07 ReneCernyFKácení stromů při ulicích Renčova a Družstevní
Po dlouhých jednáních se společností E.ON Distribuce, a. s., která je nucena přistoupit k obnově kabelového vedení nízkého a vysokého napětí, se zástupci městské části dohodli s pověřeným správcem distribuční soustavy na kácení dřevin v místě sídlištní zeleně při ulicích Renčova a Družstevní. Předmětné kácení bude probíhat v době vegetačního klidu přibližně od 1. 1. do 31. 3. 2017. Důvodem tohoto kácení je skutečnost, že dřeviny zahrnuté do plánu kácení se nacházejí v ochranném pásmu kabelového vedení a uvedený správce má zákonná oprávnění k jejich odstranění dle příslušných ustanovení energetického zákona a zákona na ochranu přírody a krajiny. Výsadba těchto dřevin byla bohužel v minulosti provedena v ochranném pásmu kabelového vedení a bez souhlasu jeho majitele. Přesto se po několika jednáních se správcem distribuční soustavy (E.ON, a. s.) podařilo městské části dosáhnout výrazného snížení celkového počtu dřevin původně určených ke kácení. Díky dohodnutým technologickým postupům tak budou ušetřeny zejména esteticky a kompozičně nejcennější stromy rostoucí v trase obnovovaného kabelového vedení. Pokáceno bude tedy nakonec 36 kusů stromů (převážně borovic a bříz) a několik keřových skupin situovaných v linii podél trasy kabelového vedení nízkého a vysokého napětí, převážně mezi chodníky a bytovými domy Renčova č. o. 2, 6, 10 a 14 a Družstevní č. o. 1, 5, 9 a 13. Za pokácené stromy požaduje městská část po společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. provedení náhradní výsadby 30 kusů vzrostlých stromů. Specifikace a umístění náhradní výsadby v lokalitě bude upřesněno. Naší snahou bude pochopitelně umístit náhradní výsadbu co nejblíže míst, kde byly pokáceny původní dřeviny, ale tak, aby již nezasahovaly do ochranného pásma kabelového vedení.
Vážení spoluobčané a přátelé zelených Řečkovic a Mokré Hory, věřte, že jsme si opravdu vědomi, o jak závažný zásah do našeho společného prostředí se v dané lokalitě jedná a jak citlivá je tato záležitost zejména pro zde bydlící. Mohu Vás ubezpečit, že městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora trpělivě bojovala o každý strom a keř a jsme přesvědčeni, že bylo dosaženo co možná nejlepšího výsledku.
Děkujeme Vám za pochopení.
Mgr. René Černý
místostarosta

01 starosta foto k rozhovoruSeriál rozhovorů se zastupiteli naší městské části pomalu spěje do finále. Tentokráte přišel čas na povídání se starostou Mgr. Markem Viskotem, který stojí v čele radnice šestým rokem. Nejen o pracovních tématech jsme hovořili u něj v kanceláři.

Pane starosto, rozhovor s Vámi vychází přesně na polovinu volebního období tohoto zastupitelstva. Komunální volby se konaly v říjnu 2014, další nás čekají na podzim 2018. Jak hodnotíte dosavadní dva roky současného funkčního období?

Osobně jsem spokojen jak z hlediska pocitu ze spolupráce s koaličními partnery, tak, což je podstatné, z hlediska rozvoje naší městské části a plnění slibů, které jsme dali. Nacházíme se ovšem teprve v poločase, skutečně důležité jsou výsledky za celé čtyři roky a ještě toho máme hodně před sebou.

Zkuste přesto zmínit dosavadní nejdůležitější počiny v životě Řečkovic a Mokré Hory.

