08 Výstava fotka 1Od 15. března do 17. května 2019 přivítáme v chodbách přízemí radnice výstavu leteckého fotografa Jana Vondry. Jedná se o snímky z letadla, jež za posledních cca 25 let použil na svých novoročenkách.
Již od počátku devadesátých let Jan Vondra letecky fotografuje krajinu po celé republice – chráněná území přírody, hory, zejména Jeseníky, Vysočinu, Podyjí a další. Jeho snímky byly použity v mnoha publikacích a propagačních tiskovinách. Tento výstavní soubor vznikl za podpory Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Brně na Opletalově ulici.
Velkoformátové fotografie jsou doprovázeny příhodnými poetickými texty Davida Mikoláška, krajinného architekta.
Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 15. března v 17 hodin v zasedací místnosti v přízemí radnice. Při vernisáži zazpívá David Mikolášek se svými potomky. Výstava je neprodejní.
Galerie Na radnici, Palackého nám. 11, Řečkovice.
Na setkání se těší komise kultury a školství RMČ.
Vladislav Musil, předseda komise

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

v lednovém vydání ŘEČI jsem se věnoval některým z nejvýznamnějších témat z pohledu městské části pro nadcházející čtyřleté volební období. Dovolte mi, abych se tentokrát zaměřil konkrétněji na rok 2019 a investice, které nás v nadcházejících měsících čekají. Zároveň podotýkám, že rozpočtem naší městské části z hlediska bilance příjmů a výdajů a jejich struktury se na jiném místě tohoto čísla zpravodaje zabývá místostarosta Filip Hrůza.

Schválený rozpočet počítá s tzv. kapitálovými výdaji do několika oblastí. Ve školství je to na prvním místě (z hlediska výše nákladů) vybudování bezbariérového výtahu a sociálních zařízení pro invalidní žáky v budově ZŠ Horácké náměstí. Druhou akcí, která bude směrována na letní prázdniny, je rekonstrukce kotelny včetně rozvodů v budově MŠ Kárníkova. Oba zmíněné projekty jsou z velké části financované prostřednictvím investičního transferu z rozpočtu města.

V oblasti sportu a volného času dětí a mládeže nás letos čeká druhá etapa rekonstrukce hřiště v Novoměstské ulici (vedle nového hřiště s umělým trávníkem). Jak jsem informoval v minulém roce, nová hřiště vzniknou dvě. První je koncipováno jako víceúčelové, určené primárně na nohejbal a volejbal. Druhé bude pojato jako polovina tenisového kurtu s odrazovou stěnou.

01 slovo starosty foto1Letošní finančně nejnáročnější akce spadá do kolonky rekonstrukce veřejných prostranství. Konkrétně mám na mysli revitalizaci ploch bytové zóny Ječná. V okolí bytových domů budou opraveny chodníky a další zpevněné plochy, revitalizována zeleň a vybudována kontejnerová stání. Rovněž přibydou nová parkovací místa a nově dětské hřiště v centrální části.

Z akcí, u kterých je třeba nejprve připravit projekt, zmíním rekonstrukci školní zahrady MŠ Tumaňanova, kterou je potřeba zejména dovybavit dalšími herními prvky (adekvátně současnému počtu dětí). Dále chystáme adaptaci budovy bývalé kotelny MŠ Měřičkova na novou třídu a rovněž projekt úprav v Zamilovaném hájku.

Toť výčet těch nejvýznamnějších investic, které jsou již nyní v rozpočtu kryty. Budeme se samozřejmě snažit, aby se nejednalo o výčet konečný a abychom ještě v průběhu roku získali z rozpočtu města nebo kraje další finance.

