V následujícím roce 2018 se v sobotu 19. května opět uskuteční v zasedací síni radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, vítání nových občánků naší městské části. Rádi bychom na této slavnostní akci přivítali děti narozené v letošním i příštím roce s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Rodiče dětí se mohou přihlásit do 20. dubna 2018 u paní Lucie Říhové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541 421 747, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Oddělení sekretariát ÚMČ

ViskotMarek vyřezVážení spoluobčané,

bezpochyby nejsme jedinou obcí či městskou částí, kde panuje nespokojenost s kapacitou místní pošty. Slýchám to často od kolegů starostů z celého Brna. Pobočka pošty v Řečkovicích na Kolaříkově ulici rozhodně není nějakou pozitivní výjimkou. Obsluhovat musí nejen Řečkovice a Mokrou Horu, ale také Medlánky, Ivanovice, Jehnice a Ořešín. To je přibližně 25 000 obyvatel a dalších 15 000 firemních adres. Pouhých šest přepážek skutečně není adekvátní počet pro takový objem klientů, což dlouhodobě vnímáme a snažíme se s vedením pošty tento problém aktivně řešit. Alespoň dílčí zlepšení nastalo v září. Byla prodloužena otevírací doba do 18:30 a začaly práce na vybudování nové přepážky. Do konce roku má navíc přibýt ještě jedna specializovaná přepážka pro klienty Poštovní spořitelny, která odlehčí provozu na ostatních přepážkách. Z dosavadních šesti přepážek tedy pošta navyšuje na „sedm plus jedna“. To je zřejmě maximum, co lze v dohledné době ve stávajících prostorách očekávat.

Rád bych se zmínil také o připravované výstavbě v proluce na ulici Terezy Novákové, o které v srpnu referovala některá média. Tato investice je připravována z úrovně Bytového odboru Magistrátu města Brna. Letos na jaře zadalo město třem architektonickým firmám zpracování objemové zastavovací studie. Ze zpracovaných studií byla vybrána studie kanceláře ARCHIKA, s. r. o. Na základě vybrané studie schválila Rada města Brna přípravu výstavby dvou polyfunkčních bytových domů a příjezdové komunikace. Jedná se o první etapu zástavby tohoto pozemku, kdy jeden bytový dům se sedlovou střechou bude navazovat na uliční frontu a druhý bytový dům, s plochou střechou, bude svým natočením dotvářet podobu menšího náměstí. Obě budovy jsou navrženy jako třípodlažní, počítá se i s podzemními garážemi. Oproti obrázku, který otiskujeme v ŘEČI, by navíc mělo přibýt parkovacích míst na povrchu. Obě budovy nabídnou dohromady 16 až 18 bytových jednotek. První etapa zástavby by měla být dokončena v roce 2020. Ve druhé etapě potom studie počítá s výstavbou dalších 3 bytových domů s přibližně 60 byty, to se však již týká delšího časového horizontu.

