rozpočtu, který naše zastupitelstvo schvalovalo v polovině prosince. Pojďme se proto nyní podívat na nejvýznamnější čísla a položky.

Je počítáno s celkovými příjmy ve výši 89,3 mil. a výdaji ve výši 96,3 mil. korun. Rozdíl je to však spíše optický, neboť značná část výdajů je plánována na rekonstrukci bytového fondu, kde si v průběhu roku budeme schopni vypomoci dotací z městského Fondu bytové výstavby. Stejně jako v roce 2016 lze tedy čekat spíše vyrovnaný, či dokonce mírně přebytkový rozpočet.

Oproti roku 2016 je počítáno s příjmy vyššími o více než 9 mil. korun. To je dáno zvýšením prostředků, které město postupuje městským částem, protože ruku v ruce s růstem ekonomiky jde i růst daňových příjmů města. Nárůst je dále způsoben také tím, že hlavní investice a opravy ve školních budovách byly už Zastupitelstvem města Brna schváleny v listopadu, a je s nimi tudíž možno počítat již ve schvalovaném rozpočtu. V předchozích letech se tyto prostředky schvalovaly až v průběhu roku a zapojovaly se do rozpočtu městské části začátkem léta. Zvyšujeme také běžné („provozní“) výdaje o 4 mil. korun, což je velice široká kategorie. Konkrétně je toto zvýšení převážně směrováno do tří oblastí. Přidáno dostávají mateřské a základní školy (provozní příspěvek určený zejména na energie, údržbu a drobné opravy). V součtu o více než milión korun je posílena položka opravy chodníků a účelových komunikací. Třetí oblastí pak jsou provozní dotace spolkům, kdy ve srovnání s předchozími lety dochází ke zvýšení z 300 tis. na 450 tis. korun. Jedná se o organizace, které pracují s dětmi a mládeží nebo seniory, organizace sportovní či například kulturní, a jsem proto rád, že je městská část může podpořit opět o něco více. Největšími příjemci bývají každoročně spolky jako Sokol, Orel, SK Řečkovice, Pionýr nebo Junák.

Na své 30. schůzi 30. listopadu 2016 rada:
• schválila podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu statuárního města Brna na pořádání významných kulturních akcí a akcí podporujících lidové tradice v režii městské části, a to na Letní noc 2017 ve výši 40 000 Kč a Vavřinecké hody 2017 ve výši 100 000 Kč,
• schválila jako osobnost městské části, po níž bude pojmenována nová tramvaj Dopravního podniku města Brna, malíře Jana Hrušku a souhlasila s užitím znaku městské části za účelem propagace městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na nové tramvaji,
• vzala na vědomí rezignaci pana Jakuba Trojana na členství v komisi pro přípravu zpravodaje Řeč a komisi bytové, rezignaci Ing. Vladimíra Číhala na členství v komisi majetkové, výstavby a dopravy, jmenovala členkou komise pro přípravu zpravodaje Řeč paní Lenku Vystrčilovou, členem komise bytové RMČ pana Karla Vonáška a členem komise majetkové, výstavby a dopravy Ing. Jana Licka,
• souhlasila se změnou organizace dopravy v ulici Díly spočívající ve zrušení „obytné zóny“, instalaci značek „omezení rychlosti na 20 km/h“ a případně „pozor, děti“ a prostřednictvím místostarosty Mgr. Reného Černého požádala Odbor dopravy Magistrátu města Brna o potřebnou úpravu dopravního značení v ulici Díly.

