ÚMČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu volné kancelářské prostory (17 m2) v objektu bývalého pivovaru, Palackého nám. 9a, Brno.

Bližší informace o nabízeném prostoru, který bude k dispozici od 1. 5. 2017, podají pracovníci Odboru správy majetku ÚMČ p. Ing. Stloukal, tel. 541421743 a p. Širhalová, tel. 541421722

Kancelář architekta města Brna plánuje na květen a červen velkou jízdu po městských částech. Na celkem sedmi setkáních s názvem KAM jede k VÁM! se městský architekt a jeho kolegové setkají s obyvateli jednotlivých městských částí, představí jim, co KAM dělá, vysvětlí aktuální situaci kolem územního plánu a dalších „horkých témat“, zjistí názory a potřeby místních a na závěr s nimi třeba i zajdou na pivo.

Důležitým bodem setkání budou Vize prostorového rozvoje města, které se promítnou do koncepčního výkresu územního plánu, a jeho zadání, a KAM na ně chce znát názor co nejvíce obyvatel města Brna. „O územní plán se zajímá malá část obyvatel města, je to složitý dokument, který je zdánlivě určen odborné veřejnosti. Kromě toho je ještě velká pozornost soustředěna na centrum města. Rádi bychom to změnili a vtáhli obyvatele jednotlivých městských částí do plánování jejich města a srozumitelným jazykem s nimi probrali otázky územního plánu, a také to, co je v místě, kde bydlí, trápí a těší“ popisuje akci ředitel KAM Michal Sedláček.

Brno má jeden z nejstarších územních plánů u nás. Je z roku 1994 a v mnoho ohledech již nevyhovuje. Architekti na setkání vysvětlí, proč má Brno druhý nejstarší územní plán v České republice, kdy bude mít nový, k čemu územní plán slouží, jak se dá měnit, i dopady tohoto dokumentu na Brno a Brňany.

Setkání se uskuteční vždy ve čtvrtek od 18 hodin. Po prezentaci na téma územní plánování bude následovat moderovaná diskuse, ve které bude moci každý vyjádřit svůj názor, a na závěr neformální diskuse s občerstvením. Bude také možno přímo na místě vyplnit anketu Vize prostorového rozvoje města. Kromě územního plánu se budou diskutovat i témata jako ne/přesun nádraží, D43 nebo nedostatek bytů v Brně. Jedná se o jedinečnou možnost osobního setkání s architektem města, který byl 5. dubna ve své funkci přesně rok, a jeho týmem.

čtvrtek 25. 5. 2017, 18:00
MČ Ivanovice, Jehnice, Královo Pole, Medlánky, Ořešín, Řečkovice a Mokrá Hora
Místo konání: společenské centrum Sýpka (Medlánky, Kytnerova 1a)

 

ViskotMarek vyřezVážení spoluobčané,

protože se poslední dobou kolem nákupního střediska Vysočina vyskytlo hodně dotazů, dovolte mi vrátit se několika slovy k tomuto tématu. V březnovém vydání ŘEČI místostarosta René Černý jasně uvedl, že město (tedy ani městská část) není vlastníkem žádné budovy v celém areálu. Vlastníkem budovy nacházející se nejblíže k Horáckému náměstí (zde sídlí např. pobočka Knihovny Jiřího Mahena či České spořitelny) je stát, zastupovaný svou organizační složkou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Stát není město. Jsou to z pohledu práva dva na sobě naprosto nezávislí aktéři. Chování státu vůči dosavadním provozovatelům jednotlivých prodejen se nám tedy na radnici nemusí líbit (a nelíbí), ale to je asi tak vše, co s tím lze dělat. Abych tento odstavec zakončil optimističtěji, uvedu, že stát se o budovu není schopen starat a bude ji prodávat v dražbě. Zde by mohla být jistá naděje do budoucna z hlediska stavu a vzhledu této nemovitosti. Nový soukromý vlastník, ať už to bude kdokoliv, bude mít nepochybně logický zájem na atraktivnější podobě prostor, aby středisko opět ožilo provozovnami, a tím i zákazníky. Budova se má prodávat nejpozději v polovině letošního roku, vyčkejme tedy dalšího vývoje.

V úterý 28. února jsme se na radnici sešli při příležitosti představení tzv. participativního rozpočtu města Brna. Jedná se o nástroj, pomocí kterého lze do rozhodování o využití určité části veřejných prostředků přímo zapojit občany. Ti mohou hlasovat pro konkrétní projekty a mohou také konkrétní projekty navrhovat. Jakkoliv jsem skeptický k výši částky, kterou město Brno vyčlenilo na všechny projekty (pouze 20 miliónů korun na všech 29 městských částí), domnívám se, že není důvod, proč bychom se v Řečkovicích a Mokré Hoře neměli pokusit zabojovat o to, aby něco smysluplného vzniklo i zde.

Radnice naší městské části se stala jedním z pouhých deseti míst, kde se veřejné setkání za účelem seznámení veřejnosti s tímto konceptem konalo. Vedle zástupců radnice a magistrátu se ho zúčastnilo i několik občanů, kteří povětšinou již měli připraveny i svoje vlastní návrhy. Spousta nápadů a návrhů se ukázala v rámci programu participativního rozpočtu jako nerealizovatelná (často byly například navrhovány stavby na pozemcích, které vůbec nepatří městu), jiné však byly velice podnětné a setkání bezesporu obohatilo všechny přítomné.

Na své 33. schůzi 1. března 2017 rada:
• schválila poskytnutí neinvestičních dotací následujícím neziskovým organizacím na účely vymezené v podaných žádostech:

Základní článek Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlčí stopa, IČO 44990979 - 2 500
Frank Bold Kids z. s., IČO 22893512 (školství a mládež) - 13 500
Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pionýr Řečkovice, IČO 62156446 - 25 000
Junák – český skaut, středisko Duha Brno, z. s., IČO 62157477 - 44 000
Sdružení pěstounských rodin z.s., IČO 64326471 - 5 000
TAK Hellas Brno z.s., IČO 18826598 - 30 000
HB Kraso Brno, z. s., IČO 03641848 - 5 000
KAISEN Karate Klub Brno, IČO 26679591 - 5 000
Orel jednota Brno – Řečkovice, IČO 65351231 (sportovní činnost) - 30 000
Oddíl národní házené 1. NH BRNO, z.s., IČO 26627809 - 25 000
SK Řečkovice, z.s., IČO 44962100 - 45 000
SHL ŘEČKOVICE, z.s., IČO 60557656 - 20 000
JUNIOR JUDO BRNO z.s., IČO 22836543 - 7 500
Brněnský svaz malé kopané, z. s., IČO 26642441 - 10 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno – Řečkovice, IČO 49465368 (sportovní činnost) - 35 000
SK TORI Judo Brno, IČO 22770551 - 5 000
SKI KLUB JUNIOR BRNO z.s., IČO 64331270 - 7 500
Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Brno Řečkovice a Mokrá Hora, IČO 22765662 - 12 500
Frank Bold Kids z. s., IČO 22893512 (životní prostředí) - 6 000
"HORTUS, sdružení zahrádkářů", IČO 62159364 - 4 000
Diecézní charita Brno, IČO 44990260 - 2 000
Diakonie ČCE – středisko v Brně, IČO 48515752 - 7 000
Pretium z.s., IČO 22769463 5 000
Unie Roska - reg. org. ROSKA BRNO-MĚSTO, z.p.s., IČO 64331016 - 7 000
DOTYK II, o.p.s., IČO 29277817 - 4 000
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Brno – město, IČO 03168328 - 2 000
NADĚJE, IČO 00570931 - 9 000
Mamma HELP, z. s., IČO 70099880 - 9 000
Orel jednota Brno – Řečkovice, IČO 65351231 (kulturní činnost) - 15 000
Český svaz bojovníků za svobodu, IČO 00442755 5 000
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, IČO 00101494 - 15 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno – Řečkovice, IČO 49465368 (kulturní činnost) - 30 000

