hruzaHodnocení roku 2019 pohledem závěrečného účtu městské části
Závěrečný účet a další související dokumenty hodnotí hospodaření městské části v uplynulém roce. Tradičně v červnu tedy rada a následně i zastupitelstvo projednávaly závěrečný účet městské části za rok 2019. Výsledné hospodaření městské části skončilo s celkovými příjmy ve výši 91,7 mil. Kč a výdaji 93,2 mil. Kč, tj. v mírném deficitu 1,5 mil. Kč, krytém z vlastních finančních prostředků nashromážděných v předchozích letech. Městská část se nezadlužuje. Celkové příjmy byly původně plánovány ve výši 85,4 mil. Kč, tj. poměr skutečnosti ku plánu se pohybuje okolo 107,4 %. Celkové výdaje byly plánovány ve výši 94,4 mil. Kč, tj. 98,7 % činí poměr skutečných výdajů ku plánovaným. Z hlediska finančního řízení naší radnice z uvedeného plyne, že se podařilo téměř přesně odhadnout a naplánovat celkové výdaje a že se z hlediska celkových příjmů opět podařilo získat pro městskou část příjmy do rozpočtu navíc. V následující tabulce pak můžete vidět srovnání s celkovým hospodařením městské části v letech předchozích (částky jsou uvedeny v milionech Kč).
V mil. Kč               2015        2016         2017          2018        2019
Příjmy celkem    74,231    111,986      112,123    110,518     91,726
Výdaje celkem    78,558    109,420     110,246    112,335     93,242
Saldo rozpočtu    -4,327    +2,566        +1,877      -1,817       -1,516

Jelikož je rozpočet městské části ve srovnání se samostatnými městy a obcemi specifický a většinu jeho příjmů netvoří vlastní daňové příjmy, ale naopak transfery a dotace, je sestavování rozpočtu a jeho struktura zejména z hlediska příjmů tímto každý rok poznamenána. Jedná se tedy de facto o extra zdroje navíc, které se městské části podaří získat nad rámec svého běžného rozpočtu. Celkovou výši příjmů městské části, od které se odvíjí celkové výdaje, tedy ovlivňují zejména městské, krajské či celostátní dotační příležitosti.
Co se týče základní struktury celkových příjmů v roce 2019, tak daňové příjmy tvořily 4,766 mil. Kč (5,2 %), nedaňové příjmy pak 4,515 mil. Kč (4,9 %), kapitálové příjmy 0,009 mil. Kč (0,01 %), tj. celkové vlastní příjmy městské části tvořily cca 10,1 % celkových příjmů městské části, a přijaté transfery 82,436 mil. Kč (89,9 %). I v průběhu tohoto kalendářního roku se podařilo městské části zajistit příjmy navíc z ostatních veřejných rozpočtů, díky čemuž se mohly realizovat další investice. Z hlediska poměru běžných a kapitálových výdajů 69,9 % ku 30,1 % lze potvrdit snahu městské části o zachovávání významného poměru výdajů určených na investice v rámci MČ jako jednu z hlavních priorit finančního řízení našeho úřadu. Pokud se na uplynulý rok podíváme perspektivou jednotlivých výdajových odvětví, tak mezi hlavní výdajové oblasti patřily již tradičně bydlení, komunální služby a územní rozvoj, státní správa a územní samospráva (každá kapitola tvořila kolem cca 20 % celkových výdajů). Meziročně si pak v procentech zastoupení, ale i v absolutních částkách výrazněji polepšily oblasti jako vzdělávání a školské služby, doprava a komunikace či ochrana životního prostředí.
Provozní rozpočet MČ, který je tvořen pouze provozními příjmy a provozními, resp. běžnými, výdaji, v roce 2019 opět dosáhl přebytku, stejně tak i vedlejší hospodářská činnost. Jako tradičně proběhla i kontrola hospodaření MČ nezávislou auditorskou společností, jejíž zpracované hodnocení je součástí daného závěrečného účtu. V rámci přezkoumání za rok 2019 nebyly podle auditorské společnosti zjištěny chyby, nedostatky nebo významná rizika.
Filip Hrůza
místostarosta