Na své 45. schůzi 19. ledna 2022 rada městské části:
• schválila
uzavření Dohody o spolupráci při pořádání festivalu „Brněnská Country fontána Řečkovice 2022“ s FT Records, s. r. o.,
• schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností FRAMA, spol. s r. o., Žižkova 995/17a, Brno, na provedení díla „Adaptace budovy bývalé kotelny na novou třídu“, který spočívá ve změně ceny – vícepráce a méněpráce – kterými se cena zvyšuje o 92 970,54 Kč bez DPH,
a v prodloužení lhůty dokončení díla o 43 dnů,
• schválila
poskytnutí prostor v objektu bývalého pivovaru pobočnému spolku Klubu českých turistů, Moravská Slavia Řečkovice, na akce Černohorské šlápoty ve dnech 25. 2. – 26. 2. 2022, Lesnickým Slavínem ve dnech 8. 4. – 9. 4. 2022 a Brněnská podkova ve dnech 9. 9. – 10. 9. 2022 a současně schválila snížení platby za užití těchto prostor.

Na své 46. schůzi 9. února 2022 rada městské části:
• schválila
smlouvu o dílo se společností Středisko OS Brno, s. r. o., se sídlem Mojmírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno, na plnění zakázky „Rekonstrukce bytového jádra v domě Novoměstská 11 a Žitná 7“,
• schválila
smlouvu o dílo se společností Teplárny Brno, a. s., Okružní 25, 638 00 Brno, o poskytování havarijní služby v bytových domech,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky „Oprava havarijního stavu vodorovných rozvodů vody ve vstupním pavilonu Základní školy Horácké nám. 13“ nabídku předloženou společností MICHAL HRNČÍŘ, s. r. o., Divadelní 614/6, 602 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• schválila
nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích s firmou CRAFTBEER, s. r. o., Kořenského 879/19, 621 00 Brno, za účelem uspořádání kulturní akce Řečkovický festival minipivovarů ve dnech 10. – 12. 6. 2022.

Na svém XVIII. zasedání 17. února 2022 zastupitelstvo městské části:
• vzalo na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 12. 2021,
• souhlasilo
se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městskou částí a členkou zastupitelstva městské části Mgr. Dagmar Navrátilovou. Mgr. Navrátilová na základě dohody o provedení práce povede kluby aktivních seniorů včetně přípravy náplně jejich činnosti,


• projednalo
návrhy na prodeje a směnu pozemků,
• navrhlo
jako výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu na území MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vymezena kratší dobou, tyto akce:
- Řečkovický festival minipivovarů, při kterém se v noci z pátku 10. 6. 2022 na sobotu 11. 6. 2022 a ze soboty 11. 6. 2022 na neděli 12. 6. 2022 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 hod.,
- Řečkovický GREGORYFEST, při kterém se v noci z pátku 17. 6. 2022 na sobotu 18. 6. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 hod.,
- Brněnská Country fontána Řečkovice, při které se v noci ze soboty 18. 6. 2022 na neděli 19. 6. 2022 doba nočního klidu vymezuje od 23:30 do 6:00 hod.,
- Folkové léto Řečkovice, při kterém se v nocích z neděle 17. 7. 2022 na pondělí 18. 7. 2022, z pondělí 18. 7. 2022 na úterý 19. 7. 2022, z úterý 19. 7. 2022 na středu 20. 7. 2022, ze středy 20. 7. 2022 na čtvrtek 21. 7. 2022, ze čtvrtka 21. 7. 2022 na pátek 22. 7. 2022 a z pátku 22. 7. 2022 na sobotu 23. 7. 2022 doba nočního klidu vymezuje od 23:00 do 6:00 hod.,
- 13. Brněnský Beatfest, při kterém se v noci z soboty 23. 7. 2022 na neděli 24. 7. 2022 doba nočního klidu vymezuje od 0:00 do 6:00 hod.,
- Svatoavřinecké hody, při kterých se v noci ze soboty 6. 8. 2022 na neděli 7. 8. 2022 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 hod.,
- Letní noc v Řečkovicích a na Mokré Hoře, při které se v noci ze soboty 27. 8. 2022 na neděli 28. 8. 2022 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 hod.

Dana Filipi, místostarostka