Vážení čtenáři a spoluobčané, po rozhovorech s jednotlivými zastupiteli naší městské části pokračujeme v rozhovorech se zástupci státní správy. Myslím, že zcela logicky začínáme povídáním s tajemnicí ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora paní JUDr. Janou Otevřelovou.
Již v úvodu zmiňuji termín státní správa. Mohu Vás požádat, paní doktorko, o vysvětlení rozdílu mezi samosprávou a státní správou a o stručný popis jejich společné úlohy při správě obce?
Po prvních komunálních volbách v listopadu 1990 začaly pracovat samosprávné orgány, kterými jsou zastupitelstvo, rada a starosta. Zákon o obcích jim dal pravomoci a zákonem o přechodu majetku ze státu na obce na ně přešel určitý majetek. V městě Brně jako statutárním městě, rozděleném na městské části, jsou pravomoci a správa majetku upraveny Statutem města Brna. Tyto orgány vykonávají samosprávnou činnost, starají se o bytové domy, některé svěřené komunikace, zeleň, zřizují základní a mateřské školy, starají se o budovy škol, jejich zázemí apod. Samospráva si již v roce 1991 zřídila úřad a postupně do něj zařadila celkem 32 pracovníků. Ti vykonávají nejen samosprávné činnosti, jako např. bytový odbor nebo odbor správy majetku, ale také přenesený výkon státní správy. To jsou činnosti, které na obce zákonem přenesl stát. V tomto případě úředníci musí splňovat požadavky na odborné vzdělání, vykonat odbornou zkoušku zvláštní způsobilosti a průběžně se vzdělávat. Úředníci nezávisle na samosprávě vykonávají např. stavební úřad, silniční úřad, matriku, projednávání přestupků, ochranu dětí a mládeže, nesvéprávných, řeší některé činnosti na úseku životního prostředí, zajišťují volby všech typů apod. Někteří pracovníci vykonávají jak činnosti samosprávné, tak státní správu.
Dalším častým dotazem občanů je problematika vydávání občanských a řidičských průkazů, případně cestovních pasů. Proč tyto doklady již nevydává městská část?
Žádosti o občanské průkazy v minulosti přijímaly i městské části a hotové, pokud si to občan přál, vydávaly také městské části. Na městských částech byly také např. živnostenské úřady pro živnosti volné, ale i problematika nezaměstnaných. Ta přešla na úřady práce, tedy na stát. Ovšem některé činnosti přešly na magistrát změnou statutu.
S předchozí otázkou souvisí i záležitost, která vždy zajímala i mě osobně. Nemyslíte, že by jednotlivé městské části měly získat více pravomocí od statutárního města Brna? Neprobíhaly by tak mnohé procesy v naší městské části pružněji, rychleji a také kvalitněji? Mám na mysli i lepší znalost místních poměrů při rozhodování jak zástupců samosprávy, tak státní správy.
Pokud mám říct svůj vlastní názor, domnívám se, že městské části, alespoň naší velikosti, by byly schopny zvládnout ještě některé další úkoly na úseku sociálním, např. vyhledávat osamělé občany a zapojit je podle jejich potřeb a zájmů do společenského dění, mohly by i převzít celé zřizovatelské funkce vůči školám na úseku samosprávy. Našly by se ale i další činnosti, které by mohly být blíž občanovi.
Na závěr si dovolím otázku, kterou některé rozhovory začínají. Máte již spoustu životních zkušeností. Co preferujete v osobním životě?
Snažím se řídit tím, že věci nejsou vždy takové, jak se na první pohled zdají. A na závěr bych dodala - ať hodí kamenem, kdo jest bez viny.
S Janou Otevřelovou si povídal René Černý

Klub seniorů Řečkovice - v budově bytového domu na ulici Renčova 5, Brno

6. duben Doc. RNDr. Žákovská Alena, Ph.D. Thajsko II. 16:00
20. duben Ing. Charvát Jiří Sever Evropy 16:00
27. duben Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Údolí Nilu 16:00
4. květen Doc. RNDr. Žákovská Alena, Ph.D. Jihoafrická republika 16:00
18. květen Ing. Sochorec Lumír Jižní Afrika II. 16:00
25. květen Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Kambodža 16:00
8. červen Čefelín Jiří Santiago de Compostela II. 16:00
15. červen Lobpreisová Eva Bolívie 16:00

Klub seniorů Mokrá Hora - v zasedacím sále Radnice, Palackého nám. 11

5. duben Ing. Jarolín Zdeněk Zakarpatská Ukrajina 16:00
19. duben Ing. Krutilová Jana Okolo České republiky 16:00
3. květen Čefelín Jiří Sýrie 16:00
17. květen Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Abcházie 16:00
31. květen Mgr. Klementová Lollok Marie Východní Alpy 16:00
14. červen Ing. Novák Jaromír Západní Sicílie 16:00
28. červen Mgr. Klementová Lollok Marie Cestování s dětmi 16:00

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

07 ReneCernyFAktivity ZŠ Novoměstská ve školním roce 2016/2017

Jak jistě mnozí z vás vědí, od začátku školního roku 2016/2017 má ZŠ Novoměstská nové vedení, které se snaží nejen neustále zkvalitňovat vzdělávací proces, ale také nabídnout žákům takové aktivity, které povedou k rozšíření a upevnění jejich vědomostí a společenských a sportovních dovedností a pomohou jim k lepšímu uplatnění v jejich budoucím životě. Vedení naší městské části tyto aktivity vítá a podporuje, zájem na kvalitním vzdělání v obou našich základních školách máme myslím všichni. Dovolte, abych vás z některými činnostmi školy seznámil.

Základní škola Brno, Novoměstská 21, má v současné době 220 žáků v jedenácti třídách, což je oproti minulým rokům nárůst o více než 30 žáků. Školní rok je bohatý na různé akce, kurzy, preventivní programy a vystoupení pro rodiče. Žáci třetích tříd se účastní každý týden hodiny plavání a žáci čtvrtých tříd v zimních měsících bruslí. Již v září 2016 pořádala škola Sportovní odpoledne s mateřskými školami. Tato akce byla velmi zdařilá a děti z mateřských škol strávily příjemný čas na hřišti naší školy. Hřiště školy bylo také využito při podzimním předvádění dovedností žáků z oblasti zdravovědy, přírodovědy, zeměpisu a zásad první pomoci. Děti si odnesly mnoho zajímavých a užitečných poznatků i z oblasti poskytnutí první pomoci a chování při mimořádných situacích.

Žáci druhého stupně se zúčastnili populární akce na BVV – Sport life, která měla kromě sportovního i preventivní charakter v oblasti možného ohrožení kyberšikanou.
Naši prvňáčci a jejich rodiče se na podzim těší na „Slavnosti slabikáře“. Žáci druhého stupně se vánočně naladili na zájezdu do Vídně. Vánoční atmosféru ještě podtrhlo „Zpívání u vánočního stromu“ a také tradiční „Zpívání koled na schodech“ na druhém stupni školy. Velký ohlas měla předvánoční besídka, pořádaná žáky prvního stupně pro rodiče. Ze sportovních aktivit se škola ještě může pochlubit úspěšným florbalovým týmem a akcí „Novoměstský pohár“, která je pořádána u nás ve škole. Také kroužek malých basketbalistů je velmi oblíbenou sportovní aktivitou především mladších dětí. Žáci druhého stupně se již těší na skok do výšky, tzv. „Vánoční laťku“ a na soutěž prvního i druhého stupně ZŠ ve šplhu.
Lyžařský výcvikový kurz se uskutečnil v lednu 2017 a zúčastnila se téměř čtvrtina žáků školy, což je velmi potěšující. Škola se každoročně zapojuje do preventivních programů, např. prevence nehod a úrazů u dětí, prevence šikany atd. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradou Brno, se středisky výchovné péče a dalšími organizacemi nabízejícími prevenci negativních jevů je samozřejmostí.

Vážení občané,
společnost E.ON každoročně zvyšuje objem finančních prostředků na obnovu a posílení distribučního zařízení elektrické energie, čímž aktivně zajišťuje podmínky pro stále rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu a spolehlivost dodávky, současně tak činí způsobem šetrným k životnímu prostředí.

I ve vaší městské části zrealizujeme v období duben-červen 2017 rozsáhlou investiční akci v hodnotě 5,41 mil. Kč. Jedná se o obnovu elektrického vedení v Družstevní a Renčově ulici, což se neobejde bez výkopů.

Vzhledem k tomu, že s touto investiční akcí bude spojeno i přerušení dodávky elektrické energie na nezbytně nutnou dobu, žádáme vás zdvořile o pochopení tohoto omezení, jež bude pro uvedenou investiční akci nezbytné.
O tomto plánovaném přerušení dodávky budeme informovat dle platné legislativy způsobem v místě obvyklým v součinnosti s vaším úřadem městské části, např. vyvěšením na úřední desce.
Pro zjištění možnosti individuálního oznamování plánovaného přerušení dodávky el. energie kontaktujte prosím bezplatnou zákaznickou linku naší společnosti 800 77 33 22. Informaci o plánovaném vypnutí elektřiny též získáte na webových stránkách www.eon-distribuce.cz. .

Pevně věříme, že nám zachováte svou přízeň.
S pozdravem
E.ON Česká republika, s. r. o.

01 Marek Viskot fotoVážení spoluobčané,

v březnovém čísle ŘEČI bych se rád zaměřil na téma, které jistě zajímá mnoho z nás. Jedná se o využití volného pozemku při ulici Terezy Novákové, který je ve vlastnictví města Brna. V souvislostech zmíním i téma, které nepochybně zajímá drtivou většinu z nás – pobočku České pošty v naší městské části.

Město Brno se aktuálně začalo zabývat záměrem, dle kterého by v souladu se současným územním plánem mohl na dnes nevyužitém pozemku v ulici Terezy Novákové v budoucnu vzniknout objekt či více objektů sloužících nejen k nájemnímu bydlení, ale také nabízejících prostory služeb a občanské vybavenosti. Tuto kombinaci ostatně územní plán předpokládá. V současné době se jedná pouze o námět a není ještě zpracována ani studie. Tím spíše bych chtěl ocenit, že městská část byla náměstkem primátora Petrem Hladíkem a Bytovým odborem MMB vtažena do diskuze o budoucí podobě tohoto místa hned na startu příprav studie.

Rada naší městské části na své lednové schůzi přijala usnesení, kterým vzala na vědomí záměr města vybudovat na zmíněném pozemku objekty k bydlení (investorem by bylo město) včetně nebytových prostor pro služby. Menší část pozemku by mohla být vyčleněna za účelem výstavby objektu ParaCentra FENIX, z. s. Jedná se o spolek, který pomáhá lidem po úrazech páteře v návratu zpět do běžného života a jejich blízkým při vyrovnávání se s novou nelehkou životní situací.

Ať už bude konkrétní podoba lokality jakákoliv, pro městskou část bude jistě přínosem, že v budoucnu dojde ke kultivaci prostoru, který dnes nevzbuzuje přívětivý dojem. Součástí výstavby totiž nepochybně bude i výsadba nové zeleně, odstranění starých náletových dřevin a vybudování nových chodníků či míst k posezení. V návaznosti na urbanistické a dopravní hledisko připomněla rada v další části svého usnesení také názor našeho zastupitelstva z dubna loňského roku, dle kterého má být napojení pozemků dotčených v budoucnu výstavbou řešeno z ulice Terezy Novákové.

Na své 32. schůzi 1. února 2017 rada:
• souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 7 470 Kč od spolku WOMEN FOR WOMEN Základní školou Novoměstská 21 k úhradě stravného ve školní jídelně pro tři žáky v období od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2017,
• doporučila zastupitelstvu MČ souhlasit s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na projekt „ZŠ Horácké náměstí – bezbariérový přístup, konektivita, revitalizace zeleně“ a požádala Radu města Brna o udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci z IROP na tento projekt.
Na svém XIII. zasedání 16. února 2017 zastupitelstvo městské části:
• souhlasilo s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na projekt „ZŠ Horácké náměstí – bezbariérový přístup, konektivita, revitalizace zeleně“,
• schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017 ve výši 4 mil. Kč na akci „Rekonstrukce stávajícího mlatového hřiště při ul. Novoměstská, SK Řečkovice – vybudování umělého trávníku na stávajícím hřišti“.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

O tom, že Brno má stále ještě spoustu tajemství „pod pokličkou“, netřeba pochybovat. Po dlouhá staletí se Brno rozrůstalo nejen na povrchu, ale i pod zemí, což lidské oko nemělo možnost kontrolovat a pero kronikáře zaznamenat. Mnohé podzemní stavby probíhaly utajeně.
Brněnský knížecí a později zeměpanský hrad, který vyrůstal od 11. století na kopci zvaném Špilberk, nebyl výjimkou. Z celého špilberského podzemí vešly do povědomí Brňanů zejména kasematy, známá to odporná věznice, nahánějící strach politickým i kriminálním živlům po celé monarchii. Byly však kasematy to jediné, co pod brněnským hradem bylo za staletí vybudováno? Co víme my a co odborníci?
Na tyto a další otázky nám odpoví už 30. března v 17 hodin Ing. Aleš Svoboda ve velkém sále naší radnice. Proti původně avizovanému termínu v dubnu či květnu jsme se přizpůsobili možnostem přednášejícího. Na setkání s vámi i Ing. Alešem Svobodou se těší organizátoři akce z výboru pro národnostní menšiny ZMČ.
Ivan Koláčný

05 Záludné křižovatky fotoI v naší městské části se nacházejí křižovatky, které řidiči suverénně projíždějí s hlubokým přesvědčením o své přednosti v jízdě, ve skutečnosti se ovšem dopouštějí především hlubokého omylu. Asi nejzáludnější je křižovatka u Moravostavu, kde se sbíhají ulice Jandáskova, Gromešova a Maříkova. Správně se jedná o křižovatku tvaru písmene T, kde hlavní silnice vede po Gromešově a Maříkově směrem ke Globusu, vedlejší je potom od Mokré Hory na Jandáskově. Vzhledem k tomu, že do křižovatky ústí ještě výjezd ze soukromého areálu Moravostavu a dalších firem, drtivá většina řidičů ji považuje za klasickou křižovatku tvaru kříže.
Tento omyl dopadá především na řidiče vyjíždějící z areálu firem, kteří si neuvědomují, že vyjíždí z místa ležícího mimo místní komunikaci a do křižovatky tak mají vjíždět jako úplně poslední. Je to stejné, jako když někdo vyjíždí z parkoviště nebo garáže. Ráno bývá na tomto místě poměrně hustá doprava, kolona vozidel od Mokré Hory na Jandáskově čeká, až bude na hlavní silnici volno, většina řidičů odbočuje vlevo do Řečkovic. Do toho se připletou dodávky řemeslníků vyjíždějící z areálu a myslí si, že vozidla od Mokré Hory jim mají dát přednost. Jednou jsem se tak setkal s dodávkou plnou řemeslníků, od střetu nás dělily jen centimetry. Málem jsem od těch vyznavačů jednoduchých pravd dostal lopatou, křičeli něco o idiotech a hrdě odjeli z místa jako první.
Rozdíl mezi místní komunikací a výjezdem z areálu, kdy dáváte přednost úplně každému, poznáte bohužel většinou pouze podle celkové situace v místě a toho, že areálová komunikace je od místní komunikace stavebně oddělena, zpravidla sklopeným obrubníkem a přídlažbou z kostek. Neprozradí vám nic dopravní značky, protože na výjezdu z areálu je vcelku správně umístěna trojúhelníková značka „Dej přednost v jízdě“. Ta ovšem neprozrazuje nic o tom, zda je řidič na místní či účelové komunikaci. Přitom je to kardinální rozdíl z hlediska chování v křižovatce. Jak lépe vyřešit tento nevyhovující stav si lámou hlavu na odboru dopravy, ale výsledkem si nejsem jist.

06 ReneCernyFVzhledem ke skutečnosti, že se v poslední době množí dotazy na dění a stávající situaci kolem části obchodního centra Vysočina přiléhající blíže k Horáckému náměstí, je určitě namístě, abych se pokusil uvést některá fakta.
Původním vlastníkem nemovitosti byl před rokem 1989 Obvodní národní výbor Brno V, který uzavřel smlouvu se socialistickými organizacemi, které sdružily své finanční prostředky za účelem výstavby obchodního centra. V roce 1991 přešlo vlastnické právo na město Brno. Socialistické organizace (jednotlivé obchody) následně vstupovaly do likvidace a svá práva se snažily za úplatu převést na jiné subjekty. K převodu těchto práv a povinností byl dle zákona nutný souhlas všech účastníků sdružení. Uvedená podmínka nebyla naplněna, a přesto prostory v objektu začalo užívat několik fyzických a právnických osob. Užívací právo jim nevzniklo, přesto se domnělého práva odmítly vzdát. Někteří z nich tak vedli proti městu Brnu a České republice od roku 1994 spor o určení vlastnictví. Městská část se od roku 1998 soudně domáhala vydání obvyklého nájemného. Česká republika v tomto sporu o určení vlastnictví dlouho zůstávala v nečinnosti, teprve roku 2010 podala prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových žalobu o určení vlastnictví. Rozsudkem krajského soudu ze dne 8. 4. 2015 byl potvrzen rozsudek městského soudu, a tím bylo i pravomocně rozhodnuto, že vlastníkem objektu je Česká republika.

V sobotu 20. května 2017 se uskuteční v zasedací síni radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, vítání nových občánků naší městské části. Rádi bychom na této slavnostní akci přivítali děti narozené v letošním roce s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Rodiče dětí se mohou přihlásit osobně do 3. května 2017 u paní Lucie Říhové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541 421 747, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Oddělení sekretariát ÚMČ

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se aktivně zapojil od loňského roku 2016 do projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“, který je realizován prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Cílem projektu je podpora práce orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) na všech úrovních a další zkvalitnění a zefektivnění práce všech zapojených účastníků, tzv. aktérů sítě. Do projektu se zapojilo celkem 11 krajů a 120 pracovišť OSPOD z celé ČR.
V rámci tohoto projektu pracuje lokální „síťařka“ Kristina Čadeni, která má na starosti i MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. V první fázi zjišťovala potřeby pracovníků OSPOD, neziskových organizací a školských zařízení. Dále budou probíhat schůzky se zástupci samosprávy, církví, Policií České republiky a všemi aktéry, jejichž společný zájem se ubírá směrem k podpoře ohrožených dětí a rodin a pomoci těmto skupinám. Na zjištěné potřeby bude navazovat tvorba strategií, které budou probíhat za účasti již všech zapojených aktérů sítě. Kristina Čadeni k tomu dodává: „Sociální oblast je dlouhodobě přehlížená a veřejnost si možná neumí moc představit, co všechno sociálně-právní ochrana dětí zajišťuje a v jakých případech se s ní mohou setkat. Přitom řeší závažné problémy rodin, které se ocitnou v krizi. My se v rámci našeho projektu snažíme pečovat o síť, pomoci rodinám s dětmi a zmapovat bílá místa v systému tak, aby se jim dostalo nejlepší možné podpory a péče.“
Projekt by měl přispět k tomu, aby se nadále snižoval počet dětí, které musí svoji rodinu opustit, a aby pro děti, které se dostávají do systému náhradní péče, byla zajištěna co nejkvalitnější individuální péče.
Kristina Čadeni

V letošním roce bude čištění komunikací zahájeno jako obvykle na přelomu března a dubna. Chodníky budou od zimního posypu čištěny již od druhé poloviny března v závislosti na aktuálním stavu počasí. V období od konce května do listopadu budou ve třech cyklech vyčištěny místní komunikace a parkoviště, seskupené do bloků podle jednotlivých ulic a lokalit. Čištění bude výrazně omezeno v období letních prázdnin.

Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu s platnými právními předpisy a na základě rozhodnutí vydaného příslušným silničním správním úřadem vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy vozidel bude zajišťovat firma Černý. Odtažená vozidla se budou umísťovat na odstavnou plochu (parkoviště) na adrese: Drážní 9, Brno-Slatina, v areálu firmy „Karel Holoubek“, autobusové spojení MHD z ulice Úzké, autobus č. 77, zastávka „Drážní“, tel.: 548 217 484, 602 737 673 nebo 606 745 412.

Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r. o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek, týkajících se čištění místních komunikací se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.

Čištění po zimním posypu:
Část č. 1
BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč. parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ vč. příjezdu k mateřské školce a odbočky k Měřičkově 44, VRÁNOVA, NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5, TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom.
TERMÍN: 27. 3.

V loňském roce bylo na místním poplatku vybráno 239,3 mil Kč, což odpovídá předpokládanému příjmu a což rovněž svědčí o dobré platební morálce zpoplatněných osob. Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli zlepšení práce úřadu svými podněty, a v neposlední řadě všem, kteří jste řádně a včas splnili své poplatkové a ohlašovací povinnosti.
Letošní rok pro poplatníky v Brně nepředstavuje oproti loňskému roku žádné změny. V platnosti beze změn zůstává i obecně závazná vyhláška č. 10/2015, jakož i sazby (670 Kč a 500 Kč pro děti do 3 let věku a seniory od 70 let věku). Splatnost poplatku je k 31. 5. 2017, při bezhotovostní platbě se i nadále uvádí jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, číslo účtu správce daně je: 111 22 00 22/0800.
Doporučujeme provést bezhotovostní úhradu, dokladem je pro Vás výpis z účtu a nemusíte svůj čas věnovat osobní návštěvě pracoviště a čekání na pokladně.
Na www.brno.cz/odpady najdete formuláře k plnění ohlašovací povinnosti, jakož i další údaje a užitečné odkazy. Správcem daně pro celé město Brno je Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Oddělení správy poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 33.
Nezapomeňte, že od 1. 1. 2016 platí:
V případě, že je poplatník ke dni splatnosti poplatku nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka! Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
S poplatkovou povinností souvisí i městem nově zavedený motivační nástroj, kterým je příspěvek na základní roční nepřenosnou elektronickou "šalinkartu" pro zóny 100+101, zakoupenou od 1. 1. 2017 (resp. od spuštění e-shopu Dopravního podniku města Brna, a. s., který najdete na stránkách www.brnopas.cz). Pokud Vás zajímá, jak získat dotaci, podívejte se na podrobné údaje na stránkách www.brno.cz/salinkarta.

Štěpánka Pokorná, vedoucí referátu správy poplatku MMB

01 Marek Viskot fotoVážení spoluobčané,

máme za sebou první měsíc nového roku. Dovolte mi však vrátit se ještě na konec roku uplynuvšího s několika informacemi o tom, jak dopadlo hospodaření městské části za rok 2016.

Prvním podstatným údajem je samozřejmě celkový výsledek hospodaření, zda jsme hospodařili se schodkem, nebo naopak přebytkem. Původně byl plánován schodek necelých 6 miliónů korun, který měl být kryt zapojením volných zdrojů, naspořených v minulých letech, a hlavně získáním dalších zdrojů financování jednotlivých investic a oprav. To druhé se podařilo možná nad očekávání úspěšně. Rozpočet vykazuje lepší konečné výsledky, konkrétně jsme dospěli k přebytku 2,5 miliónu korun. Získávání dalších finančních prostředků formou dotací nebo finančních transferů je jedním ze základních úkolů samosprávy středně velké městské části. Platí to o to více, že vlastní, tzv. daňové příjmy jsou u městských částí minimální. Část výdajů je potom kryta příjmy z převodů z vlastní hospodářské činnosti, čímž může městská část vylepšit svůj rozpočet a vynaložit peníze na další investice či aktivity. Z hlediska jednotlivých výdajových oblastí směřovalo v roce 2016 nejvíce prostředků do oblasti bydlení, což je ovšem způsobeno jednorázovou investicí do rekonstrukcí bytových jader v obecních domech. Dále je to „sběrná“ kolonka komunální služby a územní rozvoj, kam spadá letní i zimní údržba komunikací, údržba veřejné zeleně a také například i investice do hřišť nebo parků na veřejných prostranstvích (celkově cca 27 mil. korun). Další velkou položkou je vzdělávání a školství (cca 24 mil. korun), v tomto případě městská část hradí jak provoz zřizovaných mateřských a základních škol, tak investice a opravy v jednotlivých budovách. Do roku 2017 mi nezbývá než si přát, abychom byli z hlediska rozpočtu minimálně stejně úspěšní jako v roce minulém.

Marek Viskot
starosta

Na své 31. schůzi 18. ledna 2017 rada:
• schválila žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby statutárního města Brna na investiční akci „Rekonstrukce bytového domu Palackého náměstí 9“,
• vzala na vědomí záměr statutárního města Brna vybudovat na parcele č. 49 v k. ú. Řečkovice v souladu s Územním plánem města Brna (funkční plocha SO – služby a obchod) objekty bydlení včetně nebytových prostor pro služby, část pozemku by mohla být vyčleněna za účelem výstavby objektu ParaCentra FENIX, z. s.; doporučila uvažovat o umístění pobočky Knihovny Jiřího Mahena v případném novém objektu na této parcele a s ohledem na dlouhodobě neúnosnou nedostatečnou kapacitu řečkovické pobočky pošty nabídnou České poště, s. p., vhodné prostory rovněž v případném novém objektu na zmíněném pozemku; odkázala na usnesení ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ze dne 14. 4. 2016 ve věci záměru pořídit změnu Územního plánu města Brna, v němž je u příslušných změn zdůrazněna nutnost řešit dopravní napojení pozemků dotčených těmito změnami z ulice Terezy Novákové a také v souvislosti s pozemkem p. č. 49 v k. ú. Řečkovice,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky zpracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace parku na Palackého náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“ nabídku předloženou uchazečem Ing. Zdeňkem Sendlerem a smlouvu o dílo s tímto uchazečem,
• schválila záměr propachtovat hmotnou nemovitou věc (zahradu v lokalitě Úlehle), pozemek p. č. 2677/2 o výměře 338 m2 v k. ú. Řečkovice,
• schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu starého pivovaru v Brně-Řečkovicích s firmou CRAFTBEER za účelem uspořádání Řečkovického festivalu minipivovarů dne 10. 6. 2017.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

04 Vlasta Zelinková foto 2V únorovém čísle zpravodaje ŘEČ se čtenářům představuje členka zastupitelstva naší městské části Ing. Vlasta Zelinková (ČSSD), která byla radou zvolena do funkce členky kulturní komise a je též členkou komise školství a mládeže.
Vlasto, jsi nováčkem v zastupitelstvu naší městské části, mohla by ses čtenářům představit? Především mě zaujala Tvá profese. Není úplně obvyklé, aby půvabná žena byla zároveň tak technicky zdatná.
Děkuji za tak kladné hodnocení. Nutno ale podotknout, že v dnešní době v technických oborech není přítomnost ženy ojedinělá. Technické obory mě zajímaly asi vždy, ale dostávala jsem se k nim postupně. Hlavně díky pracovním příležitostem a dalšímu doplnění odborného vzdělání. Náplní mé práce jsou informační technologie. Jednou z nejzajímavějších stránek tohoto odvětví je nepochybně jeho dynamický a velmi rychlý rozvoj.
Jsi obyvatelkou naší městské části, v čem spatřuješ její největší přednost oproti jiným částem města, a co naopak považuješ za slabinu, která by se dala zlepšit?
Mezi největší přednosti naší městské části řadím ideální spojení mezi dostupností centra města Brna a přírodou, která se zde nachází v okolí. Jako matka také oceňuji možnost velkého výběru mateřských a základních škol, které jsou navíc ve velmi dobrém stavu. Dále pestrou paletu volnočasových aktivit pro děti a mládež a dostatek dětských hřišť a sportovišť. Vyložené slabiny tu nevidím. I když příležitost ke zdokonalení se najde vždy, a co člověk, to názor. Proto je nutné klást vysoký důraz na komunikaci mezi radnicí a občany.
Radou městské části jsi byla zvolena do funkce členky komise školství a mládeže. Mohla bys čtenářům popsat náplň práce této komise?
Komise školství a mládeže je poradním orgánem rady městské části. Svou aktivitou se podílí na odborném a ekonomickém zabezpečení provozu škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí. Spolupracujeme na dlouhodobé koncepci rozvoje školství. Společně s dalšími komisemi městské části připravujeme akce na zlepšení vzdělávacích podmínek pro rozvoj našich dětí.

05 Pěšina za Lachemou mapaPoté, co řečkovická Lachema skončila jako celistvě fungující podnik, její vlastník se rozhodl továrnu po částech rozprodat. V rámci rozdělení areálu se s městem Brnem vypořádávalo různorodé vlastnictví pozemků. Podařilo se dojednat, že město Brno získá za Lachemou úzký pruh pozemků umožňující veřejnosti průchod mezi podnikem a zahrádkářskou kolonií a nahrazující neveřejnou cestu v kolonii. Toto opatření, při kterém byla Lachema nucena vybudovat oplocení v nové poloze, výrazně přispělo k prostupnosti území.
Vznik nové pěšiny ovšem nepotěšil zahrádkáře v sousedství, kteří opakovaně koridor zaplocují. Vrcholem bylo, když některý z nich osadil k provizornímu zaplocení ceduli s nepravdivým textem, že jde o soukromý pozemek a vstup je zakázán. Jak nás informoval vedoucí Odboru správy majetku Magistrátu města Brna Petr Gabriel, nelegální plot byl odstraněn a osazena zde byla nová tabule, že cesta je volná. Pozemek si městská část nechá svěřit, aby bylo možné jeho přístupnost zajišťovat operativně přímo pracovníky ÚMČ.
Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta