Vážení občané,
společnost E.ON každoročně zvyšuje objem finančních prostředků na obnovu a posílení distribučního zařízení elektrické energie, čímž aktivně zajišťuje podmínky pro stále rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu a spolehlivost dodávky, současně tak činí způsobem šetrným k životnímu prostředí.

I ve vaší městské části zrealizujeme v období duben-červen 2017 rozsáhlou investiční akci v hodnotě 5,41 mil. Kč. Jedná se o obnovu elektrického vedení v Družstevní a Renčově ulici, což se neobejde bez výkopů.

Vzhledem k tomu, že s touto investiční akcí bude spojeno i přerušení dodávky elektrické energie na nezbytně nutnou dobu, žádáme vás zdvořile o pochopení tohoto omezení, jež bude pro uvedenou investiční akci nezbytné.
O tomto plánovaném přerušení dodávky budeme informovat dle platné legislativy způsobem v místě obvyklým v součinnosti s vaším úřadem městské části, např. vyvěšením na úřední desce.
Pro zjištění možnosti individuálního oznamování plánovaného přerušení dodávky el. energie kontaktujte prosím bezplatnou zákaznickou linku naší společnosti 800 77 33 22. Informaci o plánovaném vypnutí elektřiny též získáte na webových stránkách www.eon-distribuce.cz. .

Pevně věříme, že nám zachováte svou přízeň.
S pozdravem
E.ON Česká republika, s. r. o.

01 Marek Viskot fotoVážení spoluobčané,

v březnovém čísle ŘEČI bych se rád zaměřil na téma, které jistě zajímá mnoho z nás. Jedná se o využití volného pozemku při ulici Terezy Novákové, který je ve vlastnictví města Brna. V souvislostech zmíním i téma, které nepochybně zajímá drtivou většinu z nás – pobočku České pošty v naší městské části.

Město Brno se aktuálně začalo zabývat záměrem, dle kterého by v souladu se současným územním plánem mohl na dnes nevyužitém pozemku v ulici Terezy Novákové v budoucnu vzniknout objekt či více objektů sloužících nejen k nájemnímu bydlení, ale také nabízejících prostory služeb a občanské vybavenosti. Tuto kombinaci ostatně územní plán předpokládá. V současné době se jedná pouze o námět a není ještě zpracována ani studie. Tím spíše bych chtěl ocenit, že městská část byla náměstkem primátora Petrem Hladíkem a Bytovým odborem MMB vtažena do diskuze o budoucí podobě tohoto místa hned na startu příprav studie.

Rada naší městské části na své lednové schůzi přijala usnesení, kterým vzala na vědomí záměr města vybudovat na zmíněném pozemku objekty k bydlení (investorem by bylo město) včetně nebytových prostor pro služby. Menší část pozemku by mohla být vyčleněna za účelem výstavby objektu ParaCentra FENIX, z. s. Jedná se o spolek, který pomáhá lidem po úrazech páteře v návratu zpět do běžného života a jejich blízkým při vyrovnávání se s novou nelehkou životní situací.

Ať už bude konkrétní podoba lokality jakákoliv, pro městskou část bude jistě přínosem, že v budoucnu dojde ke kultivaci prostoru, který dnes nevzbuzuje přívětivý dojem. Součástí výstavby totiž nepochybně bude i výsadba nové zeleně, odstranění starých náletových dřevin a vybudování nových chodníků či míst k posezení. V návaznosti na urbanistické a dopravní hledisko připomněla rada v další části svého usnesení také názor našeho zastupitelstva z dubna loňského roku, dle kterého má být napojení pozemků dotčených v budoucnu výstavbou řešeno z ulice Terezy Novákové.