Marek Viskot
starosta

ReneCernyFObchodní centrum Vysočina
Před časem jsem vás ve svém příspěvku v Řeči informoval o situaci kolem části obchodního centra Vysočina přiléhající blíže k Horáckému náměstí, která je již několik měsíců opuštěná a služby v ní nefungují. Proběhl zde několik let trvající spor o určení vlastnictví mezi uživateli těchto prostor (fyzickými a právnickými osobami), které se domnívaly, že jim vzniklo vlastnické právo na základě privatizace, městem Brnem a Českou republikou, zastupovanou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Rozsudkem krajského soudu bylo nakonec pravomocně rozhodnuto, že vlastníkem objektu je Česká republika. I když městská část Řečkovice a Mokrá Hora i poté usilovala o převedení objektu do svého vlastnictví (resp. do vlastnictví města Brna), rozhodl se ÚZSVM, zastupující stát, prodat tyto prostory ve veřejné dražbě dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Netrpělivě jsme tedy očekávali, kdy dražba proběhne a kdo se stane novým vlastníkem. Předpokládali jsme, že nový vlastník opět objekt zprovozní a nabídne v něm našim občanům služby a prostory pro obchodní činnost. Na konci minulého roku dražba konečně proběhla, vydražitelem a novým vlastníkem se stala společnost Lidl Česká republika. Ta se ovšem zatím svého vlastnického práva podle našich informací ujmout nemůže, protože jedním z domnělých majitelů objektu, kteří ovšem spor o určení vlastnictví prohráli, byla podána proti provedené dražbě námitka spornosti. Musíme tak všichni počkat na rozhodnutí příslušného soudu v této věci. Zřízení nových služeb a péče o nemovitost se tak prozatím odkládají, což určitě pro nás všechny není dobrá zpráva. Přesto celá záležitost svůj vývoj má, a proto jsem cítil povinnost vás touto cestou informovat. Situaci budeme i nadále sledovat.

02 Slovo místostarosty foto

Mgr. René Černý, místostarosta

Na své 1. mimořádné schůzi 17. prosince 2018 rada:
• schválila smlouvu o sdružených službách na dodávku plynu pro objekt MČ (bývalá kotelna Měřičkova 46) se společností Teplárny Brno, a. s.

Na svém 2. zasedání 17. prosince 2018 zastupitelstvo městské části:

• schválilo rozpočet MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2019:
a) příjmy v celkové částce 85 396 tis. Kč,
b) výdaje v celkové částce 94 384 tis. Kč,
c) financování v celkové částce 8 988 tis. Kč,
• schválilo návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství na rok 2019,
• nesouhlasilo s odprodejem části pozemku ve vlastnictví města Brna p. č. 29/9 o výměře cca 24 m2 v k. ú. Řečkovice při ulici Družstevní,
• navrhlo jako výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, tyto akce:
- Řečkovický GREGORYFEST 7. 6. 2019,
- Řečkovický festival minipivovarů 8. 6. 2019,
- Brněnská Country fontána Řečkovice 15. 6. 2019,
- Vavřinecké hody 10. 8. 2019,
- Letní noc v Řečkovicích a na Mokré Hoře 31. 8. 2019,
- BRNĚNSKÝ STOOCK 7. 9. 2019,
• Schválilo následující termíny svých zasedání v roce 2019:
21. 2., 11. 4., 20. 6., 19. 9., 19. 12.

Dana Filipi, místostarostka

Vážení čtenáři, představujeme Vám členy Zastupitelstva městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, kteří byli do zmíněného orgánu zvoleni poprvé. Každému z nich jsme položili tři stejné otázky.
1) Jaká je Vaše profese?
2) Na kterou oblast se hodláte při své činnosti v zastupitelstvu především zaměřit?
3) Co patří k Vašim zálibám?

Jejich odpovědi si můžete přečíst na následujících řádcích.
Dana Filipi

Jiří Feyrer fotoMgr. Jiří Feyrer (ODS s podporou Svobodných)
1. Absolvoval jsem Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně obor právo. Profesně se zabývám právními vztahy týkajícími se nemovitých věcí.

2. Vzhledem k tomu, že jsem již v naší městské části páté volební období v bytové komisi, rád bych se věnoval problematice bytové politiky a územního rozvoje. Dále bych se chtěl za přispění a s podporou malých a středních investorů zasadit o vhodnější využití a modernizaci stávající zastaralé infrastruktury vybudované v dobách minulých režimů, aby dobře sloužila občanům Řečkovic a Mokré Hory a aby současně bylo přihlédnuto k architektonicky citlivému řešení.
Dovoluji si využít tohoto prostoru k poděkování občanům za projev důvěry a za hlasy mi svěřené, vynasnažím se dobře reprezentovat a sloužit naší městské části.

