Jak bude Brno vypadat v roce 2050? Jaké hodnoty a cíle si město do roku 2050 stanoví? Buďte u toho – budoucí podobu Brna můžete teď ovlivnit i vy!
Přijďte se seznámit s návrhem VIZE 2050 po první vlně připomínkování občany. Po představení aktuálního návrhu základních hodnot a cílů města do budoucna budete mít možnost se ptát náměstka primátora pro oblast Smart city a diskutovat s ním o strategii města, informatice a elektronizaci úřadu. Přímo na místě budete moci dát svůj komentář či připomínku a hlasovat o prioritách města do budoucna.
Setkání proběhne dne 11. 9. 2017 od 18:00 do 20:00 hod. v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11.
Vybírat, doplňovat či připomínkovat návrh VIZE 2050 můžete také on-line na www.brno2050.cz až do 21. 9. 2017. V průběhu října a listopadu bude následně návrh projednáván v Radě a Zastupitelstvu města Brna.
Jaké hodnoty jsou pro další rozvoj a budoucí podobu Brna důležité pro vás? Tvořte s námi město pro příští generace!

Na podatelně úřadu městské části je možné od 1. září 2017 si nechat ověřit podpis nebo listinu, popř. požádat o výpis z CZECH POINTU i v mimoúřední dny, tj. v úterý a ve čtvrtek od 9 do 14 hodin a v pátek od 9 do 12 hodin.

 

Po prázdninové přestávce opět začínáme cvičit ve dvou skupinách od 11. 9. v 10 a 11 hod. dopoledne v sále zastupitelstva na radnici. Mohou se přihlásit i nové zájemkyně, pár volných míst ještě máme.


JUDr. Jana Otevřelová – tajemnice úřadu

 

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

Zastupitelstvo města Brna projednávalo na svém červnovém zasedání mimo jiné aktualizaci vyhlášky o nočním klidu. Prostřednictvím této vyhlášky mohou obce regulovat dobu nočního klidu jinak, než jak je obecně stanovena v zákoně (od 22 do 6 hodin). Přesněji řečeno, je možné ve výjimečných případech, zejména při slavnostech či obdobných společenských akcích, dobu nočního klidu zkracovat. Naopak to ale nefunguje, tzn. nelze noční klid například prodloužit do 8 hodin ráno. V naší městské části se pro rok 2017 týká omezení doby nočního klidu dvou akcí – Vavřineckých hodů v sobotu 12. srpna a Letní noci v sobotu 26. srpna. Noční klid je při těchto akcích stanoven od 2 do 6 hodin. Podobně k vyhlášce přistoupila většina městských části v Brně.

Koncem června rada městské části vybírala dodavatele na rekonstrukci části zpevněných ploch ve středisku Vysočina. Jedná se o prostor mezi dvěma budovami, konkrétně mezi budovou v soukromém vlastnictví (provozovna Billa až bývalý Nashville) a budovou ve vlastnictví státu (nábytek Kocman, pobočka knihovny a další provozovny). Zde dojde k odstranění stávajících zpevněných ploch a hlavně k odstranění pískoviště a v tomto místě nevhodných keřů. Bude vytvořena nová souvislá dlážděná plocha bez dosavadních různých výškových úrovní. Práce započnou začátkem září. 01 Slovo starosty foto 2Bohužel stále netušíme, kdy chce stát prodat budovu ve svém vlastnictví. Dle dostupných informací v médiích se měl prodej uskutečnit v polovině roku. V polovině června nebyla na webu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o připravovaném prodeji ani zmínka.

Nadále pokračují práce na projektu revitalizace Palackého náměstí. Autoři studie, která se loni v červnu na veřejném projednání setkala s kladným hodnocením, Ing. Zdeněk Sendler a jeho tým, pokračují v byrokraticky náročném procesu přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí. Celý návrh musí být v souladu s představami a připomínkami například Odboru dopravy magistrátu, Policie ČR (dopravní hledisko), Technických sítí města Brna (veřejné osvětlení), Odboru životního prostředí magistrátu a mnoha dalších dotčených institucí. Projektová dokumentace bude dokončena letos na podzim, kdy bychom ji také chtěli představit veřejnosti. Následně nás čeká řízení na stavebním úřadě s cílem získat územní rozhodnutí a stavební povolení. Z obsahového hlediska se projekt drží zmíněné loni představené studie, kdy vznikne nové dětské hřiště na místě dnešní asfaltové plochy s pískovišti. Od hřiště budou zídkou odcloněna nová parkovací stání (na místě bývalé hasičky). Zvýšen bude počet laviček k posezení v parku a vzniknou nové parkové cesty. Na podzim budeme také znát předpokládané náklady na realizaci celé akce.

