Na své 51. schůzi 1. června 2022 rada městské části:
• vzala na vědomí
informaci o úpravě minimální výše nájemného z úrovně města Brna a schválila s účinností od 1. 7. 2022 nájemné u nově uzavíraných nájemních smluv k běžným bytům ve výši 101 Kč/m2/měsíc,
• schválila
zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce areálu bývalého pivovaru – 1. etapa“, zadávané v podlimitním režimu v užším řízení,
• schválila
nájemní smlouvu na pronájem části pozemku o výměře 11 m2 a pozemku o výměře 150 m2, oba v k. ú. Řečkovice, s Oddílem národní házené 1. NH BRNO, z. s., na dobu určitou od 15. 5. 2022 do 15. 5. 2037,
• schválila
dohodu o ukončení nájmu sjednaného nájemní smlouvou ze dne 29. 3. 2019 s SK Řečkovice, z. s., ke dni 30. 6. 2022 a záměr městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pronajmout nemovitý majetek – pozemky v k. ú. Řečkovice – SK Řečkovice, z. s.,
• schválila
nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) s panem Pavlem Řehořem, se sídlem Pellicova 1a, 602 00 Brno, za účelem uspořádání koncertu skupiny Pražský výběr dne 7. 9. 2022,
• schválila
smlouvu o dílo se společností Moravská stavební unie – MSU, s. r. o., Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, jejímž předmětem je provedení opravy zpevněné plochy před garážemi u bytových domů Medlánecká 22-26,
• vybrala
za dodavatele veřejné zakázky na služby „Uzavření rámcové smlouvy na administraci veřejných zakázek“ společnost ikis tender, s. r. o., Kaštanová 496/123a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, a schválila příkazní smlouvu s uvedenou společností.

Na svém XX. zasedání 16. června 2022 zastupitelstvo městské části:
• souhlasilo
s celoročním hospodařením městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2021, a to bez výhrad,
• schválilo
závěrečný účet městské části za rok 2021,
• stanovilo
na volební období 2022-2026 počet členů ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na 23 a vytvořilo pro volby do ZMČ, konané ve dnech 23. a 24. 9. 2022, jeden volební obvod,
• projednalo
žádost o vyjádření k prodeji pozemku při ulici Maříkově.

Dana Filipi, místostarostka