Na své 41. schůzi 22. září 2021 rada městské části:
• jmenovala
Ing. Filipa Hrůzu, Ph.D., předsedou Komise dopravy a bezpečnosti a vzala na vědomí rezignaci JUDr. Václava Kokty, LL.M., na uvedenou funkci,
• schválila
poskytnutí finančního daru 10 000 Kč Domovu pro osoby se zdravotním postižením TEREZA, Terezy Novákové 62a, jako příspěvku na sociální automobil pro uživatele zařízení,
• schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Opravu pěší účelové komunikace Gusty Blahové“ se společností PSVS-STRUKTURE, s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, jehož předmětem je změna rozsahu, ceny a lhůty k provedení díla.

Dana Filipi, místostarostka