V předchozích dvou letech se dařilo pokračovat v rekonstrukcích a opravách ve školách a školkách. Stále nás v tomto směru hodně práce čeká, ale když se ohlédnu nějakých šest až osm let zpátky, tak stav školských budov, sportovišť nebo zahrad je v naprosté většině diametrálně jiný, lepší než tehdy. To nám umožňuje soustředit se do budoucna i na další oblasti. Zejména bych vyzdvihl rekonstrukce parků a veřejných prostranství obecně. Projekčně máme připravenu rekonstrukci parku na Horáckém náměstí nebo - dle mého názoru - velice zdařilou revitalizaci vnitrobloků mezi domy na Družstevní. Teď na podzim je dokončován projekt úprav okolí konečné stanice tramvaje č. 1. Začátkem příštího roku by měla začít projektová příprava rekonstrukce parku na Palackého náměstí nebo projekt revitalizace prostranství mezi bytovými domy na Ječné. V rámci orgánů města Brna se konečně podařilo zahájit projednávání investičního záměru na vybudování přechodu pro chodce u školky na Tumaňanově ulici. Společně s městskou části Jehnice jsme pak město požádali o přípravu vybudování chodníku z Mokré Hory do Jehnic podél stávající krajské silnice.

Život však nepřináší pouze úspěchy. Je něco, co se poslední dobou nepovedlo nebo nedaří?

Zamrzelo mě například, že se nám letos nepodařilo získat dotaci z ministerstva školství, a tím zajistit financování rekonstrukce fotbalového hřiště při ulici Novoměstské. Zde však věřím, že se jedná pouze o dílčí neúspěch, způsobený především tím, jak byl pro rok 2016 příslušný dotační titul vypsán. Z pohledu ministerstva je totiž celé město Brno včetně svých městských částí jediným žadatelem a je postaveno na roveň jakékoliv jiné, byť třeba maličké obci. Platil přitom princip, že jeden žadatel mohl podat pouze jednu žádost, což fakticky znemožňovalo, aby se městská část této soutěže o dotační peníze vůbec účastnila. Od nového roku by měla být pravidla v tomto ohledu pozměněna, a věřím, že uspějeme a nejpozději v létě začneme s výstavbou krásného nového sportoviště.

Na svém XI. zasedání 22. září 2016 zastupitelstvo městské části:
• schválilo rozpočtový výhled městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na období 2018-2022,
• vzalo na vědomí harmonogram oprav bytových domů v letech 2017–2031,
• souhlasilo se záměrem pořídit změnu Územního plánu města Brna v lokalitě u Vránova mlýna (pozemky p. č. 639, 640/1 – 4, 641, 642/1 – 3, 644, 645/1 – 2, všechny v k. ú. Mokrá Hora) z plochy nestavební – volné, stabilizované, s překryvnou funkcí plochy s objekty pro individuální rekreaci, vymezené ze severu a jihu stávajícími plochami pro bydlení čisté – stabilizované, na stabilizovanou plochu bydlení čistého,

Na své 28. schůzi 12. října 2016 rada:
• schválila termíny sňatků v roce 2017 ve dnech 17. 2., 7. 4., 29. 4., 19. 5., 9. 6., 17. 6., 15. 7., 26. 8., 22. 9., 9. 9., 10. 11., 1. 12.,
• schválila dohodu o výpůjčce putovní výstavy „David Zeisberger Apoštol indiánů a jeho sen o moravských indiálnech“ se spolkem „MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost“,
• souhlasila s pokračováním přípravy investičního záměru akce „Úprava zastávky a vybudování přechodu u mateřské školy na ulici Tumaňanově“ (jedná se investiční akci, kterou na žádost městské části připravuje Úsek hospodářsko-technický Magistrátu města Brna),
• schválila poskytnutí prostor v objektu starého pivovaru spolku „Hortus, sdružení zahrádkářů“, ke konání výstavy ovoce, zeleniny a květin ve dnech 27.–31. 10. 2016 za částku 300 Kč za celou akci,
• schválila poskytnutí prostor v objektu starého pivovaru Klubu českých turistů Moravská Slavia Řečkovice na akci Brněnská podkova, pořádanou ve dnech 28. 9.–2. 10. 2017 za celou akci.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

05 Vánoční strom fotoRadnice městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

pořádá již tradiční akci

Řečkovický vánoční strom

KDY: 12. 12. 2016 od 15:00 hodin

KDE: vedle kostela před Vavřineckou vinárnou

PROGRAM:
vystoupí děti z mateřských a základních škol městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