01 Slovo starosty říjen foto .docx

Na své 40. schůzi 30. srpna 2017 rada:
• schválila smlouvu o dílo na tisk zpravodaje Řeč se společností Gill, s. r. o., se sídlem na Hapalově 42a, 621 00 Brno,
• schválila Program poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím z rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pro rok 2018 s předpokládaným finančním objemem 450 000 Kč,
• odvolala pana Víta Pelce z komise životního prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku a Mgr. Ditu Pivoňkovou z komise sociální a zdravotní a komise kultury k 31. 8. 2017, jmenovala novým členem komise životního prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku Ing. Stanislava Nováka, novou členkou komise sociální a zdravotní Mgr. Danu Malíkovou a novým členem komise kultury Ing. Jaroslava Řezníka,
• vzala na vědomí: popis projektu „Venkovní posilovna pro seniory na Novoměstské“, finanční prostředky na realizaci a správu projektu budou hrazeny z prostředků Participativního rozpočtu města Brna po dobu tří let, realizace projektu je závislá na výsledku hlasování občanů města, které proběhne v listopadu 2017, a souhlasila s realizací předloženého projektu v roce 2018,
• schválila smlouvu o dílo se společností OKNOSTYL group, s. r. o., na plnění zakázky malého rozsahu „Výměna oken sklepních prostor, včetně renovace soklů a malování sklepů bytových domů Novoměstská 7-19 v Brně-Řečkovicích,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Revitalizace parku Horácké náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, zpevněné plochy za BD Horácké nám. 8-9“ nabídku předloženou společností MTc-stav, s. r. o., a schválila smlouvu o dílo s vybraným uchazečem,
• souhlasila s uspořádáním hudebně-divadelního festivalu „Full of Life“ dne 26. 5. 2018 a schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu starého pivovaru v Brně-Řečkovicích, včetně sociálního zařízení v budově pivovaru, s Římskokatolickou farností u kostela sv. Vavřince, Brno-Řečkovice, za účelem uspořádání farního dne formou hudebně-divadelního festivalu,
• schválila odpověď na podání „Vyjádření ke stavebnímu záměru společnosti PFM-Group, s. r. o. - výstavby zdravotnického zařízení na ulici Měřičkova“.

ReneCernyFDopravní řešení Palackého náměstí – Hapalova
V minulém vydání zpravodaje jsem se ve svém příspěvku spíše obecně věnoval dopravním problémům naší městské části a hlavně úskalím při jejich řešení. Jak to tak někdy bývá, vzápětí se pohnuly ledy a po našem soustavném tlaku se podařilo upoutat pozornost Odboru dopravy Magistrátu města Brna. Troufáme si tak věřit, že se situace konečně posouvá směrem k realizaci některých změn.
Tou první by mělo být řešení neutěšené dopravní situace v úseku Palackého náměstí – Hapalova, a to až do místa napojení na ulici Gromešovu. Pro tento úsek jsme nechali již před časem vypracovat dopravní studii. Ta řeší přesun špatně umístěných přechodů pro chodce na Palackého náměstí (přechod u kostela) i v dolní části Hapalovy u autobusové zastávky, kde chodci nebezpečně přecházejí za stojícím autobusem. Zde navrhujeme vybudování zálivu pro zastávku, čímž se situace pro chodce zpřehlední. Velkým problémem se ukazuje živelné parkování aut na komunikaci procházející Palackého náměstím, kde řidiči často velmi nevhodně zaparkují.

06 Slovo místostarosty fotoCelá situace je tady navíc složitá pro chodce i autobusy MHD, které se často spolu s cestujícími dostávají do velmi komplikované situace. I tento prostor má svoje řešení, a to v návaznosti celé dopravní studie na projekt revitalizace Palackého náměstí, který řeší nová parkovací místa po zbourání nepotřebné a nevyhovující hasičské zbrojnice v zadní části náměstí, přiléhající k ulici Prumperk. Právě snaha řešit tento prostor komplexně a oba projekty účelně propojit přinesla jisté komplikace a zdržení. Nicméně pokračujeme v jejich řešení a určitě přivedeme celou změnu ve výše zmiňovaném úseku k realizaci. Zároveň nechceme v tomto úsilí postupovat překotně, jsme si vědomi, že nastávající řešení ovlivní celou lokalitu na mnoho budoucích let.

Mgr. René Černý, místostarosta

 

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu parkovací stání č. 5 o výměře 16,2 m2 (šířka 3 m) v 1. nadzemním podlaží domu Renčova 5, Brno. Výše nájemného, požadovaná pronajímatelem, činí minimálně 600 Kč měsíčně, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Nabídky zájemci můžou podat do 29. 9. 2017 v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách označených adresou uchazeče a nápisem „NEOTEVÍRAT – pronájem parkovacího stání č. 5 v prvním podlaží domu Renčova 5, Brno“.