3. Dříve jsem měl mnoho zálib, ale s přibývajícím pracovním vytížením se mi na mnohé z nich již nedostává času. Mezi mé záliby patří historie, architektura, fotografování s využitím nových technologií, různé hudební žánry, rád se projedu jen tak na skútru.

 

05 Foto Ondřej ŠtaudPhDr. Ondřej Štaud, Ph.D. (Spolek Za zdravé Řečkovice s podporou Strany Zelených)

1) V současnosti zastávám funkci HR managera ve společnosti zabývající se vývojem software. Zde mezi mé kompetence patří komplexní starost o lidské zdroje a částečně také finance a komunikace s vnějšími subjekty. Věnuji se ovšem i pedagogické činnosti, kdy na zkrácený úvazek působím jako učitel na střední a vysoké škole.

2) Jsou to přesně činnosti, se kterými jsme šli do voleb. Budu se snažit zejména o co nejširší zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů obce a vnášet více transparentnosti na řečkovickou radnici. Dále je mým cílem vytvářet zájmové komunity v rámci Řečkovic a také samozřejmě dohlédnout na korektní postup při revitalizaci Palackého náměstí a další projekty spojené se zdravým rozvojem naší obce.

3) Pohybuji se na hraně sfér sportu a kultury, které mám obě velmi rád. Co se týče sportu, tak ve věku dospívání jsem se úspěšně závodně věnoval silově-vytrvalostním sportům, nyní preferuji spíše na rekreační úrovni cyklistiku, běžkové lyžovaní či workout. A co se týče kultury, zde je mým velkým koníčkem hudba, kterou jak rád poslouchám, tak i aktivně tvořím a interpretuji. Jinak mě Řečkováci mohou vídávat na buď v na místních sportovištích, veřejných akcích či v pohostinských zařízeních, kde si také rád posedím se svými přáteli.

Zásadním dokumentem pro plynulé fungování naší městské části je každoroční rozpočet, se kterým se můžete podrobněji seznámit na internetových stránkách našeho úřadu. Jeho příprava a realizace je na rozdíl od rozpočtu samostatné obce nelehkou disciplínou. Oproti klasickým obcím s vlastními příjmy, tvořícími až 70 % rozpočtu, totiž můžeme v naší městské části počítat s vlastními příjmy pouze ve výši 5-10 %. Velkou část našeho rozpočtu navíc tvoří transfery, tedy finanční prostředky, které nám postoupí město Brno a které se podaří získat od státu či Jihomoravského kraje. Když k tomu započítáme vývoj ekonomiky či inflaci, je při plánování nezbytné vycházet z předchozích zkušeností úřadu a aktuálních informací. Stalo se proto víceméně tradicí, že se rozpočet schvaluje mírně deficitní s tím, že se vedení městské části každý rok daří získáváním dalších finančních zdrojů končit v přebytku.

S ohledem na výše uvedené jsme pro rok 2019 schválili základní rozpočet s celkovými příjmy 85,4 milionů a výdaji 94,4 milionů korun. Letos plánujeme mírné zvýšení výdajů například v oblasti školství, tělovýchovy, zájmových činností či ochrany životního prostředí. Počítáme s mírným zvýšením běžných výdajů (o 4,2 mil. Kč), při vědomí, že se investiční výdaje budou opět pohybovat okolo 30 % z celkových výdajů rozpočtu. Stejně jako v letech předchozích totiž plánujeme pravidelné investice vedoucí k obnově i rozvoji infrastruktury a veřejných prostor naší městské části.

Postupně zvyšujeme výdaje do oblasti dopravy, což zahrnuje zejména opravy, údržbu a čistění komunikací (chodníky, parkoviště apod.). Mezi naše priority také patří kvalitní školství, jehož základem jsou investice do rozvoje zřizovaných mateřských i základních škol a jejich zázemí. Samozřejmostí je pro nás podpora rozvoje občanské společnosti, kultury a spolkové činnosti. Plánujeme proto tedy zvyšovaní prostředků i do těchto oblastí, protože činnost spolků vnímáme za velmi důležitou pro každodenní život v naší městské části, zejména práci s dětmi, mládeží či seniory. Nezáleží přitom, zda jde o organizace sportovní, kulturní či jinak zájmové.

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

na začátku roku si někteří z nás stanovují předsevzetí a cíle pro nadcházejících dvanáct měsíců. Moje ambice v rámci tohoto textu je odvážnější. Dovolte mi, abych se s vámi podělil o cíle, plány a vize, které říkají, co městskou část čeká v následujících čtyřech letech. Jsem si vědom toho, že v mnoha případech se jedná o složitá témata, která si v budoucnu zaslouží, abychom se jim nejen na těchto stránkách věnovali podrobněji.

První oblastí, kterou zmíním, jsou veřejná prostranství. V prosinci uplynulého roku jsme dokončili druhou etapu revitalizace ploch mezi domy v Družstevní ulici. Tato akce je příkladem, jak bychom v budoucnu mohli některé celky řešit. Projekt se totiž zabýval jak stavem veřejné zeleně, tak stavem chodníků a zpevněných ploch. Přibylo i dětské hřiště a nová místa k posezení. Podobný přístup volíme také v případě okolí bytových domů v Ječné ulici, kde jsme loni získali stavební povolení a letos jsou na řadě stavební práce. Další lokalitou, kde bychom měli rádi připravenou projektovou dokumentaci, je okolí domů v ulicích Kárníkova a Bratří Křičků.

S veřejnými prostranstvími se úzce pojí téma zeleně či parků. Pozornost si zaslouží park a komunikace na Horáckém náměstí, připravený máme také projekt revitalizace parku na Palackého náměstí. Jedná se o poměrně nákladnou záležitost, která se prozatím nemohla promítnout do návrhu rozpočtu městské části na rok 2019. Přesto k některým podstatným změnám na tomto místě dojde už letos. Bude například zrušen stávající nevhodně umístěný přechod pro chodce v zatáčce a nový bezpečný přechod bude zřízen u zastávky autobusových linek č. 42 a 65.

V případě chodníků naplňujeme předsevzetí postupně zvyšovat finanční prostředky a tím zrychlovat tempo jejich oprav. Pro tento rok je vyčleněna rekordní částka ve výši téměř šest miliónů korun. U chodníků je role městské části významná, neméně podstatná je však spolupráce s městem, resp. jeho akciovou společností Brněnské komunikace, která také zajišťuje opravy velkého množství chodníků.

Jsme součástí velkého města a doprava se nás dotýká velice intenzivně. V minulém roce silně rezonovalo téma rezidentního parkování. Budeme pečlivě sledovat další vývoj a to, jakým směrem se vydá nové vedení města. Velký dluh má město v oblasti posuzování podnětů a stanovování dopravního značení. To je záležitost, se kterou městské části přímo nic nezmůžou. Schvalovacímu procesu na Odboru dopravy Magistrátu města Brna totiž podléhají i zdánlivé drobnosti v podobě jakékoliv dopravní značky. Odbor dopravy je bohužel nepočetný a nestíhá. Jakkoliv jsem proti nešvaru zaměstnávání dalších úředníků, zrovna na tomto pracovišti to logicky vnímám za potřebné. A počítá s tím i návrh rozpočtu města Brna. Snad se tedy vyřizování požadavků (nejen) městských části začne zrychlovat.

02 Topol 2 1Obnova topolové aleje v Zamilovaném hájku
V poslední době se množí dotazy, proč dochází ke kácení v aleji topolů na hrázi retenční nádrže v Zamilovaném hájku. Vůbec se Vám všem, kteří se ptáte, nelze divit, topolová alej patří již desítky let k Řečkovicím a vytváří typický ráz této oblasti naší městské části. V poslední době bohužel došlo k výraznému zhoršení zdravotního stavu některých stromů, a provozní bezpečnost v aleji tak nebylo možné zajistit. Bylo tedy zahájeno kácení, na jaře potom proběhne nová výsadba, která zajistí odbornou obnovu aleje.

02 Topol 1 1

 

ReneCernyFVážení spoluobčané, zároveň mi dovolte, abych Vám všem popřál hodně štěstí, a hlavně zdraví do celého roku 2019.

Mgr. René Černý
místostarosta

Na své 1. schůzi 3. prosince 2018 rada:
• doporučila zastupitelstvu městské části schválit návrh rozpočtu městské části na rok 2019,
• schválila rozpočet příspěvkových organizací v hlavní a doplňkové činnosti na rok 2019: ZŠ Brno, Horácké náměstí 13; ZŠ Brno, Novoměstská 21; MŠ Brno, Měřičkova 46; MŠ Brno, Novoměstská 1; MŠ Paraplíčko Brno, Tumaňanova 59; MŠ Brno, Škrétova 2; MŠ Brno, Kárníkova 4,
• zřídila komisi bytovou, komisi majetkovou a rozvoje, komisi životního prostředí a veřejného pořádku, komisi sociální a zdravotní, komisi dopravy a bezpečnosti, komisi kultury a školství, komisi sportu, komisi pro přípravu zpravodaje ŘEČ a současně jmenovala předsedy a členy jednotlivých komisí,
• schválila záměr pronajmout hmotné nemovité věci – část nebytového prostoru o výměře 36,9 m2 v budově Hapalova 22 a část propojovacího krčku o výměře 64 m2 mezi budovami v areálu Hapalova 22 společnosti CAVALON, s. r. o., Hapalova 22, Brno,
• souhlasila s uspořádáním akce „Řečkovická zabijačka“ a schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích v budově pivovaru, s panem Karlem Malanou za účelem uspořádání uvedené akce dne 19. 1. 2019.

Dana Filipi, místostarostka

Vážení čtenáři,
rada městské části na svém prvním jednání v novém volebním období ustavila své poradní orgány, a tedy i komisi pro přípravu zpravodaje městské části ŘEČ. Redakční rada bude pracovat ve složení Dana Filipi, Lenka Vystrčilová, Mgr. Dana Malíková, Mgr. René Černý, Ing. Filip Hrůza, Ph.D., a Ing. Martin Otčenášek. Tajemnicí komise bude paní Dita Hofbauerová.
Uzávěrka každého vydání zpravodaje byla stanovena vždy na 15. den měsíce, který předchází tomu, v němž zpravodaj vyjde a bude distribuován. Pokud připadne zmiňované datum na víkend, posouvá se uzávěrka na pondělí.
Doufám, že se nám společně s kolegy podaří přinášet Vám na stránkách ŘEČI zajímavé a užitečné informace, týkající se zejména naší městské části, ale i zprávy celoměstského významu.
Jménem celé redakční rady Vám přeji mnoho štěstí, zdraví a pohody v nadcházejícím roce 2019.

Dana Filipi
předsedkyně komise pro přípravu zpravodaje ŘEČ

Na základě pověření od Krajského úřadu Jihomoravského kraje bude s platností od 1. 1. 2019 Odbor sociálních služeb ÚMČ Brno-Královo Pole (OSS) nově zajišťovat péči svým klientům v průběhu celého týdne včetně víkendů a svátků v rozsahu od 7 do 20 hodin. Díky této změně budeme moci obsloužit klienty v terénu i v odpoledních a večerních hodinách a vyjdeme tak vstříc požadavkům na setrvání klientů v jejich přirozeném prostředí, kde je jim nejlépe.
V souvislosti s touto změnou rozšíříme i náš pracovní tým o nové pracovníky v sociálních službách. Případní zájemci o rozšířenou péči se mohou hlásit u vedoucí OSS Mgr. Martiny Illeové, DiS., na telefonním čísle 541 428 411, nebo na číslech sociálních pracovnic – Lenka Gregrová, DiS.: 541 428 413, Kristína Jedličková, DiS.: 541 428 412, Bc. Kristýna Němcová, DiS.: 541 428 429 a Veronika Pluskalová, DiS.: 541 428 428.
Kolektiv pracovníků pečovatelské služby přeje všem svým klientů krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví do nového roku 2019.
Mgr. Martina Illeová, DiS.
vedoucí OSS Brno-Královo Pole

07 animace 2V průběhu měsíce listopadu 2018 na našem úřadě – v příjemném prostředí malé zasedací místnosti – probíhala akce pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin – Dílny animace.
Po tři pátky si měly děti (ve věku 6 až 15 let) možnost v odpoledních hodinách – po vyučování – pod vedením zkušených pracovnic Studia Scala (při Univerzitním kině Scala) vyzkoušet animování kreslených filmů. Podmínkou bylo mít chuť něco dělat, malovat, stříhat, mít fantazii. Pracovnice studia rychle naučily děti, jak vystřižené postavičky před kamerou rozpohybovat, bez problémů to zvládly i ty nejmenší. Děti zpracovávaly nejrůznější témata podle vlastních nápadů, od pohádek až po náročné téma koncentračního tábora z druhé světové války. Všem účastníkům se animování líbilo, byla to pro ně zcela nová zkušenost. Bez možností, které jim poskytl tento projekt, by se nejspíš k podobné činnosti nikdy nedostaly. Slavnostní projekce filmů animovaných u nás i v dalších dvou organizacích se uskutečnila v neděli 9. 12. 2018 v 17:00 hodin v Univerzitním kině Scala. Děti v rámci závěrečné projekce obdržely DVD se všemi filmy, které vznikly v průběhu dílen a certifikát o absolvování dílny. Filmy budou také zveřejněny na YOUTUBE kanálu Kina Scala.

Klub seniorů Řečkovice - v budově bytového domu na ulici Renčova 5, Brno

10. leden Prof. Druckmüller Miroslav, CSc. Slunce, jak jej neznáme 16:00
24. leden Ing. Charvát Jiří Karibik 16:00
7. únor Ing. Charvát Jiří Velké ostrovy Středomoří 16:00
14. únor Lobpreisová Eva Maroko - krok za krokem 16:00
7. březen RNDr. Koláčný Ivan Bavorské království a jeho brněnské kořeny 16:00
21. březen Ing. Charvát Jiří Perly Indického oceánu 16:00

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ

Jak jste již byli informováni v minulém čísle zpravodaje, také v letošním roce bude pokračovat promítání filmů s odborným výkladem.
Začátek je, stejně jako v předchozím období, vždy v 10 hodin.
V lednu se můžete těšit na následující filmové snímky:
9. 1. Tátova Volha – komedie/drama, Česká republika, 2018,
16. 1. Hašišbába – krimi/komedie, Francie, 2012,
23. 1. Je to i můj život – psychologické drama, USA, 2009,
30. 1. I dva jsou rodina – komedie/drama, Francie/Velká Británie, 2016.

Dana Filipi

Na ustavujícím zastupitelstvu 19. listopadu 2018 byla zvolena nová rada v čele se starostou a místostarosty. Ve svých funkcích pokračují starosta Mgr. Bc. Marek Viskot (ČSSD) a 1. místostarosta Mgr. René Černý (ANO 2011), oba dva po letošních komunálních volbách nově zasedli i v Zastupitelstvu města Brna. Novými místostarosty se stali Dana Filipi (ODS) a Ing. Filip Hrůza, Ph.D. (ČSSD). Dalšími členy rady jsou Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc., (ČSSD), prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., (ANO 2011) a Ing. Stanislav Michalík (ODS).

Mgr. Bc. Marek Viskot
Starostou městské části je od roku 2010, v jeho gesci je správa majetku, investice a územní plán.

Mgr. René Černý
Uvolněným místostarostou je od roku 2014, v jeho gesci je bydlení, životní prostředí, stavební úřad a doprava.

dana filipi fotoDana Filipi (ODS) pracuje jako manažerka v Městském divadle Brno, v Zastupitelstvu městské části Brno–Řečkovice a Mokrá Hora působí od roku 2014, v letech 2006–2013 byla poslankyní Parlamentu ČR a ve volebním období 2002–2006 členkou Zastupitelstva města Brna a současně Rady města Brna. Je neuvolněnou místostarostkou pro kulturu, sociální oblast a sekretariát ÚMČ.

hruzaIng. Filip Hrůza, Ph.D., (ČSSD) působí jako odborný asistent na Katedře veřejné ekonomie a současně jako ředitel Institutu veřejné správy na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2017 působí také na Úřadu vlády ČR v Sekci evropských záležitostí. V předchozích dvou volebních obdobích byl členem finančního výboru a komise sportu. Je neuvolněným místostarostou s kompetencí pro rozpočet, participaci obyvatel a nová média.

Oliver Pospíšil

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,
poslední letošní číslo našeho zpravodaje vychází krátce po ustavujícím zasedání zastupitelstva. To se konalo 19. listopadu a na programu mělo zejména volbu vedení městské části – starosty, místostarostů a dalších členů rady.

Je mi ctí, že jsem po úspěšných volbách získal důvěru také ze strany většiny kolegů v zastupitelstvu a byl zvolen starostou. Mgr. René Černé se stal prvním místostarostou. Dalšími místostarosty byli zvoleni kolegyně Dana Filipi a Ing. Filip Hrůza, Ph.D. Členy rady jsou Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc., prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., a Ing. Stanislav Michalík. Předsedou kontrolního výboru se stal Jiří Prchal, předsedou finančního výboru Vítězslav Nekovář. Následující prosincové zasedání zastupitelstva už bude řešit mimo jiné také návrh rozpočtu na rok 2019, který vám samozřejmě v naší Řeči podrobně představíme.

Věřím, že Řečkovice a Mokrou Horu čekají další čtyři úspěšné roky, během kterých budeme společně posouvat naši městskou část k lepšímu. Dovolte mi, abych vám na závěr popřál krásné prožití vánočních svátků a šťastný rok 2019.

Váš
Marek Viskot
starosta

Na své 57. schůzi 14. listopadu 2018 rada:
• vzala na vědomí předběžný návrh rozpočtu městské části na rok 2019,
• schválila poskytnutí věcného daru Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Řečkovice ve formě 500 ks balíčků v hodnotě do 40 Kč/ks na Mikulášskou besídku, konanou v neděli 2. prosince 2018,
• souhlasila se záměrem Jihomoravského kraje realizovat na pozemcích města Brna stavební akci „Rekonstrukce areálu školy Hapalova-Marie Hübnerové – parkoviště“,
• souhlasila se jmenováním Bc. Andrey Momirovy ředitelkou Mateřské školy Paraplíčko, Tumaňanova 59.

Na svém ustavujícím zasedání 19. listopadu 2018 zastupitelstvo městské části:

• stanovilo počet členů Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve volebním období 2018–2022 na 7 a počet místostarostů na 3, z toho 1 uvolněného a 2 neuvolněné,
• zvolilo starostou MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Bc. Marka Viskota,
• zvolilo 1. místostarostou MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Reného Černého, 2. místostarostkou MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Danu Filipi, 3. místostarostou MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Ing. Filipa Hrůzu, Ph.D.,
• zvolilo členem Rady MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Doc. Ing. Ivana Maška, CSc., Ing. Stanislava Michalíka, prof. Ing. Vladislava Musila, CSc.,
• určilo k zastupování starosty uvolněného místostarostu Mgr. Reného Černého
• zřídilo kontrolní výbor a stanovilo počet jeho členů na 7,
• zvolilo předsedou kontrolního výboru Jiřího Prchala
• zvolilo členy kontrolního výboru Ing. Anatola Abrahámka, PaedDr. Ladislava Filipiho, Ing. Marka Guta, Doc. Ing. Ivana Maška CSc., PhDr. Ondřeje Štauda, Ph.D.,
• zřídilo finanční výbor a stanovilo počet jeho členů na 5,
• zvolilo předsedou finančního výboru Ing. Vítězslava Nekováře,
• zvolilo členy finančního výboru Ing. Anatola Abrahámka, PaedDr. Ladislava Filipiho, Ing. Petra Kotrbáčka, Ph.D., Ing. Stanislava Nováka,
• schválilo jako termín svého příštího zasedání pondělí 17. 12. 2018 v 16.00 hodin,
• stanovilo svým neuvolněným členům odměny za výkon funkce a současně stanovilo pravidla pro poskytování odměn,
• vzalo na vědomí protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti a provedená opatření k odstranění nedostatků uvedených v protokolu,
• pověřilo výkonem funkce oddávajícího své členy Doc. Ing. Ivana Maška, CSc., prof. Ing. Vladislava Musila, CSc., Ing. Stanislava Michalíka.