Krásný červenec a srpen přeje

Marek Viskot
starosta

Na své 37. schůzi 7. června 2017 rada:
• souhlasila s pořadím uchazečů vhodných pro výkon funkce ředitele MŠ Škrétova, stanoveném konkurzní komisí dne 19. 5. 2017, a se jmenováním Mgr. Blanky Sáčkové ředitelkou MŠ Škrétova,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Oprava vstupních prostor bytových domů Novoměstská 7-19 a Novoměstská 23-41 v Brně-Řečkovicích“ nabídku předloženou společností DBEST living, s. r. o., a schválila smlouvu o dílo s vybraným uchazečem,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Revitalizace zpevněných ploch při ulici Terezy Novákové, Brno-Řečkovice“ nabídku předloženou uchazečem DIRS Brno, s. r. o., a schválila smlouvu o dílo s vybraným uchazečem,
• schválila opravy těchto chodníků v roce 2018 v pořadí dle priorit: 1. Novoměstská 45-59, 2. Renčova 10-16, 3. před vchodem do domu Kárníkova 20, 4. Žitná 3.
Na svém XV. zasedání 22. června 2017 zastupitelstvo městské části:
• souhlasilo s celoročním hospodařením městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2016, a to bez výhrad; schválilo závěrečný účet městské části za rok 2016,
• souhlasilo s podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ve výši 10 mil. Kč na akci „Rekonstrukce stávajícího mlatového hřiště při ul. Novoměstské“ v rámci podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu ÚSC, SK a TJ.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

06 ReneCernyFStanovisko městské části k možnostem výstavby v Jehnicích a Ořešíně.
V nedávné době jsem se jako zástupce vedení naší městské části zúčastnil dvou jednání, která se týkala možností nové výstavby bydlení a s tím spojené změny územního plánu v Jehnicích a Ořešíně. V Ořešíně se dokonce jednalo o veřejnou debatu, ve které si účastníci vyjasňovali svá stanoviska k této záležitosti. Jednání ohledně výstavby rodinných domů v Jehnicích proběhlo za účasti náměstka primátora města Brna pro oblast životního prostředí pana Mgr. Martina Andera, který je zároveň odpovědný i za územní plánování a rozvoj.
Jak v případě možné výstavby v Jehnicích, tak v Ořešíně jsem tlumočil jasné stanovisko vedení městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, které s uvedenou výstavbou v tak velkém rozsahu nesouhlasí. Důvodem je absence nového dopravního napojení do zmíněných lokalit. Záměr nové výstavby totiž vůbec nezohledňuje již tak velkou hustotu dopravy na dotčených příjezdových komunikacích, vedoucích přes naši městskou část. Jsme přesvědčeni, že zejména ulice Gromešova, Jandáskova a Tumaňanova by byly nově dopravně zatíženy a celkově by se zhoršila nejen dopravní situace, ale také hlučnost, prašnost, bezpečnost a celkový komfort bydlení nejen v této části Řečkovic a Mokré Hory. Nová výstavba navíc ani neřeší novou infrastrukturu, jako je kapacita škol všech stupňů, poštu, která je pouze v naší městské části a jejíž kapacita je nedostatečná, či ostatní občanskou vybavenost.

Mgr. René Černý, místostarosta

V sobotu 7. října 2017 se uskuteční v zasedací síni radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, vítání nových občánků naší městské části. Rádi bychom na této slavnostní akci přivítali děti narozené v letošním roce s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Rodiče dětí se mohou přihlásit osobně do 8. září 2017 u paní Lucie Říhové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541 421 747, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Oddělení sekretariát ÚMČ

Klub seniorů Řečkovice - v budově bytového domu na ulici Renčova 5, Brno

14. září Doc. RNDr. Žákovská Alena, Ph.D. Afrika II. 16:00
21. září Ing. Novák Jaromír Řím 16:00
5. říjen Čefelín Jiří Pieniny - Bílý Dunajec 16:00
12. říjen Ing. Charvát Jiří Island 16:00
19. říjen Ing. Míča Jiří Sofie a Vitoša 16:00
26. říjen Ing. Novák Jaromír Mallorca 16:00
9. listopad Ing. Charvát Jiří Střední Amerika 16:00
23. listopad Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Vietnam 16:00
30. listopad Ing. Sochorec Lumír Afrika III. 16:00
7. prosinec Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Zlatý trojúhelník Indie 16:00
14. prosinec Ing. Bobčík Ladislav Letošní zájezdy v obrazech 16:00

Klub seniorů Mokrá Hora - v zasedacím sále Radnice, Palackého nám. 11

6. září Ing. Krutilová Jana Kypr 16:00
20. září Čefelín Jiří Jordánsko, Egypt 16:00
4. říjen Mgr. Klementová Lollok Marie Přírodní šperky Bulharska 16:00
18. říjen Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Údolí Nilu 16:00
1. listopad Ing. Novák Jaromír Mt. Kenya, Kilimandžáro 16:00
15. listopad Ing. Charvát Jiří Čína, Tibet 16:00
29. listopad Ing. Jarolín Zdeněk Pobaltí 16:00
13. prosinec Vánoční beseda 16:00

