ReneCernyFVyjádření k záměru stavby bytového domu na ulici Brigádnická
Zejména občané z Mokré Hory a především ti, kteří bydlí na ulici Brigádnické, jistě dobře vědí o záměru soukromého investora a majitele pozemku, postavit v této lokalitě pětipodlažní bytový dům s 12 bytovými jednotkami a podzemními garážemi. Stávající rodinný dům má být zbořen a nová stavba realizována na jeho místě. K tomu záměru vydal Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR) kladné stanovisko. Chce se mi říct bohužel, ale ne překvapivě. Není to poprvé, kdy investor podává na Stavební úřad naší městské části žádost u územní rozhodnutí a zahájení stavebního řízení s kladným stanoviskem OÚPR, které vůbec nereflektuje charakter dané lokality. To je i případ záměru výstavby bytového domu na Brigádnické, který je zcela necitlivě zasazen do původního individuálního bydlení v rodinných domech. Celý záměr není navíc vyhovující ani z dopravního hlediska, protože dle našeho názoru povede ke zhoršení bezpečnosti dopravy. Charakter této ulice a původní dimenzování komunikace na Brigádnické nepočítalo se stavbami charakteru bytových domů.
Z těchto důvodů se vedení městské části, jako účastník řízení, rozhodlo uplatnit námitky vůči stavebnímu záměru stavby s názvem ,,BYTOVÝ DŮM GREEN FLOWER HOUSE“. Tyto námitky směřují k ochraně zájmů obce a jejich občanů a spočívají v tom, že oznámený záměr nedostatečně řeší bezpečnost na komunikaci při výjezdu z hromadné garáže v blízkosti křižovatky a dále je výrazně překročena intenzita využití území dle regulativů stanovených platným Územním plánem města Brna (ÚPmB). Stavba je navrhována ve stabilizovaném území se zástavbou rodinných domů. Stabilizované území je platným ÚPmB jasně definováno jako dílčí část území, ve kterém se stávající účel a intenzita využití nebude zásadně měnit. Domníváme se, že tato zásada byla navrhovaným záměrem stavby bytového domu porušena.
Mgr. René Černý, místostarosta

02 Slovo místostarosty fotka