Na svém XII. zasedání 15. prosince 2016 zastupitelstvo městské části:
• schválilo rozpočet městské části na rok 2017 s příjmy v celkové částce 89 306 tis. Kč, výdaji v celkové částce 96 304 tis. Kč a financováním v celkové částce 6 998 tis. Kč,
• schválilo připomínky k návrhu nových Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady,
• schválilo následující termíny svých zasedání v roce 2017: 16. 2., 20. 4., 22. 6., 14. 9., 14. 12.,
• schválilo podání žádosti o dotaci ve výši 12 mil. Kč z programu Podpora materiálně technické základny sportu MŠMT ČR na akci Rekonstrukce stávajícího mlatového hřiště při ul. Novoměstská, SK Řečkovice – vybudování umělého trávníku na stávajícím hřišti,
• nenavrhlo žádný další prostor, na kterém je povolen volný pohyb psů bez náhubku a vodítka, navrhlo tyto další prostory, na které je vstup se psy zakázán: plochy s herními a cvičebními prvky, ohraničené obvodovými chodníky, a travnaté hřiště, ohraničené zídkou a veřejnou zelení, obojí za domy č. o. 50 a 52 v ulici Měřičkově, plocha s herními prvky, oddělená od okolí dlážděnými chodníky a mlatovou cestou v ulici Oranžové.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

04 Na kus řeči foto Lenka VystrcilovaV lednovém vydání našeho zpravodaje si budu povídat se svou kolegyní z hnutí ANO 2011 a zároveň členkou zastupitelstva paní Lenkou Vystrčilovou.

Na začátku volebního oddělení jsi stejně jako já byla mezi současnými členy zastupitelstva jedním z nováčků. Co Tě vedlo k rozhodnutí vstoupit do komunální politiky?
Upřímně, dříve by mě vůbec nenapadlo, že budu mít někdy něco společného s politikou. Ale když jsem byla na rodičovské dovolené s prvním dítětem, začala jsem některé věci vnímat jinak, více se zajímat o dění kolem sebe. Rozhodla jsem se, že zkusím skloubit dvě role a být užitečná nejen své rodině, ale také svému okolí. Nicméně jsem nečekala, že věci naberou tak rychlý spád a že se mi tohle přání díky hnutí ANO tak rychle splní. Působení v zastupitelstvu je pro mě tedy nejen velkou zkušeností, ale také výzvou.

Jaké jsou tedy Tvé dojmy z dvouletého působení v komunální politice?
Ta práce mě baví, takže dojmy jsou pozitivní. Spíše než moje dojmy jsou ale určitě důležitější výsledky práce radnice a názor občanů na ně. Osobně mě těší, když vidím, jak se v Řečkovicích a Mokré Hoře každý rok podaří několik nových projektů, jak se nám městská část stává každým rokem krásnější. To všude v Brně není úplně samozřejmostí a vážím si toho.

Působíš v komisi sociální a zdravotní a jsi předsedkyní komise školské. Tenhle výběr byl asi zřejmý, že? Ano, obojí mi je blízké a také se mi líbí propojení dvou generací a světů. Jako matka malých dětí vím, že život dítěte nesmírně ovlivňuje nejen jeho rodinné zázemí, ale také školství a zájmová činnost. A uvědomuji si, jak důležité je sociální zázemí a zdraví, a to nejen u dětí, ale také u seniorů. Tímhle obojím se v komisích zabýváme. Jsem ráda také za osobní přání jubilantům k jejich výročím nebo za poznávání nových lidí při návštěvách institucí a zařízení působících v městské části.

Jaké konkrétní výsledky Tě v oblasti, které se věnuješ, nejvíce potěšily?
V minulých letech se městské části podařilo zrekonstruovat a zateplit všechny budovy školek a škol. Ve většině mateřských škol jsou nové zahrady a na dalších se průběžně pracuje. Tak jako se stále pracuje na zvelebování škol. Samozřejmě, že je pořád co zlepšovat, ale myslím, že v rámci finančních možností se dělá maximum pro dobré fungování školských zařízení v Řečkovicích a Mokré Hoře.

Děti a práce Ti asi zabírají spoustu času, ale i přesto se zeptám, jak nejraději trávíš svůj volný čas?
Jsem na rodičovské dovolené, a i když "volného času" mám spoustu, tak skutečně volného času sama pro sebe moc nemám. Proto si těchto chvil nesmírně vážím a snažím se je co nejvíce využít. Ráda si zaběhám, jdu do divadla a nebo jen tak lenoším s knížkou.

Dovol, abych Ti poděkoval za rozhovor a popřál Tobě i čtenářům mnoho úspěchů v práci i v osobním životě v roce 2017 i v těch dalších.