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Naším cílem je pomoci klientům zůstat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí. Poskytujeme tři typy služeb: pečovatelskou službu v terénu, odlehčovací službu a denní centrum.
Disponujeme vlastní kuchyní s jídelnou pro důchodce, kde nabízíme tři druhy stravy – normální a dietní diabetickou a žlučníkovou. Oběd si mohou klienti dát buď přímo v jídelně nebo vzít s sebou. Pro osamělé lidi je to i jistá forma společenského života a zejména tolik potřebného kontaktu s vrstevníky. Další možností je využití rozvozu stravy formou pečovatelské služby přímo do domácnosti klienta. Cena obědu je od 1. 7. 2017 pro klienty pečovatelské služby 52 Kč a pro ostatní 59,80 Kč. Rozvoz obědů je realizován nejen v pracovní dny, ale i o víkendech a státních svátcích. Předáním oběda dochází ke kontaktu s klientem, což slouží také jako každodenní kontrola.
Další službou, kterou nabízíme celoročně, je tzv. odlehčovací služba. Je určena pro seniory s trvalým bydlištěm v Brně, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu. Jejich pobyt v našem zařízení umožní nezbytný odpočinek pečujícím osobám a klientům zajistí kvalitní uspokojení jejich denních potřeb. Odlehčovací služba má nepřetržitý provoz.

V naší nabídce je také denní stacionář, což je zařízení pro seniory, kteří potřebují péči druhé osoby, a nemohou nebo nechtějí z různých důvodů zůstávat sami doma v době, kdy je pečující osoba v zaměstnání nebo si potřebuje odpočinout. Denní stacionář je také určen pro všechny, kdo žijí osaměle, ale přesto chtějí trávit dny plnohodnotně. Provozní doba je od 7:30 do 15:00 hodin pouze v pracovní dny. V denním stacionáři je realizován bohatý aktivizační program.

Více informací Vám podá Mgr. Martina Illeová, DiS., vedoucí odboru sociálních služeb, Ptašínského 312/9, 621 00 Brno tel. 541 428 411, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

28 kašna na suchu fotoZpevněné plochy s kašnou na Palackého náměstí byly realizovány před patnácti lety. I když bylo udržení vodního prvku kašny v průběhu let vždy dost složité (zaplavování strojovny, oprava čerpadel, renovace plochy kašny, atd.), vždy se podařilo provoz zachovat. V loňském roce se však již projevily závady, které neumožnily plný výkon vodotrysků kašny mezi kostelem a restaurací Svatovavřinecký dvůr. V letošním roce byl z důvodu masivního úniku vody do podzemí zastaven provoz kašny úplně.
Dle předběžného technického posouzení je závada na potrubí, které vede pod kašnou. Pro další postup oprav je zadána kamerová zkouška, která ukáže stav poškození. Věříme, že společnost, která kašnu a její technologii v minulosti vybudovala, a ozvala se nyní na naši výzvu spolupráce, bude mít v letošním roce kapacitní možnosti a podaří se závadu odstranit.
Vzhledem k předpokládanému typu závady a následné finanční a technické náročnosti není nyní možné spekulovat o termínu oprav a spuštění vodního prvku. Nelze však ani vyloučit, že opravy budou finančně tak náročné, že bude třeba navrhnout finanční prostředky ke schválení do rozpočtu roku 2018.

Ing. Libor Stloukal
vedoucí odboru správy majetku

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

Zastupitelstvo města Brna rozhodovalo v květnu o rozdělení volných finančních prostředků. Část byla určena i městským částem. Uspěli jsme s žádostí o finanční transfer na rekonstrukci parku na Horáckém náměstí ve výši 4 mil. korun. Celá tato lokalita si revitalizaci bezpochyby zaslouží, nejvíce se to týká chodníků a dalších zpevněných ploch. S ohledem na to, o jak rozsáhlé území se jedná, musíme kvůli finanční náročnosti postupovat po etapách a práce rozložit do několika let. Letos v září tedy začneme rekonstrukcí chodníků v okolí domu Horácké nám. 8/9 a směrem k domu Horácké náměstí 6/7. Patrně jste si někteří také všimli, že na Horáckém náměstí v květnu začaly opravy chodníků u ulice Novoměstská. V tomto případě se jedná o samostatnou akci, která je financována městskou částí z prostředků na tzv. účelové komunikace.

Chodníky a komunikace obecně jsou v Brně svým způsobem zapeklité téma. Není až tak těžké nějaký chodník opravit, spíše mám na mysli skutečnost, že o některé chodníky se starají městské části, a o některé přímo město prostřednictvím své akciové společnosti Brněnské komunikace, což občan zvenčí nepozná. Mnoho podnětů týkajících se oprav tak můžeme z městské části pouze přeposílat tzv. BKOMU (Brněnským komunikacím). Letos se podařilo vyjednat například opravu chodníků na Žitné, na Horáckém náměstí (naproti středisku Vysočina) a Novoměstské (podél domů Novoměstská 63 a 61 a dále) nebo na Kárníkově (od radnice směrem k točně autobusu). Pak tu máme chodníky, jejichž opravu hradí městská část. Letos jsme opravili chodník u domu Žitná 13 nebo před domy na Medlánecké 16–20. V tomto případě je vše, nikoliv překvapivě, otázkou rozpočtu městské části. V letošním roce jsme vyčlenili částku 1,5 mil. korun, což znamená zvýšení o 600 tisíc oproti roku 2016. Vnímám množství podnětů, které se ohledně nezbytných oprav vyskytují. Bude-li to jen trochu možné, navrhnu další zvýšení i do rozpočtu roku 2018.

Právě v kontextu předchozího odstavce chci ještě několik řádků využít k reakci na dopis, který mi asi před měsícem přišel od obyvatel z ulice Kořískovy. Bohužel nebyl podepsán. Chtěl bych touto cestou poprosit autora dopisu, aby se mi ozval, neboť celá problematika je složitější a bez znalosti jeho adresy mu nemohu odpovědět. Na tomto místě však předesílám, že právě Kořískova ulice nespadá ve smyslu výše uvedeného do správy městské části, nýbrž že opravy má zajišťovat město Brno.

Na závěr krátká odbočka do oblasti školství. Letošní školní rok je posledním pracovním pro ředitelku Mateřské školy Škrétova. Paní Eva Fojtíková odchází po 22 letech, která zde strávila a během nichž pomohla vychovat stovky a stovky dětí, do penze. Chci jí tímto velice poděkovat za její nasazení v náročné a velice zodpovědné profesi a přeji jí mnoho spokojených let.

Krásný začátek léta přeje
Marek Viskot
starosta

Na své 36. schůzi 17. května 2017 rada:
• schválila novou „Metodiku zadávání veřejných zakázek financovaných MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kterou se ruší dosavadní metodika ze dne 4. 3. 2015,
• schválila výpověď smlouvy o dílo na zajištění tisku zpravodaje Řeč, uzavřené dne 30. 6. 2016 se společností SAMAB PRESS GROUP, a. s., a to dle čl. IV. odst. 4.2. smlouvy o dílo: bez uvedení důvodu, s tříměsíční výpovědní lhůtou,
• souhlasila se zapojením ZŠ Novoměstská a MŠ Kárníkova do projektu Jihomoravského kraje „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji III“, financovaného Evropskou unií z operačního programu potravinové a materiální pomoci, na pozici partnera s finančním příspěvkem,
• vybrala za dodavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce bytového domu Palackého nám. 9, Brno-Řečkovice“ společnost KOMFORT, a. s., a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem,
• schválila rozhodnutí o vyloučení uchazečů Tocháček, spol. s r. o., EBM TZB, s. r. o., a PERFECTED, s. r. o., schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace, zdravotně technických instalací a slaboproudých rozvodů pavilonu D a E ZŠ Novoměstská 21“ nabídku předloženou uchazečem FRAMA, spol. s r. o., a schválila smlouvu o dílo s vybraným uchazečem,
• schválila smlouvu o výpůjčce nebytových prostor – zasedací místnosti zastupitelstva a Síně Jana Hrušky v objektu ÚMČ se Soukromou základní uměleckou školou UNIVERSUM, s. r. o., za účelem uspořádání absolventského koncertu žáků hudebního oboru dne 15. 6. 2017,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích s MŠ Kárníkova 4 za účelem pořádání slavnostního vystoupení školáků pro rodiče dne 25. 5. 2017 a předvedení mobilního dopravního hřiště 31. 5. 2017.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

