Na svém XIX. zasedání 21. dubna 2022 zastupitelstvo městské části:

• vzalo na vědomí
zprávu Městské policie Brno, revíru POLE, o bezpečnostní situaci v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
• vzalo na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 3. 2022,
• schválilo
poskytnutí neinvestičních dotací na sportovní činnost Tělocvičné jednotě Sokol Brno–Řečkovice (53 000 Kč) a SK Řečkovice, z. s. (70 000 Kč),
• schválilo
přijetí investiční zápůjčky z rozpočtu města Brna na rok 2022 ve výši 52 mil. Kč z Fondu bytové výstavby na rekonstrukci střechy a zateplení bytového domu Novoměstská 23-41 se splatností 11,5 let a počátkem splácení v 12/2022,
• souhlasilo
s prodejem pozemku p. č. 4862/5 o výměře 385 m2 v k. ú. Řečkovice pod objektem č. p. 1959 spolku TAK Hellas Brno, z. s., za podmínky zakotvení práva na zpětný odkup města Brna,
• projednalo
návrhy obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna,
• projednalo
Kontrolní zprávu „Revitalizace parku Nové náměstí MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“.

Na své 50. schůzi 11. května 2022 rada městské části:
• vzala na vědomí
výsledky hospodaření příspěvkových organizací (základních a mateřských škol) k 31. 3. 2022,
• schválila
smlouvu o dílo se společností BESTBUILD, s. r. o., se sídlem Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno, na plnění zakázky „Oprava bytu v domě Žitná 11“,
• schválila
smlouvu o dílo s panem Martinem Ježem, se sídlem Selská 22, 614 00 Brno, na plnění zakázky „Malování společných prostor bytových domů Žitná 7, 9, 11“,
• schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 10. 2021 se společností ZEMAKO, s. r. o., se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, na provedení díla „Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“, spočívající ve změně objemu prací, kterým se cena zvyšuje o 125 502,53 Kč bez DPH.

Dana Filipi, místostarostka