TEPLÝ ČAJ, OBČERSTVENÍ A DROBNÝ DÁREK
PRO DĚTI ZAJIŠTĚN

17 den seniorů fotoDen seniorů na řečkovické radnici se stal již tradicí – letos se pořádal pátým rokem. Třetího října zaplnili řečkovičtí senioři velký sál radnice. Vystoupení studentů Konzervatoře Brno, kteří zpívali za hudebního doprovodu pedagogů včetně ředitele konzervatoře, navodilo velmi příjemnou atmosféru, téměř vzpomínkovou. Následující program uvedl všechny do reality. Jednalo se o praktické rady ve věci reklamací zboží a služeb, a to přímo od odborníků – pracovníků Sdružení obrany spotřebitelů. Po přestávce s pohoštěním vylosoval starosta městské části pan Mgr. Bc. Marek Viskot výherce písemného kvízu a předal jim dárky. Ihned poté odpovídal při besedě seniorům na jejich dotazy a k tomu přidal novinky z dění v naší městské části.

Božena Trnková,
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ

Od února roku 2014 mohou občané města Brna kupovat dotované kompostéry. Úspěšný projekt dotovaných kompostérů pro brněnské domácnosti pokračuje.
Rada města Brna schválila v úterý 13. září 2016 nákup 150 ks kompostérů typu K400 objemu 400 litrů a 290 ks kompostérů typu K950 objemu 950 litrů. Cena jednoho kompostéru K400 je 1150,- Kč a kompostéru K950 je 2480,- Kč, ale vzhledem k tomu, že město tento způsob snižování organického odpadu podporuje, bude prodejní cena pro občany poloviční, tedy 570,- Kč u kompostéru K400 a 1240,- Kč u kompostéru K950.
Žadatel o kompostér musí mít trvalé bydliště v Brně, musí to být fyzická osoba starší osmnácti let, kompostér musí být umístěn v Brně a žadatel musí absolvovat školení o kompostování. Školení o kompostování a prodej kompostérů se konají ve stanovených termínech, a to vždy od 18.00 hodin v ENVIcentru brněnské spalovny, Jedovnická 2, Brno. Prodej kompostérů je realizován následně po školení. Před spalovnou je možnost parkování osobních vozidel. Žádat lze prostřednictvím webového formuláře (www.miniwaste.cz), nebo telefonicky prostřednictvím Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna na čísle 542 174 552. Prodej kompostérů bude zahájen ve druhé polovině měsíce října roku 2016.
Kompostování přispívá k ochraně životního prostředí. Snižuje se totiž množství sváženého komunálního odpadu a současně vzniká organické hnojivo. To se může využít na zahradě nebo i do květináčů. V konečném důsledku napomáhá kompostování i ke snižování emisí skleníkových plynů, protože při procesu dochází k ukládání vázaného uhlíku do půdy.

kompostér K400 - objem 400 litrů, výška 82 cm, rozměry základny 82x82 cm, barva zelená,  hmotnost 12,5 kg

kompostér K900 – objem 950 litrů, výška 95 cm, průměr základny 150 cm, barva zelená, hmotnost 29 kg

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna

Distribuci zpravodaje Řeč do poštovních schránek všech domácností v Řečkovicích a na Mokré Hoře vždy na začátku měsíce zajišťuje Česká pošta. Spolehlivost roznosu zpravodaje se snažíme průběžně monitorovat. Pokud vám nechodí Řeč pravidelně, napište nám na mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Zvlášť důležitá pro nás bude informace, že jste zpravodaj na začátku měsíce vůbec neobdrželi.
Ing Oliver Pospíšil, místostarosta

01 Marek Viskot fotoV posledních měsících jsem obdržel několik dotazů na téma případné revitalizace parku na Horáckém náměstí. Protože se jedná o téma nepochybně aktuální a podstatné, dovolte mi, abych vás seznámil s aktuálním stavem příprav. Největší řečkovický park denně navštěvuje nebo jím jen prochází mnoho obyvatel a jeho budoucnost nepochybně zajímá mnoho z nás. V rozpočtu letošního roku byly vyčleněny prostředky na zpracování projektové dokumentace, která má za cíl komplexně řešit toto rozsáhlé území z hlediska zpevněných ploch kolem bytových domů, chodníků, sídelní zeleně nebo laviček či odpadkových košů. Projekt zahrnuje také mlatovou běžeckou dráhu okolo jádra parku a venkovní cvičiště, tzv. street workout. S ohledem na finanční náročnost chceme v následujících letech postupovat ideálně ve třech až čtyřech etapách. V první fázi, nejlépe už v roce 2017, by přišly na řadu chodníky a zpevněné plochy v okolí bytových domů na Horáckém. Usilujeme o to, aby se na financování podílelo svým rozpočtem i město.

