Na své 40. schůzi 1. září 2021 rada městské části:
• schválila
harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2022,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na stavební práce „Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)“ obchodní společnost ZEMAKO, s. r. o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, a schválila podpis smlouvy o dílo s uvedeným uchazečem,
• souhlasila
s investičním záměrem „Rekonstrukce komunikace a výstavba dešťové kanalizace v ulici Tumaňanova“ za podmínky, že součástí investičního záměru bude dopravně-bezpečnostní řešení křižovatky Boženy Antonínové – Tumaňanova, řešení přechodu pro chodce u MŠ Tumaňanova a současně snížení rychlosti ve směru od Jehnic a použití tichého asfaltu,
• schválila
poskytnutí věcného daru ve formě nákupu knih v hodnotě do 10 000 Kč pro Knihovnu Jiřího Mahena, pobočku Brno–Řečkovice, Kolaříkova 3, Brno,
• schválila
poskytnutí prostor v objektu bývalého pivovaru spolku „HORTUS, sdružení zahrádkářů“, ke konání výstavy ovoce, zeleniny a květin ve dnech 29. 10. – 1. 11. 2021,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace sídelní zeleně v sídlišti Medlánecká, Renčova, Škrétova, Kremličkova, Brno-Řečkovice“ nabídku uchazeče Fragula, s. r. o., se sídlem č. p. 304, 664 07 Sivice, a schválila podpis smlouvy o dílo s uvedeným uchazečem,
• souhlasila
s realizací projektů navržených v rámci participativního rozpočtu Dáme na vás „Oázy zeleně v Řečkovicích a Medlánkách“, „Obnovení Dolního rybníku v Řečkovicích“, „Zamilovaný hájek budoucím generacím“ a „Řečkovická cyklostezka“ (realizace projektů je závislá na výsledku hlasování občanů v listopadu 2021),
• jmenovala
do funkce vedoucího Odboru stavebního úřadu pana JUDr. Michala Černého.

Na svém XVI. zasedání 16. září 2021 zastupitelstvo městské části:
• schválilo
střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na období 2023-2027
• souhlasilo
s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území statutárního města Brna,
• projednalo
žádosti o vyjádření k prodeji a nabytí pozemků.

Dana Filipi, místostarostka