ReneCernyFRekonstrukce domu na Palackého náměstí
Mnozí z Vás se ptají na právě rekonstruovanou budovu na Palackého náměstí 9, stojící hned vedle radnice. Dovolte proto, abych uveřejnil pár slov k této stavbě. Tento dům byl v minulosti součástí pivovaru, v současnosti je v majetku města Brna. Již před desítkami let zde byly zřízeny obecní byty, ale celá stavba se postupem času dostala do velmi špatného stavu, a to jak z hlediska stavebnětechnického, tak hygienického. Jako řádný hospodář přistoupilo vedení městské části a bytový odbor k celkové rekonstrukci této budovy. Nově tak vzniknou 4 moderní bytové jednotky, prostory pro uskladnění materiálů radnice a v neposlední řadě přispěje oprava k celkově lepšímu pohledu na celou historickou část Palackého náměstí. Tento dům je navíc významný i tím, že se v něm nachází hlavní přístup do tzv. řečkovického podzemí. Jedná se o poměrně rozsáhlý komplex bývalých pivovarských sklepů, který si jistě zaslouží naši pozornost. Celkově ještě není Palackého náměstí v té kondici, jakou bychom si všichni představovali, ale jeho nová podoba je již vyprojektována a rekonstrukce zmíněného domu je jedním z kamenů pomyslné mozaiky.

Mgr. René Černý, místostarosta

06 Slovo místostarosty foto 1

Klub seniorů Řečkovice - v budově bytového domu na ulici Renčova 5, Brno

11. leden Ing. Sochorec Lumír Perly uloupené na cestách 16:00
18. leden Ing. Novák Jaromír Andalusie 16:00
25. leden Ing. Charvát Jiří Střední Amerika III. 16:00
1. únor Čefelín Jiří Sýrie 16:00
8. únor Ing. Sochorec Lumír Afrika III. 16:00
15. únor Ing. Charvát Jiří Japonsko 16:00
22. únor Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Himalájské království Bhútán 16:00
8. březen Fiala Luboslav Prevence majetkové kriminality 16:00
15. březen Ing. Novák Jaromír Toskánsko 16:00
22. březen Doc. RNDr. Žákovská Alena, Ph.D. Amazonské ostrovy II. 16:00

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Z důvodu četných stížností obyvatel přilehlé ulice Kronovy na hlučnost, kterou působí činnost ve středisku, bude zrušen jeho nedělní provoz. Pondělní provozní doba bude kvůli zachování celkového počtu hodin, kdy je sběrné středisko otevřeno, rozšířena o dopolední provoz.

Provozní doba sběrného střediska odpadů Hapalova od 1. 1. 2018:
- pondělí až pátek 9–13 hod., 14–18 hod.,
- sobota 9-12 hod., 13-17 hod.,
- v neděli zavřeno.

Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí
Magistrátu města Brna

fotka starosty oříznutáVážení a milí spoluobčané,

máme zde prosinec, blíží se vánoční svátky a s nimi konec roku. Dovolte mi proto, abych vám popřál co nejpříjemnější prožití adventu, Vánoc a zdařilý vstup do roku nového. Nechť se vám podaří si toto období užít, ideálně v klidném duchu, se svými blízkými.

Váš

Marek Viskot
starosta

 

01 Luneta zimní

Na své 43. schůzi 8. listopadu 2017 rada:
• vzala na vědomí předběžný návrh rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2018,
• schválila termíny sňatků v roce 2018: 23. 2., 16. 3., 6. 4., 28. 4., 18. 5., 8. 6., 23. 6., 14. 7., 18. 8., 1. 9., 21. 9., 7. 12.,
• schválila smlouvu o vzájemné propagaci s KOMETOU GROUP, a. s., jejímž předmětem je zajištění vzájemné propagace a reklamy obou smluvních stran v sezóně 2017/2018 v rámci projektu „Děti dětem – Kometa městu“,
• schválila smlouvu o Roznášce informačních/propagačních materiálů s Českou poštou, s. p., na zajištění distribuce zpravodaje ŘEČ,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Horácké nám. 13 v Brně-Řečkovicích, pavilony B a E“ nabídku předloženou uchazečem ERDING, a. s., a smlouvu o dílo s vybraným uchazečem.
Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Klub seniorů Mokrá Hora - v zasedacím sále radnice, Palackého nám. 11