V červenci jsem ve zpravodaji psal, že dotace na prostranství v panelovém sídlišti nám letos z Ministerstva pro místní rozvoj nebyla přiznána. Karta se však obrátila na začátku září, kdy přišla příjemná zpráva, že čtyři miliony korun nakonec poputují i do naší městské části. Vedle dvou již dokončovaných akcí, kterými jsou rekonstrukce dětského hřiště mezi bytovými domy na Kunštátské, Měřičkově a Novoměstské a zatravnění asfaltové plochy za domy Novoměstská 53 a 55, budeme díky těmto prostředkům schopni ještě na podzim provést rekonstrukci parkoviště u bytových domů Novoměstská 47 – 59. Práce budou zahájeny na přelomu září a října. Zároveň zmíněná dotace umožní přesunout vlastní finanční prostředky městské části na další akci – rekonstrukce chodníku na ulici Renčově a vybudování nových míst k posezení. Jedná se o chodník vedoucí podél orelského sportoviště a plaveckého bazénu na Družstevní, který bude nově předlážděn a ve své nejširší části zúžen ve prospěch zatravnění a nových laviček.

01 Chodník na Renčově01 Parkoviště na Novoměstké 47 59

Mgr. Marek Viskot
starosta

Na své 27. schůzi 14. září 2016 rada:
• vzala na vědomí výslednou zprávu o vyúčtování Vavřineckých hodů 2016, kde celkové výdaje činily 421 473 Kč a celkové příjmy činily 260 610 Kč,
• schválila Program poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím z rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pro rok 2017,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové dokumentace k akci „Stavební úpravy budovy úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“ nabídku předloženou společností Atelier WIK, s. r. o., a smlouvu o dílo s vybranou společností,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Regenerace panelového sídliště Brno-Řečkovice, IX. etapa – C. 1. 6. Rekonstrukce stávajícího parkoviště u bytového domu Novoměstská 47 - 57“ nabídku předloženou uchazečem DIRS Brno, s. r. o., a smlouvu o dílo s vybranou společností,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Úprava chodníku a vytvoření prostoru k posezení při ulici Renčově“ nabídku předloženou uchazečem PROTECHSTAV, s. r. o., a smlouvu o dílo s vybranou společností.
Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Klub seniorů Palackého nám. 11 s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd pro seniory:
ve středu 12. 10. 2016, odjezd v 7:30 hod. od zastávky MHD Řečkovice - Palackého nám. (ve směru do Králova Pole), návrat do 21:00 hod.
Cílem zájezdu je návštěva termálních lázní Velký Meder na Slovensku.
Přihlásit se lze telefonicky u paní Marty Musilové, tel. číslo: 604 949 436, v pracovních dnech mezi 16:00 - 20:00 hod.

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ

06 ReneCernyFSPORT NA ULICI

Možná někteří z Vás zaznamenali, že poslední prázdninový víkend se v sobotu odehrál v Řečkovicích druhý ročník longboardové události Slide the Rainbow Jam vol. II. Akci organizovala brněnská nezisková organizace - zapsaný spolek Federace moravského longboardingu. Vedení úřadu městské části tuto sportovní akci povolilo a podpořilo, protože sportovní aktivity našich mladých spoluobčanů, které vedou k rozvoji jejich organizačních i sportovních dovedností, je potřeba ocenit. Jedná se o poměrně novou sportovní disciplínu, ve světě stále populárnější, která ovšem pro svoji realizaci potřebuje na několik hodin uzavřít vhodnou komunikaci. Jsme si vědomi, že právě tento fakt může některým z Vás v dané lokalitě způsobit různé, nejen dopravní problémy, za které se omlouváme, a děkujeme za pochopení a trpělivost. Avšak podpora naší mládeže, která nechce jen sedět doma u počítače nebo se bezcílně toulat po sídlišti za pár hodin jistého omezení našeho pohodlí určitě stojí. Dovolte zároveň, abychom Vám tuto sportovní disciplínu krátce představili.

Longboard vypadá jako větší skateboard, ale používá jinou technologii součástek a hlavně je uzpůsoben na jiný styl ježdění, i když si přiznejme, že je to pořád ,,deska na kolečkách“.

Slidování (slajdování) je jedna z mnoha longboardových disciplín. Zjednodušeně řečeno jde o kontrolované smyky v rychlosti, na jednu či druhou stranu o 90, 180 nebo i více stupňů.

Akce se už tradičně konala na ulici Duhová, která nabízí výborný sklon, dostatečnou šířku a přijatelnou délku, protože šlapat nahoru v 30stupňovém horku nebylo nic jednoduchého. Naštěstí účastníci měli k dispozici studené pití a dostatek stínu, takže kromě odřenin nikoho nepostihl jiný zdravotní problém.

MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu nebytové prostory v objektu na Měřičkově 20, č. p. 2120 (bývalá obřadní síň), o výměře cca 144 m2. Prostory byly dosud využívány jako společensko-vzdělávací centrum pro matky s dětmi s názvem VesKa. Bližší informace poskytneme na telefonu 541421722 (541421743) nebo e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Společnost E.ON Česká republika, s. r. o. žádá vlastníky a uživatele pozemků o průběžné odstraňování nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Pokud tak vlastníci či uživatelé pozemků neučiní, vstoupí pověření pracovníci na dotčené pozemky a provedou nezbytné zásahy do dřevin vlastními prostředky. Podle energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, mají totiž právo za tímto účelem vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Toto pásmo je u napětí od 1 kV do 35 kV pro vodiče bez izolace vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35 kV do 110 kV 12 m, měřeno vodorovně od krajního vodiče na obě strany.
Při ořezávání je však třeba se k vodičům nepřiblížit více než na předepsanou bezpečnou vzdálenost; blíž se nesmějí dostat ani pracovní nástroje či padající větve. Bezpečná vzdálenost u nízkého napětí (400/230 V) činí 1 m, u vysokého napětí (22 kV) 2 m a u velmi vysokého napětí (110 kV) 3 m. V lesních průsecích musejí mít pracovníci společnosti E.ON možnost udržovat volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení.
Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, mohou být prováděny pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. a za podmínek pro tuto práci stanovených. Při kácení dřevin je třeba postupovat podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat či odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz distribučních zařízení může být pokutováno Energetickým regulačním úřadem.
Bližší informace poskytnou pracovníci společnosti E.ON na telefonním čísle 800 773 322. Najít se dají rovněž na stránkách www.eon-distribuce.cz.

Podle informací od společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. připravil Ing. Jan Klement, oddělení životního prostředí.

01 Marek Viskot fotoLetošní Vavřinecké hody s pořadovým číslem 25 jsou již téměř měsíc minulostí. Jaké byly? Nepochybně o něco slavnostnější než obvykle. Oprávněná radost z toho, že se nepřetržitě po dobu 25 let daří hody úspěšně pořádat, se linula celým víkendem. Právem byli často zmiňováni zakladatelé obnovené tradice z počátku devadesátých let, z nichž mnozí byli osobně přítomni. Organizačně náročná akce proběhla hladce a bez větších komplikací, za což bych ještě chtěl i touto cestou poděkovat stárkům na čele s hlavním párem Annou Maškovou a Pavlem Mlčochem, pracovníkům úřadu a všem, kteří se na přípravách letošních hodů podíleli. Na příští ročník se můžeme těšit 11.–13. srpna, jak jsem přislíbil při nedělním vracení hodového práva.