Na své 32. schůzi 1. února 2017 rada:
• souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 7 470 Kč od spolku WOMEN FOR WOMEN Základní školou Novoměstská 21 k úhradě stravného ve školní jídelně pro tři žáky v období od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2017,
• doporučila zastupitelstvu MČ souhlasit s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na projekt „ZŠ Horácké náměstí – bezbariérový přístup, konektivita, revitalizace zeleně“ a požádala Radu města Brna o udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci z IROP na tento projekt.
Na svém XIII. zasedání 16. února 2017 zastupitelstvo městské části:
• souhlasilo s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na projekt „ZŠ Horácké náměstí – bezbariérový přístup, konektivita, revitalizace zeleně“,
• schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017 ve výši 4 mil. Kč na akci „Rekonstrukce stávajícího mlatového hřiště při ul. Novoměstská, SK Řečkovice – vybudování umělého trávníku na stávajícím hřišti“.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

O tom, že Brno má stále ještě spoustu tajemství „pod pokličkou“, netřeba pochybovat. Po dlouhá staletí se Brno rozrůstalo nejen na povrchu, ale i pod zemí, což lidské oko nemělo možnost kontrolovat a pero kronikáře zaznamenat. Mnohé podzemní stavby probíhaly utajeně.
Brněnský knížecí a později zeměpanský hrad, který vyrůstal od 11. století na kopci zvaném Špilberk, nebyl výjimkou. Z celého špilberského podzemí vešly do povědomí Brňanů zejména kasematy, známá to odporná věznice, nahánějící strach politickým i kriminálním živlům po celé monarchii. Byly však kasematy to jediné, co pod brněnským hradem bylo za staletí vybudováno? Co víme my a co odborníci?
Na tyto a další otázky nám odpoví už 30. března v 17 hodin Ing. Aleš Svoboda ve velkém sále naší radnice. Proti původně avizovanému termínu v dubnu či květnu jsme se přizpůsobili možnostem přednášejícího. Na setkání s vámi i Ing. Alešem Svobodou se těší organizátoři akce z výboru pro národnostní menšiny ZMČ.
Ivan Koláčný

05 Záludné křižovatky fotoI v naší městské části se nacházejí křižovatky, které řidiči suverénně projíždějí s hlubokým přesvědčením o své přednosti v jízdě, ve skutečnosti se ovšem dopouštějí především hlubokého omylu. Asi nejzáludnější je křižovatka u Moravostavu, kde se sbíhají ulice Jandáskova, Gromešova a Maříkova. Správně se jedná o křižovatku tvaru písmene T, kde hlavní silnice vede po Gromešově a Maříkově směrem ke Globusu, vedlejší je potom od Mokré Hory na Jandáskově. Vzhledem k tomu, že do křižovatky ústí ještě výjezd ze soukromého areálu Moravostavu a dalších firem, drtivá většina řidičů ji považuje za klasickou křižovatku tvaru kříže.
Tento omyl dopadá především na řidiče vyjíždějící z areálu firem, kteří si neuvědomují, že vyjíždí z místa ležícího mimo místní komunikaci a do křižovatky tak mají vjíždět jako úplně poslední. Je to stejné, jako když někdo vyjíždí z parkoviště nebo garáže. Ráno bývá na tomto místě poměrně hustá doprava, kolona vozidel od Mokré Hory na Jandáskově čeká, až bude na hlavní silnici volno, většina řidičů odbočuje vlevo do Řečkovic. Do toho se připletou dodávky řemeslníků vyjíždějící z areálu a myslí si, že vozidla od Mokré Hory jim mají dát přednost. Jednou jsem se tak setkal s dodávkou plnou řemeslníků, od střetu nás dělily jen centimetry. Málem jsem od těch vyznavačů jednoduchých pravd dostal lopatou, křičeli něco o idiotech a hrdě odjeli z místa jako první.
Rozdíl mezi místní komunikací a výjezdem z areálu, kdy dáváte přednost úplně každému, poznáte bohužel většinou pouze podle celkové situace v místě a toho, že areálová komunikace je od místní komunikace stavebně oddělena, zpravidla sklopeným obrubníkem a přídlažbou z kostek. Neprozradí vám nic dopravní značky, protože na výjezdu z areálu je vcelku správně umístěna trojúhelníková značka „Dej přednost v jízdě“. Ta ovšem neprozrazuje nic o tom, zda je řidič na místní či účelové komunikaci. Přitom je to kardinální rozdíl z hlediska chování v křižovatce. Jak lépe vyřešit tento nevyhovující stav si lámou hlavu na odboru dopravy, ale výsledkem si nejsem jist.