10. leden Čefelín Jiří Jordánsko, Egypt 16:00
24. leden Mgr. Klementová Lollok Marie Korsika 16:00
7. únor Ing. Charvát Jiří Mexiko 16:00
21. únor Ing. Novák Jaromír Alpy blízké i vzdálené 17:30
7. březen Čefelín Jiří Santiago de Compostela 16:00
21. březen Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Himalájské království Bhútán 16:00

Podzimní úklid od spadaného listí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

ReneCernyFŘíjen a listopad přináší každoročně období podzimních prací a úklidu v ulicích a na veřejných místech. Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících způsob úklidu je spadané listí. Protože jsme si vědomi, že ne vždy se daří úklid ploch zeleně přesně podle Vašich i našich představ, dovolte mi, vážení spoluobčané, několik poznámek a postřehů k této problematice.

• Podzimní výhrab a úklid ploch sídlištní a parkové zeleně od spadaného listí byl zahájen již v druhé polovině října. Od této doby se z těchto ploch, které jsou ve správě městské části, opakovaně odstraňuje spadané listí v závislosti na počasí a intenzitě opadu listí z jednotlivých druhů stromů. V rámci tohoto podzimního výhrabu je spadané listí odstraňováno z ploch zeleně, chodníků a ostatních zpevněných ploch v sídlištích a parcích. V současné době je většina spadaného listí z ploch zeleně odstraněna a finální dočištění a předání ploch zeleně bude probíhat v termínu stanoveném do 15. 12. Podzimní úklid od spadaného listí patří co do náročnosti a rozsahu prací k nejnáročnějším činnostem, které se při údržbě zeleně provádí, a téměř vždy je komplikován zhoršujícím se podzimním počasím.
• Zvlášť je prováděno na místních komunikacích (vozovkách a parkovištích) - vyjma vozovek v trasách linek MHD - podzimní čištění od listí s využitím přenosného dopravního značení zákazu stání. Čištění vozovek proběhlo od 13. do 21. 11. v nejzazším možném termínu z hlediska zhoršujících se klimatických podmínek, souvisejících s nástupem zimního období a každoročně proměnlivého průběhu a intenzity opadu listí ze stromů. Současně s čištěním vozovek proběhl úklid od listí i na souběžných chodnících.
• Pásy zeleně mezi vozovkami a chodníky v mnoha případech nejsou ve správě městské části, která proto jejich úklid od listí nezajišťuje. Stará se o ně společnost Brněnské komunikace. Koordinaci úklidu v tomto případě komplikuje několik faktorů, jako jsou rozdílní dodavatelé služeb sjednaní Brněnskými komunikacemi, a odlišně nastavená kritéria a termíny prováděných prací. V příštím roce se budeme snažit s dostatečným předstihem efektivněji zkoordinovat průběh úklidu listí zajišťovaného jednotlivými dodavateli.

MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve spolupráci s uměleckou agenturou COMMUNIO PRO ARTE pořádá adventní koncert v řečkovickém kostele sv. Vavřince dne 12. 12. 2017 v 18.00 hod.
Se svým repertoárem vystoupí Duo Lyriko ve složení Magdalena Graffová a Štěpán Graffe (oba hrají na housle), které doplní Šárka Pilátová na cembalo. Zazní sváteční skladby italského baroka. Slovem bude provázet nám všem již známý pan Milan Klapetek.
Všichni jste srdečně zváni.
JUDr. Jana Otevřelová

34 Vánoční strom 2016 foto1 1Radnice městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá již tradiční akci Řečkovický vánoční strom

KDY: 11. 12. 2017 od 15:00 hodin

KDE: vedle kostela před Vavřineckou vinárnou

PROGRAM:
vystoupí děti z mateřských a základních škol městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

