Zprávy z rady městské části
Na své 48. schůzi 23. března 2022 rada městské části:
• schválila
účetní závěrky příspěvkových organizací, zřizovaných městsku částí (základní a mateřské školy),
• schválila
dohodu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na nákup mobilních hlasových a datových služeb mezi statutárním městem Brnem jako centrálním zadavatelem a městskou částí Brno-Řečkovice a Mokrá Hora jako pověřujícím zadavatelem,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Oprava ÚT ZUŠ Kořenského, Brno-Řečkovice“ nabídku předloženou společností STOS – TZ Brno, s. r. o., Korejská 3082/4, 616 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Údržba parku na Palackého náměstí“ nabídku uchazeče FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Budování a opravy stanovišť tříděného a směsného komunálního odpadu“ nabídku uchazeče DBEST living, s. r. o., Křenová 504/53, Trnitá, 602 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky „Opravy chodníků v Řečkovicích v roce 2022“ nabídku uchazeče DIRS Brno, s. r. o., Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností.

Na své 49. schůzi 14. dubna 2022 rada městské části:
• nepožadovala
vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky ZŠ Brno, Novoměstská 21 a odvolání ředitele Mgr. Josefa Jelínka (konkurz vyhlašuje město Brno a ředitele jmenuje Rada města Brna, konkurzy se konají v pravidelných intervalech, avšak nejsou nutné, nepožaduje-li to městská část),
• zrušila
termín sňatků dne 23. 9. 2022 z důvodu konání voleb do obecních zastupitelstev,


• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Bytový dům Sibiřská 64 - oprava izolace sklepních prostor“ nabídku předloženou společností Stavební firma AVUS, spol. s r. o., Obřanská 940/60, 614 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Architekti A90, s. r. o., se sídlem Jeníčkova 392/3, 619 00 Brno, uzavřené dne 22. 3. 2022, na zpracování projektové dokumentace na akci „Víceúčelové sportoviště s kluzištěm na Horáckém náměstí“., předmětem dodatku je prodloužení lhůty dokončení díla a rozdělení zakázky na dílčí plnění,
• vzala na vědomí
předloženou studii „Rekonstrukce a nástavby objektu Měřičkova 1487/44“ při ulici Měřičkově a souhlasila s objemem a počtem pater dle studie,
• schválila
smlouvu o dílo na provádění sezónní zálivky výsadeb stromů v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora v roce 2022 se společností FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno.

Dana Filipi, místostarostka