06 ReneCernyFVzhledem ke skutečnosti, že se v poslední době množí dotazy na dění a stávající situaci kolem části obchodního centra Vysočina přiléhající blíže k Horáckému náměstí, je určitě namístě, abych se pokusil uvést některá fakta.
Původním vlastníkem nemovitosti byl před rokem 1989 Obvodní národní výbor Brno V, který uzavřel smlouvu se socialistickými organizacemi, které sdružily své finanční prostředky za účelem výstavby obchodního centra. V roce 1991 přešlo vlastnické právo na město Brno. Socialistické organizace (jednotlivé obchody) následně vstupovaly do likvidace a svá práva se snažily za úplatu převést na jiné subjekty. K převodu těchto práv a povinností byl dle zákona nutný souhlas všech účastníků sdružení. Uvedená podmínka nebyla naplněna, a přesto prostory v objektu začalo užívat několik fyzických a právnických osob. Užívací právo jim nevzniklo, přesto se domnělého práva odmítly vzdát. Někteří z nich tak vedli proti městu Brnu a České republice od roku 1994 spor o určení vlastnictví. Městská část se od roku 1998 soudně domáhala vydání obvyklého nájemného. Česká republika v tomto sporu o určení vlastnictví dlouho zůstávala v nečinnosti, teprve roku 2010 podala prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových žalobu o určení vlastnictví. Rozsudkem krajského soudu ze dne 8. 4. 2015 byl potvrzen rozsudek městského soudu, a tím bylo i pravomocně rozhodnuto, že vlastníkem objektu je Česká republika.

V sobotu 20. května 2017 se uskuteční v zasedací síni radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, vítání nových občánků naší městské části. Rádi bychom na této slavnostní akci přivítali děti narozené v letošním roce s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Rodiče dětí se mohou přihlásit osobně do 3. května 2017 u paní Lucie Říhové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541 421 747, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Oddělení sekretariát ÚMČ

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se aktivně zapojil od loňského roku 2016 do projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“, který je realizován prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Cílem projektu je podpora práce orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) na všech úrovních a další zkvalitnění a zefektivnění práce všech zapojených účastníků, tzv. aktérů sítě. Do projektu se zapojilo celkem 11 krajů a 120 pracovišť OSPOD z celé ČR.
V rámci tohoto projektu pracuje lokální „síťařka“ Kristina Čadeni, která má na starosti i MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. V první fázi zjišťovala potřeby pracovníků OSPOD, neziskových organizací a školských zařízení. Dále budou probíhat schůzky se zástupci samosprávy, církví, Policií České republiky a všemi aktéry, jejichž společný zájem se ubírá směrem k podpoře ohrožených dětí a rodin a pomoci těmto skupinám. Na zjištěné potřeby bude navazovat tvorba strategií, které budou probíhat za účasti již všech zapojených aktérů sítě. Kristina Čadeni k tomu dodává: „Sociální oblast je dlouhodobě přehlížená a veřejnost si možná neumí moc představit, co všechno sociálně-právní ochrana dětí zajišťuje a v jakých případech se s ní mohou setkat. Přitom řeší závažné problémy rodin, které se ocitnou v krizi. My se v rámci našeho projektu snažíme pečovat o síť, pomoci rodinám s dětmi a zmapovat bílá místa v systému tak, aby se jim dostalo nejlepší možné podpory a péče.“
Projekt by měl přispět k tomu, aby se nadále snižoval počet dětí, které musí svoji rodinu opustit, a aby pro děti, které se dostávají do systému náhradní péče, byla zajištěna co nejkvalitnější individuální péče.
Kristina Čadeni

V letošním roce bude čištění komunikací zahájeno jako obvykle na přelomu března a dubna. Chodníky budou od zimního posypu čištěny již od druhé poloviny března v závislosti na aktuálním stavu počasí. V období od konce května do listopadu budou ve třech cyklech vyčištěny místní komunikace a parkoviště, seskupené do bloků podle jednotlivých ulic a lokalit. Čištění bude výrazně omezeno v období letních prázdnin.

Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu s platnými právními předpisy a na základě rozhodnutí vydaného příslušným silničním správním úřadem vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy vozidel bude zajišťovat firma Černý. Odtažená vozidla se budou umísťovat na odstavnou plochu (parkoviště) na adrese: Drážní 9, Brno-Slatina, v areálu firmy „Karel Holoubek“, autobusové spojení MHD z ulice Úzké, autobus č. 77, zastávka „Drážní“, tel.: 548 217 484, 602 737 673 nebo 606 745 412.

Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r. o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek, týkajících se čištění místních komunikací se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.

Čištění po zimním posypu:
Část č. 1
BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč. parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ vč. příjezdu k mateřské školce a odbočky k Měřičkově 44, VRÁNOVA, NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5, TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom.
TERMÍN: 27. 3.

V loňském roce bylo na místním poplatku vybráno 239,3 mil Kč, což odpovídá předpokládanému příjmu a což rovněž svědčí o dobré platební morálce zpoplatněných osob. Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli zlepšení práce úřadu svými podněty, a v neposlední řadě všem, kteří jste řádně a včas splnili své poplatkové a ohlašovací povinnosti.
Letošní rok pro poplatníky v Brně nepředstavuje oproti loňskému roku žádné změny. V platnosti beze změn zůstává i obecně závazná vyhláška č. 10/2015, jakož i sazby (670 Kč a 500 Kč pro děti do 3 let věku a seniory od 70 let věku). Splatnost poplatku je k 31. 5. 2017, při bezhotovostní platbě se i nadále uvádí jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, číslo účtu správce daně je: 111 22 00 22/0800.
Doporučujeme provést bezhotovostní úhradu, dokladem je pro Vás výpis z účtu a nemusíte svůj čas věnovat osobní návštěvě pracoviště a čekání na pokladně.
Na www.brno.cz/odpady najdete formuláře k plnění ohlašovací povinnosti, jakož i další údaje a užitečné odkazy. Správcem daně pro celé město Brno je Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Oddělení správy poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 33.
Nezapomeňte, že od 1. 1. 2016 platí:
V případě, že je poplatník ke dni splatnosti poplatku nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka! Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
S poplatkovou povinností souvisí i městem nově zavedený motivační nástroj, kterým je příspěvek na základní roční nepřenosnou elektronickou "šalinkartu" pro zóny 100+101, zakoupenou od 1. 1. 2017 (resp. od spuštění e-shopu Dopravního podniku města Brna, a. s., který najdete na stránkách www.brnopas.cz). Pokud Vás zajímá, jak získat dotaci, podívejte se na podrobné údaje na stránkách www.brno.cz/salinkarta.

Štěpánka Pokorná, vedoucí referátu správy poplatku MMB

01 Marek Viskot fotoVážení spoluobčané,

máme za sebou první měsíc nového roku. Dovolte mi však vrátit se ještě na konec roku uplynuvšího s několika informacemi o tom, jak dopadlo hospodaření městské části za rok 2016.

Prvním podstatným údajem je samozřejmě celkový výsledek hospodaření, zda jsme hospodařili se schodkem, nebo naopak přebytkem. Původně byl plánován schodek necelých 6 miliónů korun, který měl být kryt zapojením volných zdrojů, naspořených v minulých letech, a hlavně získáním dalších zdrojů financování jednotlivých investic a oprav. To druhé se podařilo možná nad očekávání úspěšně. Rozpočet vykazuje lepší konečné výsledky, konkrétně jsme dospěli k přebytku 2,5 miliónu korun. Získávání dalších finančních prostředků formou dotací nebo finančních transferů je jedním ze základních úkolů samosprávy středně velké městské části. Platí to o to více, že vlastní, tzv. daňové příjmy jsou u městských částí minimální. Část výdajů je potom kryta příjmy z převodů z vlastní hospodářské činnosti, čímž může městská část vylepšit svůj rozpočet a vynaložit peníze na další investice či aktivity. Z hlediska jednotlivých výdajových oblastí směřovalo v roce 2016 nejvíce prostředků do oblasti bydlení, což je ovšem způsobeno jednorázovou investicí do rekonstrukcí bytových jader v obecních domech. Dále je to „sběrná“ kolonka komunální služby a územní rozvoj, kam spadá letní i zimní údržba komunikací, údržba veřejné zeleně a také například i investice do hřišť nebo parků na veřejných prostranstvích (celkově cca 27 mil. korun). Další velkou položkou je vzdělávání a školství (cca 24 mil. korun), v tomto případě městská část hradí jak provoz zřizovaných mateřských a základních škol, tak investice a opravy v jednotlivých budovách. Do roku 2017 mi nezbývá než si přát, abychom byli z hlediska rozpočtu minimálně stejně úspěšní jako v roce minulém.

Marek Viskot
starosta

Na své 31. schůzi 18. ledna 2017 rada:
• schválila žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby statutárního města Brna na investiční akci „Rekonstrukce bytového domu Palackého náměstí 9“,
• vzala na vědomí záměr statutárního města Brna vybudovat na parcele č. 49 v k. ú. Řečkovice v souladu s Územním plánem města Brna (funkční plocha SO – služby a obchod) objekty bydlení včetně nebytových prostor pro služby, část pozemku by mohla být vyčleněna za účelem výstavby objektu ParaCentra FENIX, z. s.; doporučila uvažovat o umístění pobočky Knihovny Jiřího Mahena v případném novém objektu na této parcele a s ohledem na dlouhodobě neúnosnou nedostatečnou kapacitu řečkovické pobočky pošty nabídnou České poště, s. p., vhodné prostory rovněž v případném novém objektu na zmíněném pozemku; odkázala na usnesení ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ze dne 14. 4. 2016 ve věci záměru pořídit změnu Územního plánu města Brna, v němž je u příslušných změn zdůrazněna nutnost řešit dopravní napojení pozemků dotčených těmito změnami z ulice Terezy Novákové a také v souvislosti s pozemkem p. č. 49 v k. ú. Řečkovice,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky zpracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace parku na Palackého náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“ nabídku předloženou uchazečem Ing. Zdeňkem Sendlerem a smlouvu o dílo s tímto uchazečem,
• schválila záměr propachtovat hmotnou nemovitou věc (zahradu v lokalitě Úlehle), pozemek p. č. 2677/2 o výměře 338 m2 v k. ú. Řečkovice,
• schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu starého pivovaru v Brně-Řečkovicích s firmou CRAFTBEER za účelem uspořádání Řečkovického festivalu minipivovarů dne 10. 6. 2017.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

04 Vlasta Zelinková foto 2V únorovém čísle zpravodaje ŘEČ se čtenářům představuje členka zastupitelstva naší městské části Ing. Vlasta Zelinková (ČSSD), která byla radou zvolena do funkce členky kulturní komise a je též členkou komise školství a mládeže.
Vlasto, jsi nováčkem v zastupitelstvu naší městské části, mohla by ses čtenářům představit? Především mě zaujala Tvá profese. Není úplně obvyklé, aby půvabná žena byla zároveň tak technicky zdatná.
Děkuji za tak kladné hodnocení. Nutno ale podotknout, že v dnešní době v technických oborech není přítomnost ženy ojedinělá. Technické obory mě zajímaly asi vždy, ale dostávala jsem se k nim postupně. Hlavně díky pracovním příležitostem a dalšímu doplnění odborného vzdělání. Náplní mé práce jsou informační technologie. Jednou z nejzajímavějších stránek tohoto odvětví je nepochybně jeho dynamický a velmi rychlý rozvoj.
Jsi obyvatelkou naší městské části, v čem spatřuješ její největší přednost oproti jiným částem města, a co naopak považuješ za slabinu, která by se dala zlepšit?
Mezi největší přednosti naší městské části řadím ideální spojení mezi dostupností centra města Brna a přírodou, která se zde nachází v okolí. Jako matka také oceňuji možnost velkého výběru mateřských a základních škol, které jsou navíc ve velmi dobrém stavu. Dále pestrou paletu volnočasových aktivit pro děti a mládež a dostatek dětských hřišť a sportovišť. Vyložené slabiny tu nevidím. I když příležitost ke zdokonalení se najde vždy, a co člověk, to názor. Proto je nutné klást vysoký důraz na komunikaci mezi radnicí a občany.
Radou městské části jsi byla zvolena do funkce členky komise školství a mládeže. Mohla bys čtenářům popsat náplň práce této komise?
Komise školství a mládeže je poradním orgánem rady městské části. Svou aktivitou se podílí na odborném a ekonomickém zabezpečení provozu škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí. Spolupracujeme na dlouhodobé koncepci rozvoje školství. Společně s dalšími komisemi městské části připravujeme akce na zlepšení vzdělávacích podmínek pro rozvoj našich dětí.

