Jak by mělo Brno vypadat v roce 2050? To už víme. Město v prosinci schválilo svoji vizi budoucnosti, založenou na 25 strategických hodnotách, na jejichž rozvoj se bude dlouhodobě soustřeďovat. Pro Brňany jsou velmi důležité zejména hodnoty spojené se zdravým životním prostředí, zelení či dostupným bydlením. Město musí být bezpečné, ale zároveň globálně dostupné. Od správy obyvatelé očekávají efektivitu a větší elektronizaci.
Tím však naše práce nekončí, ale začíná. Nyní je nutné začít hledat cestu a nejbližší konkrétní kroky, jak společně tuto vizi uskutečníme.
Chceme budoucnost Brna tvořit s vámi, buďte u toho. Přijďte se seznámit s VIZÍ 2050 a navrženými kroky pro nejbližší roky na úrovni města i vaší městské části. Podobu Brna na nejbližších několik let teď můžete ovlivnit i vy!
Setkání pro obyvatele městské části Řečkovice proběhne dne 25. 4. v 17:00 v sále ZMČ, Palackého nám. 11.
Představíme vám návrhy týkající se budoucnosti celého města i vaší městské části. Budete mít možnost ptát se a diskutovat s náměstkem primátora a starostou vaší městské části. Přímo na místě budete moci připojit své návrhy a podněty pro zlepšení kvality života ve vaší čtvrti a zaznamenat je do pocitové mapy. Vaše návrhy můžete v květnu zaznamenat i elektronicky na webu www.brno2050.cz.
Vedle setkání v městských částech vás srdečně zveme také na tři veřejné debaty, věnované celoměstským tématům:
4. 4. – Digitální město je velký bratr
16. 5. – Dostupné město je jedno velké parkoviště
20. 6. – Studentské a univerzitní město je ohrožením budoucnosti
Podrobnější informace týkající se přípravy strategie #brno2050 a jednotlivých akcí pro veřejnost najdete na webu www.brno2050.cz.
Přijďte a vytvořte spolu s námi město pro příští generace!

Mgr. Kateřina Pavlíková
Magistrát města Brna

Informujeme rodiče dětí, že v sobotu 19. května 2018 se opět uskuteční v zasedací síni radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, vítání nových občánků naší městské části. Rádi bychom na této slavnostní akci přivítali děti narozené v letošním i minulém roce s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Rodiče dětí se mohou přihlásit do 20. dubna 2018 u paní Lucie Říhové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541 421 747, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Oddělení sekretariát ÚMČ

Přijímací řízení do mateřské školy má tři fáze. Nejprve si rodiče ve lhůtě od 3. dubna do 1. května vyzvednou přihlášku, buďto elektronicky na adrese www.zapisdoms.brno.cz, přímo ve školce, nebo na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3. Následně se ve dnech 2. a 3. května vyplněné přihlášky odevzdávají na jednotlivých mateřských školách. Konkrétní hodiny v rámci tohoto období určí ředitelka školy a zveřejní je obvyklým způsobem. Od 9. května můžou rodiče očekávat informaci o přijetí/nepřijetí svého dítěte do MŠ.
Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Tzv. Svitavská radiála, která vede na území naší městské části ulicí Hradeckou, je realitou Řečkovic a Mokré Hory od osmdesátých let minulého století. V souladu s trendem poslední doby je stále více vytěžovanou komunikací, která do Brna přivádí automobilovou dopravu ze severu. Jedná se o silnici ve vlastnictví státu, jejíž správu vykonává Ministerstvo dopravy ČR prostřednictvím své organizace Ředitelství silnic a dálnic.

Byl jsem osloven skupinou obyvatel z Kronovy ulice, která je jedním z mnoha míst zasažených hlukem ze zmíněné silnice. Tito občané organizují podpis petice, ve které požadují, aby Ministerstvo dopravy ČR zajistilo vybudování protihlukových opatření. Jsou si sice vědomi faktu, že provedená měření hluku prokazují nepřekročení současných limitů stanovených legislativou, přesto se chtějí pokusit situaci řešit, což z hlediska kvality života plně chápu. Jelikož v relativní blízkosti zmíněné silnice bydlí mnoho občanů městské části, chtěl bych touto cestou informovat o možnosti petici podepsat. Petici můžete podepisovat až do neděle 20. května, a to na podatelně radnice, v cukrárně Větrník na Palackého náměstí, ve Večerce ve Vážného ulici a v Brněnce na Novém náměstí.