Další informace poskytne Ing. Ivan Melichar, vedoucí Bytového odboru ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Brno, tel. 541 421 719.

Na podatelně úřadu městské části je možné od 1. září 2017 si nechat ověřit podpis nebo listinu, popř. požádat o výpis z CZECH POINTU i v mimoúřední dny, tj. v úterý a ve čtvrtek od 9 do 14 hodin a v pátek od 9 do 12 hodin.
JUDr. Jana Otevřelová, tajemnice úřadu

Vážení spoluobčané,

letní prázdninové měsíce jsou minulostí, přichází nový školní rok. Jako prakticky každoročně i letos bylo přes prázdniny nutné stihnout dokončení některých oprav a investic ve školách. Časově i finančně nejnáročnější akcí byla rekonstrukce zdravotně technických instalací včetně stavební části a elektroinstalací v pavilonech D a E na ZŠ Novoměstská. Celkové náklady činily 4,3 mil. Kč bez DPH. Na této částce se významně podílelo město Brno. Zmíněné pavilony zůstávaly posledními, kde ještě rekonstrukce ZTI a elektra neproběhla. Na ZŠ Novoměstská tak máme v tomto ohledu splněno.

01 Slovo starosty foto 1Ti z vás, kteří v průběhu léta zavítali k radnici, kostelu či areálu bývalého pivovaru, si patrně všimli, že zde probíhá rekonstrukce městského bytového domu na Palackého náměstí. Jedná se o vskutku důkladnou rekonstrukci již téměř stoleté budovy. Dům dostane nové vnitřní rozvody (voda, kanalizace, elektřina, plyn atd.), nové vnitřní schodiště a podlahy a také nová okna a zateplení fasády. Na tuto investici jsme získali dotaci 8 mil. korun z Fondu bytové výstavby. Celková cena činí 9,5 mil. korun bez DPH. Práce budou probíhat do konce roku.

Druhý srpnový víkend se v městské části nesl ve znamení 26. Vavřineckých hodů. Po pátečním hodovém zvaní a precizním vztyčení máje v sobotu ráno se v sobotu odpoledne vydal hodový průvod tradiční cestou směrem k areálu bývalého pivovaru. Zde stárci v čele s hlavním párem Marií Jelínkovou a Davidem Hudcem převzali hodová práva a zábava mohla začít. Ke zdárnému průběhu víkendového programu přispěl moderátor Zdeněk Junák, pracovníci radnice a další lidé na organizaci se podílející, a hlavně perfektně sehraná chasa. Všem chci moc poděkovat. Příští rok se hody uskuteční 10. až 12. srpna.

 

Na závěr mi dovolte popřát šťastné vykročení do nového školního roku všem dětem a žákům a pracovníkům mateřských a základních škol v Řečkovicích a Mokré Hoře. Jmenovitě, přeji hodně úspěchů a elánu nové ředitelce MŠ Škrétova Mgr. Blance Sáčkové, protože se jedná o její první rok ve funkci.

Mgr. Marek Viskot
starosta

01 Slovo starosty foto 2

Na své 38. schůzi 28. června 2017 rada:
• souhlasila s přijetím účelového finančního daru 81 120 Kč od skupiny rodičů Základní školou Brno, Horácké náměstí, určeného na plat asistenta pedagoga, který bude pracovat ve třídě 4. A ve školním roce 2017/2018,
• souhlasila s přijetím daru – učebních pomůcek (notebook a 3 tablety, vybavené výukovým software pro základní školy) - Základní školou Brno, Horácké náměstí, a Základní školou Brno, Novoměstská, od statutárního města Brna,
• doporučila Bytovému odboru MMB a orgánům města jako podklad pro zpracování projektové dokumentace I. etapy záměru zástavby pozemku p. č. 49 v k. ú. Řečkovice vybrat studii zpracovanou architektonickou kanceláří ARCHIKA - architektonická projekční kancelář, s. r. o., a požádala Odbor územního plánování a rozvoje MMB o změnu Územního plánu města Brna, spočívající ve změně funkčního využití pozemku p. č. 49, k. ú. Řečkovice, z návrhové smíšené plochy obchodu a služeb (SO) na návrhovou plochu bydlení všeobecného (BO) a pozemků p. č. 48/38, 48/31 a 32, k. ú. Řečkovice, z plochy komunikace a veřejného prostranství místního významu na návrhovou plochu bydlení všeobecného (BO) a ve zvýšení indexu podlažní plochy (IPP) na výše vymezených plochách na 1,7.

Na své 39. schůzi 26. července 2017 rada:
• schválila podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu statutárního města Brna na pořádání významných kulturních akcí a akcí podporujících lidové tradice v režii městské části – Letní noci 2018 ve výši 40 000 Kč a Vavřineckých hodů 2018 ve výši 200 000 Kč,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Úprava prostoru kolem nákupního centra Vysočina“ nabídku přeloženou uchazečem CESTAV, stavební společnost, s. r. o., a smlouvu o dílo s vybraným uchazečem,
• schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 1. 207 s Ing. Zdeňkem Sendlerem na zpracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace Palackého náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“, kterým se prodloužila lhůta provádění díla do 15. 12. 2017.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

06 ReneCernyFDoprava v Řečkovicích a Mokré Hoře
I když naše městská část z hlediska hustoty dopravy není v úplně nešťastné pozici, nárůst dopravy cítíme a musíme ho řešit a některými opatřeními se snažit již nyní předejít možným kritickým situacím. Mělo by sice jít o celoměstskou spolupráci, ale také jde o iniciativu samotných městských částí, neboť ty nejlépe vědí, co je v této oblasti nejvíce pálí. Tato spolupráce se ještě příliš nerozvinula. Jednotlivé městské části svoje požadavky na změnu organizace dopravy (přechody, světelné značení, zastávky MHD, omezení rychlosti, parkování apod.) musí k posouzení a realizaci postoupit Odboru dopravy Magistrátu města Brna. Ten je pochopitelně zahlcen podobnými požadavky z celého Brna, a tak nastává doslova souboj o upřednostnění požadavků jednotlivých městských částí. Tohoto klání se účastníme bohužel také, a tak se stále připomínáme, stěžujeme si a urgujeme vyřízení našich žádostí.
V uplynulých dvou letech jsme podali za naši městskou část více než deset návrhů na zlepšení dopravy a v některých z nich jsme přímo reagovali na podněty vás, občanů. Jedná se například o změnu organizace dopravy na základě provedené studie v úseku Vážného - Palackého náměstí – Hapalova, kde stále stoupá hustota dopravy, dále přechody na Gromešově, zábradlí u školy na Uprkově apod. Přiznám se, že pomalost reakce Odboru dopravy MMB na naše požadavky mě velmi trápí. Skutečnost, že sami nemůžeme umístit jedinou dopravní značku nebo přechod pro chodce, se nám nelíbí a osobně si myslím, že členové vedení jednotlivých městských částí musí vyvinout jistou snahu o změnu tohoto systému. Za vedení městské části chci říct, že se určitě pokusíme společný postup iniciovat.

Mgr. René Černý, místostarosta

06 Slovo místostarosty foto křižovatka

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora zve občany na
veřejnou debatu o revitalizaci Palackého náměstí.
Bude představena projektová dokumentace, zpracovaná Ing. arch. Zdeňkem Sendlerem na základě studie z roku 2016.

Prezentace se koná ve středu 20. září v 17:30 ve velké zasedací místnosti na radnici městské části, Palackého nám. 11.

08 Pozvánka obrázek

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá 2. října 2017 v 15.00 hodin Den seniorů na radnici.

Vážení senioři, je pro Vás připraveno hudební vystoupení, aktuální informace a rady Městské policie Brno a beseda se starostou městské části panem Mgr. Bc. Markem Viskotem.