StliV našem seriálu rozhovorů došla řada na vedoucího odboru správy majetku Ing. Libora Stloukala.
Pane vedoucí, jak dlouho vlastně pracujete na řečkovickém úřadě a co jste dělal předtím?
Mnohdy musím chvíli počítat, potom si uvědomím jak to neskutečně utíká. Nicméně šanci pracovat na úřadě městská části, ve které jsem se i narodil a kde trvale, dnes již i svou rodinou žiji, jsem dostal již v roce 2001. Právě zde jsem uplatnil své znalosti z předchozích zaměstnání naplno. Před rokem 1989 bylo mé působiště v podniku Pozemní stavby, kde jsme se skupinou lidí připravovali realizaci velkých brněnských sídlišť. Jednalo se nejen o typické paneláky, ale i objekty občanské vybavenosti (školy, nákupní střediska apod.) Doslova na mém stole vznikal například projekt i našeho nákupního střediska. Po zrušení tohoto podnikového „kolosu“ jsem jistou část života využil k budování bydlení pro svoji začínající rodinu. V průběhu této činnosti mně byla nabídnuta velmi zajímavá práce v zastupování české vzduchotechnické společnosti pro oblast Moravy.
Jste odbor, kde pracují převážně technici stavebního zaměření. Myslíte, že vás nějak technické vnímání světa odlišuje od ostatních kolegů na úřadě, kteří jsou třeba právního vzdělání?
Vnímání světa a procesů v něm může být díky různému typu vzdělání různé. Dle mého je to ale vždy pouze o lidech. Nechtěl bych nikdy posuzovat, zda technici jednají jinak než třeba lékaři, učitelé nebo právně vzdělaní lidé. Pro mě je důležité, aby všichni, kteří se na úkolu podílejí, jednali ku prospěchu plnění úkolu a tím ovlivnili celkový výsledek. Ne vždy se podaří najít jednoznačnou shodu, ale s jistou tolerancí se to většinou daří. Proces přípravy investic potvrzuje, že zatímco jednotlivé akce jsou neživé, tak jejich zrod je dán právě komunikací lidmi (projektanty, dotčenými orgány a organizacemi, zhotoviteli, apod.). Následně, po dokončení zakázky, je dílo uvedeno v život námi všemi, co jej začnou užívat.
Máte na starosti správu majetku, který je svěřen městské části, jde přes Vás příprava investic i samotná realizace, to je slušný záběr. Pokud zapátráte v paměti, na jakou investici nejvíc vzpomínáte a proč?
Dotaz musím vzít částečně jako pochvalu všem pracovníkům odboru, s kterými jsem dosud pracoval. V minulosti jste několik roků sdílel jako zástupce samosprávy všechnu činnost s odborem, takže o ní víte mnohem více než kdokoliv jiný. Veškeré minulé i stávající akce, které byly a jsou na odboru připravovány, i zmíněná správa majetku, dopadly dobře jen díky kvalitnímu personálnímu obsazení. Můj dík musí náležet investičním technikům, kteří drželi naši činnost nad vodou. Investic, které se za tu dobu realizovaly, bylo jistě mnoho. Spíš než vlastní akce se mně ale spíše vybavuji překážky, které se musely překonávat. Od vzniku nutnosti něco udělat přes schválení finančních prostředků, projednání projektů, stavební řízení, vlastní realizaci až po dokončené dílo, které mohli začít občané užívat.

05 Pavel Kopřiva fotoMUDr. Pavel Kopřiva svými aktivitami v kultuře a hudebním talentem nesporně patří mezi Řečkovičáky, o kterých bychom měli vědět. Díky lásce ke stejné muzice se s Pavlem známe už léta a na tento rozhovor jsem se opravdu těšil.
Nepřestává mě překvapovat, jací zajímaví lidé žijí v Řečkovicích. Kde ses tu vlastně vzal, jsi řečkovický rodák?
Já přímo nejsem řečkovický rodák, ale rodina mojí babičky z Řečkovic pochází - tedy i moje máma je rodačkou. Bydleli na Tuzarově náměstí (nyní Vojtěšky Matyášové) v tzv. „kolonii“. Já jsem se narodil a téměř do svých třiceti let bydlel na kraji Králova Pole. V Řečkovicích žiji asi patnáct let.
Znalci české folkové muziky Tě spolehlivě zařadí do brněnské skupiny Folk Team, kde hraješ na housle. Co Tě vedlo k tomu založit před více než čtyřiceti lety zrovna folkovou kapelu, jestli se nebudeš bránit mému zaškatulkování do tohoto žánru?
Jasně, že jsem „folkař“, k folkovému muzicírování mne přivedl můj kámoš z „mokré čtvrti“ Jirka Vondrák, se kterým jsem v roce 1972-73 začal hrát v kapele - už tehdy byl naším spoluhráčem Roman Venclovský, no a spolu jsme po rozpadu seskupení založili novou kapelu - vlastně Folk Team. Ovšem moje prehistorické angažmá „houslování“ bylo po ose LŠU, vážná muzika, cimbálová muzika (pod vedením Jaroslava Juráška, legendárního šéfa Brolnu).
V 80. letech mi přišly vaše písničky dost pesimistické a intelektuálské, slyšeno ušima náctiletého návštěvníka Porty. Teď jste na tom tak, že váš poslední hit Skála se hraje na tancovačkách, dokonce i na pohřbu jsem tuto krásnou milostnou píseň slyšel. Jak si ten posun v kapele vysvětlujete?
Jasně, 80. léta ve folkové hudbě taková byla, my jsme vlastně začínali se zhudebněnou poezií (Kainar, Hrabě, Orten…) a když se k nám začátkem osmdesátek přidal Ivan Huvar a nasytil Folk Team svými texty, vlastně básněmi, bylo „vymalováno“. Ty texty, jak říkáš, přesně odrážely tehdejší dobu, kdy opravdu moc důvodů k optimismu vůkol nás nebylo. My jsme v legraci říkali, že každý návštěvník koncertu Folk Teamu by měl u vchodu obdržet provaz, aby se mohl po koncertu „zhoupnout“. No a po revoluci nám bylo jasné, zvlášť Ivanovi, že se společenské niveau setsakramentsky změnilo. Začal psát texty optimističtější, méně složité, i když si myslím, že kvalitu zachovávající. Jak správně říkáš, naše písně před rokem 89 si málokdo hrál doma, a nyní je pár písniček, které lidi „drhnou“ u táboráků a někdy i v obřadní síni.

