Na své 54. schůzi 29. srpna 2018 rada:
• schválila smlouvu o dílo se společností Středisko OS Brno, s. r. o., na plnění zakázky malého rozsahu „Oprava sklepních prostor v bytových domech Novoměstská 7-19 a 23-41, Brno-Řečkovice“,
• schválila smlouvu o dílo se společností pH servis HUDEČEK, s. r. o., na plnění zakázky malého rozsahu „Oprava a nátěr střechy Terezy Novákové 94, 96, 98, 100, Brno-Řečkovice“,
• souhlasila s provedením stavby „Stavební úpravy objektu společnosti MANEO, s. r. o.,“ na pozemcích města p. č. 3769/2 a 3 v k. ú. Řečkovice při ulici T. Novákové, spočívající v provedení přístavby a nástavby na stávajícím objektu dle studie, kterou zpracoval Ing. Milan Hylš v prosinci 2017,
• schválila poskytnutí prostor v objektu bývalého pivovaru spolku HORTUS, sdružení zahrádkářů, ke konání výstavy ovoce, zeleniny a květin ve dnech 27. 10. - 28. 10. za částku 300 Kč za celou akci a schválila smlouvu o výpůjčce stolů se spolkem HORTUS ke konání této výstavy.

Na svém XXI. zasedání 13. září 2018 zastupitelstvo městské části:
• schválilo střednědobý výhled rozpočtu městské části na období 2020-2024,
• navrhlo Zastupitelstvu města Brna změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2017, kterou se stanoví spádové obvody základních škol, a to rozšíření spádové oblasti ZŠ Novoměstská o ulice Ječná (lichá č. 19-39, sudá od č. 22), Vránova (lichá č. 115-143, sudá č. 102-126) a Kunštátská (lichá č. 13-21),
• souhlasilo s odprodejem pozemků p. č. 599/16, 18 a 32 v k. ú. Mokrá Hora o celkové výměře 658 m2 při ulici Brigádnická formou nabídkového řízení a nesouhlasilo s odprodejem pozemků p. č. 599/20 a 34 v k. ú. Mokrá Hora o celkové výměře 92 m2, neboť slouží jako jediná přístupová cesta k pozemkům p. č. 594/1, 596 a 597/1 v k. ú. Mokrá Hora,
• poděkovalo předsedům a členům kontrolního výboru, finančního výboru a výboru pro národnostní menšiny za jejich práci ve volebním období 2014-2018 a zrušilo k 5. 10. 2018 kontrolní výbor, finanční výbor a výbor pro národnostní menšiny a odvolalo jejich předsedy a členy.

Z volebního období zbývá už jen několik málo dnů. Ve stávající sestavě se tak zastupitelstvo městské části sešlo na svém posledním zasedání.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

03 Foto ZMČ1 1