Můžete se zúčastnit soutěže o ceny. Pro všechny bude přichystáno občerstvení.

Božena Trnková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Velký Meder
Jednodenní autobusový zájezd pro seniory do termálních lázní Velký Meder na Slovensku.
Odjezd ve středu 20. září 2017 v 7:30 hod. od zastávky MHD Řečkovice, Palackého nám. (ve směru do Králova Pole), návrat do 21:00 hodin.
Přihlásit se lze telefonicky u paní Marty Musilové, tel. číslo: 604 949 436, v pracovních dnech od 16:00 do 20:00 hod. Pořádá Klub seniorů Palackého nám. 11 s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Mikulov
Jednodenní autobusový zájezd pro seniory v trase: Mikulov - prohlídka historické části města, Dietrichsteinská hrobka, Svatý kopeček s Křížovou cestou, jeskyně Na Turoldu.
Odjezd v úterý 26. září 2017 v 7:30 hod. od konečné zastávky tramvaje č. 1, předpokládaný návrat do 19:00 hodin.
Přihlásit se lze osobně ve dnech 14. 9. a 21. 9. 2017 v době od 15:30 do 16:00 hod. před přednáškou v Klubu seniorů, Renčova 5. Cena zájezdu 200 Kč. Pořádá Klub seniorů Renčova 5 s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Milotice - Čejkovice - Mikulov
Jednodenní autobusový zájezd pro seniory v trase: Milotice - prohlídka zámku, Čejkovice - prohlídka areálu společnosti SONNENTOR s. r. o. (výrobce bioproduktů - čaje, bylinné směsi, koření), Mikulov - prohlídka historické části města, kostela sv. Mikuláše a kostela sv. Anny (Dietrichsteinská hrobka).
Odjezd ve středu 27. září 2017 v 7:30 hod. od budovy radnice městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, návrat do 19:00 hodin.
Přihlásit se lze osobně a zároveň uhradit poplatek za zájezd je možno před přednáškami ve velkém zasedacím sále radnice městské části ve dnech 6. září a 20. září 2017 od 15:30 hod. do 16:00 hod. u paní Marie Přibylové nebo v pracovních dnech od 6. září do 20. září 2017 na tel. číslech 723 106 228 a 731 552 632. Cena zájezdu je 200 Kč. Pořádá Klub seniorů Mokrá Hora s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Jak bude Brno vypadat v roce 2050? Jaké hodnoty a cíle si město do roku 2050 stanoví? Buďte u toho – budoucí podobu Brna můžete teď ovlivnit i vy!
Přijďte se seznámit s návrhem VIZE 2050 po první vlně připomínkování občany. Po představení aktuálního návrhu základních hodnot a cílů města do budoucna budete mít možnost se ptát náměstka primátora pro oblast Smart city a diskutovat s ním o strategii města, informatice a elektronizaci úřadu. Přímo na místě budete moci dát svůj komentář či připomínku a hlasovat o prioritách města do budoucna.
Setkání proběhne dne 11. 9. 2017 od 18:00 do 20:00 hod. v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11.
Vybírat, doplňovat či připomínkovat návrh VIZE 2050 můžete také on-line na www.brno2050.cz až do 21. 9. 2017. V průběhu října a listopadu bude následně návrh projednáván v Radě a Zastupitelstvu města Brna.
Jaké hodnoty jsou pro další rozvoj a budoucí podobu Brna důležité pro vás? Tvořte s námi město pro příští generace!

Na podatelně úřadu městské části je možné od 1. září 2017 si nechat ověřit podpis nebo listinu, popř. požádat o výpis z CZECH POINTU i v mimoúřední dny, tj. v úterý a ve čtvrtek od 9 do 14 hodin a v pátek od 9 do 12 hodin.

 

Po prázdninové přestávce opět začínáme cvičit ve dvou skupinách od 11. 9. v 10 a 11 hod. dopoledne v sále zastupitelstva na radnici. Mohou se přihlásit i nové zájemkyně, pár volných míst ještě máme.


JUDr. Jana Otevřelová – tajemnice úřadu

 

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

Zastupitelstvo města Brna projednávalo na svém červnovém zasedání mimo jiné aktualizaci vyhlášky o nočním klidu. Prostřednictvím této vyhlášky mohou obce regulovat dobu nočního klidu jinak, než jak je obecně stanovena v zákoně (od 22 do 6 hodin). Přesněji řečeno, je možné ve výjimečných případech, zejména při slavnostech či obdobných společenských akcích, dobu nočního klidu zkracovat. Naopak to ale nefunguje, tzn. nelze noční klid například prodloužit do 8 hodin ráno. V naší městské části se pro rok 2017 týká omezení doby nočního klidu dvou akcí – Vavřineckých hodů v sobotu 12. srpna a Letní noci v sobotu 26. srpna. Noční klid je při těchto akcích stanoven od 2 do 6 hodin. Podobně k vyhlášce přistoupila většina městských části v Brně.

Koncem června rada městské části vybírala dodavatele na rekonstrukci části zpevněných ploch ve středisku Vysočina. Jedná se o prostor mezi dvěma budovami, konkrétně mezi budovou v soukromém vlastnictví (provozovna Billa až bývalý Nashville) a budovou ve vlastnictví státu (nábytek Kocman, pobočka knihovny a další provozovny). Zde dojde k odstranění stávajících zpevněných ploch a hlavně k odstranění pískoviště a v tomto místě nevhodných keřů. Bude vytvořena nová souvislá dlážděná plocha bez dosavadních různých výškových úrovní. Práce započnou začátkem září. 01 Slovo starosty foto 2Bohužel stále netušíme, kdy chce stát prodat budovu ve svém vlastnictví. Dle dostupných informací v médiích se měl prodej uskutečnit v polovině roku. V polovině června nebyla na webu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o připravovaném prodeji ani zmínka.

Nadále pokračují práce na projektu revitalizace Palackého náměstí. Autoři studie, která se loni v červnu na veřejném projednání setkala s kladným hodnocením, Ing. Zdeněk Sendler a jeho tým, pokračují v byrokraticky náročném procesu přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí. Celý návrh musí být v souladu s představami a připomínkami například Odboru dopravy magistrátu, Policie ČR (dopravní hledisko), Technických sítí města Brna (veřejné osvětlení), Odboru životního prostředí magistrátu a mnoha dalších dotčených institucí. Projektová dokumentace bude dokončena letos na podzim, kdy bychom ji také chtěli představit veřejnosti. Následně nás čeká řízení na stavebním úřadě s cílem získat územní rozhodnutí a stavební povolení. Z obsahového hlediska se projekt drží zmíněné loni představené studie, kdy vznikne nové dětské hřiště na místě dnešní asfaltové plochy s pískovišti. Od hřiště budou zídkou odcloněna nová parkovací stání (na místě bývalé hasičky). Zvýšen bude počet laviček k posezení v parku a vzniknou nové parkové cesty. Na podzim budeme také znát předpokládané náklady na realizaci celé akce.

Krásný červenec a srpen přeje

Marek Viskot
starosta

Na své 37. schůzi 7. června 2017 rada:
• souhlasila s pořadím uchazečů vhodných pro výkon funkce ředitele MŠ Škrétova, stanoveném konkurzní komisí dne 19. 5. 2017, a se jmenováním Mgr. Blanky Sáčkové ředitelkou MŠ Škrétova,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Oprava vstupních prostor bytových domů Novoměstská 7-19 a Novoměstská 23-41 v Brně-Řečkovicích“ nabídku předloženou společností DBEST living, s. r. o., a schválila smlouvu o dílo s vybraným uchazečem,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Revitalizace zpevněných ploch při ulici Terezy Novákové, Brno-Řečkovice“ nabídku předloženou uchazečem DIRS Brno, s. r. o., a schválila smlouvu o dílo s vybraným uchazečem,
• schválila opravy těchto chodníků v roce 2018 v pořadí dle priorit: 1. Novoměstská 45-59, 2. Renčova 10-16, 3. před vchodem do domu Kárníkova 20, 4. Žitná 3.
Na svém XV. zasedání 22. června 2017 zastupitelstvo městské části:
• souhlasilo s celoročním hospodařením městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2016, a to bez výhrad; schválilo závěrečný účet městské části za rok 2016,
• souhlasilo s podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ve výši 10 mil. Kč na akci „Rekonstrukce stávajícího mlatového hřiště při ul. Novoměstské“ v rámci podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu ÚSC, SK a TJ.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

06 ReneCernyFStanovisko městské části k možnostem výstavby v Jehnicích a Ořešíně.
V nedávné době jsem se jako zástupce vedení naší městské části zúčastnil dvou jednání, která se týkala možností nové výstavby bydlení a s tím spojené změny územního plánu v Jehnicích a Ořešíně. V Ořešíně se dokonce jednalo o veřejnou debatu, ve které si účastníci vyjasňovali svá stanoviska k této záležitosti. Jednání ohledně výstavby rodinných domů v Jehnicích proběhlo za účasti náměstka primátora města Brna pro oblast životního prostředí pana Mgr. Martina Andera, který je zároveň odpovědný i za územní plánování a rozvoj.
Jak v případě možné výstavby v Jehnicích, tak v Ořešíně jsem tlumočil jasné stanovisko vedení městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, které s uvedenou výstavbou v tak velkém rozsahu nesouhlasí. Důvodem je absence nového dopravního napojení do zmíněných lokalit. Záměr nové výstavby totiž vůbec nezohledňuje již tak velkou hustotu dopravy na dotčených příjezdových komunikacích, vedoucích přes naši městskou část. Jsme přesvědčeni, že zejména ulice Gromešova, Jandáskova a Tumaňanova by byly nově dopravně zatíženy a celkově by se zhoršila nejen dopravní situace, ale také hlučnost, prašnost, bezpečnost a celkový komfort bydlení nejen v této části Řečkovic a Mokré Hory. Nová výstavba navíc ani neřeší novou infrastrukturu, jako je kapacita škol všech stupňů, poštu, která je pouze v naší městské části a jejíž kapacita je nedostatečná, či ostatní občanskou vybavenost.

Mgr. René Černý, místostarosta

V sobotu 7. října 2017 se uskuteční v zasedací síni radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, vítání nových občánků naší městské části. Rádi bychom na této slavnostní akci přivítali děti narozené v letošním roce s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Rodiče dětí se mohou přihlásit osobně do 8. září 2017 u paní Lucie Říhové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541 421 747, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Oddělení sekretariát ÚMČ

Klub seniorů Řečkovice - v budově bytového domu na ulici Renčova 5, Brno

14. září Doc. RNDr. Žákovská Alena, Ph.D. Afrika II. 16:00
21. září Ing. Novák Jaromír Řím 16:00
5. říjen Čefelín Jiří Pieniny - Bílý Dunajec 16:00
12. říjen Ing. Charvát Jiří Island 16:00
19. říjen Ing. Míča Jiří Sofie a Vitoša 16:00
26. říjen Ing. Novák Jaromír Mallorca 16:00
9. listopad Ing. Charvát Jiří Střední Amerika 16:00
23. listopad Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Vietnam 16:00
30. listopad Ing. Sochorec Lumír Afrika III. 16:00
7. prosinec Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Zlatý trojúhelník Indie 16:00
14. prosinec Ing. Bobčík Ladislav Letošní zájezdy v obrazech 16:00