Marek Viskot
starosta

ZŠ Brno, Horácké náměstí 13, Brno hledá pracovníka na pozici uklízečka v ZŠ.
Místo je na 6 hodin denně. Nástup od 1. 6. 2018.
Nabídky zasílejte na adresu školy nebo přenechte osobně v kanceláři ZŠ.
Kontakt: 739 091 519 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Už v únorovém zpravodaji Řeč jsme psali o problémech s roznosem našeho zpravodaje. Bohužel i přes snahu oblastní manažerky České pošty reagovat na naše opakované reklamace se situace spíše zhoršila. Nejen že zpravodaj nebývá doručen včas, ale jsou ulice, kam nebyl opakovaně zpravodaj dodán vůbec. Radě městské části bude předložen návrh na vypovězení smlouvy s Českou poštou a zajištění roznosu prostřednictvím jiného, spolehlivějšího dodavatele. S ohledem na výpovědní lhůtu dojde ke změně distributora pravděpodobně od června.
Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

přestože už máme za sebou první dva měsíce roku 2018, rád bych vás ještě dodatečně informoval o výsledcích hospodaření naší radnice v roce loňském. Mám radost, že se nám daří držet trend posledních let, kdy hospodaříme s mírně přebytkovými rozpočty. Celkové příjmy dosáhly v roce 2017 objemu 112 miliónů korun, což je o 1,8 miliónu korun více oproti loňským výdajům.

Poměrně nedávno skončilo hlasování Brňanů o projektech navržených k financování z participativního rozpočtu města. Z naší městské části uspěl projekt Obnova topolové aleje v Zamilovaném hájku. Samotnou realizaci dostala za úkol společnost Lesy města Brna, výsadba proběhne na podzim. Chodník k parkovišti v Žitné ulici, který bohužel v celoměstské konkurenci neobsadil nejvyšší příčky, považuji za velmi dobý nápad, který je rozumné podpořit, a proto jej hned na jaře vybudujeme za pomoci finančních prostředků městské části. Dále máme připravenu projektovou dokumentaci na rekonstrukci parku na Novém náměstí. Zůstává pouze otázkou, zda se nám podaří tento projekt společně prohlasovat do příštího participativního rozpočtu města Brna nebo jej v dohledné době uskutečníme z úrovně naší městské části.

Po mnoha letech snah naší radnice o zřízení přechodu pro chodce před školkou v Tumaňanově ulici jsme se konečně významně posunuli vpřed. Průběžně jsme urgovali město Brno, protože se nejedná a nemůže jednat o investici naší městské části. Po mnoho let jsme magistrát upozorňovali na situaci v tomto konkrétním místě, nebezpečnou z hlediska všech pěších, obzvláště dětí ze školky. Odbor investic Magistrátu města Brna přesto nepovažoval za nutné zařadit do letošního rozpočtu města potřebné finanční prostředky ani na zpracování projektu. Rozhodli jsme se proto změnit strategii a ve spolupráci s pracovníky společnosti Brněnské komunikace a náměstkem primátora Petrem Hladíkem se nám v lednu podařilo zařadit přechod pro chodce v Tumaňanově mezi projekty finančně podpořené v rámci programu Bezpečná cesta do škol. Ještě v tomto roce tak bude zpracována projektová dokumentace a hned v roce příštím je naprosto reálné vybudování kýženého přechodu.

01 slovo starosty foto 2Dalším tématem na Mokré Hoře je nepochybně výstavba chodníku mezi Mokrou Horou a Jehnicemi. Jedná se o společný zájem naší i sousední městské části. Jelikož se pozemky nacházejí na jejich území, budou Jehnice také investorem této akce. S ohledem na finanční náročnost se bude postupovat po etapách, letos v létě začne výstavba prvního úseku ve směru od jehnické základní školy.

Zřejmě nejzávažnější téma na závěr. Patrně jste v médiích zaznamenali, že město Brno připravuje konkrétní kroky ve směru k omezení parkování na svém území prostřednictvím zavedení systému tzv. rezidentního parkování. Jelikož se jedná o složitou problematiku s výrazným dopadem na velkou část občanů města, věnuji se tomuto tématu uvnitř zpravodaje v samostatném článku.

Marek Viskot
starosta

V letošním roce bude čištění komunikací zahájeno jako obvykle na přelomu března a dubna. Chodníky budou od zimního posypu čištěny již od druhé poloviny března v závislosti na počasí. V období od konce května do listopadu budou ve třech cyklech vyčištěny místní komunikace a parkoviště, seskupené do bloků podle jednotlivých ulic a lokalit. Čištění bude výrazně omezeno v období letních prázdnin.

Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) a na základě rozhodnutí (vydaného příslušným silničním správním úřadem) vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy vozidel bude zajišťovat firma Černý. Odtažená vozidla se budou umísťovat na odstavnou plochu (parkoviště) na adrese: Drážní 9, Brno-Slatina, v areálu firmy „Karel Holoubek“, autobusové spojení MHD z ulice Úzké, autobus č. 77, zastávka „Drážní“, tel.: 548 217 484, 602 737 673 nebo 606 745 412.

Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r. o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek týkajících se čištění místních komunikací se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.

Čištění po zimním posypu:
Část č. 1
BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč. parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ vč. příjezdu k mateřské školce a odbočky k Měřičkově 44, VRÁNOVA, NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5, TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom.
TERMÍN: 26. 3.

Část č. 2
BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom., KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19 - obslužné kom., KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KOŘÍSKOVA – část bez MHD, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, UPRKOVA vč. parkoviště za školou, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k č. 1 a 10–11, MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, BRATŘÍ KŘIČKŮ vč. příjezdů k domům, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN. KADLECE - spodní část, ÚLEHLE, PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA
TERMÍN: 27. 3.

Část č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, RENČOVA vč. parkovišť, SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE, JANDÁSKOVA - části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d po garáže, POD ZAHRADAMI, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ až po Vránův mlýn, ÚHLEDNÁ, TUMAŇANOVA 58–72 - obslužná kom., SKREJŠ
TERMÍN: 28. 3.

Část č. 4
PODHÁJÍ - úsek od Top Moravia Q přes stavidlo k č. 12 a přes most k Novoměstské a k č. 11, ŽITNÁ - příjezd k MŠ Novoměstská 1 od parkoviště, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, KOŘENSKÉHO - část k hudební škole, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, LUH, JEHNICKÁ, KRÁLOVKA, TEREZY NOVÁKOVÉ kolem býv. kasáren k Renčově a úseku k Prachárnám
Samostatná parkoviště
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2x parkoviště od Podpěrovy, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12, MEDLÁNECKÁ 22–26, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3, RENČOVA 11, KUNŠTÁTSKÁ – parkoviště od Novoměstské, HORÁCKÉ NÁM. 4–5, HORÁCKÉ NÁM. 8–9
TERMÍN: 29. 3.

Část č. 5
Samostatná parkoviště
ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, ŽITNÁ 13 - od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 23–41, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou s Novoměstskou, MEDLÁNECKÁ 10–14, DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16, HORÁCKÉ NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM. 10, KOLAŘÍKOVA 3 pod „Vysočinou“, TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“
TERMÍN: 3. 4.

Část č. 6
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ, AZUROVÁ, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ
TERMÍN: 4. 4.

Na své 14. mimořádné schůzi 7. února 2018 rada:
• schválila zadávací dokumentaci pro zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce stávajícího mlatového hřiště při ulici Novoměstské“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, a ustanovila komisi pro otvírání obálek s nabídkami účastníků výběrového řízení a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky.
Na své 46. schůzi 14. února 2018 rada:
• schválila výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výměna vstupních dveří do bytů v domech Novoměstská 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 a 41, Brno-Řečkovice“,
• schválila výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Horácké náměstí 13 – pracoviště Uprkova, Brno-Řečkovice“,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru s MŠ Škrétova za účelem uspořádání akce pro děti ve spolupráci s Městkou policií Brno dne 24. 4. 2018,
• navrhla Zastupitelstvu města Brna jako další výjimečný případ, při němž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při němž nemusí být doba nočního klidu dodržována, Charitativní festival BRNĚNSKÝSTOOCK, při kterém se v noci ze soboty 15. 9. 2018 na neděli 16. 9. 2018 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 hod.
Na svém XVIII. zasedání 22. února 2018 zastupitelstvo městské části:
• vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části, plnění rozpočtu VHČ (bytového hospodářství) a zápis výsledku inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2017,
• schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci programu Individuální dotace JMK 2018 ve výši 2 mil. Kč na akci „Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno-Řečkovice – II. etapa.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

05 Prezentace Terezy Novákové foto 1Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

zve občany na prezentaci návrhu zástavby proluky v ul. Terezy Novákové.


Bude představena projektová dokumentace, zpracovaná společností ARCHIKA. Debaty se zúčastní náměstek primátora statutárního města Brna Mgr. Petr Hladík a pracovníci Bytového odboru Magistrátu města Brna.

Prezentace se koná v pondělí 19. března v 18:00 ve velké zasedací místnosti na radnici městské části, Palackého nám. 11.

 

ReneCernyFRezidentní parkování a parkování v Řečkovicích a Mokré Hoře
Jak jistě mnozí víte, město Brno se rozhodlo zavést na desítkách vybraných míst systém rezidentního parkovaní. Chce tak po dohodě s některými městskými částmi vyřešit problémy s parkováním občanů, kteří v příslušné lokalitě či ulici mají trvalé bydliště. Ti často se svými auty nemají kde zaparkovat, protože na místech v okolí jejich bydliště stojí firemní vozy, auta návštěvníků Brna apod. Typickou městskou částí s těmito problémy je Brno–střed, ale vzhledem k tomu, že se k systému rezidentního parkování přidaly s některými lokalitami i jiné městské části, je jasné, že tento problém v Brně je a postupně narůstá. Rezidentní parkování bude pochopitelně zpoplatněno a s každým dalším automobilem v rodině bude tento poplatek výrazně narůstat. I tento nový systém parkování má svoje minusy, mezi které patří například i to, že rodinné či přátelské návštěvy budou mít v těchto zónách problém svůj vůz zejména přes noc zaparkovat.
Jsme si vědomi, že i naše městská část má problémy s parkováním, ale domníváme se, že komplikace, které by rezidentní parkování nám všem přineslo, zatím zdaleka nevyváží jeho kladné stránky a přínos pro nás jako řidiče. Jsme přece jen okrajovou částí města Brna a architektura našich ulic i parkovišť, i když není ideální, nám všem ještě umožňuje parkovat, sice mnohde s problémy, ale omezení, která by rezidentní parkování přineslo, nám připadají větší a pro většinu z nás nepříjemnější. Proto jsme se rozhodli prozatím se k tomuto novému systému nepřidat. Neznamená to však, že nebudeme muset některé parkovací lokality regulovat. 06 Slovo místostarosty foto parkováníTypickým příkladem je veřejné parkoviště před zdravotním střediskem a lékárnou na Vránově, před radnicí apod., kde jsou často zaparkována auta majitelů, kteří nebydlí v naší městské části a ani nejsou z Brna. Dojíždějí denně do Brna za prací, svoje auto odloží v blízkosti MHD a tramvají se pak dopraví do práce. Odjíždějí tak od nás často až ve večerních hodinách. Blokují tak parkovací místa pro naše občany, kteří potřebují navštívit lékaře, lékárnu, školu, úřad apod. Právě proto hodláme na těchto místech bezplatné parkování časově omezit na dobu nezbytně nutnou k vyřízení výše popsaných záležitostí. Možná máte někteří z vás na celou problematiku odlišný názor nebo byste nám chtěli říct svůj poznatek. Budeme jistě rádi, když nám jej jakoukoli formou sdělíte.

Mgr. René Černý, místostarosta

09 Nabídka pronájmu kanceláře fotoMěstská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu nebytový prostor (kancelář v objektu bývalého pivovaru) Palackého náměstí 9a. Jedná se o prostor o výměře 17,2 m2. Bližší informace je možné získat a prohlídku nebytového prostoru dohodnout s pracovnicí Odboru správy majetku ÚMČ paní Širhalovou na tel. čísle 541421722.

22 rezidentní parkováníObvykle ve svých článcích v ŘEČI příliš nevyjadřuji svoje výhrady k brněnskému magistrátu. V souvislosti s událostmi posledních týdnů a měsíců na poli dopravy však považuji přímo za povinnost vyjádřit svůj názor a vyzvat k široké veřejné diskusi.

Počátkem února nás, stejně jako všechny ostatní brněnské radnice, oslovil náměstek primátora Matěj Hollan s požadavkem, abychom projednali dokumenty týkající se zavádění systému tzv. rezidentního parkování (např. metodiku pro vydávání a platnost parkovacích oprávnění, návrh ceníku parkování atd.). Na první pohled zarazí zjevný časový nepoměr, kdy městu trvá vyprodukování dokumentů přes tři roky a po městských částech je požadována reakce během jednoho měsíce. Pozastavit se však musím nad mnohem zásadnější věcí. Nedomnívám se totiž, že je žádoucí přicházet s takto závažnými opatřeními, ovlivňujícími dennodenní život mnoha z nás, aniž by byl celý systém důkladně prodiskutován s veřejností. Osobně bych očekával, že pan náměstek nejdříve, ideálně v rámci loňského roku, zorganizuje diskuse s obyvateli města a že se jich osobně zúčastní a vysvětlí svoje důvody pro natolik radikální reformu, která ovlivní prakticky každého občana v našem městě. Rezidentní parkování nemusí nutně být špatná forma regulace dopravy. Ale v případě uspěchaného přístupu se změní z dobrého sluhy ve velice špatného pána. Všichni máme pořád v paměti skokové, stoprocentní zvýšení cen parkovného v historickém centru z přelomu roku, aniž by se dopředu řešilo, že parkovací automaty přijímají jenom mince. Přitom tato patálie je svými důsledky zcela zanedbatelná proti důsledkům zavedení plánu rezidentního parkování.

Na naší radnici jsme v posledních letech věnovali pozornost rekonstrukcím parkovišť a zvyšování kapacity parkovacích stání. Jedná se například o Horácké náměstí, ulici Novoměstskou či Družstevní. Celková situace je v každém případě vzdálena stavu, s nímž bychom mohli být spokojeni. Těžko však hledat další prostory pro budování parkovišť nových. Jedním z hlavních argumentů pro zavedení rezidentního parkování je motivace mimobrněnských řidičů k využívání tzv. Park and Ride parkovišť na okrajích města. Myšlenka to není v základu špatná, ale musím se otevřeně ptát, kde budeme taková odstavná parkoviště v Řečkovicích a na Mokré Hoře hledat?

garážMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu garáž bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 815/31 v k.ú. Řečkovice (při ulici Podpěrově).
Nabídky s uvedením jména, příjmení, data narození, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a s návrhem měsíčního nájemného přijímá Odbor správy majetku ÚMČ. Nabídky mohou zájemci podat do 31. 3. 2018 v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřených obálkách, označených adresou uchazeče a nápisem „NEOTEVÍRAT – pronájem garáže“.
Další informace poskytne p. Daniela Širhalová, OSM, ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Brno, tel. 541 421 722.
Odbor správy majetku

Klub seniorů Mokrá Hora - v zasedacím sále Radnice, Palackého nám. 11

4. duben Ing. Krutilová Jana Kazachstán 16:00
18. duben Ing. Novák Jaromír Káthmándú 16:00
2. květen Doc. RNDr. Žákovská Alena, Ph.D. Afrika - pohoří Ruwenzori 16:00
16. květen Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Sever Albánie 16:00
30. květen Mgr. Klementová Lollok Marie Nepál I. 16:00
13. červen Čefelín Jiří Maroko 16:00
27. červen Ing. Charvát Jiří Island 16:00

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Moderní doba často přináší nástrahy, kterých se ještě nedávno nikdo obávat nemusel. Mnozí tedy ani nevědí, jak se jim postavit.
Komise sociální a zdravotní zve proto všechny rodiče školních dětí i seniory na besedu „Bezpečně na internetu“. Připravila ji Městská policie Brno, aby upozornila na nebezpečí, které mnohým uživatelům internetu hrozí, a poskytla návod, jak čelit těmto hrozbám.

Beseda se koná ve čtvrtek 15. března 2018 v 17.30 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva v přízemí radnice naší městské části, Palackého náměstí 11.

Srdečně zve
Dana Filipi
předsedkyně komise

Opakovaným jednání s Českou poštou se snažíme dosáhnout spolehlivějšího roznosu zpravodaje. Pokud k Vám nechodí Řeč pravidelně každý měsíc, napište nám na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Redakce

fotka starosty oříznutáFunkční období současného zastupitelstva je ve své poslední čtvrtině, vyzpovídali jsme proto starostu Marka Viskota, abychom společně zrekapitulovali významná témata, která se dotýkala a dotýkají života v naší městské části.

Pane starosto, nacházíme se ve čtvrtém, posledním roce funkčního období. Co se povedlo, co se daří, co se nedaří?

Když jsem se před lety ujal úřadu, tak jsme si s kolegy stanovili tři základní oblasti, které považuji za klíčové pro zdravý rozvoj naší městské části – investice do školství, podpora rodin s dětmi a otevřenost radnice občanům. V běžném životě jsou čtyři roky relativně dlouhá doba, ale z pohledu rozvoje obce jde o velmi krátké období. Příkladem oblasti, kde se nám opravdu daří, je podpora a rozvoj mateřských a základních škol, hrdý jsem i na 14 dětských hřišť, které jsme upravili a rozšířili o řadu herních prvků. Je ale celá řada projektů, jež se projeví až v dlouhodobější perspektivě, krásným příkladem je centrum Vysočina…

Středisko Vysočina opravdu není zrovna chloubou Řečkovic, seznamte nás podrobněji se záměry radnice s tímto frekventovaným místem.

Situace v celém středisku je nešťastná, neboť je rozděleno mezi pět různých majitelů, což naši vizi pozvednutí celého místa dosti komplikuje. První fázi jsme zahájili v roce 2015 vybudováním parkoviště před lékárnou a ordinacemi, minulý rok jsme zahájili a začátkem nového roku dokončili rekonstrukci venkovních prostor před Billou, drogerií a novou restaurací. Za velmi dobrou zprávu a úspěch radnice považuji, že jsme v lednu získali do správy pozemky pod budovou Centra lékařské péče a za ní (bývalá lékárna). Na první pohled možná fádní informace, ale jedná se o první a velice důležitý krok k tomu, abychom i této části střediska mohli v budoucnu vetknout atraktivnější podobu. Postupně chceme v následujících letech docílit pozvednutí tohoto místa, aby bylo výstavní částí Řečkovic. I radnice ale musí dodržovat veškeré zákony a nařízení, takže budu-li velmi optimistický a nedojde-li po podzimních volbách ke změně strategie ze strany radnice, tak odhaduji, že celková realizace se naplní mezi lety 2020 a 2021.

01 Rozhovor se starostou foto zastávka 1Na konečné stanici tramvaje stavební práce pokračují. Co všechno nás čeká na tomto významném místě?

Máme zde nový přechod pro chodce. Opravili jsme chodníky a další zpevněné plochy a ve spolupráci s Dopravním podnikem přístřešek a budovu se zázemím pro řidiče. To jsou investice města a městské části. Soukromý investor letos dokončí čtyřpatrový polyfunkční dům na rohu Banskobystrické a Medlánecké ulice. A na jaře by měla začít rozsáhlá rekonstrukce budovy gymnázia. Tak vynikající škola si adekvátní zázemí nepochybně zaslouží. Celá lokalita konečné stanice těmito kroky dostává výrazně novou podobu.

