Na svém XV. zasedání 17. června 2021 zastupitelstvo městské části:

• projednalo
Upravený Návrh připravovaného Územního plánu města Brna,
• souhlasilo
s celoročním hospodařením městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2020, a to bez výhrad, a současně schválilo závěrečný účet městské části za uplynulý rok,
• schválilo
nová Kritéria výběru žadatelů o byt v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
• projednalo
žádosti o vyjádření ke směně a nabytí pozemků,
• zvolilo
předsedou kontrolního výboru ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Ing. Jiřího Růžičku,
• odvolalo
člena kontrolního výboru ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Ing. Marka Guta,
• zvolilo
členy kontrolního výboru ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Ing. Martina Otčenáška a pana Jiřího Prchala.

Na své 38. schůzi 30. června 2021 rada městské části:
• jmenovala
Ing. Marka Guta členem komise majetkové a rozvoje a současně odvolala Ing. Jiřího Růžičku z uvedené komise,
• schválila
smlouvu o poskytování software a služeb souvisejících se správou jeho obsahu (platforma PinCity) se společností AQE advisors, a. s., se sídlem třída Kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno, k užívání internetové platformy PinCity,
• schválila
nájemní smlouvu s Tělocvičnou jednotou Sokol Brno-Řečkovice na pronájem tělocvičny v objektu sokolovny (na cvičení seniorů),
• schválila
uzavření Dohody o potravinové pomoci mezi Potravinovou bankou pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s., a městskou částí Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
• schválila
příkazní smlouvu se společností S – Invest CZ, s. r. o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno-Brněnské Ivanovice, jejímž předmětem je výkon funkce technického dozoru investora při realizaci stavby „Adaptace budovy bývalé kotelny na novou třídu“,

• souhlasila
s prodloužením trvání dočasné stavby (prodejní stánek s pečivem) na konečné MHD při ulici Medlánecké na dobu určitou 5 roků,
• schválila
nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích a movitých věcí s panem MUDr. Pavlem Kopřivou – FT Records, se sídlem Banskobystrická 24, 621 00 Brno, za účelem pořádání kulturních akcí (festival „Folkové léto Řečkovice a festival „12. brněnský Beatfest“),
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Revitalizace sídelní zeleně v sídlišti Bratří Křičků, Kárníkova, Brno-Řečkovice“, nabídku uchazeče Ing. Jana Servuse, Dolnice 1760/12, 621 00 Brno, a schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedeným dodavatelem,
• schválila
smlouvu o dílo se společností Moravská stavební unie - MSU s. r. o., Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, jejímž předmětem je provedení opravy opěrné zídky u pomníku vedle radnice na Palackého náměstí,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na „Opravu pěší účelové komunikace Gusty Blahové“ nabídku uchazeče PSVS-STRUKTURE, s. r. o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, a schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedenou společností,
• schválila
smlouvu o dílo se společností HŘIŠTĚ PRO VÁS, s. r. o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, jejímž předmětem je provedení úpravy oplocení sportovního hřiště v parku na Horáckém náměstí,
• schválila
poskytnutí finančního daru z rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve výši 20 000 Kč na pomoc jihomoravským obcím, které zasáhlo ničivé tornádo,
• schválila
souhlasné stanovisko k žádosti MŠ a ZŠ Brno, Štolcova 16, p. o., o zápis do rejstříku škol a školských zařízení (místo výkonu činnosti školy v areálu na ulici Marie Hübnerové 1766/1.

Na své 39. schůzi 28. července 2021 rada městské části:
• schválila
smlouvu o dílo s panem Romanem Jílkem, se sídlem Čermákova 26, 625 00 Brno, na plnění zakázky „Oprava bytu č. 4 Novoměstská 35, Brno-Řečkovice“,
• schválila
dohodu o ukončení nájmu pozemku p. č. 3893/2 v k. ú. Řečkovice (při ulici Jezerůvky) o výměře 196 m2 a současně schválila záměr městské části propachtovat uvedený pozemek.

Dana Filipi, místostarostka