Klub seniorů Mokrá Hora - v zasedacím sále Radnice, Palackého nám. 11

6. září Ing. Krutilová Jana Kypr 16:00
20. září Čefelín Jiří Jordánsko, Egypt 16:00
4. říjen Mgr. Klementová Lollok Marie Přírodní šperky Bulharska 16:00
18. říjen Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Údolí Nilu 16:00
1. listopad Ing. Novák Jaromír Mt. Kenya, Kilimandžáro 16:00
15. listopad Ing. Charvát Jiří Čína, Tibet 16:00
29. listopad Ing. Jarolín Zdeněk Pobaltí 16:00
13. prosinec Vánoční beseda 16:00

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Naším cílem je pomoci klientům zůstat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí. Poskytujeme tři typy služeb: pečovatelskou službu v terénu, odlehčovací službu a denní centrum.
Disponujeme vlastní kuchyní s jídelnou pro důchodce, kde nabízíme tři druhy stravy – normální a dietní diabetickou a žlučníkovou. Oběd si mohou klienti dát buď přímo v jídelně nebo vzít s sebou. Pro osamělé lidi je to i jistá forma společenského života a zejména tolik potřebného kontaktu s vrstevníky. Další možností je využití rozvozu stravy formou pečovatelské služby přímo do domácnosti klienta. Cena obědu je od 1. 7. 2017 pro klienty pečovatelské služby 52 Kč a pro ostatní 59,80 Kč. Rozvoz obědů je realizován nejen v pracovní dny, ale i o víkendech a státních svátcích. Předáním oběda dochází ke kontaktu s klientem, což slouží také jako každodenní kontrola.
Další službou, kterou nabízíme celoročně, je tzv. odlehčovací služba. Je určena pro seniory s trvalým bydlištěm v Brně, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu. Jejich pobyt v našem zařízení umožní nezbytný odpočinek pečujícím osobám a klientům zajistí kvalitní uspokojení jejich denních potřeb. Odlehčovací služba má nepřetržitý provoz.

V naší nabídce je také denní stacionář, což je zařízení pro seniory, kteří potřebují péči druhé osoby, a nemohou nebo nechtějí z různých důvodů zůstávat sami doma v době, kdy je pečující osoba v zaměstnání nebo si potřebuje odpočinout. Denní stacionář je také určen pro všechny, kdo žijí osaměle, ale přesto chtějí trávit dny plnohodnotně. Provozní doba je od 7:30 do 15:00 hodin pouze v pracovní dny. V denním stacionáři je realizován bohatý aktivizační program.

Více informací Vám podá Mgr. Martina Illeová, DiS., vedoucí odboru sociálních služeb, Ptašínského 312/9, 621 00 Brno tel. 541 428 411, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

28 kašna na suchu fotoZpevněné plochy s kašnou na Palackého náměstí byly realizovány před patnácti lety. I když bylo udržení vodního prvku kašny v průběhu let vždy dost složité (zaplavování strojovny, oprava čerpadel, renovace plochy kašny, atd.), vždy se podařilo provoz zachovat. V loňském roce se však již projevily závady, které neumožnily plný výkon vodotrysků kašny mezi kostelem a restaurací Svatovavřinecký dvůr. V letošním roce byl z důvodu masivního úniku vody do podzemí zastaven provoz kašny úplně.
Dle předběžného technického posouzení je závada na potrubí, které vede pod kašnou. Pro další postup oprav je zadána kamerová zkouška, která ukáže stav poškození. Věříme, že společnost, která kašnu a její technologii v minulosti vybudovala, a ozvala se nyní na naši výzvu spolupráce, bude mít v letošním roce kapacitní možnosti a podaří se závadu odstranit.
Vzhledem k předpokládanému typu závady a následné finanční a technické náročnosti není nyní možné spekulovat o termínu oprav a spuštění vodního prvku. Nelze však ani vyloučit, že opravy budou finančně tak náročné, že bude třeba navrhnout finanční prostředky ke schválení do rozpočtu roku 2018.

Ing. Libor Stloukal
vedoucí odboru správy majetku