V předchozím čísle časopisu ŘEČ jste byli informováni, že prosincové zastupitelstvo (konané 16. 12. 2021) schválilo změnu svého jednacího řádu. Jednací řád je zásadní dokument, který stanoví pravidla pro konání a organizaci jednání zastupitelstva, a to jak z pohledu přípravy jednání a jeho průběhu, tak i případného zapojení veřejnosti. A právě v zapojení veřejnosti spočívá změna, kterou jsme s kolegou Ondřejem Štaudem připravili.
Doposud platilo, že občan (veřejnost) má právo, aby mu bylo uděleno slovo, přičemž délka vystoupení byla omezena na 4 minuty. Jednací řád však již neřešil případnou reakci, resp. opětovné udělení slova v dané věci. Proto jsme s kolegou připravili úpravu, která spočívá v možnosti udělení slova opětovně, za podmínky zachování délky vystoupení 4 minuty. Máme za to, že omezení délky je namístě, byť je nepsanou praxí, že až na naprosté výjimky nechává předsedající (starosta) hovořit veřejnost i déle, než je stanovený limit – za předpokladu, že se jedná o vystoupení k věci. Ono omezení pak může být použito právě v těch případech, kdy vystoupení není věcné, netýká se dané věci, apod.
Další změny, které jsme navrhli, spočívaly v reakci na skutečnost, že již nějakou dobu je jednání zastupitelstva přenášeno živě na internetu.
Změna jednacího řádu byla schválena jednomyslně, za což jsme velmi rádi, neboť se jedná o široké konsenzuální rozhodnutí, které dává občanům jasný signál, že se při jednání zastupitelstva mohou aktivně zapojovat.
Ondřej Vít, člen zastupitelstva městské části