Na své 44. schůzi 1. prosince 2021 rada městské části:
• projednala
návrh rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2022,
• doporučila zastupitelstvu městské části
požádat Zastupitelstvo města Brna o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření a odpisů dlouhodobého majetku z VHČ (bytové hospodářství) ve výši 4 000 000 Kč na akci „Revitalizace parku na Horáckém náměstí, II. etapa“,
• schválila
uspořádání Vavřineckých hodů v roce 2022 ve dnech 6. a 7. srpna a současně jmenovala pracovní skupinu pro přípravu hodů ve složení: Mgr. Bc. Marek Viskot, Mgr. René Černý, Dana Filipi, Oldřich Gardáš a zástupce určený hodovou chasou,
• schválila
poskytnutí věcného daru ve formě komunikačních pomůcek v hodnotě do 16 000 Kč pro uživatele Domova pro osoby se zdravotním postižením TEREZA, Terezy Novákové 1947/62a, Brno,
• schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností FRAMA, spol. s r. o., Žižkova 995/17a, Brno, na provedení díla „Adaptace budovy bývalé kotelny na novou třídu“, kterým se cena zvyšuje o 280 998,37 Kč bez DPH kvůli změnám, k nimž došlo v průběhu prací,
• schválila
podání žádosti Odboru dopravy Magistrátu města Brna o přesun přechodu pro chodce přes komunikaci v ulici Vážného u budovy ZŠ Uprkova o cca 25 m směrem k ulici Banskobystrické,
• souhlasila
se zapojením Mateřské školy Brno, Kárníkova 4, do projektu Jihomoravského kraje "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VII", financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci, na pozici partnera s finančním příspěvkem.

Dana Filipi, místostarostka