V červnu zastupitelstvo městské části projednalo a schválilo závěrečný účet hospodaření za rok 2021. Výsledné hospodaření městské části za uplynulý rok skončilo v přebytku, a to s celkovými příjmy ve výši 143,8 mil. korun a výdaji 122,7 mil. korun. Velice podstatné je, že se opět podařilo získat do rozpočtu i příjmy navíc, a celkově se tak příjmy oproti plánu zvýšily o více než 30 mil. korun. Nejvíce se na tom podílela úspěšná snaha o získání dvacetimilionového investičního transferu v rámci projektu „Rekonstrukce areálu bývalého pivovaru“. I v porovnání s předchozími roky je vidět, že šlo o rok opravdu rekordní.
Hospodaření městské části v předchozích letech
V mil. Kč                  2016          2017        2018       2019        2020
Příjmy celkem       111,986    112,123    110,518    91,726    125,223
Výdaje celkem      109,420    110,246    112,335    93,242    117,406
Saldo rozpočtu       +2,566     +1,877       -1,817     -1,516     +7,816

Příjmová stránka rozpočtu se meziročně oproti roku 2020 zvýšila o 18,6 mil. korun. Největší vliv na tento nárůst měly již zmíněné dotace a transfery z rozpočtu města Brna a Jihomoravského kraje (meziročně +15,2 mil. korun) či vyšší příjmy z vedlejší hospodářské činnosti a související převody (+4,7 mil. korun). I v průběhu loňského kalendářního roku se tak podařilo městské části zajistit příjmy navíc z ostatních veřejných rozpočtů, díky čemuž jsme mohli realizovat další investice. Z hlediska výdajů mezi nejsilnější výdajové oblasti tradičně patřily vzdělávání a školské služby, bydlení, komunální služby a územní rozvoj či státní správa a územní samospráva. Meziročně si pak polepšily oblasti jako tělovýchova, rekreace a zájmová činnost, ochrana životního prostředí kultura nebo také doprava a komunikace.
Z hlediska poměru běžných (59,06 %) a kapitálových výdajů (40,94 %) potvrzuje rok 2021 dlouhodobou prioritu městské části spočívající v udržování vysokého poměru výdajů směřujících do investic v rámci městské části, jak je vidět i v následující tabulce vývoje výdajů za posledních 5 let.
Výdaje (v %)            2017     2018     2019     2020      2021
Běžné výdaje          50,96    55,60    69,89    58,14     59,06
Kapitálové výdaje    49,04   44,40    30,14     41,86    40,94

Cílem a nezbytným základem pro další věci je dobré hospodaření městské části a velký poměr investic směřujících do obecního majetku. Ať už se jedná o školy a školky, parky a zeleň, chodníky nebo dětská hřiště a sportoviště. Jsem moc rád, že se tento cíl v posledních letech i dle uvedených čísel daří naplňovat.

Filip Hrůza
místostarosta