07 ReneCernyFV dubnu byla dokončena rekonstrukce bytových jader v nájemních domech na ulicích Novoměstská a Žitná. Stará umakartová jádra byla nahrazena nově vybudovanými koupelnami, sociálními zařízeními a kuchyněmi. Součástí rekonstrukce byla i nová instalace elektřiny, odpadů a vzduchotechniky. Celkem tak bylo zrekonstruováno 123 bytových jader a je velmi potěšující, že za pomoci dotace z Fondu bytové výstavby města Brna. Jsme rádi, že veškeré práce byly provedeny v požadovaných termínech a kvalitě. Nebylo to jednoduché, zhotovitelská firma musela brát maximální ohled na jednotlivé nájemce a co nejméně je prováděním rekonstrukce omezit. Doufáme, že se to ve většině případů podařilo, a děkujeme všem za projevenou vstřícnost a trpělivost. Hned po dokončení rekonstrukce jsem dostal nápad zeptat se vybraného uživatele obecního bytu na jeho názor a pár postřehů z této akce a získat tak i zpětnou vazbu pro případné budoucí projekty. A protože se nepovažuji za zbabělce, požádal jsem nakonec o malý rozhovor paní Vlastu Zoufalou z bytového domu na Novoměstské 29. Byla to totiž právě tato dáma, která byla od počátku nejvíce kritická a náročná nejen k projektu, ale i k prováděné rekonstrukci.
Paní Zoufalá, chci se na úvod zeptat, zda byl dodržen termín zhotovení?
Protože můj byt byl první na řadě, nebyla ještě synchronizace všech prací ze strany stavební firmy dokonalá, ale i přesto byl dohodnutý termín dodržen. Pokud vím od sousedů, práce poté probíhaly mnohdy ještě plynuleji než u mne v bytě.
Měla jste nějaké zvláštní požadavky a byla jste spokojená s jejich realizací?
Byly to jen drobnosti, ale vím, že mně to užívání jádra a moje bydlení zpříjemní a musím říct, že jsem nakonec spokojená.

ViskotMarek vyřezVážení spoluobčané,

na přelomu dubna a května pomalu začínají stavební práce na akci s názvem „Ulice Družstevní - prodloužení chodníku.“ Investorem je městská společnost Brněnské komunikace a. s. Jak vyplývá z názvu, bude prodloužen chodník na pravé straně směrem od křižovatky ulic Terezy Novákové a Družstevní. Součástí stavby je již v minulosti avizovaný přechod pro chodce, který městská část dlouhodobě prosazovala. Ve druhé polovině roku na tyto práce navážeme stavebními úpravami okolí konečné stanice tramvaje. S Dopravním podnikem města Brna se navíc podařilo vyjednat revitalizaci přístřešku a budovy v jeho vlastnictví na konečné stanici. Tyto práce budou probíhat v letních měsících.

Ve fázi přípravy je výstavba chodníku mezi Mokrou Horou a Jehnicemi. Rada města Brna schválila v únoru zpracování investičního záměru. Tento dokument má být dokončen letos v létě. Trasa nového chodníku povede po levé straně silnice na ulici Blanenská směrem od Mokré Hory. Tato frekventovaná krajská komunikace je pro chodce nevhodná a nový chodník dlouhodobě považujeme za velice žádoucí. Budeme usilovat, aby město zařadilo tuto akci do svého rozpočtu na rok 2018, během kterého by se zpracovávala projektová dokumentace a získávala nezbytná povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení). Výstavba chodníku je tak po splnění všech ze zákona nezbytných postupů možná za dva roky.

Důležitou investicí připravovanou z úrovně města je také Úprava autobusové zastávky a vybudování přechodu na ulici Tumaňanova. Jedná se o posunutí zastávky autobusu „Skrejš“ blíže k mateřské škole a vybudování přechodu pro chodce před školkou včetně dělícího ostrůvku a osvětlení. V případě této stavby byl již investiční záměr v Radě města Brna schválen (koncem roku 2016). Další postup je obdobný jako u chodníku do Jehnic, tzn. budeme usilovat o zařazení do rozpočtu roku 2018 (alespoň projektová dokumentace) s tím, že samotná realizace stavby je zvládnutelná do roku 2019.

Na své 34. schůzi 29. března 2017 rada:
• schválila smlouvu o částečné úhradě nákladů na rekonstrukci veřejného prostranství před nákupním centrem Vysočina se společností QLH Czech, s. r. o.,
• zrušila ke dni 30. 4. 2017 „Provozní řád sálu, venkovního areálu a příslušenství v objektu bývalého pivovaru“ a „Pravidla pro krátkodobý nájem movitých věcí – lavic a stolů“ z roku 2015, schválila nový provozní řád a pravidla a pověřila starostu městské části uzavíráním souvisejících smluv,
• souhlasila s uspořádáním hudebně-divadelního festivalu „Full of life“ a schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích s Římskokatolickou farností u kostela sv. Vavřince, Brno-Řečkovice, za účelem uspořádání farního dne formou hudebně-divadelního festivalu „Full of life“ dne 3. 6. 2017,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích s Centrem sociálních služeb, p. o., za účelem pořádání integrační společenské akce s kulturním programem „Strom života domova Tereza“ dne 24. 5. 2017,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích s Gymnáziem Brno-Řečkovice, p. o., za účelem pořádání studentské slavnosti Majáles dne 1. 5. 2017.

Na svém XIV. zasedání 20. dubna 2017 zastupitelstvo městské části:
• schválilo spoluúčast městské části na projektu „Zateplení budovy Hapalova 22“ ve výši 1 500 000 Kč a na projektu „Zateplení budovy Hapalova 20“ ve výši 1 000 000 Kč, a to v letech 2017 - 2018,
• nesouhlasilo s využitím předkupního práva ke stavbě č. p. 1501 v k. ú. Řečkovice (Kolaříkova 10 – pošta) za kupní cenu 18 032 000 Kč a za dalších podmínek uvedených v kupní smlouvě sjednané dne 1. 3. 2017 mezi společností Arcona Capital Central European Properties, a. s., a společností Fiala Invest, s. r. o., pokud by kupní cena měla být zaplacena z rozpočtu městské části a souhlasilo s využitím předkupního práva k této stavbě za předpokladu úhrady kupní ceny z rozpočtu statutárního města Brna, dále souhlasilo s případným svěřením předmětné stavby do správy městské části, pokud vlastnické právo k objektu nabude statutární město Brno,
• projednalo návrhu obecně závazné vyhlášky o nočním klidu a navrhlo jako výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, Vavřinecké hody, při kterých se v noci ze soboty na neděli o víkendu následujícím po 10. srpnu nebo mu předcházejícím doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 h. (v roce 2017 jde o noc z 12. na 13. 8.), a Letní noc, při které se v noci ze soboty na neděli o posledním srpnovém víkendu doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 h. (v roce 2017 jde o noc z 26. na 27. 8.),
• projednala návrh novely přílohy obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně, a navrhlo stanovit podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů tak, že pálení bude povoleno ve středu, v pátek a v sobotu od 9 do 21 hodin,
• souhlasilo s odprodejem pozemku p. č. 2073/2 o výměře 1 807 m2, k. ú. Řečkovice, (zastavěná plocha pod budovou nákupního centra Vysočina) společnosti QLH Czech.

04 Na kus řeči foto Melichar 3Seriál rozhovorů se zastupiteli naší městské části již skončil a my pokračujeme v rozhovorech se zaměstnanci úřadu městské části. Tentokrát přišel čas na povídání s Ing. Ivanem Melicharem, který stojí v čele bytového odboru necelý rok. Nejen o pracovních tématech jsme hovořili u něj v kanceláři.

Mohl byste popsat pracovní náplň bytového odboru a uvést, kolik má pracovníků?

Bytový odbor se zabývá správou bytového fondu, sestávajícího z bytových domů a pozemků tvořících s bytovými domy jeden celek, zajišťuje i správu technických zařízení v těchto domech umístěných a zabudovaných. Bytový odbor funguje ve složení vedoucí bytového odboru, technik (Libor Šimonek) a účetní (Lucie Karásková). Tímto bych jim chtěl zároveň poděkovat za perfektní spolupráci.

V jakých případech se na bytový odbor můžou občané obracet?

Na pracovníky bytového odboru se občané mohou obracet v mnoha případech. Podněty nájemníků nám slouží například k sestavení plánu oprav bytových domů na budoucí období. Řešíme také opravy a havárie v bytech, zajištujeme evidenci smluv, zpracováváme žádosti o byt. Toť výčet toho nejdůležitějšího.

Mohl byste zmínit nejvýznamnější akce, které bytový odbor realizoval v letošním roce?

Nejvýznamnější akcí, která proběhla v roce 2016 a začátkem roku 2017, byla rekonstrukce bytových jader. Podařilo se nám zrekonstruovat celkem 123 bytových jader. Nájemníkům jsme předali kompletně zrekonstruovaná bytová jádra, tedy včetně nové kuchyňské linky, spotřebičů, koupelny, záchodu a podlah. S ohledem na bezpečnost nájemníků byla provedena nová elektroinstalace. Tímto je potřeba poděkovat nájemníkům bytových domů, kde rekonstrukce probíhala, za trpělivost, shovívavost, a odměnou jim budiž nová, bezpečná a moderní domácnost. Za zmínku stojí i menší akce, které jsme zrealizovali, jako například zasklení lodžií v prvním patře domů na Novoměstské ulici nebo oprava elektrorozvodných jader.

06 Slovo místostarosty MH 1 3Oprava cesty k Vránovu mlýnu
Když jsme loni opravili první úsek cesty od tunýlku při ulici Maříkova směrem k Vránovu mlýnu, slíbili jsme, že budeme pokračovat směrem k rybníkům hned jak to bude možné. Tato situace nastala právě v minulých dnech díky výměně povrchu na ulici Jandáskova. Odfrézovanou podstatnou část starého povrchu vozovky jsme použili na opravu a zpevnění výše uvedené komunikace, při vynaložení minimálních nákladů. Přejeme Vám všem krásné pěší i cyklistické výlety v této lokalitě, a motoristy, kteří tudy musí projíždět ke svým nemovitostem, prosíme o maximální ohleduplnost.

06 Slovo místostarosty senioři foto2 3Sportovní setkání seniorů
V loňském roce se v Komíně uskutečnil velmi úspěšný 1. ročník sportovního a společenského setkání seniorů z Řečkovic a Mokré Hory a Komína. Dovolte, vážení spoluobčané, abych Vás všechny, kteří se k nám chcete připojit, pozval na letošní 2. ročník tohoto setkání. Sportovní disciplíny budou opět přizpůsobeny věku a náladě Vás, účastníků. Tentokrát se sejdeme v sobotu 20. 5. 2017 od 9.30 h ve sportovním areálu ZŠ Pastviny v Komíně. Občerstvení a oběd jsou zajištěny, vše je plně hrazeno z prostředků městské části. Rádi Vás všechny uvidíme, zájemce prosím o telefonické přihlášení u paní Trnkové na tel. čísle 541 421 723.

Mgr. René Černý, místostarosta

Lázně Velký Meder na Slovensku
Jednodenní autobusový zájezd pro seniory. Odjezd ve středu 17. května 2017 v 7:30 hod. od zastávky MHD Řečkovice, Palackého nám. (ve směru do Králova Pole), návrat do 21:00 hodin.
Přihlásit se lze telefonicky u paní Marty Musilové, tel. číslo: 604 949 436, v pracovních dnech od 16:00 do 20:00 hod. Pořádá Klub seniorů Palackého nám. 11 s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Rychnov nad Kněžnou - Potštejn u Vamberka
Jednodenní autobusový zájezd pro seniory v trase: Rychnov nad Kněžnou - prohlídka zámku, židovské synagogy a muzea hraček, Potštejn u Vamberka - procházka na zříceninu hradu.
Odjezd ve čtvrtek 1. června 2017 v 7:30 hod. od konečné zastávky tramvaje č. 1, předpokládaný návrat do 19:00 hodin.
Přihlásit se lze osobně ve dnech 18. 5. a 25. 5. 2017 v době od 15:30 do 16:00 hod. před přednáškou v Klubu seniorů, Renčova 5. Cena zájezdu 200 Kč. Pořádá Klub seniorů Renčova 5 s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Jaroměřice nad Rokytnou - Polná u Jihlavy - Žďár nad Sázavou
Jednodenní autobusový zájezd pro seniory v trase: Jaroměřice nad Rokytnou - prohlídka zámku a zahrady, Polná u Jihlavy - prohlídka děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie, Žďár nad Sázavou - prohlídka zámku (bývalý cisterciácký klášter) s expozicí Muzea nové generace.
Odjezd ve středu 21. června 2017 v 7:15 hod. od budovy radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, návrat do 18:30 hodin.
Přihlásit se lze osobně a zároveň uhradit poplatek za zájezd je možno před přednáškami ve velkém zasedacím sále radnice městské části ve dnech 17. května, 31. května a 14. června 2017 od 15:30 hod. do 16:00 hod. u paní Marie Přibylové nebo v pracovních dnech od 17. května do 14. června 2017 na tel. číslech 723 106 228 a 731 552 632. Cena zájezdu je 200 Kč. Pořádá Klub seniorů Mokrá Hora s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Mgr. Petr Štancl - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví