Na své 29. schůzi 2. 12. 2020 rada městské části:
• projednala návrh rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2021,
• schválila rozpočet příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ) na rok 2021,
• doporučila zastupitelstvu městské části požádat Zastupitelstvo města Brna o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření a odpisů dlouhodobého majetku z VHČ (bytového hospodářství) ve výši 6 000 000 Kč na akci „Revitalizace Nového náměstí, Brno-Řečkovice“,
• schválila jednorázové bezplatné poskytnutí prostoru v rozsahu maximálně ¼ strany ve zpravodaji ŘEČ k prezentaci místních podnikatelských subjektů s místem provozování v MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora v období leden – duben 2021 pro každý subjekt za podmínky schválení dodaného návrhu prezentace podnikatelského subjektu komisí pro přípravu zpravodaje ŘEČ,
• schválila poskytnutí věcného daru ve formě zdravotních, relaxačních a rehabilitačních pomůcek v hodnotě do 15 000 Kč pro uživatele Domova pro osoby se zdravotním postižením TEREZA, Terezy Novákové 1947/62a, Brno,
• schválila smlouvu o sdružených službách na dodávky plynu pro novou nafukovací halu v Řečkovicích v letech 2021–2022 se společností Teplárny Brno, a. s., Okružní 25, 638 00 Brno,
• schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností KOMFORT, a. s., se sídlem Křenová 478/72, Trnitá, 602 00 Brno, na provedení díla „Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“, spočívající ve změně ceny – cena se zvyšuje o 47 222 Kč bez DPH.

Dana Filipi, místostarostka