Na své 3. schůzi 15. listopadu 2022 rada městské části:

• vzala na vědomí
předběžný návrh rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2023,
• schválila
přijetí transferu z rozpočtu města Brna ve výši 300 tis. Kč na údržbu projektu „ZAMILEC – dětské hřiště a sportoviště“,
• schválila
poskytnutí věcného daru Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Řečkovice ve formě 500 ks balíčků na Mikulášskou besídku konanou v neděli 4. 12. 2022,
• schválila
pojistnou smlouvu na pojištění podnikatelských rizik „Nafukovací hala“ se společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8,
• schválila termíny sňatků v roce 2023
10. 2., 10. 3., 14. 4., 22. 4., 19. 5., 9. 6., 24. 6., 15. 7., 26. 8., 9. 9., 22. 9., 13. 10., 10. 11. a 8. 12., místem a dobou uzavírání sňatků je obřadní síň ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora od 10.00 hodin do 14.00 hodin.

Na své 4. schůzi 30. listopadu 2022 rada městské části:
• doporučila
zastupitelstvu městské části schválit návrh rozpočtu na rok 2023,
• schválila
záměr městské části pronajmout nebytový prostor o výměře 15,3 m2 v 1. NP domu Renčova 5,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Zámecký park v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“ nabídku předloženou Ing. Evou Wagnerovou, Jihlavská 216/10, 664 41 Troubsko, a současně schválila uzavření smlouvy s Ing. Evou Wagnerovou,
• schválila
nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) včetně sálu, kuchyňky a sociálních zařízení v budově pivovaru s firmou CRAFTBEER, s. r. o., Kořenského 879/19, 621 00 Brno, za účelem uspořádání kulturní akce (Řečkovický festival minipivovarů) ve dnech 18. – 19. 8. 2023,
• schválila
smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu pro vybrané objekty MČ na období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 se společností EP ENERGY TRADING, a. s., Klimentská 46, 110 02 Praha 1,

• schválila
nájemní smlouvu s paní Kateřinou Staňkovou, Východní 603, 664 24 Drásov, na pronájem části pozemku při ulici Vážného o výměře 4,8 m2, za účelem umístění prodejního automatu BRAMAT v období 1. 12. – 29. 12. 2022 a současně schválila záměr pronájmu uvedeného pozemku na dobu neurčitou od 30. 12. 2022,
• schválila
zveřejnění záměru městské části pronajmout garáž o zastavěné ploše 19 m2, která je součástí pozemku p. č. 861 v k. ú. Řečkovice (lokalita „Cihelna“), za
minimální cenu 1 000,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou,
• schválila
poskytnutí věcného daru ve formě relaxačních a rehabilitačních pomůcek v hodnotě do 20 000 Kč pro uživatele Domova pro osoby se zdravotním postižením TEREZA, Terezy Novákové 1947/62a, Brno.

Dana Filipi, místostarostka