01 Slovo starosty foto 1

Nedávno jsem ve zpravodaji informoval, že městská část nabyla pozemky tvořící převážně travnaté plochy v bytovém souboru Duhová pole. To s sebou přináší nejen možnost pravidelné údržby zeleně, ale také potřebu nových investic. V srpnu začaly práce na novém dětském hřišti při ulici Oranžová, které vzniká na místě původního herního prvku, instalovaného ještě developerskou společností. Hřiště poskytne osm herních prvků a nové lavičky k posezení. Dokončeno bude nejpozději na konci září. Zároveň úřad městské část prostřednictvím institutu stanovení náhradní výsadby využil možnosti doplnit do této lokality dosud chybějící stromy, převážně uvnitř vnitrobloku. Výsadba bude provedena nejpozději koncem roku.

Na své 24. schůzi 29. června 2016 rada:
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Výměna umělého povrchu víceúčelového hřiště ZŠ Novoměstská“ nabídku společnosti PROSTAVBY, a. s., a smlouvu o dílo s vybranou společností,
• schválila provedení oprav chodníků a dalších komunikací v roce 2017 v pořadí podle priority: 1. chodníky před vchody domu č. o. 13 v ul. Žitné,
2. schodiště u domů č. o. 5 a 7 v ul. Žitné,
3. chodník před domem č. o. 3 v ul. Žitné včetně příjezdové komunikace,
4. chodníky před domy Medlánecká 16, 18, 20,
5. chodník od schodiště z ul. Prumperku k ul. Uprkově,
6. chodník v ul. Bratří Kříčků v úseku od přístupu k domu č. o. 25 po roh budovy č. o. 23,
• schválila smlouvu o narovnání mezi městskou částí a společností UniCab, s. r. o., jejímž předmětem je náhradní výsadba stromů jako kompenzace za poškození dřevin při výkopových pracích.
Na své 25. schůzi 27. července 2016 rada:
• schválila poskytnutí prostoru k prezentaci subjektů zaregistrovaných do voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje v říjnovém vydání zpravodaje ŘEČ v rozsahu ¼ strany pro každý subjekt za poplatek 2 500 Kč bez DPH zaplacený předem,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Rekonstrukce dětského hřiště při ul. Oranžová“ nabídku společnosti hřiště.cz, s. r. o., a smlouvu o dílo s vybranou společností,
• schválila dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce budovy Hapalova 20 se spolkem NADĚJE ke dni 31. 12. 2016 a záměr městské části pronajmout budovu Hapalova 20 spolku NADĚJE,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru a movitých věcí s Centrem sociálních služeb k uspořádání integrační společenské akce s kulturním programem „Den pro Terezu“ dne 30. 9. 2016.
Na své 26. schůzi 24. srpna 2016 rada:
• schválila harmonogram přípravy návrhu rozpočtu městské části na roku 2017,
• souhlasila na žádost Majetkového odboru Magistrátu města Brna s možností prodloužení pronájmu do roku 2026 části pozemku p. č. 3245 o výměře 36 000 m2 v k. ú. Řečkovice, lokalita Zamilovaný hájek, Vysokoškolskému sportovnímu klubu MENDELU.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

06 ReneCernyFNové vedení na ZŠ Novoměstská
Již v červnovém čísle zpravodaje jsme vás informovali, že od nového školního roku povede Základní školu Novoměstská nové vedení. Na základě konkurzního řízení a následně usnesení Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora jmenovala Rada města Brna do funkce ředitele pana Mgr. Josefa Jelínka. Zástupkyní ředitele školy bude paní Mgr. Lenka Svobodová. Oba jsou dlouholetými členy zdejšího pedagogického sboru, velmi dobře znají klady i zápory školy, svoje kolegy, žáky i rodiče. Pevně věříme v další rozvoj školy a zároveň se těšíme na nový rozměr spolupráce s novým vedením školy, na nové nápady, příležitosti pro žáky i rodiče, na radostné vzdělávání i příležitosti pro sport a volnočasové aktivity. Rozhovor s novým ředitelem školy Mgr. Josefem Jelínkem si můžete přečíst v tomto čísle zpravodaje.

Uzavírka a dopravní omezení
Z důvodu provádění výkopových prací pro stavbu ,,Brno, Cupákova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (zřízení a přepojení řadů vč. přípojek a propojení řadu až do ul. Jehnická s následnou obnovou komunikací včetně chodníků) byla povolena úplná uzavírka ulic Cupákova a Sněžná v termínu 1. 8. 2016 – 30. 9. 2017. Provoz bude upraven přechodným dopravním značením bez vyznačení objížďky. Kolmá ulice Dolnice bude po dobu uzavírky Cupákovy slepá s obousměrným provozem. Provoz vozidel je veden po přilehlých hlavních komunikacích Gromešova a Jandáskova.
Součástí stavby bude ale bohužel také nezbytné dopravní omezení na ulici Jandáskově, kde bude kyvadlový provoz řízen semaforem, a související zaslepení ulice Jehnické. Důvodem je propojení řadů až do ulice Jehnické. Stavba by měla na naši žádost probíhat zrychleným způsobem a omezení by mohlo trvat cca 2 měsíce, nejspíše od 1. 8. do 30. 9. 2016.
V uzavřených ulicích bude příjezd k nemovitostem a případné parkování umožněno, ale pouze s povolením stavby. Trvale bude zajištěn bezpečný průchod chodců a přístup k nemovitostem. Musí být umožněn příjezd vozidlům hasičů a záchranné služby k budovám.
Všem spoluobčanům, kterým výše uvedené skutečnosti způsobí potíže, děkujeme za pochopení, celá rekonstrukce je ovšem nutná. Vždy se snažíme, aby omezení byla co nejmenší.

Mgr. René Černý, místostarosta

V sobotu 22. října 2016 se uskuteční v zasedací síni radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, vítání nových občánků naší městské části. Rádi bychom na této slavnostní akci přivítali děti narozené v letošním roce s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Rodiče dětí se mohou přihlásit osobně do 5. října 2016 u paní Hany Fišlové, kancelář 92 (matrika), tel.: 541 421 748, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Oddělení sekretariát ÚMČ

Jaroměřice nad Rokytnou - Dalešice - Moravské Bránice

Klub seniorů Renčova 5 (dříve Kořenského 23b) s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd pro seniory:
v úterý 27. září 2016, odjezd v 7:30 hod. od konečné zastávky tramvaje č. 1, předpokládaný návrat do 18:00 hodin.
Trasa: Jaroměřice nad Rokytnou - prohlídka zámku a kaple, Dalešice - exkurze v přečerpávací vodní elektrárně a prohlídka pivovaru, Moravské Bránice - návštěva Stříbského mlýna.
Přihlásit se lze osobně před přednáškou v Klubu seniorů, Renčova 5, dne 15. 9. a 22. 9. 2016 v době od 15:30 do 16:00 hod. Cena zájezdu 200 Kč.

Moravská Třebová - Nové Město na Moravě - Předklášteří u Tišnova

Klub seniorů Mokrá Hora s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd pro seniory:
ve středu 21. září 2016, odjezd v 8:00 hodin z Mokré Hory, roh ulice Jandáskova a Tumaňanova, návrat do 18:00 hod.
Trasa: Moravská Třebová - prohlídka zámku, Nové Město na Moravě - návštěva Horáckého muzea, Předklášteří u Tišnova - prohlídka kláštera Porta Coeli.
Přihlásit se lze osobně ve Stacionáři Naděje, Hapalova 20, v pondělí 12. září 2016, před přednáškou od 15:30 do 16:00 hod. u paní Marie Fialové nebo telefonicky v pracovních dnech od 13. září do 20. září 2016 mezi 19:00-20:00 hod. na tel. čísle 607 962 895.

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

17 Den seniorů fotoMěstská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá v pondělí 3. října 2016 v 15.00 hodin Den seniorů na radnici.

Vážení senioři, přijďte společně oslavit svůj svátek. Připraveno je hudební a pěvecké vystoupení studentů brněnské konzervatoře i praktické rady odborníka ze Sdružení obrany spotřebitelů, a to ve věcech reklamací. Kromě občerstvení je pro Vás připravena i soutěž s výhrami a nakonec můžete pobesedovat se starostou panem Mgr. Markem Viskotem.

Těšíme se na Vás na řečkovické radnici.

Božena Trnková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Klub seniorů Řečkovice - v budově bytového domu na ulici Renčova 5, Brno

15. září Lobpreisová Eva Indonésie, Jáva, Bali 16:00
22. září RNDr. Kolejka Jaromír Kolyma, Sibiř 16:00
6. říjen Vlasák Jan Albánie 16:00
13. říjen RNDr. Žákovská Alena Thajsko 16:00
20. říjen Ing. Charvát Jiří Západní Kanada - Aljaška 16:00
3. listopad RNDr. Žákovská Alena Laos 16:00
10. listopad RNDr. Kolejka Jaromír Cejlon - ostrov andělů 16:00
24. listopad Ing. Sochorec Lumír Gruzie - závěr 16:00
1. prosinec Ing. Novák Jaromír Trochu jiná Británie - Wales 16:00
8. prosinec Mgr. Lollok Klementová Marie Cestujeme s dětmi 16:00
15. prosinec Ing. Bobčík Ladislav Obrázky z letošních zájezdů 16:00

Klub seniorů Mokrá Hora - v budově Naděje na ulici Hapalova 20, Brno

12. září Krutilová Jana Kavkaz 16:00
26. září Mgr. Jarolínová Iva Hongkong a Peking 16:00
10. říjen RNDr. Kolejka Jaromír Jakutsk-Madagan: Sibiřská cesta kostí 16:00
24. říjen Ing. Novák Jaromír Sever Sardinie na kole 16:00
7. listopad Mgr. Lollok Klementová Marie Via ferraty - zajištěné cesty v horách 16:00
21. listopad Ing. Charvát Jiří Jižní Afrika 16:00
5. prosinec Vánoční beseda 16:00

ZMĚNA MÍSTA A TERMÍNU PŘEDNÁŠEK PRO SENIORY

Upozornění pro seniory docházející na přednášky dříve pořádané v budově Základní umělecké školy Universum na ul. Kořenského 23b. Od měsíce září 2016 jsou přednášky a činnost klubu přesunuty do nových prostor v přízemí budovy bytového domu na ulici Renčova 5 v Brně-Řečkovicích. Změna se týká i termínů - nově se přednášky konají ve čtvrtek od 16:00 hod., počínaje 15. zářím 2016.

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vážení spoluobčané,

ViskotMarek vyřezve středu 22. června se velká zasedací místnost radnice zaplnila při příležitosti konání veřejné debaty k návrhu revitalizace Palackého náměstí. Předmětem jednání byla studie zpracovaná Ing. Zdeňkem Sendlerem z Atelieru zahradní a krajinářské architektury. Tato studie měla za cíl koncepčně zpracovat celý prostor Palackého náměstí, jak bylo přislíbeno na předchozí debatě k této lokalitě. Úkol to jistě nebyl jednoduchý, protože bylo třeba do relativně malého prostoru vměstnat několik funkcí, které by náměstí mělo plnit. Vedle funkce odpočinkové a rekreační (dětské hřiště, možnost posezení) či estetické (revitalizovaný park a parková zeleň) to byla i velice potřebná funkce tzv. dopravy v klidu - čili parkování. Ing. Sendler na úvod představil svůj návrh řešení celého prostoru. Následující diskuse probíhala ve věcném duchu. Povětšinou bylo oceňováno ponechání dětského hřiště na části dnešní asfaltové plochy a zároveň citlivé zasazení parkovacích míst převážně na místě bývalé hasičky. Zajímavý je také návrh sjednotit dlažbu na silnici vedoucí před kostelem a dlažbu nového parkoviště s cílem dodat celému prostoru jednotný ráz. Po odevzdání dopracované studie bude následovat zadání projektové dokumentace, která nastíní i předpokládané náklady na celou stavbu.

01 foto z debaty

Také letos pokračujeme v pracích zahrnutých mezi projekty regenerace panelového sídliště. Městská část žádala o dotaci z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj, prozatím je naše žádost zařazena mezi tzv. náhradní akce. Důvodem je zejména celkově nižší alokace finančních prostředků na zmíněný dotační titul (letos 40 mil. korun na celou republiku, dříve bývalo alokováno přes 100 mil. korun). S tím souvisí i postoj ministerstva, kdy v rámci jednoho města pošle dotaci pouze na jednu žádost, což při počtu městských částí není pro Brno výhodné.