Lenky Vystrčilové se ptal René Černý

06 ReneCernyFProblematika živelné výsadby stromů a křovin

Myslím, vážení spoluobčané, že nebudu daleko od pravdy, když konstatuji, že na stavu zeleně v naší městské části nám všem mimořádně záleží. I to je důvod, proč se ve svých příspěvcích k tomuto tématu pravidelně vracím i já. Řečkovice a Mokrá Hora jsou na zeleň velmi bohatou lokalitou, která vyžaduje zvýšenou pozornost a citlivý, ale i odborný a hlavně koncepční přístup. Kvalita našeho životního prostředí patří k tomu nejdůležitějšímu, o co chceme všichni pečovat nejen pro sebe, ale i pro příští generace. Dovolte mi proto, abych na podrobnějším zmapování stavu a popisu změn v lokalitě Duhová Pole více přiblížil problematiku koncepce výsadby a udržování zeleně v naší městské části.

• Na přelomu listopadu a prosince loňského roku proběhla výsadba celkem 50 kusů stromů na plochách veřejné zeleně v sídlišti Duhová Pole. Poměrně rozsáhlé plochy zeleně ve vnitrobloku při ulici Oranžové byly na začátku tohoto roku smluvně převedeny z vlastnictví společnosti REKO, a. s., do majetku města Brna a od dubna jsou ve správě městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, která na nich nyní zajišťuje údržbu zeleně.
• Za účelem doplnění chybějících výsadeb dřevin nechala městská část zpracovat zahradní architektkou Ing. Evou Wagnerovou projektovou dokumentaci vycházející ze současného stavu ploch s cílem zkvalitnit venkovní pobytové prostory a doplnit je vhodnými dřevinami. Převážně byly vysazeny malokorunné kvetoucí stromy muchovníky v počtu 44 kusů jako základní prostorotvorná dosadba mezi bytovými domy. Tento strom dosahuje výšky pouze 5-7 metrů, má vzdušnou korunu, na jaře bohatě kvete a málo plodí (plody jsou jedlé).
• V návaznosti na tento projekt se podařilo na návrh vedení městské části uložit tuto výsadbu v rámci správního řízení o povolení ke kácení jako kompenzaci za pokácené dřeviny. Výsadba s sebou nesla na straně městské části pouze nutné administrativní a doprovodné náklady.
• Následně bude v rámci plánované údržby dřevin v této lokalitě, která proběhne během ledna až března roku 2017, odstraněno několik bohužel zcela nevhodných původních dřevin, které jsou nyní v kolizi s novou výsadbou stromů. Chceme proto předem upozornit na plánované nezbytné zásahy, které mají za cíl pouze podpořit navrženou kompozici a dlouhodobou perspektivu vysazených stromů. S několika občany již byly tyto nezbytné zásahy projednány a bylo dohodnuto kompromisní řešení.
• Na sídlištních plochách zeleně se negativně podepsala dlouhodobá absence pravidelné a koncepční údržby do začátku 90. let minulého století. Řada občanů se, zcela pochopitelně, nechtěla s tímto stavem v minulosti smířit a vlastním úsilím a péčí vysadila a ošetřuje řadu rozličných okrasných dřevin a trvalek s cílem zkrášlit a doplnit chybějící zeleň v okolí svého bydliště. V některých případech se toto úsilí podařilo a zejména menší plochy předzahrádek u domů jsou nyní zaplněny funkční a esteticky působivou výsadbou. To se však nedá říci o výsadbách provedených na větších plochách zeleně v centrální části vnitrobloku. Zde byly vysazeny a zapěstovány, byť s dobrým úmyslem, zcela nevhodné druhy dřevin (např. vrby, zákrsky jabloní, škumpa atd.), jež byly pak často trvale znehodnoceny nesprávně provedenými řezy, bez zohlednění celkové koncepce a kompozice daného prostoru a typu sídelního útvaru.
• Prosíme všechny občany, kteří mají v úmyslu vysadit svépomocí na plochy veřejné zeleně ve správě městské části zejména vzrůstné druhy dřevin, a apelujeme tímto na ně, aby svůj záměr předem projednali se zástupci městské části. Předejde se tím následnému, často složitému a nákladnému odstranění nevhodně vysazené dřeviny.

Závěrem snad jen to, že i když jsou lidé vedeni dobrým úmyslem, ne vždy se jim podaří do dané lokality a na správné místo vysadit strom nebo keř, který je právě sem vhodný. Přiznám se, že i já sám jsem v minulosti při výsadbě na své zahradě provedl několik nepředložeností, které mi později způsobily problémy.

Těšíme na spolupráci s Vámi a děkujeme za pochopení.

Mgr. René Černý, místostarosta

Klub seniorů Řečkovice - v budově bytového domu na ulici Renčova 5, Brno

5. leden Čefelín Jiří Sultanát Omán 16:00
12. leden Doc. RNDr. Žákovská Alena, Ph.D. Thajsko 16:00
19. leden Ing. Charvát Jiří Havajské ostrovy 16:00
26. leden Čefelín Jiří Santiago de Compostela 16:00
9. únor Ing. Míča Jiří Starý Egypt 16:00
16. únor Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Abcházie 16:00
23. únor Lobpreisová Eva Peru 16:00
2. březen Ing. Jarolín Zdeněk Kolumbie 16:00
9. březen Mgr. Klementová Lollok Marie Cestování s dětmi 16:00
23. březen Ing. Novák Jaromír Západní Sicílie 16:00

Klub seniorů Mokrá Hora - v zasedacím sále Radnice, Palackého nám. 11

11. leden Ing. Krutilová Jana Bělorusko 16:00
25. leden Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Portugalskem os severu k jihu 16:00
8. únor Ing. Jarolín Zdeněk Hongkong a Peking 16:00
22. únor Mgr. Klementová Lollok Marie Jemen 16:00
8. březen Ing. Novák Jaromír Himálaje (Cho Oyu) 16:00
22. březen Ing. Charvát Jiří Austrálie a Nový Zéland 16:00

ZMĚNA MÍSTA A TERMÍNU PŘEDNÁŠEK PRO SENIORY

Upozornění pro seniory docházející na přednášky dříve pořádané v budově Domu Naděje Brno na ulici Hapalova 20. Od měsíce ledna 2017 jsou přednášky a činnost klubu přesunuty do nových prostor v zasedacím sále budovy radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na ul. Palackého nám. 11. Změna se týká i termínů - nově se přednášky konají ve středu od 16:00 hod., počínaje 11. lednem 2017.

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Jan POKORNÝ 98 let
Ludmila KŘENKOVÁ 93 let
Rudolf ČECH 85 let
Vladimír SVOJANOVSKÝ 85 let
Ludmila HOROVÁ 85 let
Zdenka KALIVODOVÁ 85 let
Jiří ROHLÍNEK 80 let
Dušan PETRÁŇ 80 let
Marie ŠOLTÉSOVÁ 80 let
Hedvika KREJČÍ 80 let

Srdečně blahopřejeme.

22 Hana Fišlová fotoJsou lidé, kteří nejsou vidět, nechtějí být vidět, a přitom jsou nepostradatelní. Přesně to platí pro dlouholetou tajemnici redakční rady zpravodaje Řeč paní Hanu Fišlovou, která odchází do penze. Tomuto strážnému andělovi naší redakční rady děkujeme za její obětavou a pečlivou práci. Budete nám chybět, Haničko.
Ing. Oliver Pospíšil, šéfredaktor

ViskotMarek vyřezVážení a milí spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám prostřednictvím letošního posledního čísla zpravodaje popřál co nejpříjemnější prožití období adventu, vánočních svátků i šťastný vstup do nového roku. Ať se Vám v nejvyšší možné míře podaří vyhnout se shonu a stresu a skutečně si závěr roku užijete v klidné a pohodové atmosféře.

Váš

Mgr. Marek Viskot
starosta

Na své 29. schůzi 2. listopadu 2016 rada:
• vzala na vědomí předběžný návrh rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2017,
• schválila uspořádání Vavřineckých hodů v roce 2017 ve dnech 11.-13. srpna, jmenovala výbor pro přípravu Vavřineckých hodů 2017 ve složení: Mgr. Marek Viskot, Mgr. René Černý, Ing. Oliver Pospíšil, Ing. Marek Gut, Oldřich Gardáš a Mgr. Jiří Mottl,
• schválila poskytnutí věcného daru Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Řečkovice ve formě 500 ks balíčků v hodnotě do 40 Kč/ks na Mikulášskou besídku, konanou v neděli 4. prosince 2016,
• schválila smlouvu o dílo se společností OKONOSTUDIO, s. r. o., na plnění zakázky malého rozsahu „Zasklení 20 ks předsazených balkonů v 1. NP domů Novoměstská 23 až 41 v Brně-Řečkovicích,
• požádala Radu města Brna o poskytnutí finančního transferu ve výši 6 mil. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na dofinancování akce „Rekonstrukce stávajícího mlatového hřiště při ul. Novoměstská, Brno-Řečkovice, SK Řečkovice – vybudování umělého trávníku na stávajícím hřišti“ a o souhlas s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rekonstrukci hřiště v rámci programu „Podpora materiálně technické základny sportu“.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

05 Vánoční strom fotoRadnice městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

pořádá již tradiční akci

Řečkovický vánoční strom

KDY: 12. 12. 2016 od 15:00 hodin

KDE: vedle kostela před Vavřineckou vinárnou

PROGRAM:
vystoupí děti z mateřských a základních škol městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

TEPLÝ ČAJ, OBČERSTVENÍ A DROBNÝ DÁREK
PRO DĚTI ZAJIŠTĚN

mistostarosta rStavební práce na ulicích Gromešova, Jandáskova a Cupákova
V posledních týdnech a měsících probíhají stavební práce v lokalitě ulice Gromešova, Jandáskova a Cupákova. Při prvním pohledu se může zdát, že celá tato rekonstrukce je MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora špatně časově koordinována, vzniká složitá dopravní situace, a vznikl i možná dojem, že některé práce jsou prováděny zbytečně. Dovolte mi proto, abych mnohé vysvětlil.
Výše zmíněné práce, výměna obrubníků a rekonstrukce vozovky na ulicích Gromešova a Jandáskova jsou investicí Jihomoravského kraje, protože se jedná o krajskou komunikaci a tato stavba není tudíž plánována, koordinována, ani povolována ze strany ÚMČ. Rekonstrukci na ulici Cupákova provádí Brněnské vodárny a kanalizace. Pochopitelně si stejně jako vy dovedeme představit lepší načasování a koordinaci zmíněných prací. Na ulici Cupákova vznikl ovšem na mnohých místech havarijní stav, a rekonstrukce kanalizace a přípojek tak byla nutná a dlouhodobě plánovaná. O výměnu povrchu na Gromešově naše městská část žádala vlastníka, tedy JMK, již déle. Výměna obrubníků se tak zbytečná nejeví, souvisí s novým povrchem silnice. MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora, právě z obavy ze vzniku kritické dopravní situace, požadoval maximální zrychlení prováděných prací a provedení dopravního značení tak, aby provoz na rekonstruovaných komunikacích zůstal zachován a byl co možná nejplynulejší.
Děkujeme všem občanům a řidičům, kterým výše popsaná situace způsobila problémy, za pochopení.
Zároveň dovolte, vážení spoluobčané, abych Vám všem popřál krásné vánoční svátky, plné pohody a klidu a hodně zdraví a štěstí do roku 2017.

Mgr. René Černý, místostarosta

Rodiče budoucích prvňáčků bude jistě zajímat, že se změnou školského zákona dochází k posunu termínů zápisů do prvních tříd základní školy. Dříve zaužívaný lednový termín se posouvá do období měsíce dubna. Informace o termínech zápisů budou uvedeny v únorovém či březnovém vydání zpravodaje Řeč.
Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu nebytové prostory - objekt č. p. 2120 (bývalá obřadní síň a později kavárna VesKa) o výměře cca 144 m2 na ulici Měřičkova 20, dispozici nabízených prostor najdete na www.reckovice.cz, na stránce odboru správy majetku. Prostory byly dosud využívány jako společensko-vzdělávací centrum pro matky s dětmi. Zájemci o zmíněné prostory obdrží podrobný popis pro podání nabídky. Bližší informace poskytneme na telefonu 541421743 nebo e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

09 Vítání občánků obr. 1V sobotu 22. října jsme se na radnici opět sešli při příležitosti uvítání nejmenších občánků naší městské části. Starosta Marek Viskot spolu s místostarostou René Černým postupně přivítali 14 děvčátek a 15 chlapečků a pogratulovali jejich rodičům.
Slavnostního projevu se ujal pan starosta. Rodiče se podepsali do pamětní knihy a převzali dárečky pro své nejmenší. Slavnost byla proložena hudebními vystoupeními žáků Základní umělecké školy Universum bratrů Smekalových.
Věříme, že si všichni přítomní toto sobotní dopoledne užili a těšíme se na příští setkání s novými občánky a jejich rodiči, které se bude konat na jaře příštího roku.

Hana Fišlová
ÚMČ

01 Vánoční trhy

Na Jana Hrušku si jistě mnozí obyvatelé Řečkovic a čtenáři našeho zpravodaje dobře pamatují. Vždyť stěží lze zapomenout na laskavého, přátelského člověka, který svýma moudrýma a usměvavýma očima co vzácné hosty vítával návštěvníky, kteří vstoupili do drogerie na Banskobystrické ulici, druhdy jediné v Řečkovicích, o niž pan Hruška po léta jako vedoucí a současně i prodavač svědomitě pečoval.
Jeho hluboce lidská povaha, v níž slunce mělo vždy vrch, otevírala mu cestu k mysli každého, s nímž se setkal. Divu proto není, že prostory řečkovické radnice téměř nestačívaly těm, kdož přišli se potěšit pohledem na Hruškovy obrázky, které několikrát ozdobily její síně.
Malování se totiž Janu Hruškovi stalo hlubokou láskou a zálibou. Jeho vášeň pro naivní tvorbu jej dovedla až na samotný vrchol tohoto umění. Mnohá světová ocenění, určená jen těm nejlepším, zamířila do jeho rukou jako zaslouženému vítězi řady výstav insitní tvorby, lhostejno zda v naší zemi či za jejími hranicemi, ozdobivše jej po zásluze titulem Mistra.
Obrázky Mistra Jana Hrušky okrášlily již řadu svátečních vydání Řeči. Jejich jímavá, prostá poetika, filigránskými motivy zachycující svět čistého srdce, stěží najde přemožitele v přiblížení onoho obtížně zachytitelného pocitu, jenž náleží toliko času adventnímu a Vánocům.
Volba oněch maleb nebyla skutkem náhodným. Mistr Jan Hruška, byť pocházel z nedalekých Lysic, získal k naší čtvrti nesmírně blízký vztah. Řečkovice se mu staly druhým domovem a ve svém nitru jim vyhradil místo z nejčestnějších. Svou úctu k nové domovině vyjádřil i darováním ojedinělé kolekce obrazů naší městské části, jež vtiskly půvabné kouzlo jedné ze síní řečkovického zámečku, jejich autorovi zasvěcené.
Věru, nebylo proto třeba dlouhého zvažování, když naskytla se příležitost vzdát hold významné osobnosti naší městské části. Zanedlouho tak ponese jméno Mistra Jana Hrušky jedna z brněnských tramvají a v jejím nitru připomene pamětní deska odkaz tohoto neobyčejného člověka, šíříc jeho poselství radosti z poezie života, jíž zasvětil svůj osud i tvorbu.
Přijďte tedy dne 22. prosince ve 13, či alespoň ve 14 hodin na náměstí Svobody zhlédnout dekorování oné tramvaje a vzpomenout na Mistrův laskavý úsměv.

Ladislav Filipi