TEPLÝ ČAJ, OBČERSTVENÍ A DROBNÝ DÁREK
PRO DĚTI ZAJIŠTĚN

Podobně jako letos navštívíme s výborem pro národnostní menšiny počátkem roku 2018 další významnou moravskou vinařskou podoblast – Slovácko. Vinná réva, bílé i červené odrůdy, se zde pěstuje od nepaměti a vína z nich vyrobená patří k těm nejoblíbenějším. Pozvání do Řečkovic tentokrát přijali vinaři z Kyjova a blízkého okolí.
Setkání nad víny ze Slovácka se uskuteční 1. února 2018 v 17 hodin ve velkém sále řečkovické radnice. Poznačte si termín do kalendáře, v lednovém zpravodaji o přednášce napíšeme více.
RNDr. Ivan Koláčný
předseda výboru pro národnostní menšiny

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora bude dne 27. 12. 2017 z provozních důvodů uzavřen.
JUDr. Jana Otevřelová – tajemnice úřadu

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,
rok 2017 se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Během podzimu a začátku zimy je toho rozhodně v městské části ještě třeba hodně stihnout. Probíhají práce na chodnících v parku na Horáckém náměstí (u domů Horácké nám. 6/7 a 8/9), spousta metrů chodníků byla opravena na Novoměstské ulici. Od poloviny září máme nové přechody pro chodce na Družstevní. Rekonstruujeme zpevněné plochy na konečné stanici tramvaje. Práce probíhají také na velké části zpevněných ploch ve středisku Vysočina, což považuji za první výrazný krok směrem ke zlepšení jeho celkového stavu. Ve všech uvedených případech se jedná o frekventovaná místa. Chci vám proto na tomto místě poděkovat za potřebnou míru tolerance k jistému nepohodlí způsobenému stavbami. Odměnou nám již brzy budou krásnější a funkčnější veřejné prostory.

V září byla prezentována projektová dokumentace na revitalizaci Palackého náměstí. Rád bych vyzdvihl následnou debatu, která se nesla ve velmi korektním a přínosném duchu. Na dotazy odpovídal autor projektu Ing. Zdeněk Sendler a jeho kolegyně Ing. arch. Lýdia Šušlíková. V současnosti je projektová dokumentace dopracovávána do finální podoby. Výsledný návrh předpokládá celkovou revitalizaci parku, vybudování nových ploch pro pěší a nových laviček k posezení, to vše při maximálním zachování stávajících stromů. Na místě současné asfaltové plochy a pískovišť vznikne nové dětské hřiště a místo objektu bývalé hasičky dvacet parkovacích stání. Nelze opomenout nové pojetí prostoru před kostelem, kde bude současná asfaltobetonová silnice nahrazena dlažební kostkou. Aby bylo zajištěno financování samotné stavby, požádali jsme město Brno o finanční transfer na rok 2018.

01 Slovo starosty obrázek1 1V období od 1. do 22. listopadu můžeme všichni hlasovat pro projekty realizovatelné v rámci tzv. participativního rozpočtu. V celém městě Brně bylo vyhodnoceno jako proveditelných celkem 84 návrhů, z nichž může být v roce 2018 uskutečněno nejméně 10 vítězných. Chtěl bych proto všechny vyzvat k podpoře projektů z naší městské části, kterých se v závěrečném hlasování vyskytuje celkem 6 (např. Obnova topolové aleje v Zamilovaném hájku, Odpočívadlo na Mokré Hoře nebo Revitalizace parku na Novém náměstí). Hlasovat můžeme na webových stránkách damenavas.brno.cz. do 22. listopadu nebo fyzicky v jeden konkrétní den – 14. listopadu od 10 do 20 hodin v atriu Knihovny Jiřího Mahena na ulici Kobližná 4. Všem, kteří věnují trochu času a podpoří kterýkoliv projekt z Řečkovic a Mokré Hory, předem děkuji.

Marek Viskot
starosta

01 Slovo starosty obrázek 2 1

Pozvánka na besedu s náměstkem ministra zdravotnictví MUDr. Romanem Prymulou.
Komise sociální a zdravotní Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora zve na besedu s náměstkem ministra zdravotnictví prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc., Ph.D. Tématem besedy, nazvané Vakcinace - mýty a skutečnost, bude problematika ochrany před nemocemi pomocí očkování, která dnes veřejnost mnohdy dělí na příznivce a odpůrce této metody. Přijďte si tedy dne 21. 11. 2017 v 17 hodin do zasedací místnosti zastupitelstva v přízemí radnice městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Brno, poslechnout názory odborníka na onu oblast zdravotní péče.
Dana Filipi
předsedkyně komise

Na své 42. schůzi 18. října 2017 rada:
• navrhla zvýšení poplatků za užívání veřejného prostranství: umístění reklamních ploch – billboardů z 25 000 Kč za rok na 30 000 Kč za rok, umístění reklamních zařízení na stojanech tvaru písmene A z 1 000 Kč za rok na 100 Kč za měsíc, vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobily z 10 000 Kč za rok na 15 000 Kč za rok, vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobily a autobusy z 15 000 Kč za rok na 30 000 Kč za rok, provádění výkopových prací, umístění skládek, umístění stavebních zařízení – do 1 měsíce 2 Kč/m2/den, druhý a třetí měsíc 3 Kč/m2/den, čtvrtý až šestý měsíc 4 Kč/m2/den a od sedmého měsíce 5 Kč/m2/den,
• schválila poskytnutí věcného daru Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Řečkovice ve formě 500 balíčků v hodnotě do 40 Kč/ks, na Mikulášskou besídku, konanou v neděli 3. prosince 2017,
• schválila poskytnutím prostor v objektu bývalého pivovaru spolku HORTUS, sdružení zahrádkářů, ke konání výstavy ovoce, zeleniny a květin ve dnech 28. – 30. 10. 2017 za částku 300 Kč za celou akci,
• schválila poskytnutí prostor v objektu bývalého pivovaru Klubu českých turistů Moravská Slavia Řečkovice na akci Černohorské šlápoty ve dnech 22.–26. 2. 2018 a Lesnickým Slavínem ve dnech 12.–16. 4. 2018, za částku 300 Kč za každou akci a souhlasila s užitím znaku městské části na těchto akcích,
• souhlasila s úpravou provozní doby sběrného střediska odpadů v ulici Hapalově tak, že v neděli bude středisko uzavřeno a po zbytek týdne zůstane provoz beze změny.
Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

05 foto k vítání občánků 1V sobotu 7. října 2017 se opět uskutečnilo na radnici již tradiční slavnostní vítání občánků naší městské části. Starosta Mgr. Bc. Marek Viskot spolu s místostarostou Mgr. René Černým postupně jako nové občánky naší městské části uvítali 10 chlapečků a 16 děvčátek a pogratulovali jejich rodičům.
Na úvod se slavnostního projevu ujal pan starosta. Rodiče uvítání svých ratolestí stvrdili podpisem v pamětní knize a převzali drobné pozornosti pro své nejmenší. Slavnost byla proložena hudebním vystoupením žáků Základní umělecké školy Universum, sourozenců Jakuba a Tomáše Smekalových. Po završení uvítacího ceremoniálu se rodiče se svými dětmi i přítomnými blízkými symbolicky vyfotili u kolébky.
Věříme, že na tento slavnostní den budou všichni přítomní rádi vzpomínat, a těšíme se na příští setkání s novými občánky a jejich rodiči, které se bude konat na jaře příštího roku.

05 foto k vítání občánků 2 1

06 Slovo místostarosty fotoPoznámka k poště
Vážení spoluobčané,
jelikož se mnozí z Vás dotazují na možnost nového umístění pobočky pošty v Řečkovicích, dovolte mi pár řádků k tomuto tématu.
V minulém vydání jste byli panem starostou podrobně informováni o chystané výstavbě v proluce na ulici Terezy Novákové, která je připravována jako investice města Brna. V jednom z polyfunkčních domů, které zde mají být postaveny, by mohla být nově umístěna i pobočka České pošty. Požadavek je jasný - výrazně rozšířený počet přepážek oproti stávajícímu stavu na ulici Kolaříkově a celkově vyšší kapacita a úroveň poskytovaných služeb. Zároveň jsme si všichni vědomi, že současné umístění pošty na ulici Kolaříkově je pro spoustu občanů dostupnější, nepochybně též díky poloze na trase od konečné MHD. Jak však víte z našich dřívějších příspěvků, budova pošty na Kolaříkově ulici není majetkem ani České pošty, ani města Brna, ale má svého soukromého vlastníka, kterému Česká pošta již před mnoha lety nejen tuto svou budovu prodala. Stejně postupovala v celé České republice. Dostala tak do pomyslné pasti nejen sebe, ale bohužel i nás klienty. Myslím, že o prozíravosti tohoto rozhodnutí a jeho ekonomickém smyslu si už každý z Vás udělá úsudek sám. Česká pošta je tedy závislá na majiteli budovy a jeho ochotě investovat do rozšíření pobočky. A to je celý problém stávající pobočky, a nejen u nás v Řečkovicích a Mokré Hoře. Dlouhá léta ze strany vlastníka budovy taková ochota zřejmě nebyla. Důvodem, proč se znovu k celému tématu vracím, je skutečnost, že předmětná nemovitost, v níž pobočka pošty sídlí, má nového vlastníka. Ten zatím deklaruje, že vážně uvažuje o stavebních úpravách, které by umožnily rozšíření pošty. Bude pochopitelně záležet na tom, jak se dohodne s vedením České pošty, důležitá určitě bude výše nájmu v případě rozšíření vlastníkem. Zůstává tak v současnosti ve hře i varianta, že pošta zůstane na místě, kde jsme na ni po desetiletí zvyklí.

06 ReneCernyFMgr. René Černý, místostarosta

Upozorňujeme občany, že je stále volná kapacita pro zájemce o službu Tísňového volání. Tísňové volání je projekt určený seniorům a osobám se zdravotním postižením, zejména osaměle žijícím. Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti těchto osob a snížení jejich obav, že v případě zdravotní indispozice či kolapsu nedosáhnou na telefon a nedovolají se pomoci.
Místem pro podání žádosti o vydání SOS tlačítka a zároveň místo, kde obdržíte veškeré informace, je Odbor sociální péče MMB (Socio-info point), Koliště 19, Brno 601 67. Formulář uživatel obdrží na místě nebo si jej může stáhnout a vytisknout z webových stránek www.css.brno.cz.
pondělí a středa 8:00 – 17:00
úterý a čtvrtek 8:00 – 15:00
pátek 8:00 – 12:00
Tel.: 542 173 820 nebo 542 173 830
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V následujícím roce 2018 se v sobotu 19. května opět uskuteční v zasedací síni radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, vítání nových občánků naší městské části. Rádi bychom na této slavnostní akci přivítali děti narozené v letošním i příštím roce s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Rodiče dětí se mohou přihlásit do 20. dubna 2018 u paní Lucie Říhové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541 421 747, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Oddělení sekretariát ÚMČ

ViskotMarek vyřezVážení spoluobčané,

bezpochyby nejsme jedinou obcí či městskou částí, kde panuje nespokojenost s kapacitou místní pošty. Slýchám to často od kolegů starostů z celého Brna. Pobočka pošty v Řečkovicích na Kolaříkově ulici rozhodně není nějakou pozitivní výjimkou. Obsluhovat musí nejen Řečkovice a Mokrou Horu, ale také Medlánky, Ivanovice, Jehnice a Ořešín. To je přibližně 25 000 obyvatel a dalších 15 000 firemních adres. Pouhých šest přepážek skutečně není adekvátní počet pro takový objem klientů, což dlouhodobě vnímáme a snažíme se s vedením pošty tento problém aktivně řešit. Alespoň dílčí zlepšení nastalo v září. Byla prodloužena otevírací doba do 18:30 a začaly práce na vybudování nové přepážky. Do konce roku má navíc přibýt ještě jedna specializovaná přepážka pro klienty Poštovní spořitelny, která odlehčí provozu na ostatních přepážkách. Z dosavadních šesti přepážek tedy pošta navyšuje na „sedm plus jedna“. To je zřejmě maximum, co lze v dohledné době ve stávajících prostorách očekávat.

Rád bych se zmínil také o připravované výstavbě v proluce na ulici Terezy Novákové, o které v srpnu referovala některá média. Tato investice je připravována z úrovně Bytového odboru Magistrátu města Brna. Letos na jaře zadalo město třem architektonickým firmám zpracování objemové zastavovací studie. Ze zpracovaných studií byla vybrána studie kanceláře ARCHIKA, s. r. o. Na základě vybrané studie schválila Rada města Brna přípravu výstavby dvou polyfunkčních bytových domů a příjezdové komunikace. Jedná se o první etapu zástavby tohoto pozemku, kdy jeden bytový dům se sedlovou střechou bude navazovat na uliční frontu a druhý bytový dům, s plochou střechou, bude svým natočením dotvářet podobu menšího náměstí. Obě budovy jsou navrženy jako třípodlažní, počítá se i s podzemními garážemi. Oproti obrázku, který otiskujeme v ŘEČI, by navíc mělo přibýt parkovacích míst na povrchu. Obě budovy nabídnou dohromady 16 až 18 bytových jednotek. První etapa zástavby by měla být dokončena v roce 2020. Ve druhé etapě potom studie počítá s výstavbou dalších 3 bytových domů s přibližně 60 byty, to se však již týká delšího časového horizontu.

01 Slovo starosty říjen foto .docx

Na své 40. schůzi 30. srpna 2017 rada:
• schválila smlouvu o dílo na tisk zpravodaje Řeč se společností Gill, s. r. o., se sídlem na Hapalově 42a, 621 00 Brno,
• schválila Program poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím z rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pro rok 2018 s předpokládaným finančním objemem 450 000 Kč,
• odvolala pana Víta Pelce z komise životního prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku a Mgr. Ditu Pivoňkovou z komise sociální a zdravotní a komise kultury k 31. 8. 2017, jmenovala novým členem komise životního prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku Ing. Stanislava Nováka, novou členkou komise sociální a zdravotní Mgr. Danu Malíkovou a novým členem komise kultury Ing. Jaroslava Řezníka,
• vzala na vědomí: popis projektu „Venkovní posilovna pro seniory na Novoměstské“, finanční prostředky na realizaci a správu projektu budou hrazeny z prostředků Participativního rozpočtu města Brna po dobu tří let, realizace projektu je závislá na výsledku hlasování občanů města, které proběhne v listopadu 2017, a souhlasila s realizací předloženého projektu v roce 2018,
• schválila smlouvu o dílo se společností OKNOSTYL group, s. r. o., na plnění zakázky malého rozsahu „Výměna oken sklepních prostor, včetně renovace soklů a malování sklepů bytových domů Novoměstská 7-19 v Brně-Řečkovicích,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Revitalizace parku Horácké náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, zpevněné plochy za BD Horácké nám. 8-9“ nabídku předloženou společností MTc-stav, s. r. o., a schválila smlouvu o dílo s vybraným uchazečem,
• souhlasila s uspořádáním hudebně-divadelního festivalu „Full of Life“ dne 26. 5. 2018 a schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu starého pivovaru v Brně-Řečkovicích, včetně sociálního zařízení v budově pivovaru, s Římskokatolickou farností u kostela sv. Vavřince, Brno-Řečkovice, za účelem uspořádání farního dne formou hudebně-divadelního festivalu,
• schválila odpověď na podání „Vyjádření ke stavebnímu záměru společnosti PFM-Group, s. r. o. - výstavby zdravotnického zařízení na ulici Měřičkova“.