05 Pěšina za Lachemou mapaPoté, co řečkovická Lachema skončila jako celistvě fungující podnik, její vlastník se rozhodl továrnu po částech rozprodat. V rámci rozdělení areálu se s městem Brnem vypořádávalo různorodé vlastnictví pozemků. Podařilo se dojednat, že město Brno získá za Lachemou úzký pruh pozemků umožňující veřejnosti průchod mezi podnikem a zahrádkářskou kolonií a nahrazující neveřejnou cestu v kolonii. Toto opatření, při kterém byla Lachema nucena vybudovat oplocení v nové poloze, výrazně přispělo k prostupnosti území.
Vznik nové pěšiny ovšem nepotěšil zahrádkáře v sousedství, kteří opakovaně koridor zaplocují. Vrcholem bylo, když některý z nich osadil k provizornímu zaplocení ceduli s nepravdivým textem, že jde o soukromý pozemek a vstup je zakázán. Jak nás informoval vedoucí Odboru správy majetku Magistrátu města Brna Petr Gabriel, nelegální plot byl odstraněn a osazena zde byla nová tabule, že cesta je volná. Pozemek si městská část nechá svěřit, aby bylo možné jeho přístupnost zajišťovat operativně přímo pracovníky ÚMČ.
Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

06 ReneCernyFOpravy chodníků a účelových komunikací v roce 2017
I v kalendářním roce 2017 bude Městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora pokračovat v opravách a rekonstrukcích chodníků a účelových komunikací. Vzhledem k rozpočtovým možnostem nelze bohužel provést všechny opravy a rekonstrukce tak, jak bychom si všichni představovali. Za vydatné pomoci komise pro životní prostředí se tak vedení městské části snaží každoročně vytipovat úseky chodníků a účelových komunikací, které nejvíce vyžadují opravu. V tomto roce provedeme v následujících místech naší městské části:
- opravy chodníků před vchody do bytových domů č. o. 13 v ulici Žitná a před domy č. o. 16, 18 a 20 v ulici Medlánecké,
- opravu schodiště a chodníku u domů č. o. 5 a 7 v ulici Žitné a opravu schodiště a chodníku z ulice Prumperku směrem do ulice Uprkova,
- rekonstrukci chodníku v ulici Bratří Křičků v úseku od přístupu k domu č. o. 25 po roh budovy č. o. 23,
- opravu účelové komunikace navazující na ulici Novoměstskou na Horáckém náměstí,
- opravu komunikace před bytovými domy lichých čísel č. o. 23–31 v ulici Kunštátské.

Mgr. René Černý
místostarosta

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se aktivně zapojil od loňského roku 2016 do projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“, který je realizován prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Cílem projektu je podpora práce orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) na všech úrovních a další zkvalitnění a zefektivnění práce všech zapojených účastníků, tzv. aktérů sítě. Do projektu se zapojilo celkem 11 krajů a 120 pracovišť OSPOD z celé ČR.
V rámci tohoto projektu pracuje lokální „síťařka“ Kristina Čadeni, která v první fázi zjišťovala potřeby pracovníků OSPOD, neziskových organizací a školských zařízení. Dále budou probíhat schůzky se zástupci samosprávy, církví, Policií České republiky a všemi aktéry, jejichž společný zájem se ubírá směrem k podpoře ohrožených dětí a rodin a pomoci těmto skupinám. Na zjištěné potřeby bude navazovat tvorba strategií, které budou probíhat za účasti již všech zapojených aktérů sítě. Kristina Čadeni k tomu dodává: „Sociální oblast je dlouhodobě přehlížená a veřejnost si možná neumí moc představit, co všechno sociálně-právní ochrana dětí zajišťuje a v jakých případech se s ní mohou setkat. Přitom řeší závažné problémy rodin, které se ocitnou v krizi. My se v rámci našeho projektu snažíme pečovat o síť, pomoci rodinám s dětmi a zmapovat bílá místa v systému tak, aby se jim dostalo nejlepší možné podpory a péče.“
Projekt by měl přispět k tomu, aby se nadále snižoval počet dětí, které musí svoji rodinu opustit, a aby pro děti, které se dostávají do systému náhradní péče, byla zajištěna co nejkvalitnější individuální péče.
Kristina Čadeni

MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu garáž při ulici Podpěrova (lokalita „Cihelna“) o výměře cca 19 m2. Po přihlášení budou zájemci obesláni s podrobným popisem pro podání nabídky. Bližší informace poskytneme na telefonním čísle 541421722 nebo e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., paní Daniela Širhalová – Odbor správy majetku ÚMČ.

Jak již bylo uvedeno v lednovém čísle Řeči, první akcí pořádanou VNM bude setkání s vínem z Dunajovských kopců, přichystané na 23. února v 17 hod. do velkého sálu řečkovické radnice. Vyprávění vinaře pana Jiřího Zámečníka z Dolních Dunajovic bude provázet degustace místních vín. Věřím, že představená vína bude možno v omezeném množství zakoupit při besedě, obstarat si je můžete také v obchodě ve Starém Lískovci.
V dubnu, případně květnu, to podle možností přednášejícího, bychom se měli počtvrté vydat do brněnského podzemí. Průvodcem nám bude i tentokrát Ing. Aleš Svoboda.
Na květen, případně červen počítáme s vernisáží výstavy věnované moravským kulturním a stavebním památkám z období reformace, jak ji připravila tvůrčí skupina Jednoty bratrské v Brně. Vlastní vernisáž proběhne po dohodě s dalšími uživateli velkého sálu v podvečerních hodinách některého ze všedních dnů. Exponáty tvořené laminovanými panely s fotografiemi historických církevních i světských staveb, které sehrály významnou roli v historii Jednoty bratrské, budou pak dlouhodobě vystaveny v kuloárech přízemí naší radnice. Závěsné panely budou doplněny kresbami erbovních znaků protestantské šlechty oné doby z ateliéru známého brněnského heraldika Jiřího Hanáčka.
Protože rok 2017 bude z celospolečenského hlediska ve znamení parlamentních voleb, zredukujeme naše aktivity v podzimním období na jedinou akci – rádi bychom připravili přednášku s besedou o církevních dějinách Moravy. Termín dosud není rovněž pevně stanoven, a tak vy, kdo máte o akce pořádané naším výborem zájem, sledujte pečlivě informace v našem zpravodaji Řeč.
Ivan Koláčný, předseda VNM

Růžena MERTOVÁ 95 let
Růžena ALBRECHTOVÁ 93 let
Jarmila MILIONOVÁ 92 let
Marta VOJTOVÁ 92 let
Zdeňka NAVRÁTILOVÁ 90 let
Josef STLOUKAL 85 let
Alois PLACHÝ 85 let
Danuše VAŠÁKOVÁ 85 let
Hedvika DRÁPELOVÁ 85 let
Marie FRAŇKOVÁ 85 let
Marie DVOŘÁKOVÁ 85 let
Václav WALLINGER 80 let
Josef ČECH 80 let
Jaroslav BEDNÁŘ 80 let
Zdenka BÁLKOVÁ 80 let
Marta VEČEŘOVÁ 80 let

Srdečně blahopřejeme.

01 Marek Viskot fotoVážení spoluobčané,

máme zde rok 2017. Každý z nás má jistě svoje vlastní představy, co od něj očekává v profesním či soukromém životě. Co čeká městskou část, lze do značné míry vyčíst z návrhu jejího rozpočtu, který naše zastupitelstvo schvalovalo v polovině prosince. Pojďme se proto nyní podívat na nejvýznamnější čísla a položky.

Je počítáno s celkovými příjmy ve výši 89,3 mil. a výdaji ve výši 96,3 mil. korun. Rozdíl je to však spíše optický, neboť značná část výdajů je plánována na rekonstrukci bytového fondu, kde si v průběhu roku budeme schopni vypomoci dotací z městského Fondu bytové výstavby. Stejně jako v roce 2016 lze tedy čekat spíše vyrovnaný, či dokonce mírně přebytkový rozpočet.

Oproti roku 2016 je počítáno s příjmy vyššími o více než 9 mil. korun. To je dáno zvýšením prostředků, které město postupuje městským částem, protože ruku v ruce s růstem ekonomiky jde i růst daňových příjmů města. Nárůst je dále způsoben také tím, že hlavní investice a opravy ve školních budovách byly už Zastupitelstvem města Brna schváleny v listopadu, a je s nimi tudíž možno počítat již ve schvalovaném rozpočtu. V předchozích letech se tyto prostředky schvalovaly až v průběhu roku a zapojovaly se do rozpočtu městské části začátkem léta. Zvyšujeme také běžné („provozní“) výdaje o 4 mil. korun, což je velice široká kategorie. Konkrétně je toto zvýšení převážně směrováno do tří oblastí. Přidáno dostávají mateřské a základní školy (provozní příspěvek určený zejména na energie, údržbu a drobné opravy). V součtu o více než milión korun je posílena položka opravy chodníků a účelových komunikací. Třetí oblastí pak jsou provozní dotace spolkům, kdy ve srovnání s předchozími lety dochází ke zvýšení z 300 tis. na 450 tis. korun. Jedná se o organizace, které pracují s dětmi a mládeží nebo seniory, organizace sportovní či například kulturní, a jsem proto rád, že je městská část může podpořit opět o něco více. Největšími příjemci bývají každoročně spolky jako Sokol, Orel, SK Řečkovice, Pionýr nebo Junák.

Na své 30. schůzi 30. listopadu 2016 rada:
• schválila podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu statuárního města Brna na pořádání významných kulturních akcí a akcí podporujících lidové tradice v režii městské části, a to na Letní noc 2017 ve výši 40 000 Kč a Vavřinecké hody 2017 ve výši 100 000 Kč,
• schválila jako osobnost městské části, po níž bude pojmenována nová tramvaj Dopravního podniku města Brna, malíře Jana Hrušku a souhlasila s užitím znaku městské části za účelem propagace městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na nové tramvaji,
• vzala na vědomí rezignaci pana Jakuba Trojana na členství v komisi pro přípravu zpravodaje Řeč a komisi bytové, rezignaci Ing. Vladimíra Číhala na členství v komisi majetkové, výstavby a dopravy, jmenovala členkou komise pro přípravu zpravodaje Řeč paní Lenku Vystrčilovou, členem komise bytové RMČ pana Karla Vonáška a členem komise majetkové, výstavby a dopravy Ing. Jana Licka,
• souhlasila se změnou organizace dopravy v ulici Díly spočívající ve zrušení „obytné zóny“, instalaci značek „omezení rychlosti na 20 km/h“ a případně „pozor, děti“ a prostřednictvím místostarosty Mgr. Reného Černého požádala Odbor dopravy Magistrátu města Brna o potřebnou úpravu dopravního značení v ulici Díly.

Na svém XII. zasedání 15. prosince 2016 zastupitelstvo městské části:
• schválilo rozpočet městské části na rok 2017 s příjmy v celkové částce 89 306 tis. Kč, výdaji v celkové částce 96 304 tis. Kč a financováním v celkové částce 6 998 tis. Kč,
• schválilo připomínky k návrhu nových Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady,
• schválilo následující termíny svých zasedání v roce 2017: 16. 2., 20. 4., 22. 6., 14. 9., 14. 12.,
• schválilo podání žádosti o dotaci ve výši 12 mil. Kč z programu Podpora materiálně technické základny sportu MŠMT ČR na akci Rekonstrukce stávajícího mlatového hřiště při ul. Novoměstská, SK Řečkovice – vybudování umělého trávníku na stávajícím hřišti,
• nenavrhlo žádný další prostor, na kterém je povolen volný pohyb psů bez náhubku a vodítka, navrhlo tyto další prostory, na které je vstup se psy zakázán: plochy s herními a cvičebními prvky, ohraničené obvodovými chodníky, a travnaté hřiště, ohraničené zídkou a veřejnou zelení, obojí za domy č. o. 50 a 52 v ulici Měřičkově, plocha s herními prvky, oddělená od okolí dlážděnými chodníky a mlatovou cestou v ulici Oranžové.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta