hruzaČervnové zastupitelstvo městské části schvalovalo závěrečný účet za rok 2020 a připomínky k novému územnímu plánu

Závěrečný účet pravidelně poskytuje zastupitelstvu i občanům souhrnný pohled na hospodaření městské části za uplynulý rok. Jako obvykle v červnu tedy zastupitelé projednávali závěrečný účet městské části za rok 2020. Hospodaření městské části tentokráte i navzdory výskytu koronaviru a souvisejícím ekonomickým problémům skončilo nejen v přebytku téměř 8 mil. Kč, ale také s rekordními celkovými příjmy (125,223 mil. Kč) a výdaji (117,406 mil. Kč). Městská část se tak ani v této kritické situaci nezadlužovala. Z hlediska celkových příjmů se nakonec podařilo získat více peněz, než bylo plánováno, a opět se také podařilo získat pro rozpočet městské části i příjmy navíc.

Hospodaření městské části v uplynulých letech (v mil. Kč)


V mil. Kč                       2016              2017               2018               2019              2020
Příjmy celkem            111,986         112,123            110,518         91,726        125,223
Výdaje celkem            109,420        110,246            112,335         93,242        117,406
Saldo rozpočtu           +2,566           +1,877            -1,817            -1,516          +7,816

 

Jak je tedy na první pohled vidět, příjmová stránka rozpočtu se meziročně (2019-2020) zvýšila o 33,497 mil. Kč. V rámci daňových příjmů se podařilo městské části získat o téměř 1,2 mil. Kč více než v roce předchozím. Vzrostly i nedaňové příjmy. Největší část meziroční nárůst zaznamenaly přijaté transfery (od města Brna, Jihomoravského kraje atd.), které dosáhly rekordní výše téměř 115 mil. Kč. I v průběhu loňského kalendářního roku se tak podařilo městské části zajistit příjmy navíc z ostatních veřejných rozpočtů, díky čemuž se mohly realizovat další investice (např. revitalizace parku Palackého náměstí, revitalizace zeleně v sídlišti, rekonstrukce ZŠ či MŠ a další).
Z hlediska poměru běžných (58,14 %) a kapitálových výdajů (41,86 %) za rok 2020 lze potvrdit dlouhodobý důraz městské části na vysoký poměr výdajů směřujících do investic v rámci MČ. Z hlediska odvětvového mezi hlavní výdajové oblasti patřily již tradičně bydlení, komunální služby a územní rozvoj (26,03 %), vzdělávání a školské služby (24,66 %) a státní správa a územní samospráva (23,29 % z celkových výdajů). Meziročně si pak dále polepšily i oblasti jako sociální péče a pomoc, ochrana životního prostředí či doprava a komunikace. Provozní rozpočet městské části, který je tvořen pouze provozními příjmy a provozními výdaji, opět v roce 2020 dosáhl přebytku, stejně tak i vedlejší hospodářská činnost.


V rámci červnového zasedání zastupitelstva se ale projednával ještě jeden klíčový bod - a to nový územní plán města Brna, respektive druhé kolo připomínek v rámci naší městské části. Pro účely tohoto jednání jsme na toto zastupitelstvo přizvali i zástupce Kanceláře architekta města Brna v čele s hlavním architektem Michalem Sedláčkem, kteří měli na starosti zpracování návrhu nového územního plánu, a dále pak také zástupce města Brna z Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. Zastupitelstva se zúčastnil také pověřený radní Filip Chvátal. V rámci jednání se přítomná veřejnost měla možnost seznámit nejen s návrhy připomínek městské části, ale také s argumentací a návrhy zástupců KAMU či města. V rámci rozpravy bylo možné pokládat dotazy nejen vedení městské části, ale zejména pozvaným hostům, kteří mají na starosti nejen přípravu návrhu, ale i vypořádání obdržených připomínek v prvním i druhém kole. Městská část usnesením tohoto zasedání zastupitelstva následně schválila materiál obsahující řadu připomínek k navrhované podobě územního plánu.
Filip Hrůza
místostarosta

Obrázek1