Oliver Pospíšil a Dana Filipi

Klub seniorů Mokrá Hora - v zasedacím sále Radnice, Palackého nám. 11

9. leden Ing. Novák Jaromír Antarktida II 16:00
23. leden Mgr. Klementová Lollok Marie Barma 16:00
6. únor Čefelín Jiří Řecko - ostrov Lesbos 16:00
20. únor Ing. Charvát Jiří Velké ostrovy Středomoří 16:00
6. březen Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Černá Hora Balkánu 16:00
20. březen Ing. Krutilová Jana Velká Británie a Irsko 16:00

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V pondělí 31. 12. 2018 je Úřad městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, z provozních důvodů uzavřen pro veřejnost.

JUDr. Jana Otevřelová, tajemnice ÚMČ

V následujícím roce 2019 v sobotu 13. dubna opět chystáme vítání nových občánků naší městské části, které se tradičně uskuteční v zasedací síni radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11. Těšíme se na této slavnostní akci na všechny děti narozené v letošním i příštím roce s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Rodiče dětí se mohou přihlásit do 20. března 2019 u paní Lucie Říhové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541 421 747, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Oddělení sekretariát ÚMČ

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

můj úvodní článek do listopadové ŘEČI se těžko může týkat jiného tématu, než jsou proběhnuvší volby do zastupitelstva naší městské části. Na prvním místě patří mé poděkování vám všem, kteří jste ke komunálním volbám přišli. Zatímco celková účast v Brně činila 42,65 procent, u nás v Řečkovicích a Mokré Hoře se vyšplhala na 50,88 procent. Tento procentuální výsledek znamená nejvyšší účast našich voličů v komunálních volbách od roku 1994. Žijeme tedy v městské části, jejíž obyvatelé se o dění kolem sebe zajímají, což je ten nejdůležitější vklad do budoucna.

O to větší radost mám z výsledku, kterého jsem se svým týmem dosáhl. Více než 31 procent znamená, s ohledem na klesající celostátní preference sociální demokracie, ohromný úspěch. Velice si vaší důvěry vážím a děkuji za ni. Stejně jako ve dvou předchozích volebních obdobích mi bude ctí vás reprezentovat, a to nejen v rámci městské části, ale nově také v městském zastupitelstvu, kam mne postrčilo obrovské množství „preferenčních“ hlasů.

Co s týče povolebního uspořádání, je v poměrném volebním systému podstatné, kdo získá většinu v zastupitelstvu. V Řečkovicích a Mokré Hoře máme celkem 23 zastupitelů, minimální většinu tak může vytvořit 12 z nich. Vzhledem k rozvržení jednotlivých mandátů (viz obrázek) jsme jako vítězové voleb mohli uzavřít koalici dvou subjektů, nepovažoval bych to ale za stabilní a ideální řešení. Po přibližně týdenním vyjednávání jsme se proto rozhodli vydat cestou širší koaliční dohody se stranami ANO 2011 a ODS. Tato varianta nabízí 16 z 23 mandátů, což nám umožní jednodušeji prosazovat náš volební program. Samozřejmě platí, že koaliční smlouva je politickou, právně nezávaznou dohodou. Volba starosty, místostarostů a radních je tak v rukou nově ustaveného zastupitelstva, které se sejde začátkem listopadu. Podrobnější informace o nově zvoleném vedení městské části tedy obdržíte v prosincovém vydání ŘEČI.