Zmínil jste řečkovické gymnasium. Jaký k němu máte vztah jako bývalý absolvent?

Jednoznačně pozitivní. Tato škola se aktuálně řadí mezi vůbec nejlepší v celé České republice. Jsme na to na radnici samozřejmě patřičně pyšní, ale poděkování patří jednoznačně vedení školy a pedagogickému sboru. Některé učitele si pamatuji ještě z dob studií. Právě na řečkovickém gymnáziu jsem se vlastně začal aktivně zajímat o dění v městské části a jsem za to velmi vděčný.

Na své 45. schůzi 24. ledna 2018 rada:
• Konstatovala, že nepožaduje vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky ZŠ Horácké nám. 13, MŠ Měřičkova 46 a MŠ Paraplíčko – Tumaňanova 59 a odvolání některé z ředitelek,
• schválila smlouvu o zajištění výkonu přenesené působnosti s městskou částí Brno-Ořešín,
• schválila příkazní smlouvu se společností S–Invest CZ, s. r. o., jejímž předmětem je zastupování zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce stávajícího mlatového hřiště při ulici Novoměstské“,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Škrétova, Brno“ nabídku předloženou uchazečem Středisko OS Brno, s. r. o., a smlouvu o dílo s vybraným uchazečem,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru s MŠ Kárníkova za účelem uspořádání akce pro rodiče a děti (loučení s předškoláky) dne 22. 5. 2018,
• souhlasila s uspořádání orelského Folklorního festivalu dne 19. 5. 2018, souhlasila s užitím znaku městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na veškerých informačních a propagačních materiálech souvisejících s touto akcí, schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru se spolkem Orel za účelem uspořádání Folklorního festivalu dne 19. 5. 2018.
Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

05 Nabídka pronájmu kanceláře fotoMěstská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu nebytový prostor (kancelář v objektu bývalého pivovaru) Palackého náměstí 9a. Jedná se o prostor o výměře 17,2 m2. Bližší informace je možné získat a prohlídku nebytového prostoru dohodnout s pracovnicí Odboru správy majetku ÚMČ paní Širhalovou na tel. čísle 541421722.

ReneCernyFBOJ PROTI ČERNÝM STAVBÁM
Spousta z nás se jistě setkala s provedenou stavbou, která neodpovídala stavebnímu povolení. Vzniká tak často podoba objektu, která vůbec neodpovídá původnímu projektu, ostře vybočuje z okolní zástavby, svým umístěním je nevhodná a mnohdy znehodnocuje bydlení v blízkém okolí. Pro tyto případy se už dávno vžil termín černá stavba. O tyto černé stavby se pak často vedou letité soudní spory mezi vlastníkem a příslušným stavebním úřadem a účastníky stavebního řízení. V případě, že soudní spor dopadne ve prospěch stavebního úřadu, stojí ten nezřídka před těžko řešitelnou situací. Nepovolenou stavbu musí odstranit na svoje náklady a teprve poté může tyto náklady uplatnit vůči vlastníkovi. Jenomže městské části velmi často těžko hledaly ve svých rozpočtech rezervy na tyto účely, pro některé je takové odstranění černé stavby dokonce zcela mimo jejich finanční možnosti. Vítáme proto rozhodnutí města Brna zřídit fond na likvidaci nelegálních staveb, prozatím naplněný částkou 10 milionů korun. Umožní to všem městským částem efektivněji a rychleji bojovat proti černým stavbám. Po uplatnění nákladů na odstranění nepovolené stavby vůči vlastníkovi budou vymožené finanční prostředky vráceny do fondu. Jsme navíc přesvědčeni, že schopnost radnic odstraňovat černé stavby mnohé ze stavebníků nerespektujících stavební povolení od jejich konání odradí.

Mgr. René Černý, místostarosta